Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Пилипенко Ганна Миколаївна

Пилипенко Ганна Миколаївна – професор кафедри

Контакти:

телефон: (050) 3621248

e-mail: annapylyp@ukr.netДоктор економічних наук, професор. Закінчила економічний факультет Київського державного університету ім. Т. Г. Шевченка у 1990 році за фахом «Економіст. Викладач політичної економії». Розпочала трудову діяльність на посаді асистента кафедри політичної економії Дніпропетровського металургійного інституту. З 1992 по 1995 рік навчалась в аспірантурі в Державній гірничій академії України за спеціальністю «Політична економія». Під керівництвом д. ек. н., проф. Задої А. О. підготувала і захистила у 1996 році кандидатську дисертацію за темою «Рівновага споживчого ринку: політекономічний аспект». З 2002 року працювала на посаді доцента, а з 2013 року – професора кафедри «Економічної теорії та основ підприємництва» ДВНЗ «Національний гірничий університет». У 2009 році закінчила докторантуру, а у 2012 році захистила докторську дисертацію на тему «Інституціональні чинники співвідношення державної та ринкової координації» (науковий консультант д. ек. н., проф.. Задоя А. О.). Протягом 2013 – 2016 років працювала на посаді професора кафедри «Економічної теорії та основ підприємництва», а з 2017 року переведена на кафедру «Економіки підприємства».

Голова спеціалізованої вченої ради Д.08.080.01 при НТУ «Дніпровська політехніка».

Член спеціалізованої вченої ради К.26.055.05 при Київському національному торговельно-економічному університеті.

Головний редактор науково-практичного журналу «Економічний вісник Національного гірничого університету».

Наукова діяльність охоплює широке коло проблем, пов’язаних із методологією сучасної економічної науки та інституціональної теорії, інноваційним розвитком національної економіки, встановленням механізмів взаємодії держави і ринку, дослідженням інституціональних чинників координації економічної діяльності, виявленням впливу культури на соціально-економічний розвиток. Під керівництвом д. ек. н., професора Пилипенко Г. М. захистили дисертації на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.01.01 – економічна теорія та історія економічної думки Чорнобаєв В. В. (Інноваційно-інвестиційна діяльність та її регулювання в економіці України, 2008 р.) та Федорова Н. Є. (Наука як фактор соціально-економічного розвитку суспільства, 2018 р.). Здійснює наукове керівництво двома аспірантами і докторантом.

Автор більше 200 наукових і методичних праць, які опубліковано в Україні, Росії, Білорусі, Польщі, Чехії, Чорногорії, США.

Співвиконавець бюджетних науково-дослідних робіт Державного ВНЗ «НГУ» за темами:

1. «Особливості економічної політики держави в перехідних економічних системах» (номер державної реєстрації 0101U005689, термін 2001-2003 рр.).

2. «Проблеми економічної політики в трансформаційній економіці» (номер державної реєстрації 0104U005381, термін 2004-2006 рр.).

3. «Економічна політика держави у трансформаційних економічних системах» (номер державної реєстрації 0107U006170, термін 2006-2008 рр.).

4. «Економічний світогляд українського суспільства у період трансформаційних змін» (номер державної реєстрації 0110U001828, термін 2010 р.).

5. «Цивілізаційні фактори розвитку економіки України» (номер державної реєстрації 0110U006349, термін 2011р.).

6. «Розвиток економіки України в умовах глобалізації світового господарства»
(номер державної реєстрації 0112U000877, термін 2012-13 рр.).

7. «Національна економіка України у ХХІ столітті: закономірності функціонування та механізми регулювання» (номер державної реєстрації. 0113U003341, термін 2013-14 рр.).

Викладає дисципліни

«Основи економічної теорії»

«Мікроекономіка»

«Макроекономіка»

«Економічна історія та історія економічної думки»

«Сучасні економічні теорії»

«Інституціональна економіка»

«Національна економіка»

Основні публікації

Підручники та навчальні посібники, в т. ч. у складі авторських колективів:

1. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №14/ 18.2 - 218 від 1 лютого 2005 р.).

2. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред.. А.О. Задої. -. К.: Знання, 2007. – 332 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №14/ 18.2 - 862 від 3 квітня 2006 р.).

