Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Цихмистро Василь Вікторович

Цихмистро Василь Вікторович – старший викладач, відповідальний за захист інформації та використання інформаційних систем та технологій на кафедрі економіки підприємства та фінансово-економічному факультеті


Контакти:

телефон: (056) 373-07-47

e-mail: tsykhmystro.v.v@nmu.one

Переглянути профіль в Google Академія
Закінчив: Національний гірничий університет, 2001 р. Спеціальність: "Економіка підприємства"; кваліфікація: економіст.


Викладає дисципліни:

1. "Економіка та організація інноваційної діяльності" (лекції - 40 годин);

2. "Економічний аналіз" (лекції - 24 години);

3. "Моделювання економічних систем і процесів на підприємстві" (лекції - 24 години);

4. "Управління інноваційною діяльністю" (практичні заняття);

5. "Потенціал і розвиток підприємства» (лекції – 20 годин)."

з 2016 року:

5. "Формування бізнес-моделі підприємства."

5. "Інформатика та інформаційні технології у бізнесі."

Опубліковано за останні 3 роки 12 наукових праць, у т. ч.:

 • монографії - 1;
 • фахові статті - 7;
 • тези доповідей - 4.
 • Підвищення кваліфікації:

  1. Національний гірничий університет, Перша школа молодих вчених НГУ "Економіко-правові основи розробки інноваційних проектів та проектів з трансферу технологій" 17- 21 січня 2011 р. (м. Дніпропетровськ), сертифікат про закінчення.

  2. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 "SEPIKE", стажування за програмою "Business Process Re-engineering in the activities of modern enterprises", Certificate, вересень 2012 р.

  3. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 "SEPIKE", стажування за програмою "Modern Principals of HR Management", Certificate, березень 2013 р.

  4. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 "SEPIKE", стажування за програмою "Innovative Methods of Managing Enterprises", Certificate, грудень 2013 р.

  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2018 р.:

  1. Цихмистро В. В. Інноваційні моделі розвитку підприємництва в кіберпросторі / В. В. Цихмистро // Перспективні напрямки розвитку економіки, обліку, менеджменту та права: теорія і практика: збірник тез доповідей Міжнародної науково-практичної конференції (Полтава, 25 червня 2018 р.): у 4 ч. – Полтава: ЦФЕНД, 2018. – Ч. 1. – С. 51.

  2. Цихмистро В. В. Формування комплексної моделі розвитку підприємств туристичної сфери в кіберпросторі / В. В. Цихмистро // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : монографія / за заг. редакцією М. Ю. Барна. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 376 с. (С. 79-86.).

  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2016 р.:

  1. Цихмистро В.В. Згладжування ефекту Матвія всередені організації при управлінні виробництвом знань / В.В. Цихмистро // Международный научно-практический семинар "Экономика и знания" (22 апреля 2016 г., г. Днепропетровск). – Днепропетровск: Noosphere, 2016. – С. 149–156.

  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2015 р.:

  1. Цихмистро В.В. Особливості формування якості продукції / В.В. Цихмистро, Д.В. Волосов // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23-27 берез. 2015 р. м. Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал, Б. Шлюсарчик; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Д: НГУ, 2015. - С. 199-202.

  2. Цихмистро В.В. Визначення беззбиткового обсягу товарообігу у торгівлі / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян, В.В. Цихмистро // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів ІI міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25 – 27 лист. 2015 р., м. Дніпропетровськ)/ відп. ред. В.М. Шаповал. - Дніпропетровськ: НГУ, 2015 - С. 194-196.

  3. Цихмистро В.В. Оцінка ефективності збутової політики підприємства / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян, В.В. Цихмистро // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів ІI міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (25 – 27 лист. 2015 р., м. Дніпропетровськ) / відп. ред. В.М. Шаповал. - Дніпропетровськ: НГУ, 2015 - С. 197-199.


  Бібліографічний список нових наукових та навчально-методичних праць за 2012 рік:

  1. Цихмистро В.В. Оцінка ефективності використання комбінованих методів амортизації / Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – Випуск № 31, ч. І. – С. 18-25.

  2. Солодовник Л. М. Використання комбінованих методів амортизації [Електронний ресурс] / Л. М. Солодовник, В. В. Цихмистро // Дніпропетровська державна фінансова академія. – 2012. – Режим доступу до ресурсу: http://dsfa.mybb3.net/viewtopic.php?t=1861.

  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2011 рр.:


  1. Цихмистро В.В. Обґрунтування додаткового обсягу виробництва при зниженні попиту на продукцію. / Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - Випуск № 2. - С.191-196.

  2. Цыхмыстро В.В. Статические и динамические методы оценки эффективности инновационных решений. / Л.М. Солодовник, В.В. Цыхмистро // Инновации в создании и управлении бизнесом / Материалы международной научной он-лайн конференции (сборник статей). Москва, 20-30 апреля 2010 г. - М.: РУДН, 2010. - С.95-100.

  3. Цихмистро В.В. Джерела формування доходу робітника як основа вдосконалення системи мотивації. / Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т.1. - C. 206-207.

  4. Цихмистро В.В. Вплив заробітної плати на формування грошових надходжень бюджетної сфери регіону / Л.М. Солодовник, В.М. Шаповал, В.В. Цихмистро // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 264. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. - С. 891-899.

  5. Цихмистро, В.В. Вплив заробітної плати на рівень грошових надходжень бізнес-організації / Л.М. Солодовник, В.М. Шаповал, В.В. Цихмистро // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - №3. - С.166-173.

  6. Цихмистро, В.В. Комп'ютерне моделювання перспективного розвитку вугільного підприємства з урахуванням екологічного та соціального факторів. / О.І. Шаров, А.С. Корхін, Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Єдина Європа: перспективи розвитку: Монографія = United Europe: prospects of development: Monograph / Національний гірничий університет, Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. - Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. - 254 с. (182-194).

  7. Цихмистро В.В. Визначення точки беззбитковості гірничого підприємства за умов коливання попиту на продукцію / Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України [текст] / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 черв. 2011 р., м. Дніпропетровськ/ редкол.: О.І. Амоша [та ін.]: у 2 т. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - Т.1. - С.131-132.

  8. Цихмистро В.В. Визначення беззбиткового обсягу виробництва при попроцесному методі калькуляції [Текст] / Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко, В.В. Цихмистро // Економіка та держава. - 2011. - №6. - С. 42-44.

  9. Цихмистро В.В. Планування асортименту продукції, що підлягає реалізації / Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко, В.В. Цихмистро // Вісник КНУТД. - 2011. - №4. - C. 119-125.

  10. Цыхмыстро В.В. Инновационно-инвестиционное управление обновлением продукции / Л.М. Солодовник, В.В. Цыхмыстро // Инновации в условиях кризисна / Материалы международной научной конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов: Сборник статей. Москва, 02-04 ноября 2011 г. - М: РУДН. - C. 157-162.

  11. Tsykhmystro V.V. Computerised Modeling of Perspective Development of Coal Mining Association Taking into Account both Environmental and Social Factors / O.I. Sharov, A.S. Korkhin, L.M. Solodovnyk, V.V. Tsykhmystro // Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wrocławiu. – 2011. – Nr.22. – S.229–246.

  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2001–2009 рр.:


  8. Цыхмыстро В. В. Коэффициент вклада подразделения в прибыль предприятия как основа механизма стимулирования в системе внутриэкономических отношений / В. В. Цыхмыстро // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2006. – Т. 4. – Вип. 211. – С. 1013-1022.

  7. Солодовник Л. М. Основні аспекти оцінки діяльності виробничих підрозділів / Л. М. Солодовник, В. В. Цихмистро // Економічний вісник Національного гірничого університету. – 2005. – Т. 9. – Вип. 9. – С. 34-38. – Режим доступу: http://ev.nmu.org.ua/docs/2005/1/EV20051_034-038.pdf.

  6. Цихмистро В. В. Внутрішня продукція підприємства в системі внутрішньовиробничих економічних відносин / В. В. Цихмистро // Матеріали міжнародної науково-практичної конференції «Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України» (21-23 вересня 2005 р., м. Дніпропетровськ). – Дніпропетровськ: НГУ, 2005. – С. 63.

  5. Цыхмыстро В. В. Использование внутреннего ценообразования для повышения мотивации труда работников / В. В. Цыхмыстро // Збірник доповідей Міжнародної науково-практичнох конференції «Сталий розвиток гірничо-металургійнох промисловості» (18-22 травня 2004 р., м. Кривий Ріг). — Кривий Ріг: Криворізький технічний університет, 2004. – Т. 1. – С. 167-170.

  4. Цыхмыстро В. В. Совершенствование управления мотивацией труда / В. В. Цыхмыстро, Л. М. Солодовник // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2004. – Т. 3. – Вип. 187. – С. 706-710.

  3. Солодовник Л. М. Использование внутреннего анализа хозяйственной деятельности фирмы / Л. М. Солодовник, В. В. Цыхмыстро // Горный информационно-аналитический бюллетень. – М.: 2003. – Вип. 10. – С. 77-79.

  2. Солодовник Л. М. Определение предельного объёма продаж в кредит / Л. М. Солодовник, В. В. Цыхмыстро // Економіка: проблеми теорії та практики. Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2002. – Вип. 133. – С. 128-132.

  1. Фомичов В. В. Методичні вказівки до виконання курсової роботи з курсу «Теорія операційних систем» / В.В. Фомичов, М.В. Гусенко, В.В. Цихмистро. – 2001.


  Останне редагування 18.04.2019 р. о 11:19

  На головну

  © 2006-2020 Інформація про сайт