Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Підручники и та навчальні посібники
спеціальності 242 Туризм


Науково-практичний коментар до Закону України «Про туризм» / А.Т. Матвієнко, І. В. Приянчук, М. А. Лесик, В. В. Андрейцев. – К.: Науково-дослідний інститут туризму та курортів, 2006. – 212 с.


Матвієнко, А.Т. Технологія та організація туристичної діяльності: Навч. посібник / А.Т. Матвієнко, В.Г. Цись. – К.: Кондор, 2015. – 120 с.

Багатоманітність туризму, вміле використання його переваг у порівнянні з іншими галузями виводить економіку країни на якісно новий рівень, забезпечує державі швидкі та високі прибутки, стимулює регіональний розвиток, сприяє створенню нових робочих місць. Однак, для того, щоб індустрія подорожей забезпечувала високий прибуток, їй потрібна відповідна державна підтримка, активізація внутрішнього туризму та підготовлені кваліфіковані професіонали, які забезпечують її функціонування.

Посібник розрахований на фахівців туристичної галузі, науковців та викладачів навчальних закладів туристичної спрямованості, студентів та усіх, кого зацікавлять теоретичні аспекти практичної туристичної діяльності в нашій державі.


Історія екскурсійної діяльності в Україні: Навч. посібник для студ./ В. К. Федорченко, О. М. Костюкова, Т. А. Дьорова, М. М. Олексійко.-К.: Кондор, 2010. - – 166 с. - (Туристична книга).

У навчальному посібнику висвітлюється розвиток екскурсійної справи в Україні. На основі численних архівних документів відтворюється діяльність навчальних закладів , наукових товариств і установ України наприкінці XIX-на початку ХХ ст.
Належне місце у посібнику відведено історії формування української школи екскурсійної методики.


Сокол, Т. Г. Організація обслуговування в готелях і туристичних комплексах: Підручник / Т. Г. Сокол. – К.: Альтерпрес, 2009. – 447 с.

В Підручник у подаються історія розвитку та характеристика сучасного стану готельного господарства світу та України, принципи класифікації засобів розміщення та сертифікації послуг готелів, основи господарської діяльності готельних підприємств, а також детально розглядається технологія прийому й обслуговування гостей в готелі, включаючи надання їм основних і додаткових послуг. Окрема увага приділяється техніці роботи служб та культурі готельного виробництва. Теоретичні положення підкріплюються прикладами з практики роботи зарубіжних та вітчизняних готельних підприємств. 


Іваніна О. О. Аудит туристичної діяльності : Навч. посібник для студ. внз / О. О. Іваніна; М-во освіти і науки України.-К.: ЦУЛ, 2005.-253 с.

У даному посібнику викладено питання організації проведення аудиту з використанням міжнародних стандартів, зарубіжного досвіду. Детально розглянуто сутність і зміст процесу аудиту, його планування. Викладено методику аудиту, обліку і звітності підприємства, важливих видів діяльності; порядок узагальнення результатів процесу аудиту і складання аудиторського висновку.

Для студентів напряму підготовки "Менеджмент" спеціальності "Менеджмент організацій" (туристичного бізнесу).


Кифяк В. Ф. Організація туризм: Навч. посібник /В. Ф. Кифяк. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2011.-344 с.

У запропонованому виданні розкрито основні поняття організації туристичної діяльності, окреслено складові сфери туризму, та законодавче регулювання організації туроператорської та турагентської діяльності, визначено можливості розвитку туризму в Україні.

Особливу увагу приділено ліцензуванню туристичної діяльності, сертифікації послуг, організаційним формам та видам туризму, формуванню туристичного продукту тощо.

Інноваційність посібника полягає у висвітленні сучасних підходів до організації туризму.


Козинець В. М. Безпека життєдіяльності у сфері туризму: Навч. посібник для студ. ВНЗ /В. М. Козинець.- К.: Кондор, 2006. - 576 с.

У навчальному посібнику розглянуто теоретичні та методичні питання щодо забезпечення безпеки життєдіяльності туристів і працівників туристичної індустрії. Метою посібника є навчити студентів розпізнавати небезпеку для життєдіяльності в туристичній індустрії , запобігати їй, захищатися та захищати від неї людей та ліквідація її наслідків.

Навчальний посібник призначений для студентів вищих навчальних закладів , які навчаються за фахом" Туризм".


Мальська М. П. Туристичний бізнес: теорія та практика: Навч. посібник для студ. внз / М. П. Мальська, В. В. Худо. - К.: Центр учбової літератури, 2007. - 424 с.

У посібнику розглянуто концептуальні підходи до туристичного бізнесу, менеджменту і маркетингу.

Для студентів та фахівців з туризму.


Масляк П. О. Рекреаційна географія : Навч. посібник /П. О. Масляк. - К. : Знання, 2008. - 344 с.

Пропоноване видання - перший в Україні навчальний посібник з рекреаційної географії. У посібнику розкриваються методологічні засади рекреаційної географії як науки та територіальна організація рекреаційно-туристичного господарства України і світу.

