Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
    

  Пилипенко Ганна Миколаївна 

д.е.н., професор, професор кафедри туризму та економіки підприємства    

  

e-mail: Pylypenko.H.M@nmu.one       

Scopus ID: 57209739961

WoS IDD-4707-2019  

ORCID:  https://orcid.org/0000-0003-2091-4320

Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=B0fb_LIAAAAJ&hl=uk
    


               Освіта:
 • Київський державний університет ім. Т. Г. Шевченка, 1990 р. спеціальність: Політична економія, кваліфікація – Економіст, викладач політичної економії 

      Науковий ступінь:

 • Кандидат економічних наук, 08.01.01 - «Політична економія». Тема: «Рівновага споживчого ринку (політико-економічний аналіз)». 1996 р.

 • Доктор економічний наук, 08.00.01 - «Економічна теорія та історія економічної думки». Тема: «Інституціональні чинники співвідношення державної та ринкової координації економічної діяльності». 2012 р.

       Вчене звання:

 • Атестат доцента кафедри політичної економії ДЦ №000976.
 • Атестат професора кафедри економічної теорії та основ підприємництва 12ПР №009610 на підставі рішення Атестаційної колегії від 23.12.2022 р.


      Підвищення кваліфікації та стажування: 

 1. Тренінг «Гарант освітньої програми НТУ «Дніпровська політехніка» (03.09.2021 по 17.09.2021, 1 кредит ECTS). Сертифікат № 3КЦПРО2070743-001-24.
 2. Кафедра економічної теорії, макро- та мікроекономіки економічного факультету Київського національного університету імені Тараса Шевченка (21.02.2022 – 29.04.2022). Сертифікат № 0561698, виданий 01.07.2022 р. 4 ECTS кредити (120 годин аудиторної роботи (у т. ч. дистанційно).
 3. Круглий стіл «Цифровізація в університеті», організований в межах проєкту «EMDIAC: підтримка диджиталізації в університеті: співробітництво для нарощування потенціалу інновацій» відділом міжнародних проєктів НТУ «Дніпровська політехніка». Сертифікат  № 2022-06-47-LiU, виданий 7.06.2022 р. 0,2 ECTS кредити.
 4. Інтернаціональний науковий та педагогічний тренінг «Sustainability in Energy and Environmental Science» на базі Державного університету економіки та технологій (Україна), Rezekne Academy of Technologies (Латвія), University of Zielona Góra (Польща), YTL Energy & Enginearing LTD (Турція) (16 травня – 30 липня 2022 р.), 6 кредитів ECTS. Сертифікат ID 22914063.
 5. Тренінг на базі Центру професійного розвитку персоналу НТУ «Дніпровська політехніка»: «Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси» (17.11.2022 – 24.11.2022, 1 кредит ECTS). Сертифікат № 3КЦПРО2070743-010-106. 

        Участь у науково-дослідній роботі:

 • Співвиконавець науково-бюджетної теми «Зовнішні та внутрішні фактори розвитку національної економіки України в умовах глобалізації» (номер державної реєстрації 0117U001138, 2017-2018 рр.).
 • Співвиконавець науково-бюджетної теми «Інституціональні фактори соціально-економічного розвитку суспільства» (номер державної реєстрації 0119U000252, 2019-2020 рр.).


     Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю

 • Член Укранської асоціації європейських студій з 2022 р.

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради

 1. Голова спеціалізованої вченої ради Д.08.080.01 при НТУ «Дніпровська політехніка» (Накази Міністерства освіти і науки України № 975 від 11.07.2019, №387 від 04.03.2020 та №496 від 27 травня 2022). Термін з 2019 року по теперішній час.
 2. Член спеціалізованої вченої ради К.26.055.05 при Київському національному торговельно-економічному університеті (Наказ МОН 09.03.2016 № 241 на термін з 09.03.2016 - 09.03.2018, Наказ МОН 04.04.2018 №326 (зі змінами Наказ МОН 22.07.2020 №946) на термін 04.04.2018 – 31.12.2021. Термін з 2016 року  по 2021 рік.
 3. Офіційний опонент дисертаційної роботи Кочука С. І. «Трансформація регуляторної економічної політики в Україні», поданої на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – Економічна теорія та історія економічної думки. (Захист у Спеціалізованій вченій раді Д 26.006.01 у ДВНЗ «Київський національний університет імені Вадима Гетьмана» 6 березня 2019 р.).
 4. Офіційний опонент дисертаційної роботи Гунько К. І. «Інституціоналізація процесів державно-приватного партнерства в митній справі України», поданої на здобуття ступеня доктора філософії в галузі знань 05 «Соціальні та поведінкові науки» за спеціальністю 051 «Економіка» (Захист у Спеціалізованій вченій раді 27.855.004 в Університеті фіскальної служби України 22 червня 2020 р.


       Викладає дисципліни

 • Економічна теорія
 • Сучасні економічні теорії
 • Мікроекономіка
 • Фірми, ринкові структури та стратегії у світовій економіці
 • Фестивальний туризм

    Наукові інтереси: Інституціональна теорія, методологія сучасної економічної науки, проблеми взаємодії держави і ринку, вплив культури на економічну діяльність, інноваційний розвиток національної економіки техніко-технологічний розвиток суспільства.      Праці:

      Автор та співавтор більше 300 науково-методичних праць, зокрема: 200 наукових праць (статті та тези), 14 монографій, 11 навчальних посібника та більше 20 методичних вказівок: 

      Навчальні посібники:

 1. Пилипенко Г.М. Макроекономіка. навч. посіб. / Г. М. Пилипенко. М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т.  Дніпровська політехніка». Дніпро : НТУ «ДП», 2009. – 196 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист № 1.4 / 18-Г-92 від 14 січня 2008 р.)
 2. Історія економічних учень: навч. посіб. / В. В. Волошенюк, Г. М. Пилипенко,  Ю. І. Пилипенко; За ред. Г. М. Пилипенко. – Д. : Національний гірничий університет, 2010. – 223 с
 3. Пилипенко Г.М. Економічна теорія. навч. посіб. / Г. М. Пилипенко,  Ю. І. Пилипенко; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т.  Дніпровська політехніка». Дніпро : НТУ «ДП», 2022. – 196 с.
 4. Пилипенко Г.М. Фірми, ринкові структури та стратегії у світовій економіці: навч: посіб. / Г. М. Пилипенко;  М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т.  «Дніпровська політехніка». –  Дніпро : НТУ «ДП», 2023. –104 с.

             Підручники та навчальні посібники, підготовлені у складі авторських колективів:
 1. Економічна теорія: Підручник / За ред. В.М. Тарасевича. – Київ: Центр навчальної літератури, 2006. – 784 с. Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №14/ 18.2 - 218 від 1 лютого 2005 р.).
 2. Міжнародні стратегії економічного розвитку: Навч. посіб. / За ред.. А.О. Задої. -. К.: Знання, 2007. – 332 с.  Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №14/ 18.2 - 862 від 3 квітня 2006 р.).
 3. Мікроекономіка: Навч. посібник / За ред.. А. О. Задої. – Д.: Національний гірничий університет, 2009. – 216 с.  
 4. Національна економіка: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. / За ред. В.М. Тарасевича. – К.: Центр учбової літератури, 2009. – 280 с.  Рекомендовано Міністерством освіти і науки України (лист №1.4/ 18-Г-1586 від 03.07 2008 р.).
 5. Історія економічних вчень: підручник / за ред. Тарасевича В. М., Петруні Ю. Є. – К. : «Центр учбової літератури», 2013. – 352 с. (Рекомендовано Міністерством освіти і науки, молоді та спорту  України (лист №1/11-19029  від12.12 2012 р.).
 6. Політекономія: навчальний посібник / За ред. Ю. І. Пилипенка. – Дніпропетровськ: ДВНЗ «НГУ», 2015. – 236 с.
 7. Національна економіка: Навч. посібник / за ред. О. О. Завгородньої. – Дніпро: ДметАУ, 2016. – 148 с.
             Монографії
 1. Пилипенко Г. М., Чорнобаєв В. В. Інноваційно-інвестиційна діяльність та її регулювання в економіці України: монографія / Г. М. Пилипенко, В. В. Чорнобаєв. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – 151 с.
 2. Пилипенко Г. М. Інституціональні чинники співвідношення державної і ринкової координації економічної діяльності / Г. М. Пилипенко: монографія.  – Д. : Національний гірничий університет, 2012. – 293 с.
 3. Соціокультурні фактори економічного розвитку: монографія / за ред. Г. М. Пи.липенко.  М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпро: НГУ, 2017. – 182 с
 4. Пилипенко Г. М., Федорова Н. Є. Наука як фактор  соціально-економічного   розвитку суспільства: монографія. Дніпро : НТУ «ДП», 2020. – 213 с

      Колективні монографії

 1. Пилипенко Г. М. Роль держави в економічному розвитку: ліберальний ідеал і українські реалії / Г. М. Пилипенко // Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку: кол. монографія за ред. Задої А. О. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2010. – 768 с
 2. Pylypenko A., Lytvynenko N., Voloshenuk V., Pylypenko Yu. Institutional structure as the factor of socio-economic development // Common Europe: Ukraine and Poland New Socio-economic Challengers.  – Poland – Wroclaw, 2012. – 474 с.
 3. Пилипенко Г. М. Взаємодія державного і наднаціонального регулювання в умовах глобалізації // Розвиток економіки України в умовах глобалізації світового господарства: кол. мон. / За заг. ред. Ю.І. Пилипенка. – Д.: НГУ, 2014. –148 с.
 4. Пилипенко Г. М., Федорова Н. Є. Прогресивний соціально-економічний розвиток та роль в ньому науки: перспективи використання системного підходу. Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека : колективна монографія / за заг. ред. проф. В.І. Дубницького. Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 524 с.
 5. Пилипенко Г. М., Горбаньов В. С. Глобальні суспільні блага як відображення міжнародного рівня виробництва неринкових товарів.Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації: монографія / за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 260 с.
 6. Організаційно-економічний механізм збалансованого розвитку регіонів. Фінансово-економічна безпека : колективна монографія / за заг. ред. проф. В.І. Дубницького. Дніпро: ДВНЗ УДХТУ, 2017. – 524 с. (Особистий внесок: 1.4. С. 59-75).
 7. Теоретико-методологічні аспекти розвитку сучасної економічної системи України в умовах глобалізації: монографія / за ред. Ю. І. Пилипенка, Е. В. Прушківської.  – Запоріжжя: ЗНТУ, 2018. – 260 с. (Особистий внесок: 2.4. Пилипенко Г. М., Горбаньов В. С. Глобальні суспільні блага як відображення міжнародного рівня виробництва неринкових товарів. С. 96-104).
 8. Пилипенко Г. М., Пилипенко Ю. І., Алєксєєнко Д. Д. Соціалізація у сфері виробництва суспільних благ: теоретико-методологічний аспект. Економічний та управлінський потенціал соціалізації економіки : монографія / за заг. ред З. І. Галушки. – Чернівці: Чернівецький національний університет ім Ю. Федьковича, 2020. – 408 с.  


       Наукові праці:

      2023

 1. Пилипенко Г.М., Смєсова В.Л., Безугла Л.С., Бондаренко Л.А. Теоретико-методологічні аспекти визначення якості послуг у туристичному бізнесі.  Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2023. №1. С. 150 –157.

             2022
 1. Безугла Л. С., Пилипенко Г. М., Бондаренко Л. А. Імплементація управління якістю в туристичному підприємстві. Інновації та технології в сфері послуг і харчування, 2022.  №1(5). С. 33–38.
 2. Литвиненко Н. І., Пилипенко Г. М. Мікроекономічні засади дослідження концентрації галузевих ринків. Економічний вісник Дніпровської політехніки, 2022. №1. С. 9–14.
 3. Пилипенко Г. М. Економічний та соціологічний підходи до аналізу ринкової поведінки економічних суб’єктів. Економічний вісник Дніпровської політехніки, 2022. №2. С. 9 –16.
 4. Pylypenko Н. M., Herasymenko T. V. Reasons and dynamics of reshoring in the European Union and USA. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2022. №4. С. 34 – 41.

       Наявність виданих навчально-методичних рекомендацій/вказівок

 1. Робоча програма навчальної дисципліни «Фестивальний туризм» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм. Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. туризму та економіки піддприємства. Д.: НТУ «ДП», 2022. 15 с.
 2. Робоча програма навчальної дисципліни «Якість та безпека в туризмі» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм. Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. туризму та економіки піддприємства. Д.: НТУ «ДП», 2022. 14 с.
 3. Робоча програма навчальної дисципліни «Економічна теорія» для першого (бакалаврського) рівня спеціальності 052 «Політологія». Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. туризму та ек. підприємства Д. : НТУ «ДП», 2022. 16 с.
 4. Робоча програма навчальної дисципліни «Сучасні економічні теорії» для першого (бакалаврського) рівня спеціальності 052 «Політологія». Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. туризму та ек. підприємства. Д. : НТУ «ДП», 2022. 14 с.
 5. Робоча програма навчальної дисципліни «Фірми, ринкові структури та стратегії у світовій економіці» для першого (бакалаврського) рівня спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини». Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка», каф. туризму та ек. підприємства. Д.: НТУ «ДП», 2022. 18 с.
 6. Фірми, ринкові структури та стратегії у світовій економіці. Методичні рекомендації до виконання курсової роботи для бакалаврів спеціальності 292 «Міжнародні економічні відносини» (освітньо-професійна програма «Міжнародні економічні відносини»). Нац. техн. ун-т. «Дніпровська політехніка». Д. : НТУ «ДП», 2022. 22 с

     


Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт