Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу


Економіка та організація туристичної діяльності
Посилання

Економіка рекреації та туризму [Електронний ресурс] : навчальний посібник / О. А. Сущенко, О. О. Стрижак, Н. А. Дехтяр та ін. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2021. – 347 с.

Економіка туризму : підручник / В. Ю. Світлична, С. А. Александрова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2022. – 167 с.

Менеджмент з туризму: конспект лекцій. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» за усіма формами навчання / Укладач О. В. Поступна. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2020. – 235 с.

Дергоусова А. О., Зайкіна Г. М. Організація туризму та туристичної діяльності: Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – Ч. 1. – 53 с.

Дергоусова А. О., Зайкіна Г. М. Організація туризму та туристичної діяльності: Конспект лекцій. – Харків: УкрДУЗТ, 2019. – Ч. 2. – 58 с.

Правове регулювання туристичної діяльності [Електронний ресурс] : навчальний посібник / Г. М. Брусільцева, О. Г. Зима. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2019. – 214 с.

Готельно-ресторанна діяльність

Посилання

Готельний бізнес: стратегії розвитку : монографія / Л. Д. Завідна. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2017. – 600 с.

Організація ресторанного господарства (Блок 1) [Текст]: навч. посібник / І.А. Назаренко, Р.П. Никифоров, Н.В. Лохман. – Кривий Ріг: ДонНУЕТ, 2017. – 165 с.

Організація готельного господарства: підручник / Байлік, І. М. Писаревський; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2015. – 329 с.

Круль Г., Заячук О. Організація і технологія надання послуг гостинності : навч. посіб. 2-ге вид., перероб. і доп. Чернівці : Чернівец. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича, 2022. 488 с.

Innoving в туристично-рекреаційній діяльності

Посилання

Інноваційні технології у ресторанному, готельному господарстві та туризмі : навч. посібник / Н. М. Влащенко ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 373 с

Інновінг в туризмі : монографія / А.А. Мазаракі, С.В. Мельниченко, Г.І. Михайліченко, Т.І. Ткаченко та ін. ; за заг. ред. А.А. Мазаракі. – Київ : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2016. – 532 с.

Інформаційні системи і технології в туризмі

Посилання

Інформаційні технології в туризмі : навч. посібник / укладач В. М. Лисенко. Київ : Відкритий міжнародний університет розвитку людини «Україна», 2017. – 99 с.

Гаврилов В. П. Інформаційні системи і технології в туризмі : навчальний посібник для студентів напряму підготовки 6.140103 "Туризм" / В. П. Гаврилов. – Харків : ХНЕУ ім. С. Кузнеця, 2016. – 168 с.

Лікувально-оздоровчий туризм

Посилання

Природні лікувальні ресурси: абетка користувача: інформаційно-аналітичний довідник / за заг. ред. Бабова К. Д., Безверхнюк Т. М., Кисилевської А. Ю.: Державна установа «Український науково-дослідний інститут медичної реабілітації та курортології МОЗ України». — «Поліграф»: Одеса, 2021. — 76 с.

Курортологія : підручник / О. М. Кравець, А. А. Рябєв ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 167 с.

Оздоровчий туризм : навч. посібник для студентів денної форми навчання / Є.Є. Павленко, Г.С. Ільницька, В.О. Павленко. – Х. : НФаУ. 2021. – 114 с.

Кушнірук Ю.С. Рекреалогія: навчальний посібник – Рівне : НУВГП, 2015. – 148 с.

Діловий туризм та бізнес-комунікації

Посилання

Авраменко О. О., Яковенко Л. В., Шийка В. Я Ділове спілкування: Навчальний посібник. / За наук. ред. О. О. Авраменко. – Івано-Франківськ, «Лілея-НВ», – 2015. – 160 с.

Діловий туризм. основні проблеми розвитку та шляхи вирішення. Методичний посібник на допомогу клубним працівникам та представникам туристичного бізнесу/«ДОНМЦК»; [укладач. Лимаренко В.М.] – Краматорськ, 2019 – 24 с.

Корпоративна культура та етикет: навчальний посібник / Уклад. А.М. Зленко. Переяслав-Хмельницький: К.С.В., 2019. 324 с.

