Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Смєсова Вікторія Леонідівна

д.е.н., професор кафедри туризму та економіки підприємства

 

e-mail: smiesova.v.l@nmu.one 

Scopus ID: 57212147672

ORC ID: https://orcid.org/00000-0002-0444-4659

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=wOQa5KEAAAAJ&hl=uk&oi=a
      

     Освіта:
 • Спеціаліст. Національна гірнича академія України, 1998 р. Спеціальність «Економіка підприємства» та здобула кваліфікацію «Економіст». 
   Науковий ступінь:
 • Кандидат економічних наук, 08.00.01 – «Економічна теорія та історія економічної думки». Тема «Відтворення інвестиційного потенціалу національної економіки». 2010р.
 • Доктор економічних наук, 08.00.01 – «Економічна теорія та історія економічної думки». Тема «Економічні інтереси в системі відтворення економічних відносин суспільства». 2020 р.
   Вчене звання:
 • Атестат доцента кафедри економічної теорії та правознавства12ДЦ №030336, виданий Атестаційною колегією 17.02.2012.
 • Атестат професора кафедри підприємництва, організації виробництва та теоретичної і прикладної економіки АП №002319, виданий Атестаційною колегією 09.02.2021.

Підвищення кваліфікації та стажування:
2023 р. 
 1. Університет імені Альфреда Нобеля. Онлайн-семінар «Використання функціональних можливостей оновленої платформи відеоконференцій Zoom та електронної системи управління освітнім процесом (АСУ)» (30.01.2023) (0,07 кредитів ЄКTС). Сертифікат № 3455.

2022 р.
 1. НТУ «Дніпровська політехніка». Круглий стіл «Цифровізація в університеті» в межах проєкту «EMDIAC: Підтримка діджиталізації в університеті: міжнародне співробітництво для нарощування потенціалу та інновацій» (07.06.2022), (0,2 кредити ЄКTС). Сертифікат № 2022-06-57-LiU від 7/06/2022.
 2. НТУ «Дніпровська політехніка». Центр професійного розвитку персоналу. Тренінг «Відеоконтент: створюй – редагуй – розміщуй» (27-29 червня 2022 р.). (1 кредит ЄКТС) Сертифікат №3КЦПР02070743-006-021.
 3. SoftServe. IT academy. Навчальний тренінг «Сучасні платформи для онлайн навчання». (20.10.2022, Львів) (0,07 кредити ЄКТС). Сертифікат TM No2022/00910.
 4. Університет імені Альфреда Нобеля. Майстер-клас «Медіація. Актуальні навички під час війни». (25.10.2022, Дніпро). Форма – дистанційна. (0,07 кредити ЄКТС). Сертифікат №3291
 5. German Academic Exchange Service (DAAD). International Project “Establishment of German-Ukrainian University Network for Securing Successful Education in Ukrainian Universities in Time of War and Crisis”. Professional Development Online Training Course “DIGITAL TEACHING” (3 кредити ЄКТС) (18th October to 14th December 2022). Certificate Number: DT2022066.
 6. Міжнародний проєкт «Virtual Mobility Program "HOSPITALITY SYSTEMS" hosted by Washington State University» - Онлайн-програма підвищення кваліфікації HBM 280 «HOSPITALITY SYSTEMS» (20 вересня 2022 р. – 15 листопада 2022 р.). США, м. Вашингтон (1 кредит ЄKTС). Сертифікат №CVM201672/00072-22.
 7. SoftServe. Навчальний тренінг «Вдосконалення викладання у вищій освіті: інституційний та індивідуальний виміри». (22.12.2022, Львів) (0,07 кредити ЄКТС). Сертифікат TM №2022/02238.
 8. Reikartz hotel Group. Навчальний тренінг «Level Up разом з Reikartz» (18.10.2021 – 31.10.2021) (30 годин). Сертифікат TQOJAG-CE000122.

2021 р.
 1. ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро, Україна) (08.06.2021 – 10.06.2021) (0,6 кредитів ЄКТС). Сертифікат № ЕК – 1005 – 2021.

2020 р.
 1. ДВНЗ «Український державний хіміко-технологічний університет» (м. Дніпро, Україна) (03.11.2020 – 05.11.2020) (0,6 кредитів ЄКТС). Сертифікат № ЕК – 1023 – 2020
 2. Collegium Mazovia Innowacyjna Szkola Wyzsza (м. Седльце, Польща) (06.03.2020-30.07.2020) 180 годин (6 кредитів ЄКTС). Сертифікат № 031/2020
2019 р.
 1. Національна металургійна академія України. Наказ № 104-к, від 04.03.2019, № довідки – 203/7.


