Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Студентський науковий гурток «Турист»

Науково-дослідна робота гуртка ґрунтується на принципах саморозвитку, студентоцентрованості, гуманізму, демократизму, персональної і колективної відповідальності, колегіальності і гласності обговорення питань з туризму. Участь студентів у роботі гуртка забезпечує формування та набуття загальних/спеціальних компетентностей й програмних результатів навчання за освітньою програмою Туризм бакалаврського рівня вищої освіти.

План роботи наукового студенського гуртка на 2021-2022 н.р.

Звіт роботи наукового студенського гуртка за 2020-2021 н.р.

  Основні завдання гуртка:
1. популяризація науки, освіти, університету, факультету та кафедри;
2. поглиблення знань з діджиталізації туризму, нарощування туристичного потенціалу Дніпропетровської області, сталого розвитку туризму;
3. стимулювання здобувачів вищої освіти до практичного використання отриманих навичок шляхом їхнього залучення в активності університету/ підрозділів/партнерів;
4. налагодження співпраці з ключовими стейкхолдерами: представниками бізнесу, владою, громадськістю, викладачами, іншими студентами.

  Членами студентського наукового гуртка «Турист» є студенти за спеціальністю 242 Туризм НТУ "Дніпровська політехніка". Участь студентів-туристів у науковій діяльності може проходити як протягом навчального процесу так і у позаучбовий час (робота в студентському гуртку; виступи з доповідями на науково-практичних конференціях, семінарах, вебінарах, форумах, участь в конкурсах, підготовка статей до публікації у фахових виданнях з туризму тощо).

  Оцінка доцільності участі здобувачів у науковому гуртку відбувається через такі критерії, як спроможність здобувачами обирати підходи та інструменти вирішення економіних та управлінських проблем й прикладних завдань туристичної компанії/організації; кількість перемог/відзнак фахівцями з туризму та іншими стейкхолдерами.
 

Такий підхід відображує актуальні світові тенденції розвитку туризму, розуміння їх здобувачами, постійного творчого пошуку, самонавчання відповідно до цих тенденцій.

© 2006-2023 Інформація про сайт