3. Макроекономіка: Навч. Посібник / За ред.. Г. М. Пилипенко. – 3-тє вид. перероб. і доп. –Д.: Національний гірничий університет, 2008. – 193 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4 / 18-Г-92 від 14 січня 2008 р.).

4. Історія економічних учень: Навч. посібник / За ред.. Г. М. Пилипенко. / В.В. Волошенюк, Г. М. Пилипенко, Ю.І. Пилипенко. – Д.: НГУ, 2008. – 222с.

5. Мікроекономіка: Навч. посібник / За ред.. А. О. Задої. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 216 с.

6. Національна економіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/ 18-Г-1586 від 03.07 2008 р.).

7. Історія економічних вчень: підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю. Є. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 352 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту України (лист №1/11-19029 від12.12 2012 р.).

8. Політекономія: навчальний посібник / За ред. Ю. І. Пилипенка. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2015. – 236 с.

9. Національна економіка: Навч. посібник / за ред. О. О. Завгородньої. – Дніпро: ДметАУ, 2016. – 148 с.

Монографії:

1. Пилипенко Г. М., Чорнобаєв В. В. Інноваційно-інвестиційна діяльність та її регулювання в економіці України: монографія / Г. М. Пилипенко, В. В. Чорнобаєв. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 151 с.

2. Пилипенко Г. М. Роль держави в економічному розвитку: ліберальний ідеал і українські реалії / Г. М. Пилипенко // Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку: кол. монографія за ред. Задої А. О. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2010. – 768 с.

3. Пилипенко Г. М. Інституціональні чинники співвідношення державної і ринкової координації економічної діяльності / Г. М. Пилипенко: монографія. – Д. : Національний гірничий університет, 2012. – 293 с.

4. Pylypenko A., Lytvynenko N., Voloshenuk V., Pylypenko Yu. Institutional structure as the factor of socio-economic development // Common Europe: Ukraine and Poland New Socio-economic Challengers. – Poland – Wroclaw, 2012. – 474 с.

5. Пилипенко А., Литвиненко Н. Количественное измерение участия государства в экономике // Постсоветский институционализм: десять лет спустя: монография в 2-х томах / Под ред. Дементьева В. В., Нуреева Р. М., Т.2. – Донецк: ГУВЗ «ДонНТУ», 2013. – 472 с.

6. Пилипенко Г. М. Взаємодія державного і наднаціонального регулювання в умовах глобалізації // Розвиток економіки України в умовах глобалізації світового господарства: кол. мон. / За заг. ред. Ю.І. Пилипенка. – Д.: НГУ, 2014. –148 с.

7. Социокультурные факторы экономического развития: монография / под общ. ред. А.Н. Пилипенко; М-во образования и науки Украины, Нац. горн. ун-т. – Днепр : НГУ, 2017. – 182 с.

Статті у наукометричних базах даних Scopus, Web of Science

1. H. PylypenkoInstitutionalcomponentsofsocio-economicdevelopment / Yu. Pylypenko, H. Pylypenko, N. Lytvynenko, O. Tryfonova, E. Prushkivska // NaukovyiVisnykNatsionalnohoHirnychohoUniversytetu– №3. – 2019.  – Р. 199 – 206. https://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2019/03/03_2019_Pylypenko.pdf (Scopus).

2.  H. Pylypenko.  Training institutional development experience of liberal transformation in Ukraine and Belarus / Yu. Pylypenko, H. Pylypenko, N. Lytvynenko, O. Tryfonova, E. Prushkivska // NaukovyiVisnykNatsionalnohoHirnychohoUniversytetu – №4. – 2019.  – Р.178 – 185. https://nvngu.in.ua/jdownloads/pdf/2019/04/04_2019_Pylypenko.pdf (Scopus)

3. H. Pylypenko.  Socio-cultural context ofinnovative development / H. Pylypenko, N. Lytvynenko, Т.  Barna // Philosophy and Cosmology – Vol. 23. – 2019.  – Р. 98 – 111. http://ispcjournal.org/journals/2019-23/PhC_23_PylypenkoLytvynenkoBarna.pdf (Web of Science).

4. H. Pylypenko.Economic and Institutional Conditions for Implementation of Economic Interests in the Countries of the World / H. Pylypenko, V. Smiesova, V. Ivanova,R. Karpenko. // Montenegrin Journal of Economics – Vol.15 – 2019.  – http://mnje.com/sites/mnje.com/files/075_-_086_-_smiesova__pylypenko_ivanova_and__karpenko.pdf (Scopus)

Статті у наукових фахових виданнях – 99, основними з яких є:

1. Пилипенко Г., Пилипенко Ю. Характер взаємодії механізмів державного регулювання та саморегулювання у сучасній змішаній економіці // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 31-1(117). – Д.: ДонНТУ, 2007. – С.93–99.

2. Пилипенко Г. Роль християнської моралі у функціонуванні економічних систем // Академічний огляд – № 2. – 2007. – С.34–41.

3. Пилипенко А. Функции государства с позиций институционального анали за // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. Випуск 34-1 (138) – Д. : Дон. НТУ, 2008. – С.130–136.

4. Пилипенко Г. Онтологічні і гносеологічні засади виокремлення економіки у функціональну підсистему суспільства // Економічний вісник НГУ. – № 3. – 2008. – С.14 – 21.

5. Пилипенко Г. Методологічні передумови формування інституціональної теорії // Академічний огляд. – №2. – 2008. – С. 24–230.

6. Пилипенко Г. Категоріальне оформлення поняття інститут: проблеми і перспективи інституціональної теорії // Економічний вісник НГУ. – № 4. – 2008. – С. 12 – 18.

7. Пилипенко Г. Аналітичні можливості інституціональної теорії у дослідженні соціальної взаємодії // Социальная экономика – № 3–4. – 2008. – С.186 –191.

8. Пилипенко Г. М., Литвиненко Н. І. Економічна ментальність українців та проблеми її діагностики у трансформаційній економіці // Науковий вісник НГУ. – №10 – 2009. – С. 94–98.

9. Пилипенко Г. М., Кирієнко О. М. Самоорганізація і організація як основа механізму координації економічних систем // Науковий вісник національного університету державної податкової служби України, 2009. – №4. – С. 52 – 61.

10. Пилипенко Г. М. Інституціональний контекст формування взаємовідносин держави і ринку // Економіка та держава. – № 12. – 2009. – С. 48–56.

11. Пилипенко А. Факторы достижения институционального равновесия // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: Економічна. – Випуск 37–3. – Д. : ДонНТУ, 2009. – С.5–11.

12. Пилипенко Г. М. Історичні умови домінування інституціональних матриць // Європейський вектор економічного розвитку. Збірник наукових праць. – Вип. 2(7) – 2009. – С.112–119.

13. Пилипенко Г. М. Механізм взаємодії ринкового і державного регулювання в економіці України // Економіка і управління, 2009. – №12. – С.45–55.

14. Пилипенко А., Литвиненко Н. Либеральные ценности и украинская ментальность: возможен ли синтез в национальной модели регулирования // Социальная экономика. – №2. – 2010. – С.170 –175.

15. Пилипенко А. Институциональные основания хозяйственного порядка // Научные труды Дон НТУ. Серия : Экономическая. Выпуск 38-2. – Д. : ДонНТУ, 2010. – С.91–95.

16. Пилипенко А., Литвиненко Н. Исследование экономической ментальности и исторический подход // Наукові праці ДонНТУ. Серія: економічна. Випуск 40-2. – Д. : ДонНТУ, 2011. – С.272 – 278.

17. Пилипенко Г. М., Литвиненко Н. І. Діагностика співвідношення державної і ринкової координації у національній економіці // Академічний огляд. – 2011. – С.12 – 20.

18. Пилипенко А., Литвиненко Н. Институциональные преобразования: от теории к практике реформирования в Украине // Институциональная трансформация экономики на постсоветском пространстве: барьеры и перспективы. Сборник статей под ред. Левина С. Н. – Кемерово: ООО ПК «Офсет», 2011. – С.29 – 34.

19. Пилипенко Г. М., Литвиненко Н. І. Аналітичні можливості інституціоналізму у дослідженні економічної діяльності // Європейський вектор економічного розвитку. Випуск 2 (13). – 2012. – С.107–113.