Для студентів і викладачів вищих навчальних закладів.


Менеджмент туристичної індустрії : Навч. посібник / І. М. Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козьменко, І. Р. Лошенюк ; за ред. І. М. Школи. - Чернівці: Книги - ХХІ, 2003. - 596 с.

У навчальному посібнику розкриваються основні поняття туризму, види, засоби, методи і форми туристичної діяльності ; наведена характеристика міжнародних, регіональних та національних туристичних організацій ; аналізуються різні аспекти туризму; мотивація туристичних поїздок, формування туристичного продукту і його ціни; розглядається вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність діяльності.


Петранівський В. Л. Туристичне краєзнавство : Навч. посібник / В. Л. Петранівський, М. Й. Рутинський ; за ред. Ф.Д. Заставного. - 2-е вид., виправл. - К. : Знання, 2008. - 576 с.

У навчальному посібнику обґрунтовано концепційно-теоретичні засади туристичного краєзнавства України. Послідовно розкриваються об’єкт-предметна сутність наукової дисципліни , теоретичні основи та методологічний арсенал краєзнавчих досліджень. Крізь призму краєзнавчого аналізу охарактеризовано національний рекреаційно-туристичний потенціал.

Для студентів вищих навчальних закладів , які готуються працювати у сфері туризму.


Рутинський М. Й. Замковий туризм в Україні : Навч. посібник для студ. ВНЗ /М. Й. Рутинський ; Львів. нац. ун-т ім. І.Франка. - К.: Центр навчальної літератури, 2007. - 432 с.

У навчальному посібнику обґрунтовуються концепційно-теоретичні засади й шляхи туристичного відродження фортифікаційних пам’яток України. 
Для студентів вищих навчальних закладів , які готуються працювати у сфері туризму , готельного бізнесу, музейної справи та краєзнавчої освіти, практиків туристичного бізнесу й екскурсоводів, вчителів і активних членів громадських туристичних товариств, а також усіх, хто цікавиться питаннями розвитку туризму у рідному краї.


Мальська М. П. Країнознавство: теорія та практика: Підручник / М. П. Мальська, Н. В. Антонюк, Ю. С. Занько, Н. М. Ганич. – К.: Центр учбової літератури, 2012. – 528 с.

У Підручник у розкриваються теоретичні засади країнознавства. Розглядається об’єкт, предмет вивчення країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї науки. Приділяється увага комплексному аналізу країн, систематизовано відомості про їх природу, населення, господарство, соціальну організацію.


Уварова Г. Ш. Туристське країнознавство : Навч. посібник для студ. ВНЗ /Г. Ш. Уварова. - К.: НАУ-друк, 2009. - 152 с.

У навчальному посібнику пропонується характеристика країн світу за туристськими макрорегіонами, розкриваються особливості туристської спеціалізації країн і туристських формальностях.

Для студентів спеціальності "Туризм" вищих навчальних закладів , а також для фахівців, які займаються аналітичною діяльністю та проблемами туристського краєзнавства.


Масляк П.О. Країнознавство : Підручник / П.О. Масляк. — 2-ге вид., виправл. і доповн. — К.: Знання, 2008. — 293 с. — (Вища освіта XXI століття).

Підручник складається з двох частин: у першій розкриваються теоретичні засади країнознавства, у другій містяться характеристики країн світу. Розглядаються предмет, об’єкт країнознавства, методи його дослідження, а також закономірності цієї науки. Особлива увага приділяється комплексному аналізу країн; систематизовано відомості про їх природу, населення, господарство, соціальну організацію. Наприкінці кожного розділу наводяться висновки та тести, що сприятимуть закріпленню навчального матеріалу. Підручник відповідає програмі навчальної дисципліни "Країнознавство".


Аріон О. В. Організація транспортного обслуговування туристів: Навч. посібник / О. В. Аріон. - К.: Альтерпрес, 2008. - 192 c. - (Б-ка проф. менеджера). - Бібліогр.: с. 132-134.

Розглянуто основи організації транспортного обслуговування туристів як невід'ємної складової формування туристичного продукту. Визначено місце та роль транспортних послуг у складі турпродукту, розкрито теоретико-методичні засади й описано технологію надання транспортних послуг за повітряних, автобусних і залізничних перевезеннях туристів. Висвітлено особливості правового регулювання у сфері морських перевезень. Проаналізовано сучасний стан круїзного ринку світу й України.


Щур Ю. В. Спортивно-оздоровчий туризм: Навч. посібник /Ю. В. Щур, О. Ю. Дмитрук; Київ. нац. ун-т культури і мистецтв. - К.: Альтерпрес, 2003. - 232 с.

У посібнику розглянуто коло питань, щодо організації спортивно - оздоровчого туризму, безпечного, безаварійного проведення туристського походу у контексті взаємовідносин людини з природою. Особлива увага приділена наданню першої медичної допомоги, подоланню критичних ситуацій, організації побуту. 
Для студентів географічних спеціальностей (спеціалізації рекреаційна географія та менеджмент туризму) вищих навчальних закладів, а також вчителів географії.


Петранівський, В. Л. Туристичне краєзнавство: Навч. посібник / В.Л. Петранівсь- кий, М. Й. Рутинський ; ред. Ф. Д. Заставний. - 2-ге вид., випр. - К.: Знання, 2008. - 576 с. : іл. - Бібліогр. в кінці розд.

У навчальному посібнику обґрунтовано концепційно-теоретичні засади туристичного краєзнавства України. Послідовно розкриваються об’єкт-предметна сутність наукової дисципліни, теоретичні основи та методологічний арсенал краєзнавчих досліджень. Крізь призму краєзнавчого аналізу охарактеризовано національний рекреаційно-туристичний потенціал.


Бабарицька В. К. Екскурсознавство і музеєзнавство: Навч. посібник / В. К. Бабарицька, А. Я. Короткова, О. Ю. Малиновська. - К.: Альтерпрес, 2007. - 464 с. - Додатки. - Бібліогр.: с. 463-464.

Пропонований навчальний посібник є першим в Україні, який у повному обсязі включає програмний матеріал з понять екскурсознавства і музеєзнавства. Розкрито особливості розвитку екскурсійної справи в контексті еволюції туристичної діяльності. Висвітлено особливості створення інноваційного екскурсійного продукту та специфіка методики проведення оглядових і тематичних екскурсій. Особливу увагу присвячено професійній майстерності екскурсовода, зокрема, опануванню ним методичних прийомів показу і розповіді, а також ораторському мистецтву і комунікаційній майстерності, в тому числі при роботі з іноземними відвідувачами.


Дубович І.А. Країнознавчий словник-довідник / І. А. Дубович - 5-те вид., перероб. і доп.— К., 2008. — 839 с.

У словнику-довіднику зібрано основні відомості про всі держави світу, а також країни і незаселені території (загальні відомості, природні умови і ресурси, історико-географічні особливості, населення, форма правління, господарство, охорона здоров’я, освіта, дипломатичні представництва тощо). Охарактеризовано найважливіші міжнародні організації. Подано країнознавчу термінологію.


Скопень, М. М. Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі: Навч. посібник / М.М. Скопень. - К.: Кондор, 2005. - 302 с.

Викладені теоретичні аспекти, практика розв’язування задач з використання інформаційних технологій в умовах господарської діяльності підприємств готельного та туристичного бізнесу на базі таких сучасних пакетів програм, як Microsoft Office 2000 або Microsoft Office XP в середовищі Windows’ (98, Millennium, 2000 Prof. , XP).
Розрахований на студентів першого та другого курсу спеціальностей "Туризм", "Готельне господарство", "Облік і аудит", "Економіка підприємства", "Маркетинг" усіх форм навчання вищих навчальних закладів, які вивчають дисципліну "Інформатика та комп’ютерна техніка".


Бейдик О.О. Рекреаційно-туристські ресурси України: Методологія та методика аналізу, термінологія, районування: монографія.–К.: Видавничо-поліграфічний центр „Київський університет”, 2001. – 395 с.

Систематизовано методологічні основи та вдосконалено методику дослідження рекреаційно-туристських ресурсів, розширено уявлення про їх структуру; поглиблено понятійно-термінологічний апарат рекреаційної географії та географії туризму. Проведено ресурсно-рекреаційну оцінку та паспортизацію адміністративно- територіальних суб’єктів України, обґрунтовано її рейтингове рекреаційне районування.


Менеджмент туристичної індустрії: Навч. посібник / І. М. Школа, Т. М. Ореховська, І. Д. Козьменко, І. Р. Лошенюк ; за ред. І. М. Школи; М-во освіти і науки України. - Чернівці : Книги - ХХІ, 2003. - 596 с.

У навчальному посібнику розкриваються основні поняття туризму, види, засоби, методи і форми туристичної діяльності; наведена характеристика міжнародних, регіональних та національних туристичних організацій; аналізуються різні аспекти туризму: мотивація туристичних поїздок, формування туристичного продукту і його ціни; розглядається вплив зовнішнього і внутрішнього середовища на ефективність діяльності туристичного підприємства, стратегія діяльності і розвитку туристичної індустрії, менеджмент і маркетинг туризму, еволюція розвитку міжнародного туристичного ринку.

Для студентів, аспірантів, викладачів і фахівців, що вивчають розвиток і управління туристичної індустрії.


Любіцева О.О. Ринок туристичних послуг (геопросторові аспекти) / О.О. Любіцева. - 3-є вид., перероб. та доп. - К.: "Альтерпрес", 2005.-436 с.

У даній книзі розглядаються теорія, методологія і методика дослідження геопросторових аспектів розвитку ринку туристичних послуг, механізм та закономірності його функціонування і територіальної організації на різних ієрархічних рівнях. Основна увага приділена структурно-типологічним ознакам туристичного ринку, принципам його сегментації, умовам та чинникам формування і територіальної організації індустрії туризму як основи розвитку національного ринку туристичних послуг.


Дядечко Л. П. Економіка туристичного бізнесу : Навч. посібник /Л. П. Дядечко. - К.: ЦУЛ, 2007. - 224 с.

Туристичний бізнес у народногосподарському комплексі країни. Економічне управління туристичним бізнесом: Місце економічної стратегії в управлінні туризмом. Формування та реалізація туристичного продукту. Виробнича програма підприємств туристичного бізнесу. Планування експлуатаційної діяльності підприємств розміщення туристів. Виробнича програма та товарооборот підприємств харчування туристів Трудові ресурси та оплата праці на підприємствах.

Фінансово-економічні результати діяльності туристичних підприємств та їх оптимізація: Джерела формування та напрями використання доходу туристичних підприємств.


Любіцева О.О. Туристичне країнознавство: країни лідери туризму: Навч. посібник / О.О. Любіцева. – К.: Альтерпрес, 2008. – 436 с.

Туристичне країнознавство розглядається як складова загального країнознавства, предметом дослідження якого є туристичний процес. Основна увага приділена характеристиці туристичних атракцій та розвитку туристичної діяльності в країнах, які склали «першу десятку» найбільш відвідуваних країн та країн, які мали найбільші прибутки від туризму у 2006 р. (за даними Всесвітньої туристичної організації). Представлені країни: Франція, Іспанія, США, Китай, Гонконг, Італія, Велика Британія, Мексика, Німеччина, Австрія, які є найбільш відвідуваними, та Туреччина, Австралія, як такі, що мали значні прибутки від туризму.


Любіцева О.О.Туристичні ресурси України: Навч. посібник / О.О. Любіцева, Є.В. Панкова, В.І. Стафійчук. – К.: Альтерпрес, 2007. – 369 с.

Розглядаються науково-методичні засади дослідження ролі туристичних ресурсів в умовах глобалізації туризму та активізації участі України в світовому туристичному процесі. Пропонується класична класифікація туристичних ресурсів та методика їх вивчення.


Стафійчук В.І. Рекреалогія: Навч. посібник. – 2-е вид. – К.: Альтерпрес, 2008. – 264 с.

В навчальному посібнику розкриваються теоретичні основи рекреалогії, сутність основних понять науки, принципи і методика комплексної оцінки рекреаційного потенціалу території. Посібник містить інформацію про рекреаційні ресурси та умови України, в т.ч. у розрізі суспільно-географічних районів. У контексті медико-екологічних проблем розглядається система курортно-оздоровчих закладів України та їх можливості у відтворенні здоров’я. Подано матеріал про нозоареали основних захворювань та курорти окремих частин світу. Представлено проблеми рекреаційного природокористування і перспективи розвитку рекреаційно-туристичного господарства України.


 

Дехтяр, В.Д. Основи оздоровчо-спортивного туризму: Навч. посібник /В.Д. Дехтяр. – К.: Наук. Світ, 2003. – 203 с.

У посібнику висвітлюються такі вадливі питання, як соціальне значення масового розвитку туризму; зміст основ топографічної і краєзнавчої підготовки; зміст і методи загальної фізичної і технічної підготовки; організація і методика проведення туристських змагань, зльотів, конкурсів; методика навчально-тренувальних занять та надання першої долікарської допомоги.

Особлива увага приділяється організації проведенню туристських походів (подорожей) пішохідного, лижного, велосипедного, водного, гірського туризму, профілактиці травматизму.

Для викладачів загальноосвітніх навчальних та вищих навчальних закладів та організаторів туристської роботи.

Література з туризму, що знаходиться в бібліотеці НТУ "Дніпровська політехніка"

Автор(и) Назва підручника (навчального посібника) Видавництво, 
Рік видання
Кількість
примірників
1 Скопень М.М. Комп’ютерні інформаційні технології в туризмі Київ
“Кондор”
2005
5
2 Рутинський М.Й. Географія туризму України Київ
“Центр навчальної    літератури”
2004
5
3 Панкова Є.В. Туристичне краєзнавство Київ
“Альтерпрес”
2003
5
4 Петранівський В.Л., Рутинський М.Й. Туристичне краєзнавство Київ
“Знання”
2006
5
5 Федорченко В.К. Педагогіка туризму Київ
Видавничий Дім “Слово”
2004
5
6 Школа І.М. Менеджмент туристичної діяльності Чернівці
“Книги-XXI”
2003
5
7 Жарков Г.Н. Правовое обеспечение международного туризма Київ
“Кондор”
2003
5
8 Дмитрук О.Ю. Екологічний туризм:сучасні концепції менеджменту і маркетингу Київ
“Альтерпрес”
2004
5
9 Бабарицька В.К.,
Малиновська О.Ю.
Менеджмент туризму.
Туроперейтинг
Київ
“Альтерпрес”
2004
5
10 Кифяк В.Ф. Організація туристичної діяльності в Україні Чернівці
“Книги-XXI”
2003
5
11 Федорченко В.К., Костюкова О.М.,
Дьорова Т.А.,
Олексійко М.М.
Історія екскурсійної діяльності в Україні Київ
“Кондор”
2004
5
12 Іваніна О.О. Аудит туристичної діяльності Київ
“Центр навчальної літератури”
2005
5
13 Роїна О.М. Туристична діяльність. Нормативна база Київ
“КНТ”
2005
5
14 Мальська М.П.,
Бордун О.Ю.
Планування діяльності туристичних підприємств Київ
“Знання”
2005
5
15 Мальська М.П.,
Худо В.В,
Цибух В.І.
Основи туристичного бізнесу:
Навчальний посібник
Київ
“Центр навчальної літератури”
2004
5
16 Пазенок В.С., Федорченко В.К. Філософія туризму:
Навчальний посібник
Київ
“Кондор”
2004
5
17 Беляєв С.С. Словник рекреаційних термінів Київ
ВЦ “Академія”
2011
5
18 Любіцева О.О. Методика розробки турів.
Навчальний посібник
Київ
“Альтерпрес”
2004
5
19 Щур Ю.В.,
Дмитрук О.Ю.
Спортивно-оздоровчий туризм.
Навчальний посібник
Київ
“Альтерпрес”
2003
5

Електроні підручники та посібники для спеціальності 242 Туризм

1. Абрамов В.В., Тонкошкур М. В. Історія туризму: підруч. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х: ХНАМГ, 2010. 294 с. https://core.ac.uk/download/pdf/11324639.pdf
2. Авраменко О. О., Яковенко Л. В., Шийка В. Я Ділове спілкування: Навчальний посібник. / За наук. ред. О. О. Авраменко. Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», 2015. 160 с. http://umo.edu.ua/images/content/depozitar/navichki_pracevlasht/dilove_spilkuv_1.pdf
3. Александрова С. А. Детермінанти розвитку туризму : колективна монографія / С. А. Александрова, Н. М. Богдан, Л. А. Нохріна ; за заг. ред. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 159 с. https://eprints.kname.edu.ua/51711/1/2016%20%D0%BF%D0%B5%D1%87.%2010%20% D0%9C%D0%9D%20%D1%87%D0%B0%D1%81%D1%82%D1%8C%201_%D0%9C% D0%9E%D0%9D%D0%9E%D0%93%D0%A0%D0%90%D0%A4%D0%98%D0%AF_% D0%BA%D0%B0%D1%84%D0%B5%D0%B4%D1%80%D0%B0_%D0%A2%D0%B8% D0%93%D0%A5_2016__14.12.2017.pdf
4. Андренко І. Б., Кравець О. М., І. М. Писаревський Менеджмент туризму: навч. посібник.Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Х. : ХНУМГ, 2014. 402 с. https://eprints.kname.edu.ua/38970/1/2009%2043%D0%9D%20%D0%9C%D0%B5%D0%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D 1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83.pdf%BD%D0%B5%D0%B4%D0%B6%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%20%D1%82%D 1%83%D1%80%D0%B8%D0%B7%D0%BC%D1%83.pdf
5. Архіпов В.В. Організація обслуговування в закладах ресторанного господарства: Навч. посібник для студентів вищих навчальних закладів. К.: Центр учбової літератури, 2009. 342 с. https://subject.com.ua/pdf/242.pdf
6. Баєв В. В. Основи туроперейтингу: навч. посіб. К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2016. 156 с. http://maup.com.ua/assets/files/lib/book/osnovy_turoperating.pdf
7. Байлик С. І., Писаревський І. М. Організація готельного господарства: підручник; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. 329 с. https://eprints.kname.edu.ua/41618/1/%D0%9F%D0%95%D0%A7_2015_4%D0%9F_%D0%9E%D1%80%D0%B3%20%D0%B3%D0%...
8. Бралатан В. П., Гуцаленко Л. В., Здирко Н. Г. Професійна етика. Навч. посіб. К.: Центр учбової літератури, 2011. 252 с. http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/Prof_etika.pdf
9. Брич В. Я. Туроперейтинг: підруч. / за заг. ред. д.е.н., проф. В. Я. Брича. Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2017. 440 с. http://dspace.wunu.edu.ua/bitstream/316497/29697/1/%D0%91%D1%80%D0%B8%D1%8
10. Брусільцева Г. М., Зима О. Г. Правове регулювання туристичної діяльності : навчальний посібник. Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. 214 с. http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/22468/1/2019-%D0%91%D1%80%D1%83%D1%81%D1%96%D0%BB%...
11. Величко В. В. Організація рекреаційних послуг: навч. посібник; Харк. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Х.: ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2013. 202 с. https://eprints.kname.edu.ua/33353/1/%D0%92%D0%B5%D0%BB%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%BE%20%D0%92.%D0%92.%20%...
12. Вишневський В.І. Екологічний туризм. К.: Інтерпрес ЛТД, 2015. 140 с. https://www.m4eg.eu/media/3882/%D0%B5%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%87%D0%BD%D0%B8%D0%B9-%D...
13. Влащенко Н. М. Інноваційні технології у ресторанному, готельному господарстві та туризмі : навч. посібник; Харків. нац. ун-т міськ. госпва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. 373 с. https://eprints.kname.edu.ua/50379/1/2017%2031%D0%9D%20%D0%BF%D0%B5%D1%87%20%D0%98%D0%BD%20%D1%82%D0...
14. Гаврилов В. П. Інформаційні системи і технології в туризмі : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. 168 с. http://repository.hneu.edu.ua/bitstream/123456789/14908/1/2016-%D0%93%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%B8%D0%BB%...
15. Галасюк С. С., Нездоймінов С. Г. Організація туристичних подорожей та екскурсійної діяльності. [текст] навч. посіб. К.: «Центр учбової літератури», 2013. 178 с. http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B8%D1%87%D0%BD%D1%96%20%D0%BF%...
16. Гапоненко А.І., Парфиненко А.Ю., Шамара І.М. Сільський зелений туризм. Навчальний посібник. Суми, 2019. 178 с. https://moodle.znu.edu.ua/pluginfile.php?file=/576450/mod_resource/content/1/6809059.pdf
17. Голод А. Безпека регіональних туристичних систем: теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія. Львів : ЛДУФК, 2017. 340 с. http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/7667/1/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%...
18. Головко Л. І. Кухня народів світу: навч.посіб. для студентів галузі знань 24 “Сфера обслуговування” Бердянськ, 2013. 65 с. https://golovkoekonom.at.ua/kukhnja_narodiv_svitu_posibnik_tekst.pdf
19. Гуменюк Г.М. Організація туристичних подорожей: Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ: НАІР, 2014. 364 с. http://194.44.152.155/elib/local/sk799616.pdf
20. Дядечко Л.П. Економіка туристичного бізнесу. Навч. посібник. К.: Центр учбової літератури, 2007. 224 с. https://tourlib.net/books_ukr/dyadechko.htm
21. Колісник Г.М., Гелей Л.О., Данканич Т.П. Бухгалтерський облік в туризмі: навчальний посібник. Ужгород:Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. 140 с. https://dspace.uzhnu.edu.ua/jspui/bitstream/lib/22640/1/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87.%D0%BF%D0%BE%D1%81%...

22. Етнографія українців: навч. посібн. / за ред. проф. С. А. Макарчука; вид. 3-є, перероб. і доп. Львів: ЛНУ ім. І. Франка, 2015. 711 с. https://clio.lnu.edu.ua/wp-content/uploads/2014/11/Etnohrafiia-ukraintsiv_2015_za-red.-Makarchuka.pdf
23. Балабанов К. В., Трофименко М. В. Дипломатична та консульська служба : підручник для студентів ВНЗ. Донецьк, 2012. 443 с. http://repository.mdu.in.ua/jspui/bitstream/123456789/524/1/dypl_ta_cons_sluzhba.pdf
24. Загороднова В. Ф. Основи міжкультурної комунікації : навч. посібник. Бердянськ : БДПУ, 2018. 314 с. http://dspace.bdpu.org:8080/bitstream/123456789/696/1/Osnovy%20mizhkulturnoi%20komunikatsii.pdf
25. Інновінг в туризмі : монографія / А.А. Мазаракі, С.В. Мельниченко, Г.І. Михайліченко, Т.І. Ткаченко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. Київ : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2016. 532 с. https://knute.edu.ua/file/MjExMzA=/f847c0a5a302fe60ccf9e3463100472d.pdf
26. Калюга Т. О., Чаплинський К. О. Теоретичні та практичні основи розслідування шахрайства у сфері надання туристичних послуг : монографія. Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2020. 238 с. http://er.dduvs.in.ua/bitstream/123456789/4946/1/%D0%9A%D0%B0%D0%BB%D1%8E%D0%B3%D0%B0%2C%20%D0%A7%D0...
27. Клапчук В.М., Польова Л.В. Туризм і готельне господарство світу та України: історія та сучасний стан, тенденції і моніторинг. Навчально-методичний посібник. Івано-Франківськ : Фоліант, 2013. 408 с. http://194.44.152.155/elib/local/sk791139.pdf
28. Ковалинська І. В. Невербальна комунікація. К. : Вид-во «Освіта України», 2014. 289 с. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/4631/1/I_Kovalynska_NC_GI.pdf
29. Корж Н. В., Басюк Д. І. Управління туристичними дестинаціями : підручник. Вінниця: «ПП«ТД Едельвейс і К», 2017. 322 с. http://www.oridu.odessa.ua/7/7/metoduchni-rek/t/04.pdf
30. Король О.Д. Організація екскурсійних послуг у туризмі : навч.-метод. посібник. Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. 144 с. https://get.ucoz.net/_ld/4/418_Organizatsiya_e.pdf
31. Король О.Д., Крачило М.П. Менеджмент туризму: Навч. посіб. К.: Знання, 2009. 248 с. https://get.ucoz.net/_ld/4/430_Tour_manag.pdf 
32. Босовська М.В. Інтеграційні процеси в туризмі : монографія. К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2015. 832 с. https://knute.edu.ua/file/MTc=/fa3a5859ac39fc422013f6a35eb7f71a.pdf
33. Кравцов С.С., Дрокіна Н.І. Менеджмент турбюро та організаторів подорожей: Навчальний посбіник. Донецьк : ДІТБ, 2012. 236 с. http://dspace.nuft.edu.ua/jspui/bitstream/123456789/23654/1/book2012.pdf
34. Кравець О. М., Рябєв А. А. Курортологія : підручник; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 167 с. https://core.ac.uk/download/pdf/141489399.pdf
35. Кравець О. М., Байлик С. І. Організація анімаційних послуг в туризмі : навч. посібник. Харків. Нац. Ун-т міськ. Госп-ва ім. О. М. Бекетова. 2-ге вид., перероб. І доп. Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. 335 с. https://core.ac.uk/download/pdf/141489395.pdf
36. Кущенко О.І. Статистика туризму : навчально-методич. посібник. Харків: ХНУ імені В.Н. Каразіна, 2018. 79 с http://www.econom.kharkov.ua/upim/b2LVkhFI.pdf
37. Кушнаренко Н.М. Бібліотечне краєзнавство: Підручник. К.: Знання, 2007. 502 с. http://library.nlu.edu.ua/POLN_TEXT/POSIBNIKI_2019/425061.pdf
