Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра сьогодні

         Кафедра є правонаступником кафедри "економіки промисловості", яка була створена у 1946 році. на базі якої в 1993 р. було створено чотири економічні кафедри, зокрема кафедру економіки підприємства. У 2018 році відповідно до сучасних соціально-економічних викликів кафедру було реорганізовано під назвою кафедра туризму та економіки підприємства. Давні наукові традиції кафедри органічно поєднуються із сучасними підходами та інтерактивними методами викладання дисциплін. Кафедра туризму та економіки підприємства залишається відповідною вимогам сучасності, зберігаючи та примножуючи досвід і шануючи минуле. На сьогоднішній день на кафедрі здійснюється підготовка фахівців за спеціальностями: 

242 – Туризм - перший (бакалаврський) рівень;

242  Туризм - другий (магістерський) рівень;

051 – Економіка - другий (магістерський) рівень.  


Серед широкого кола дисциплін, які викладають на кафедрі, є і класичні, такі як економіка підприємства, економіка інновацій, стратегія підприємства, управління потенціалом підприємства, ціноутворення. А також варто підкреслити унікальні курси, розроблені співробітниками кафедри для найбільш повної та всебічної підготовки майбутніх фахівців – це економіка туристичної діяльності, соціальна відповідальність бізнесу, креативна економіка, культурний та етнічний туризм, туроперейтинг, міжнародний етикет, основи туризмознавства і багато інших. 

Плідно поєднуючи багаторічні традиції та досвід з інноваційними підходами та технологіями, фахівці кафедри туризму та економіки підприємства забезпечують стабільно високий рівень освіти. 

Наші випускники отримують всі необхідні для успішної професійної діяльності знання й навички, і тому завжди є затребуваними на конкурентному ринку праці. На кафедрі щорічно проводиться багато цікавих заходів, серед яких – олімпіади, брейн-ринги, зустрічі зі стейкхолдерами, міжнародні науково-практичні конференції, міжнародні школи, travel-сніданки тощо.

Співробітники кафедри мають досвід практичної та наукової діяльності на провідних промислових підприємствах, в консалтингових компаніях, науково-дослідних установах тощо. Фахівці кафедри здійснюють активну науково-дослідницьку діяльність, на базі якої: 

– впроваджують нові рішення на промислових підприємствах; 

– публікують статті у провідних професійних та наукових виданнях в Україні і за кордоном; 

– готують нові підручники та монографії; 

– співпрацюють з іншими навчально-дослідницькими закладами та бізнес-структурами. 

Студенти та аспіранти кафедри беруть участь у науково-дослідницькій діяльності разом з провідними фахівцями кафедри, здобуваючи нові знання та практичні навички. 

Співробітники кафедри активно співпрацюють з багатьма підприємствами різних галузей та професійними асоціаціями в Україні й за кордоном, що дає змогу своєчасно привносити в навчальний процес найкращі новітні наукові й практичні досягнення. 

Найкращим свідченням високої якості освіти наших випускників є їх професійні досягнення. Ми пишаємося стабільно високим рівнем працевлаштування наших випускників та великою зацікавленістю в них провідних роботодавців.

На сьогоднішній день на кафедрі працює 12 викладачів.

Докторів наук – 3 штатних.

Кандидатів наук – 6.

З них 3-є має звання професора і 5 звання доцента.

Старших викладачів – 1;

Асистентів – 2 штатних.

Співробітники кафедри мають досвід практичної та наукової діяльності на провідних промислових підприємствах, в консалтингових компаніях, науково-дослідних установах тощо.

IMG_9759.JPG

IMG_9757.JPG

IMG_9760.JPG

IMG_9769.JPG

IMG_9756.JPG

IMG_9774.JPG

IMG_9764.JPG

 Навчальна робота кафедри 

Навчально-методична робота проводиться відповідно до річних планів та індивідуальних планів викладачів.

Кафедра туризму та економіки підприємства забезпечує організацію навчального процесу і викладання більше 40 загальноекономічних і професійних дисциплін із підготовки бакалаврів і магістрів.

Викладачами кафедри постійно поновлюються тематики контрольних та курсових робіт, контрольних завдань з лекційних та практичних модулів з кожної дисципліни; сформована база тестових завдань з ряду дисциплін; підготовлені конспекти лекцій.

Викладання усіх дисциплін ґрунтується на останніх досягненнях вітчизняної та світової освіти, при цьому враховуються усі зміни, які відбуваються в економіці та в законодавстві України, використовується досвід розвинених країн світу у вирішенні багатьох економічних проблем.

IMG_9755.JPG 

IMG_9763.JPG

IMG_9762.JPG

IMG_9765.JPG

Виховна робота кафедри 

Невід’ємною складовою діяльності кафедри є виховна робота зі студентами. Насамперед, це стосується роботи кураторів академічних груп поза межами навчальних корпусів. Співпрацюючи з керівництвом деканату, наставники сприяють вирішенню нагальних проблем навчання, самопідготовки та побуту студентської молоді. 

IMG_9768.JPG

IMG_9766.JPG

IMG_9767.JPG

Кафедра разом зі студентами бере участь в благочинних акціях під гаслом «Допоможемо дітям» для дітей у будинках сиріт, яким надається матеріальна та гуманітарна допомога.

IMG_9770_1.JPG

IMG_9772.JPG

З 2017 р. працює школа "Юного економіста"

IMG_9775.JPG

IMG_9773.JPG

Молодіжна політика кафедри економіки підприємства базується на положеннях декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», за якою: «Державна молодіжна політика – це системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, судовій сферах і, ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, як у власних інтересах, так і в інтересах України».

Молодіжна політика кафедри узгоджена з політикою університету і спрямована на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої соціально активної і національно-свідомої людини, наділеної громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, патріотичними почуттями, здатної до саморозвитку й самовдосконалення. Вона здійснюється в інтересах студентської молоді, суспільства, держави і базується на багатолітніх традиціях університету, історичному та культурному надбанні українського народу з врахуванням світового досвіду підтримки молоді.

 

На головну

© 2006-2023 Інформація про сайт