20. Пилипенко Ю., Пилипенко А. Взаимодействие процессов социализации индивида и институциональной трансформации общества // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 40-2. – Д. : ДонНТУ, 2012. – С.272-278.

21. Пилипенко А. Ценностные основания рыночной координации // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. Випуск 45-3. – Д. : ДонНТУ, 2013. – С.57–64.

22. Пилипенко Г. М. Проблеми соціальної справедливості в контексті теорії і практики економічних реформ в Україні // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. – № 2 (18) – 2013. – С.166–171.

23. Пилипенко Г. М Соціальна справедливість: сутність, концепції та місце у ліберальному проекті України // Академічний огляд. – № 1(38) – 2013. – С.24–32.

24. Пилипенко А. Н. Мотивация предпринимательства в контексте кросс-культурного анализа // Бюлетень міжнародного нобелівського економічного форуму «Світова економіка ХХІ століття: цикли та кризи». – №1 (6). – 2013. – С.269–275.

25. Пилипенко Г. М. Вплив культури на співвідношення державної і ринкової координації в Україні // Науковий вісник НГУ. – №3 (135) – 2013. – С.118-126.

26. Пилипенко Г. М. Характер взаємодії державної і ринкової координації // Економіка розвитку – №4 (68) – 2013 – С.47–52.

27. Прушківська Е. В., Пилипенко Г. М., Литвиненко Н. І. Соціокультурні аспекти економічної свідомості українців // Економічний вісник НГУ – №1 (41). – 2013. – С. 34 – 45.

28. Пилипенко Г. М. Громадянська культура як фактор економічного розвитку // Економічний вісник НГУ – №3 (43). – 2013. – С. 9 – 21.

29. Пилипенко Г. М. Методологічний потенціал сучасної економічної науки у дослідженні координації економічної діяльності // Економічний вісник НГУ – №4 (44). – 2013 . – С.9 – 16.

30. Пилипенко А. Н. Социально-психологические аспекты экономической деятельности хозяйствующих субъектов // Социальная экономика – № 4. – 2013. – С.10 – 26.

31. Пилипенко А. Н., Пилипенко Ю. И. Роль гражданского общества в институциональной трансформации экономики Украины // Наукові праці Донецького національного технічного університету. Серія: економічна. – №2 – 2014. – С.56–77.

32. Пилипенко Г., Пилипенко Ю. Соціальна відповідальність бізнесу у контексті зміни інституціонального середовища економічної діяльності // Економічний вісник НГУ. – № 4. – 2014. – С. 32–41.

33. Пилипенко Г. М., Литвиненко Н. И. Украинская ментальность в координатах исследовательской программы Г. Хофстеда // Економічний вісник НГУ – №2. – 2015. – С. 14–22.

34. Пилипенко Г. М., Литвиненко Н. І. Інституціональні чинники розвитку соціально-економічних систем // Економічний вісник НГУ – №4 (51). – 2015 – С. 21– 32.

35. Пилипенко Г. М., Федорова Н. Є. Теоретико-методологічний аналіз розвитку соціально-економічних систем у контексті прогресу // Економічний вісник НГУ – № 3. – 2016 – С. 9 – 21.

36. Пилипенко Г. М., Литвиненко Н. І., Черкавська Т. М. Соціально-економічний розвиток суспільства: сутність та фактори впливу // Економічний простір – № 216 – 2016. – С. 115–127.

37. Пилипенко Г. М. Сила держави як показник оцінювання ефективності виконання урядом своїх економічних функцій // Економічний вісник НГУ – № 4. – 2016 – С. 25– 39.

38. Пилипенко Г. М., Антоненко М., Кожа Н. Критерии оценки качества жизни в Украине // Економічний вісник НГУ – № 1. – 2017 – С. 35 – 45.

39. Пилипенко Г. М., Федорова Н. Є., Казиміренко О. В. Соціально-економічний розвиток суспільства через призму синергетичної парадигми // Економічний вісник НГУ – № 2. – 2017 – С. 9 – 17.

40. Пилипенко Г. М., Релина І. Є. Соціальна справедливість у світовій економіці: одвічний конфлікт держави і ринку // Економічний вісник НГУ – № 4. – 2017 – С. 9 – 16.

41. Пилипенко Г. М., Гузенко І. Ю. Проблеми наднаціонального регулювання глобальної економіки // Економічний простір – № 128 – 2017. – С.16 –24.

42. Пилипенко Г.М., Науменко Н.Ю., Федорова Н.Є. Кількісний вимір впливу науки на соціально-економічний розвиток // Економічний простір. – 2018. – № 130 – С. 76 – 88.

43. Пилипенко Г. М. Еволюція марксизму в ХХ ст.: гуманістичний радикалізм Е. Фромма // Економічний вісник НГУ – 2018 – №2 (62). – С. 16–24.

44. Пилипенко Г. М., Горбаньов В. С. Глобальні суспільні блага у структурі благ суспільного призначення // Вісник соціально-економічних досліджень – №2 (66). – 2018  – С. 19–28.

45. Пилипенко Г. М., Смєсова В. Л., Науменко Н. Ю. Оцінка впливу влади-власності  на реалізацію економічних інтересів в Україні   // Економічний вісник Національного гірничого університету – №4 (64). – 2018.  – С. 18–33.

46. Пилипенко Г. М., Смєсова В. Л.  Взаємодія економічнихінтересів в суспільстві: ретроспективний аналіз досягнень економічної науки // Економічний вісник НГУ – №1. – 2019 – С. 37–53.

47. Пилипенко Г. М. Інституціональна  комплементарність  трансформації  освітнього  простору // Економічний вісник НГУ – №4. – 2019 – С. 202–209.

Статті у провідних зарубіжних виданнях:

1. Zadoia A., Pilipenko А. The Interaction Market and Government Coordination // Montenegrin Journal of Economics. Special Issue. – Volume 8. – Number 3. – October 2012. – Р. 47–54.

2. Pylypenko A., Lytvynenko N., Voloshenuk V. Regional Map of Mentality after G. Hofstede: Lessons From Ukraine // Journal of US-China Public Administration. – Volume 9, Number 2, February, 2012. – Р. 195–204.

3. Задоя А. А., Пилипенко А. Н. Взаимодействие рыночной и государственной координации / А. А. Задоя, А. Н. Пилипенко // Journal of Economic Requlation (Вопросы регулирования экономики) – 2012. – Т.3. – № 1. – С. 54– 68.

4. H. Pylypenko, N. Lytvynenko. Limits of state involvement in economy // GISAR: economics jurisprudence and management. – № 2 – 2014. – P. 17–20.

5. H. Pylypenko, N. Lytvynenko. Influence of culture on correlation between governmental and market coordination in Ukrain // GISAR: economics jurisprudence and management. – № 3 – 2014. – P. 20 – 24.

6. H. Pylypenko, N. Lytvynenko, Value-based grounds of Ukrainian Liberal perspective // GISAR: economics jurisprudence and management. – № 3– 2014. – P. 34 – 37.

Публікації за матеріалами конференцій – 55, основними з яких є:

1. Волошенюк В.В., Пилипенко А.Н., Пилипенко Ю.И. Аналитические возможности институционлизма в проведении междисциплинарных исследований: тез. докл. межд. науч.-практ. конф. «Экономический рост республики Беларусь: глобализация, инновационность, устойчивость» (19– 20 мая 2009 г.). – Минск, 2009. – С. 164– 165.

2. Пилипенко Г.М. Характер формування оптимальних масштабів державного втручання в економіку: тез. доп. міжн. наук.-практ. конф. «Становление современной науки» (27.09 – 05.10 2009 р.). – Прага, 2009. – С. 46 –54.

3. Пилипенко А. Н., Пилипенко Ю. И. Неэкономические факторы экономического развития // тез. докл. ІІІ международной научно-практической конференции «Посткризисный мир: глобализация, многополярность, модернизация, институты» (20-22 мая 2010 г.). – Ростов-на-Дону: ЮФУ, 2010 – С.397–402.

4. Волошенюк В.В., Литвиненко Н.И., Пилипенко А.Н. Региональная карта ментальности по Г. Хофстеду: тез. докл. межд. науч. конф. ГУВШЭ по проблемам развития экономики и общества (5–7 апреля 2011 г.). – Москва, 2011. – С. 68–74.

5. Пилипенко А. Н., Кучеренко Е. В. Нравственные основы рыночной экономики: тез. докл. межд. науч.-практ. конф. «Устойчивое развитие экономики: состояние, проблемы, перспективы» (28 – 29 апреля 2011 г.). – Пинск, 2011. – С. 45 – 52.

6. Пилипенко А. Н., Кучеренко Е. В., Черкавская Т. М. Глобальные факторы модификации национальных систем регулирования экономики // тез. докл. IV международной научно-практической конференции «Глобальный мир: антикризисные императивы, модернизация, институты» (24 – 27 мая 2012 г.). – Ростов– на– Дону: ЮФУ. – С.118 – 123.

7. Пилипенко А. Н., Пилипенко Ю. И. Инновационная культура как фактор развития национальных инновационных систем // Социально-экономические и финансовые механизмы обеспечения инновационного развития экономики (2-3 октября, 2014 г.). – Минск, 2014. – С.52–53.

7. Пилипенко А. Н., Никеенко Т. В. Государственное регулирование фундаментальной науки в контексте инновационного развития // Экономическая и правовая система России: проблемы и перспективы развития (12 декабря 2014 г.). – Москва, 2014. – С.215–221.

8. Пилипенко А., Пилипенко Ю. Литвиненко Н. Региональная ментальность украинцев в измерении Г. Хофстеда // Парадигмальні зрушення в економічній теорії ХХ ст. : матеріали ІІ Міжнародної науково-практичної конференції (15-16 жовтня, 2015 р.) – К.: Київський національний університет ім. Т. Г. Шевченка, 2015 – 822 с. (С. 87– 96).

9. Пилипенко Г. М., Прушківська Е. В., Литвиненко Н. І. Соціокультурні чинники соціально-економічного розвитку України // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. праць / За ред. З. Е. Скринник – К.: ДВНЗ «Університет банківської справи, 2016. – 419 с. (С.190–198)

10. Пилипенко Г. М., Кучеренко Є. В. Сучасні трансформації взаємодії виробництва та споживання // Філософія фінансової цивілізації: людина у світі грошей: зб. наук. праць / За ред. З. Е. Скринник – К.: ДВНЗ «Університет банківської справи, 2017. – 456 с. (С.180–192).

11. Г. М. Пилипенко, Ю. І. Пилипенко, Е. В. Прушківська. Соціальний капітал як фактор соціально-економічного розвитку України // Парадигмальні зрушення в економічній теоріїї ХХІ століття: матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції (2-3 листопада 2017 р.). – К.: КНУ ім. Т.Г. Шевченка, 2017. – 762 с. (С.492–496).

12. Пилипенко Г. М., Горбаньов В. С. Глобальні суспільні блага у структурі благ суспільного призначення // XVI Міжнародна науково-практична конференція «Наукові проблеми господарювання на макро-, мезо- та мікроекономічному рівнях» – Одеса, Одеський національний економічний університет, 26–27 квітня 2018 р.

13. Пилипенко Ю.И., Пилипенко А.Н. Институциональные факторы экономического развития // Право, економіка та управління: сучасний стан та перспективи розвитку: матер. Міжнародної науково-практичної конференції, присвяченої 20-річчю економіко-правового факультету ОНУ ім. І. І. Мечникова (14–15 вересня 2018 р.) / ОНУ ім. І. І. Мечникова. – Одеса: Фенікс, 2018. – 726 с. (С.90–95).

14. Пилипенко Г. М., Алєксєєнко Д. Д. Вплив культури на соціально-економічний розвиток // Генерування інновацій інклюзивного розвитку: національний, регіональний, міжнародний вимір»: матеріали Міжнародної науково-практичної конференції (4–5 жовтня 2018 р.) / Запоріжжя : ЗНТУ, 2018. – 480 с. (С.68–70). 

15. Пилипенко  Г. М. Траєкторії інституціональних змін українського суспільства: досвід, проблеми, перспективи // Генерування  інновацій  інклюзивного  розвитку: національний,  регіональний,  міжнародний  вимір»: матеріали ІІ Міжнародної  науково-практичної  конференції (м. Запоріжжя, 17–18 жовтня 2019 року) / Запоріжжя : ЗНТУ, 2019. – 352с. (С.5254). [Електронний  ресурс]На головну

© 2006-2021 Інформація про сайт