38. Кушнірук Ю. С. Рекреалогія: навчальний посіб. Рівне. НУВГП. 2015. 148 с. http://ep3.nuwm.edu.ua/4684/1/V45.pdf
39. Летуновська Н. Є., Люльов О. В. Маркетинг у туризмі : підручник. Суми : Сумський державний університет, 2020. 270 с. https://essuir.sumdu.edu.ua/bitstreamdownload/123456789/77338/3/Letunovska_Marketynh.pdf
40. Любіцева О.О. Методика розробки турів Навчальний посібник. К.: Альтерпрес, 2003. 104 с http://elcat.pnpu.edu.ua/docs/%D0%BB%D1%8E%D0%B1%D1%96%D1%86%D0%B5%D0%B2%D0%B0.pdf
41. Мальська М. П., Пандяк І. Г. Готельний бізнес: теорія та практика. Підручник. 2-вид. перероб. та доп. К.: Центр учбової літератури, 2012. 472 с. https://shron1.chtyvo.org.ua/Malska_Marta/Hotelnyi_biznes_teoriia_ta_praktyka.pdf
42. Мальська М. П., Антонюк Н. В., Занько Ю. С., Ганич Н. М. Країнознавство: теорія та практика. Підручник. К.: Центр учбової літератури, 2012. 528 с. http://org2.knuba.edu.ua/pluginfile.php/54314/mod_resource/content/1/%D0%9A%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%...
43. Міжнародний туризм: навчальний посібник для студентів спеціальності 8.14010301 «Туризмознавство» / Прикарпатський національний університет імені Василя Стефаника / укладачі В.С. Великочий, О.І. Дутчак, В.В. Шикеринець. Івано- Франківськ: Видавець Кушнір Г. М., 2015. 254 с. http://194.44.152.155/elib/local/sk799784.pdf
44. Нємець Л. М. Туристсько-рекреаційні ресурси світу : навчально-методичний посібник / Л. М. Нємець, Г. О. Кулєшова, А. В. Соколенко. Х., ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2015. 102 с. http://ekhnuir.univer.kharkov.ua/handle/123456789/11926
45. Милашко О.Г. Статистика туризму: навчальний посібник. Одеса: ОДЕУ, ротапринт, 2010. 168 с. https://tourlib.net/books_ukr/mylashko.pdf
46. Організація туризму: підручник / І.М. Писаревський, С.О. Погасій, М.М. Поколодна та ін.; за ред. І.М. Писаревського. Х.: ХНАМГ, 2008. 541 с. https://eprints.kname.edu.ua/10928/1/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0...
47. Організація обслуговування у закладах ресторанного господарства: Підручник.:[для вищ. навч. закл.] / За ред. П’ятницької Н. О. 2-ге вид. перероб. та допов. К.: Центр учбової літератури, 2011. 584 с. http://library.nuft.edu.ua/ebook/file/p_yatnicka_n_o_red_organizaciya_obslugovuvannya_u_zakladah_r.p...
48. Організація туризму: підручник / І.М. Писаревський, С.О. Погасій, М.М. Поколодна та ін.; за ред. І.М. Писаревського. Х.: ХНАМГ, 2008. 541 с. https://eprints.kname.edu.ua/10928/1/%D0%9E%D0%A0%D0%93%D0%90%D0%9D%D0%86%D0%97%D0%90%D0%A6%D0%86%D0...
49. Основи методології та організації наукових досліджень: Навч. посіб. для студентів, курсантів, аспірантів і ад’юнтів / за ред. А. Є. Конверського. К.: Центр учбової літератури, 2010. 352 с. https://biology.univ.kiev.ua/images/stories/Upload/Kafedry/Biofizyky/2014/konversky_osn_metod_ta_org...
50. Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання п‘яте / за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю. Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. 320 с. https://er.chdtu.edu.ua/bitstream/ChSTU/761/2/%D0%9C%D0%BE%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D1%80%D0%B0%D1%84%D1%96...
51. Петрук В.Г. та ін. Екогеографія та екотуризм: Підручник / В. Г. Петрук, О.В. Бондарчук, І.А. Трач, О.Ю. Панасюк, Ю.І. Царук, В.Д. Ваколюк. Вінниця: ТОВ "Нілан-ЛТД", 2016. 178 с. http://bondarchuk.vk.vntu.edu.ua/file/8df2350f51e80b105809eb5d01b61206.pdf
52. Поколодна М. М.Організація екскурсійної діяльності: підручник. Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О.М. Бекетова. Харків : ХНУМГім. О. М. Бекетова, 2017. 180с. https://core.ac.uk/reader/141489400
53. Поколодна М. М. Рекреаційна географія: навч. посібник. Харк. нац. акад. міськ. госп-ва. Х.: ХНАМГ, 2012. 275c. https://tourlib.net/books_ukr/pokolodna-rg.pdf
54. Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами туристичного ресурсознавства: навчальний посібник / Н.О. Алєшугіна, О.В. Барановська, М.О. Барановський, О.О. Зеленська, І.В. Смаль, І.М. Філоненко. – Чернігів: Вид-во ЧНТУ, 2015. 492 с. http://ir.stu.cn.ua/handle/123456789/16647?locale-attribute=uk
55. Рекреаційна географія: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / Д.Д. Гурова, М.О. Фролов, С.М. Журавльова, Т.С. Кукліна, О.М. Сердюк. Запоріжжя: ТОВ “ЛІПС” ЛТД, 2010. 92 с. http://eir.zntu.edu.ua/bitstream/123456789/1915/1/Kuklina_Recreational_Geography.pdf
56. Руденко, В.М. Андрейчук, О.Д. Король та ін. Чернівці: Чернівецький національний університет, 2010. 344 с. https://drive.google.com/file/d/1lHORWevgHcPZ42dcOQKXRCEhqh-FXv7A/view
57. Салата О.О. Основи музеєзнавства: навчально-методичний посібник. Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. 164 с. http://elibrary.kubg.edu.ua/id/eprint/12175/1/O_Salata_NMP_OM_IS.pdf
58. Сакун Л.В., Разуванов В.М. Маркетинг в туризме: учебно-методич. пособие. Минск: РИПО, 2014. 268 с. http://tempus.bseu.by/files_new1/06_2219_marketing_v_turisme.pdf
59. Соціальна географія : підручник / за ред. Л. М. Нємець, К. І. Мезенцева. К.: Фенікс, 2019. 304 с. https://geo.knu.ua/images/doc_file/navch_lit/kafedra_ekonom_lit/Cozial_geografiya.pdf
60. Стояцька Г. М. Основи наукових досліджень: навч. посіб. Дніпро: ДДУВС, 2019. 142 с. http://er.dduvs.in.ua/handle/123456789/3733
61. Тимошенко Л. О., Лабарткава К. В. Спортивний туризм : навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. фіз. виховання і спорту : у 2 ч. Л. : ЛДУФК, 2014. Ч. 2. 176 с. http://repository.ldufk.edu.ua/bitstream/34606048/2874/1/tyruzm_posib_2.pdf
62. Ткаченко Т.І., Дупляк Т.П. Виставковий бізнес : монографія. Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. 244 с. https://knute.edu.ua/file/MTc=/d2116e05dbe265f4faab2d503db8ba1e.pdf
63. Туризмологія: концептуальні засади теорії туризму : монографія / кер. проекту: В. С. Пазенок, В. К. Федорченко; [авт.: В. К. Федорченко та ін.]. Київ : Академія, 2013. 368 с. http://194.44.152.155/elib/local/sk782299.pdf
64. Шидловський І. В. Історія музейної справи та зоологічних музеїв університетів України / за ред. Й. В. Царика Львів : ЛНУ ім. Івана Франка, 2012. 112 с. http://zoomus.lviv.ua/files/ZooMuz_Internet.pdf
65. Феномен туризму: розмаїття сенсів : монографія / за ред.: О. О. Красноруцького, Н. І. Моісєєвої. Харків : Стильна типографія, 2019. – 252 с. https://www.academia.edu/39672510/%D0%A4%D0%95%D0%9D%D0%9E%D0%9C%D0%95%D0%9D_%D0%A2%D0%A3%D0%A0%D0%9...
66. Шандор Ф. Ф., Кляп М. П. Сучасні різновиди туризму : підручник. К. : Знання, 2013. 334 с. http://library.kpi.kharkov.ua/files/new_postupleniya/shandorsuchrizn.pdf
67. Явкін В.Г., Руденко В.П., Король О.Д. та ін. Проблеми географії та менеджменту туризму. Чернівці: Рута, 2006. 260с. https://drive.google.com/file/d/13d_0KMU_rhzftTYtjwtvI5ap8peofxbR/view 

© 2006-2023 Інформація про сайт