Участь у науково-дослідній роботі:
2023-2025 рр.
 • Виконавець кафедральної теми: Організаційно-економічне забезпечення розвитку туристично-рекреаційних територій на засадах євроінтеграції. ДРН: 0123U102800

2018-2020 рр.
 • Відповідальний виконавець наукової кафедральної теми в ДВНЗ УДХТУ: «Соціально-економічний розвиток як основа реалізації економічних інтересів суспільства» № 58/180399

Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю
 1. Член Української асоціації європейських студій з 21.10.2022 р.
 2. Член громадської організації «Університет лідерства та інновацій», за напрямом діяльності, що відповідає спеціальності 242 Туризм, сертифікат АА1266, діє до 06.09.2024 р. 
 3. Академік Академії економічних наук України (секція "Міжнародна економіка") Наказ Академії економічних наук України №1108 від 29.01.2021 р.
 4. Член Сумського обласного управління Спілки економістів України, наказ № 15/11 від 02.11.2018 р.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради
 • Вчений секретар спеціалізованої вченої ради Д08.080.01 для захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня доктора наук за спеціальностями: 08.00.01 – «Економічна теорія та історія економічної думки» – з економічних наук; 08.00.04 – «Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)» – з економічних наук в Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка». 


Викладає дисципліни:

 • «Міжнародний туризм», 
 • «Якість та безпека в туризмі», 
 • «Інноваційні моделі розвитку туристичного бізнесу», 
 • «Туристичні ресурси світу», 
 • «Туристична політика».


Наукові інтереси: 
 • міжнародний туризм, 
 • якість туристичного обслуговування, 
 • безпека в туризмі, політика держави в сфері туризму, 
 • інноваційні технології у діяльності туристичних підприємств, 
 • туристичні ресурси України та світу.

Праці: авторка 96 наукових статей, 10 монографій (у т. ч. 1 особиста), 67 тез конференцій, 5 навчальних посібників.

Навчальні посібники:
 1. Фінансове право: навч. посіб. / За ред. Л.В. Фокши. Дніпро: «Формат А+», 2017. 279 с. (С. 184–197).
 2. Правове регулювання відносин власності: термінологічний словник / За ред. Нестерцової-Собакарь. Дніпро: Дніпроп. держ. ун-т внутр. справ, 2017. 171 с. (С. 23–39).
 3. Правознавство [Електронний ресурс]: навч. посібник для здобувачів вищої освіти неюридичних спеціальностей / кол. авт.; за заг. ред. к.ю.н., доц. Т.М. Лежнєвої. Дніпро: ВНПЗ «Дніпровський гуманітарний університет», 2021. 204 с. (С. 146–166).
 4. Правознавство : навч. посібн. / За ред. Лежнєвої Т.М., Смєсової В.Л. Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2020. 167 с. (С. 124-150).
Монографії:
 1. Смєсова В.Л. Економічні інтереси у системі відтворення економічних відносин: динаміка змін та інституційний вплив влади-власності: монографія. Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2019. 305 с.
 2. Смєсова В.Л. Поєднання інтересів людини і суспільства в заходах економічної політики держави як чинник соціалізації економіки. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки : монографія / За ред. З.І. Галушки. Чернівці: Чернів. нац. ун-т. ім. Ю. Федьковича, 2020. 407 с. С. 52–70.
 3. Смєсова В.Л. Негативний вплив процесу зрощування влади і власності на реалізацію економічних інтересів суб’єктів та соціально-економічний розвиток України. / Управління соціально-економічним розвитком країни, регіону, підприємства в умовах кризи (фінансова, аграрна галузі та невиробнича сфера): моногр. / за ред. Л.М. Савчук. Дніпро: Видавець Біла К.О., 2019, 472 с. С. 76-85.
 4. Смєсова В.Л. Проблеми відтворення інноваційно-інвестиційних інтересів суб’єктів в Україні / Структурна трансформація національної економіки в контексті єврорегіонального співробітництва: монографія, Варшава: Видавництво Еріда, 2018. 263 с., С. 186–204.
 5. Смєсова В.Л. Реалізація економічних інтересів та економічна діяльність суб’єктів національної економіки України: теоретичне обґрунтування та сучасний стан / Сучасні тенденції розвитку регіонів та галузей народного господарства: монографія. За ред. Л. М. Савчук, Л. М. Бандоріної. Дніпро: Пороги, 2018. 346 с. С. 58–65.
 6. Смєсова В.Л. Формування і реалізація економічних інтересів акторів як основа інтенсивного економічного розвитку / В.Л. Смєсова / Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека : колективна монографія / За заг. ред. проф. В.І. Дубницького; Укр. держ. хім.-тех. універ-т. Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. 516 с. С. 42–57.
 7. Смєсова В.Л. Туристична політика в сфері лікувально-оздоровчого туризму в Україні: наявні туристичні ресурси та виклики / Формування сучасних концепцій управління туризмом та готельно-ресторанним бізнесом в умовах парадигми сталого розвитку. Запоріжжя : ЗНУ, 2023. 325 с. С. 78–109.


Наукові праці:

2023 р.

 1. Смєсова В.Л., Ключник Р.М., Кожушко С.П. (2023) Основні виклики розвитку туризму: спроба класифікації. Академічний огляд. 2(59). С. 298–307. DOI: 10.32342/2074-5354-2023-2-59-20. (WEB OF SCIENCE)
 2. Пилипенко Г.М., Смєсова В.Л., Безугла Л.С. Бондаренко Л.А. (2023). Теоретико-методологічні аспекти визначення якості послуг у туристичному бізнесі. Економічний вісник Дніпровської політехніки, 1, 150–157. https://doi.org/10.33271/ebdut/81.150.
 3. Смєсова В.Л., Іванова М.І., Пилипенко Г.М., Безугла Л.С. (2023) Якість туристичних послуг як основа розвитку міжнародного туризму. Адаптивне управління: теорія і практика. Серія Економіка. Том 16. № 32. https://doi.org/10.33296/2707-0654-16(32)-14.
 4. Смєсова В.Л., Яськов Є.О. (2023). Ринок міжнародних рейтингових агентств та підходи до оцінювання інвестиційної привабливості країни. Академічний огляд. 1(58), 270–283. DOI: 10.32342/2074-5354-2023-1-58-20. (WEB OF SCIENCE).
2022 р. 
 1. Смєсова В.Л., Мясоїд Г.І., Лєжнєва Т.М. (2022) Економіко-правові аспекти організації туристичної діяльності в Україні. Економіка. Фінанси. Право, 1, 9–14. doI: https://doi.org/10.37634/efp.2022.1.2.
 2. Смєсова В.Л. (2022) Кон’юнктурний аналіз сучасного світового ринку товарів та послуг. Економічний вісник Дніпровської політехніки, 1, 62-76. 
2020 р.
 1. Смєсова В.Л., Іщенко І.О. (2020) Інновації як основа підвищення якості продукції та забезпечення конкурентоспроможності підприємства. Науковий вісник Міжнародного гуманітарного університету. Серія: «Економіка і менеджмент», 43, 76–82.

 Наявність виданих навчально-методичних рекомендацій/вказівок
 1. Силабус навчальної дисципліни «Якість і безпека у туризмі» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм. НТУ «Дніпровська політехніка», каф. туризму та економіки підприємства. / Укл. Смєсова В.Л. Д.: НТУ «ДП», 2023. 14с.
 2. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Якість і безпека у туризмі» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм / Укл. Смєсова В.Л. Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка»; уклад.: Л.С. Безугла. 2023. 12 с.
 3. Методичні рекомендації для проведення практичних занять з дисципліни «Якість і безпека у туризмі» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм денної та заочної форм навчання. / Укл. Смєсова В.Л. Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2023. 24 с.
 4. Робоча програма навчальної дисципліни «Якість і безпека у туризмі» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм. НТУ «Дніпровська політехніка», каф. туризму та економіки підприємства. / Укл. Смєсова В.Л. Д.: НТУ «ДП», 2023. 14 с.

Участь у міжнародних наукових або науково-освітніх проєкта
 1. Міжнародний проєкт Virtual Mobility Program "HOSPITALITY SYSTEMS" hosted by Washington State University - HBM 280 «HOSPITALITY SYSTEMS» (30 годин / 1 кредит EKTС) (20 вересня 2022 р. –15 листопада 2022 р.). США, м. Вашингтон. Сертифікат CVM201672/00072-22.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2023 Інформація про сайт