Професійно-комунікативна компетентність (в туризмі) : підручник / І. М. Писаревський, С. А. Александрова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 175 с.


Міжнародний туризм

Посилання

Редько В.Є. Посібник до самостійного вивчення дисципліни «Міжнародний туризм». 2-е вид., перероб. і доповн.– Дніпро, 2020. – 92с.

Світовий туризм : конспект лекцій. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» за усіма формами навчання /Укладач А.Л. Помаза-Пономаренко. – Харків : НУЦЗУ, 2020. – 150 с.

Організація екскурсійної та музеєзнавчої діяльності

Посилання

Організація екскурсійної діяльності: конспект лекцій. / Н.А. Леоненко. – Х.: НУЦЗУ, 2019. – 167 с.

Король О.Д. Організація екскурсійних послуг у туризмі : навч.-метод. посібник. – Чернівці : Чернівецький нац. ун-т, 2016. – 144 с.

Основи музеєзнавства: навчально-методичний посібник / О.О. Салата – Вінниця : ТОВ «Нілан-ЛТД», 2015. – 164 с.

Музейний туризм: навчальний посібник. / О.О.  Любіцева, Т. І. Шпарага – К., 2021. – 150 с.

Рекреаційні комплекси світу

Посилання

Природні ресурси і рекреаційні комплекси світу : навч. посібник / В.Р. Монастирський // ННВК «АТБ» - Львів, 2022. – 200 с.

Чир Н.В. Рекреаційна географія : навч-метод. посіб. / Н.В. Чир. – Мукачево : вид-во Дишкант С.Я., 2019. – 156 с.

Рекреаційні комплекси світу : навч. посібник / І. Л. Полчанінова, М. М. Поколодна ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 107 с.

Рекреаційні та курортні ресурси України

Посилання

Туристські ресурси України : підручник / М. М. Поколодна, Т. В. Гордієнко, І. Л. Полчанінова ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2019. – 222 с.

Курортологія та курорти України : навч. посіб. для самостійної роботи студентів VI курсу медичних факультетів при підготовці до практичних занять з навчальної дисципліни «Медична реабілітація» / уклад. С. М. Малахова, О. О. Черепок, Н. Г. Волох. - Запоріжжя : ЗДМУ, 2019. – 105 с.

Рекреаційно-туристичні ресурси України з основами туристичного ресурсознавства: навчальний посібник / Н.О. Алєшугіна, О.В. Барановська, М.О. Барановський, О.О. Зеленська, І.В. Смаль, І.М. Філоненко. – Чернігів: Вид-во ЧНТУ, 2015. – 492 с.

Туристські ресурси України: конспект лекцій. Для здобувачів вищої освіти, які навчаються за спеціальністю 242 «Туризм» за усіма формами навчання / Укладач О. В. Поступна. ‒ Х.: НУЦЗУ, 2020. – 209 с.

Сільський зелений туризм

Посилання

Палюх В.В., Грабар Н.С., Порока С.В. Державне регулювання зеленого туризму в Україні: монографія. Х.: НУЦЗУ, 2021. 202 с.

Гапоненко Г.І., Парфіненко А.Ю., Шамара І.М. Сільський зелений туризм: навчальний посібник. Суми: ПФ «Видавництво «Університетська книга», 2019. 178 с.

Стратегічне управління туристичними дестинаціями

Посилання

Голод  А. Безпека регіональних туристичних систем : теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія / Андрій Голод. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 340 с.

Босовська М.В. Інтеграційні процеси в туризмі : монографія / М.В. Босовська. – К. : Київ. нац. торг.-екон. ун-т, 2015. – 832 с.

Корж Н. В., Басюк Д. І. Управління туристичними дестинаціями : підручник / Н. В. Корж, Д. І. Басюк. – Вінниця: «ПП«ТД Едельвейс і К», 2017. – 322 с.

Екологічне управління сферою обслуговування

Посилання

Смирнов І.Г., Любіцева О.О. Маркетинг сталого туризму : навч. посіб. – Київ: Видавництво Ліра-К, 2019. – 256 с.

Кінаш І.П. Стратегія сталого розвитку туризму: практикум. – Івано-Франківськ: ІФНТУНГ, 2017. – 36 с.

