Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Tsykhmystro Vasyl’ V.

Tsykhmystro Vasyl’ V. – assistant.

He graduated from the National Mining University, 2001. Speciality: «Economics of Enterprises», qualification: economist.Teaching subjects:

1. «Economics and organization of innovation activities» (lectures - 40 hours);

2. «Economic analysis» (lectures - 24 hours);

3. «Modeling of economic systems and processes in the enterprise» (lectures - 24 hours);

4. «Management of innovation activities» (practical classes);

5. «Potential and development of enterprise» (lectures – 20 hours).

Published for the last 3 years 12 scientific works, including:

 • monograph - 1;
 • professional articles - 7;
 • theses of reports - 4.
 • Advanced training:

  1. National Mining University, The first school of young scientists NMU «Economic and legal basis for development of innovative projects and projects with technology transfer» 17 - 21 January 2011 (Dnipropetrovsk). Certificate.

  2. International scientific and educational association L´Association 1901 «SEPIKE», Internship Program «Business Process Re-engineering in the activities of modern enterprises», Certificate, September 2012.

  3. International scientific and educational association L´Association 1901 «SEPIKE», Internship Program «Modern Principals of HR Management», Certificate, March 2013.

  4. International scientific and educational association L´Association 1901 «SEPIKE», Internship Program «Innovative Methods of Managing Enterprises», Certificate, December 2013.
  Bibliographic list of scientific, educational and methodological works since 2010 to 2012:


  1. Цихмистро В.В. Обґрунтування додаткового обсягу виробництва при зниженні попиту на продукцію. / Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - Випуск № 2. - С.191-196.

  2. Цыхмыстро В.В. Статические и динамические методы оценки эффективности инновационных решений. / Л.М. Солодовник, В.В. Цыхмистро // Инновации в создании и управлении бизнесом / Материалы международной научной он-лайн конференции (сборник статей). Москва, 20-30 апреля 2010 г. - М.: РУДН, 2010. - С.95-100.

  3. Цихмистро В.В. Джерела формування доходу робітника як основа вдосконалення системи мотивації. / Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т.1. - C. 206-207.

  4. Цихмистро В.В. Вплив заробітної плати на формування грошових надходжень бюджетної сфери регіону / Л.М. Солодовник, В.М. Шаповал, В.В. Цихмистро // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. - Випуск 264. - Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. - С. 891-899.

  5. Цихмистро, В.В. Вплив заробітної плати на рівень грошових надходжень бізнес-організації / Л.М. Солодовник, В.М. Шаповал, В.В. Цихмистро // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. - 2010. - №3. - С.166-173.

  6. Цихмистро, В.В. Комп'ютерне моделювання перспективного розвитку вугільного підприємства з урахуванням екологічного та соціального факторів. / О.І. Шаров, А.С. Корхін, Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Єдина Європа: перспективи розвитку: Монографія = United Europe: prospects of development: Monograph / Національний гірничий університет, Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. - Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. - 254 с. (182-194).

  7. Цихмистро В.В. Визначення точки беззбитковості гірничого підприємства за умов коливання попиту на продукцію / Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України [текст] / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 черв. 2011 р., м. Дніпропетровськ/ редкол.: О.І. Амоша [та ін.]: у 2 т. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - Т.1. - С.131-132.

  8. Цихмистро В.В. Визначення беззбиткового обсягу виробництва при попроцесному методі калькуляції [Текст] / Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко, В.В. Цихмистро // Економіка та держава. - 2011. - №6. - С. 42-44.

  9. Цихмистро В.В. Планування асортименту продукції, що підлягає реалізації / Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко, В.В. Цихмистро // Вісник КНУТД. - 2011. - №4. - C. 119-125.

  10. Цыхмыстро В.В. Инновационно-инвестиционное управление обновлением продукции / Л.М. Солодовник, В.В. Цыхмыстро // Инновации в условиях кризисна / Материалы международной научной конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов: Сборник статей. Москва, 02-04 ноября 2011 г. - М: РУДН. - C. 157-162.

  11. Tsykhmystro V.V. Computerised Modeling of Perspective Development of Coal Mining Association Taking into Account both Environmental and Social Factors / O.I. Sharov, A.S. Korkhin, L.M. Solodovnyk, V.V. Tsykhmystro // Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wrocławiu. – 2011. – Nr.22. – S.229–246.


  Bibliographic list of scientific, educational and methodological works in 2015:


  1. Цихмистро В.В. Особливості формування якості продукції / В.В. Цихмистро, Д.В. Волосов // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23-27 берез. 2015 р. м. Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал, Б. Шлюсарчик; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. - Д: НГУ, 2015. - С. 199-202.  Bibliographic list of scientific, educational and methodological works:


  1. Цихмистро В.В. Оцінка ефективності використання комбінованих методів амортизації / Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – Випуск № 31, ч. І. – С. 18-25.


  Main page

  © 2006-2020 Інформація про сайт