Тарасова В. В., Нестерчук І. К., Ковалевська І. М., Осіпчук А. С. Географія туризму: Екологічний туризм: підручник. Житомир, 2021. 252 с.

Навчальний посібник “Типова кліматична стратегія закладу гостинності у сфері поводження з відходами (на прикладі України)” щодо підвищення кваліфікації практикуючих фахівців у сфері туризму та готельно-ресторанного бізнесу – Херсон: МАУП, 2022. – 31с.

Технологія розробки і реалізації туристичного продукту

Посилання

Мальська М. П. Основи маркетингу у туризмі [текст] підручник. / М. П. Мальська, Н.Л. Мандюк – К.: «Центр учбової літератури», 2016. – 336 с.

Безкоровайна Л.В. Основи проектування туристичного продукту: навчальний посібник для здобувачів ступеня вищої освіти магістра спеціальності «Туризмознавство (за видами)». – Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2016. – 100 с.

Туроперейтинг

Посилання

Баєв В. В. Основи туроперейтингу: навч. посіб. / В. В. Баєв. — К.: ДП “Вид. дім “Персонал”, 2016. — 156 с. — Бібліогр.: с. 129.

Брич. В. Я. Туроперейтинг: підруч. / за заг. ред. д.е.н., проф. В. Я. Брича. – Тернопіль : Екон. думка ТНЕУ, 2017. – 440 с.

Ціноутворення та 
звітність туристичних підприємств

Посилання

Плетос С.В. Облік та аудит у туристичній сфері : конспект лекцій, Одеса, ОДЕКУ, 2020. 131 с.

Колісник Г.М. Бухгалтерський облік в туризмі: навчальний посібник / Г.М. Колісник, Л.О. Гелей, Т.П. Данканич. — Ужгород: Вид-во УжНУ «Говерла», 2016. — 140 с.

Якість та безпека в туризмі

Посилання

Голод  А. Безпека регіональних туристичних систем : теорія, методологія та проблеми гарантування : монографія / Андрій Голод. – Львів : ЛДУФК, 2017. – 340 с.

Торяник В.М., Джинджоян В.В. Безпека туризму: навчальний посібник. За заг. ред. доктора юридичних наук, професора, заслуженого юриста України О.В. Негодченка. – Дніпро: ВНПЗ «ДГУ», 2018. – 284 с.

Богдан Н. М. Управління якістю туристських послуг : підручник / Н. М. Богдан, І. М. Писаревський, С. О. Погасій ; [за заг. ред. І. М. Писаревського] ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2021. – 340 с.

Географія туризму

Посилання

Тарасова В. В., Нестерчук І. К., Ковалевська І. М., Осіпчук А. С. Географія туризму: Екологічний туризм: підручник. Житомир, 2021. 252 с.

Географія туризму: навчально-методичний посібник – 2 вид., перероблено та допов. / Аріон О.В., Уліганець С.І., О.Ю. Дмитрук. К. : , 2019. - 206 с.

Матвієнко В.М., Стафійчук В.І. «Географія країн Азії, Океанії, Австралії»: навчально-методичний комплекс. К.: Видавництво «Альфа-ПІК», 2021. 61 с.

Основи країнознавства

Посилання

Туристичне краєзнавство: Гадяч та його околиці. Навч. посібник / Д.Ю. Гринюк,  І.О. Степанець, О.В. Борисова. К: КНУ ім. Т. Шевченка, 2022. – 123 с.

Туристичне краєзнавство: Канівщина: навч. посібник / Любіцева О.О., Романчук С.П., Кочеткова І.В., Винниченко І.І., Михайленко Т.І.; за заг. ред. проф. Любіцевої О.О. – Київ. Видавництво ТОВ «Альфа-ПІК», 2017. – 194 с.

Фестивальний туризм

Посилання

Мальська М. П., Грицишин А. Т., Білоус С. В., Топорницька М. Я. Фестивальний туризм: теорія та практика: навч. посібник / М. П. Мальська, А. Т. Грицишин, С. В. Білоус, М. Я. Топорницька. Київ : Видавець ФОП Піча Ю. В., 2022. 232 с.

Організація анімаційної діяльності

Посилання

Організація анімаційних послуг в туризмі : навч. посібник / О. М. Кравець, С. І. Байлик ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – 2-ге вид., перероб. і доп. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2017. – 335 с.

Проєктний аналіз в туризмі та рекреації

Посилання

Управління бізнес-процесами в туризмі : монографія / С.В. Мельниченко, К.А. Шеєнкова. – К. : Київ. нац. торг.- екон. ун-т, 2015. – 264 с.
 
 Основи туризмознавства

Посилання

Туристське краєзнавство з основами безпеки в туризмі: хрестоматія до вивчення дисципліни (для здобувачів ОР Бакалавр спеціальності 242 «Туризм») / укл. Винниченко І.І. - 2022. - 1113 с.
 
Інші монографії

Посилання

Детермінанти розвитку туризму : колективна монографія / С. А. Александрова, Н. М. Богдан, Л. А. Нохріна ; за заг. ред. І. М. Писаревського ; Харків. нац. ун-т міськ. госп-ва ім. О. М. Бекетова. – Харків : ХНУМГ ім. О. М. Бекетова, 2018. – 159 с.

Перспективи розвитку туризму в Україні та світі: управління, технології, моделі: колективна монографія. Видання п‘яте / за наук. ред. проф. Матвійчук Л.Ю. – Луцьк: ІВВ Луцького НТУ, 2019. – 320 с.

Теоретичні та практичні основи розслідування шахрайства у сфері надання туристичних послуг : монографія / Т. О. Калюга, К. О. Чаплинський. – Херсон : Видавничий дім "Гельветика", 2020. – 238 с.

Феномен туризму: розмаїття сенсів : монографія ; за ред. О. О. Красноруцького, Н. І. Моісєєвої. – Харків : Видавництво «Стильна типографія», 2019. – 252 с.

ДСТУ (Державний Стандарт України)

Посилання

ДСТУ ISO 22525:2022 Туризм та пов’язані з ним послуги. Медичний туризм. Вимоги до послуг (ISO 22525:2020, IDT)

ДСТУ 9105:2021 Туристичні послуги. Сільський туризм. Загальні вимоги. Класифікація засобів розміщення

ДСТУ ISO 21401:2020 Туризм та супутні послуги. Система управління сталим розвитком закладів розміщення. Вимоги (ISO 21401:2018, IDT)

ДСТУ 7450:2013 Туристичні послуги. Знаки туристичні активного туризму. Класифікація, опис і правила застосування. Зі зміною № 1

ДСТУ ISO 22483:2022 Туризм та пов’язані з ним послуги. Готелі. Вимоги до послуг (ISO 22483:2020, IDT)

ДСТУ ISO 20611:2019 Пригодницький туризм. Передовий досвід сталого розвитку. Вимоги та рекомендації (ISO 20611:2018, IDT)

ДСТУ ISO 21426:2019 Туризм та пов’язані з ним послуги. Курорти. Вимоги до послуг (ISO 21426:2018, IDT)

ДСТУ ISO 17679:2017 Туризм та пов’язані з ним послуги. Велнес та СПА. Вимоги до послуг (ISO 17679:2016, IDT)

ДСТУ ISO 13687-1:2018 Туризм та пов’язані з ним послуги. Яхтові гавані. Частина 1. Мінімальні вимоги до гаваней з базовим рівнем обслуговування (ISO 13687-1:2017, IDT)

ДСТУ ISO 13687-2:2018 Туризм та пов’язані з ним послуги. Яхтові гавані. Частина 2. Мінімальні вимоги до гаваней із середнім рівнем обслуговування (ISO 13687-2:2017, IDT)

ДСТУ ISO 13687-3:2018 Туризм та пов’язані з ним послуги. Яхтові гавані. Частина 3. Мінімальні вимоги до гаваней з високим рівнем обслуговування (ISO 13687-3:2017, IDT)

ДСТУ ISO 20410:2019 Туризм та пов’язані з ним послуги. Бербоут-чартер. Мінімальні вимоги до обслуговування та обладнання (ISO 20410:2017, IDT)

ДСТУ ISO 26000:2019 Настанови щодо соціальної відповідальності (ISO 26000:2010, IDT)

ДСТУ 9106:2021 Туристичні послуги. Хостели. Загальні вимоги та класифікація

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт