Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Бондаренко Людмила Анатоліївна

Бондаренко Людмила Анатоліївна – доцент, кандидат економічних наук


Контакти:

телефон: (056-2) 46-90-15

e-mail: bondarenko.l.a@nmu.one
Закінчила: Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 2007 р. Спеціальність: идавнича справа та редагування"; кваліфікація: спеціаліст-редактор.

Державний вищий навчальний заклад «Національний гірничий університет», 2010 р., спеціальність «Адміністративний менеджмент», Кваліфікація – «Менеджер (управитель) з адміністративної діяльності», Диплом магістра НР № 39319223; 

кандидат економічних наук (08.00.04 –Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності)), (2016 р.), диплом ДК № 035524, 

тема «Економічне оцінювання та обґрунтування шляхів підвищення конкурентоспроможності вітчизняних кар’єрних автосамоскидів»;

Атестат доцента по кафедрі туризму та економіки підприємства АД № 003434 від 16 грудня 2019 р.

Підвищення кваліфікації:

1.  Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти з поліграфії та інформаційних технологій 2005 р.  Спеціальність:  діловодство; кваліфікація: помічник керівника (організацій, підприємств, установ).

2.  Сertificate of participation and success in business game "PROMAR"  участь у проекті "PROMAR" тематикою "Економіка" (31-01 березня 2010).

3.  Сертифікат "Економіко-правові основи розробки інноваційних проектів та проектів з трансферу технологій" участь у першій школі молодих вчених НГУ (17-21 січня 2011 р.)

4. Сertificate of participation in the strategic game "Europe Fair" участь у стратегічній грі (18-19 квітня 2011).

5. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою, "Innovative Methods of Managing Enterprises", Сertificate від 19.12.2013.

6. Сertificate of School of National Mining University участь у проекті International Business week за тематикою "Business Development" (15-19 квітня 2013). 

7. Association SEPIKE – SEPIKE ACADEMY (Poitiers, France)». Internship «Project-technologies in the modern business education» (108 hours), November 13–24, 2017. Certificate, 16.12.2017.

8. Центр розвитку корпоративної соціальної відповідальності, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, ПРООН в Україні з питань ЦСР (Київ, Україна). Семінар для викладачів «Як викладати КСВ та Цілі сталого розвитку», 14 грудня 2017 р. Сертифікат від 14.12.2017 р.

9. Віртуальна конференція «Інформаційні технології в науці та освіті», 26.09.2017, Vellore Institute of Technology (India). Certificate, 26.09.2017.

10. Trawelling’LLC CEO (Tbilisi, Georgia). Professional practice in tourism was held from 05.06.2016 to 10.09.2016. Certificate №АА-00043, 10.09.2016.

11. Institute of Innovative Technologies in Education and Science (Tbilisi, Georgia). Roun dtable «Business development in conditions of crisis. Experience in Georgia» was held from 31.03.2016 to 08.04.2016. Certificate, 08.04.2016.

12. ГО «Асоціація Ноосфера». Тренінг «Data Mining для економістів», Державний ВНЗ «НГУ», Certificate, 20.09.2018 р.

13. Учбовий центр «Атлант». Курс «Менеджер з персоналу. 1С заробітна плата та кадри. Кадровий менеджмент. Організація та керування персоналом, підбір, оцінка та аудит персоналу, кадрова психодіагностика, оформлення кадрової документації», з 02.12.2017 до 13.03.2018 р., сертифікат № 736 від 13.03.2018 р.

14. Dr. Oded Kravtchik. Тренінг-воркшоп «Інтелект продаж». Сертифікат від 01 вересня 2019 р.

15. PECB Certified ISO/IEC 27001 Foundation. Certificate NumberISFO1056825-2019-12 (11.12.2019 р.).

16. Сертифікат, що підтверджує володіння англійською мовою на рівні В2 (03.03.2018р.).

17. Наукове стажування у м. Варшава, в університеті Республіки Польщі (з 24.06. по 05.07.2019 р.).

18. Certificate of achievement COBIT 2019 (22-24.04.2020).

З серпня 2019 року є членом міжнародної асоціації PROJECT MANAGEMENT INSTITUTE, яка займається просуванням практики, науки і професії управління проектами (сертифікат).

З 2006 р. виступаю єдиним координатором міжнародної універсальної екзаменаційної мережі з програм сертифікації CAP/CIPA у Дніпропетровській області.

Наукове консультування установ, підприємств, організацій протягом не менше двох років: ТОВ Науково-виробниче підприємство "ПК-Сервіс"; Корпорація «АТБ».Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2019 рр.:


1.Бондаренко Л.А. Формирование организационно-экономических мероприятий  повышения эффективности управления машиностроительным комплексом // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Д.: ПДАБА, 2011. - № 49. – С. 46-54;

2.Бондаренко Л.А. Аналіз та оцінка конкурентоспроможності машинобудівного підприємства з виробництва автомобільної техніки // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Менеджмент та підприємство в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2011. - № 720. – С. 109-114;

3. Прокопенко В.І., Бондаренко Л.А. Визначення показників оцінювання конкурентоспроможності кар’єрних автосамоскидів // «Науковий вісник НГУ», Науково-технічний журнал № 2 (134), 2013. – с. 122-129;

4. Бондаренко Л.А. Вибір показників оцінювання конкурентоспроможності автомобілів для транспортування гірських порід в кар’єрах на основі АВС-аналізу // «Економічний вісник НГУ», Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал № 4 (40), жовтень-грудень 2012 р. – с. 29-35;

5. Прокопенко В.І., Бондаренко Л.А. Фактори підвищення конкурентоспроможності автосамоскидів у вітчизняному виробництві / В.І.Прокопенко., Л.А.Бондаренко // Економічний вісник НГУ. Науковий журнал №4 (44). – 2013. – С. 45-52.

6. Ludmila Bondarenko. Topical Problems of Innovations Introduction in Mechanical Engineering // П'ятий міжнародний форум студентів та молодих вчених "Розширюючи обрії": Збірник тез./За заг. ред. О.І. Шарова та С.І. Кострицької  – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – T.2. – С. 107;

7. Бондаренко Л.А. Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности продукции машиностроительного комплекса в условиях кризиса // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т.2. -  С. 218; Виступ на конференції

8. Бондаренко Л.А., Мазіна М.М. Машиностроение: инновации и конкурентоспособность // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів "Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери" – Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2010. – Т.2. – С. 48;

9. Бондаренко Л.А. Дослідження механізму управління впровадженням інновацій у машинобудівній галузі України. – Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників - 2010”. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – С. 107.

10. Бондаренко Л.А. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності машинобудівного підприємства // Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С. 63. Виступ на конференції

11. Бондаренко Л.А. Визначення інноваційних складових машинобудівної продукції, як чинників конкурентоспроможності підприємства // Теоретичні та прикладні аспекти становлення та розвитку конкурентоспроможної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 25 листопада 2011 р.). – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2011. – С. 196.

12. Бондаренко Л.А. Оцінка конкурентоспроможності машинобудівного підприємства за допомогою методу експертних оцінок // Сучасні проблеми економіки та менеджменту. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 349. Виступ на конференції

13. Бондаренко Л.А. Анализ механизма инновационного развития машиностроительных предприятий Украины / Л.А.Бондаренко // Социально-экономические и финансовые механизмы обеспечения инновационного развития экономики: тезисы докладов III Международной научно-практической конференции (г. Минск, Республика Белорусь, 20-21 сентября 2012 г.). – Минск: ГИУСТ БГУ, 2012. – С. 137-138; Виступ на конференції

14. Liudmila Bondarenko. Innovation mechanism in organizational support of operations at machine building enterprises in Ukraint // Єдина Європа: розширюючи кордони: Моногафия. United Europe: Widening bordes: monograph / ДВНЗ «НГУ», Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С. 234-239;

15. Прокопекно В.І., Бондаренко Л.А. Аналіз та систематизація показників, що визначають конкурентоспроможність кар’єрних автосамоскидів // Форум гірників – 2012: Матеріали міжнародної конференції, 3-6 жовтня 2012 р. – Д.: НГУ, 2012. – Т 3. – С. 40-46.

16. Bondarenko L. On the estimation of competitiveness of mine dump trucks with operation conditions taken into account // Majesty of Marketing: Materials of the conference for the students and junior research staff. – Dnipropetrovsk, SHEI «National Mining University», 2012. – c. 22-23.

17. Бондаренко Л.А. Про актуальні питання щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств // Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІ всеукраїнської  науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 25 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ. – С. 9-10.

18. Прокопенко В.І., Бондаренко Л.А. Визначення наукового підходу до формування інноваційного проекту підвищення конкурентоспроможності вітчизняних автомобілів // Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 23 квітня 2014 р.) / Випуск №1. – Кривий Ріг. Видавництво «Доніс». – 2014. – С.28-29.

19. Бондаренко Л.А. Деякі аспекти виробництва конкурентоспроможних вітчизняних автосамоскидів для гірничодобувних підприємств / Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: Монографія: у 2-х Т. / за ред. Г.Г.Півняка; М-во Освіти і науки України; Нац. гірн. у-т. - Д.:, 2014. - Т.1. - С.264-269. 

20. Бондаренко Л.А. Економічна ефективність експлуатації вітчизняних автосамоскидів на кар’єрах як чинник підвищення їхньої конкурентоспроможності / В.А. Вагонова, Л.А. Бондаренко // Ефективна економіка. – 2015. - № 1. [Електронний ресурс] – Режим доступу до журналу: http://www.economy.nauka.com.ua

21. Бондаренко Л.А. Порівняльна оцінка ефективності експлуатації кар’єрних автосамоскидів за досвідом транспортування гірських порід  / Л.А. Бондаренко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2015. – Випуск 12. Ч. 1. – С. 76-80.

22. Бондаренко Л.А. Методичний підхід до формування конкурентних переваг кар’єрних автосамоскидів на основі їхніх технічних параметрів / В.А. Вагонова, Л.А. Бондаренко // «Економічний вісник НГУ». Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал. – 2015. – № 3. – С. 83-91.

23. Бондаренко Л.А. Обґрунтування критеріїв оцінювання та забезпечення конкурентоспроможності кар’єрних автосамоскидів / Л.А. Бондаренко, В.І. Прокопенко, О.М. Ерперт // Глобальні та національні проблеми економіки. - № 7. – вересень 2015. – С. 245-253.

24. Бондаренко Л.А. Узагальнення ефективності експлуатації вітчизняних автосамоскидів при перевезенні гірських порід в кар’єрах // Стратегії економічного розвитку країн в умовах глобалізації : Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – (26-27 березня 2015 р.). – Дніпропетровськ. – С. 33-35.

25. Bondarenko L.A. Identifying the directions competitiveness increase of quarry dump trucks transportation of rocks // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи» :Збірник матеріалів ІІІ міжнародної науково-практичної конференції (23-27 березня 2015 р.). – Дніпропетровськ. – М-во освіти і науки України. Най. гірничий університет. – Д.; НГУ. – 2015р. – С. 31-32.

26. Бондаренко Л.А. Організаційно-економічне підґрунтя удосконалення вітчизняних автосамоскидів стосовно умов експлуатації в кар’єрах // Науково-методичні та прикладні засади ефективного функціонування та розвитку підприємств: Зб. мат.-лів Всеукр. наук.-практ. конф., Дніпропетровськ, 21-22 квіт. 2016 р. / Нац. метал. академія України. – 2016. – С. 85-88.

27. Бондаренко Л.А. Розвиток управлінських засад щодо створення інноваційної моделі автосамоскидів вітчизняного виробництва  / Л.А. Бондаренко, В.М. Шаповал // Економічний вісник НГУ. Науковий журнал. - № 2(54). – 2016. – С. 146-157.

28. Бондаренко Л.А. Міжнародний туризм в Україні: проблеми та перспективи подальшого розвитку // Електронне наукове фахове видання "Ефективна економіка". - 2016. - № 11.

29. Вагонова О.Г. Концептуальні засади формування конкурентоспроможності автосамоскидів для транспортування гірських порід у кар’єрах  // О.Г. Вагонова, Л.А. Бондаренко  // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2017. - № 1. – С. 119-127 (Scopus).

30. Restructuring of companies under the conditions of innovation and investment development of economy (Реструктуризація підприємств в умовах інноваційного та інвестиційного розвитку економіки) / О.М. Грибіненко, Л.А. Бондаренко // Modern Science – Moderni veda. - MC № 6. - 2018 р. – С.7–14.

31. Бондаренко Л.А. Визначення ефективності експлуатації автосамоскидів та удосконалення напрямів підвищення їх конкурентоспроможності при перевезенні гірських порід  / Л.А. Бондаренко, О.М. Грибіненко // Економічній простір: Збірник наукових праць. - №. 138 – Дніпро: ПДАБА, 2018 – С. 139-149.

32. Бондаренко Л.А. Формування конкурентоспроможності автосамоскидів для транспортування гірської маси у кар’єрах // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи // збірник матеріалів IV міжнародної наук.-практ. інтернет-конф., Дніпро., НТУ «ДП» - 10-12 грудня 2018 р. – С. 20.

33.  Бондаренко Л.А. Амортизаційна політика: сутність, проблеми, напрями вдосконалення / Л.А. Бондаренко, В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Науковий погляд: економіка та управління “Вісник Академії митної служби України. Серія: “Економіка”). – 2 (64), 2019. – С. 72.

34. Бондаренко Л.А. Аналіз конкурентоспроможності підприємства за допомогою діаграми Парето на прикладі рекламного агенста «PROFIT MEDIA» / Л.А. Бондаренко, Г.О. Московська  // Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації: зб. матеріалів : міжнар. мультідисцп. наук.-практ. конф., 12 лист. 2019 р. / – Д.: НТУ «ДП», 2019. – С. 38-41.

35. Бондаренко Л.А. Тенденції розвитку трубної металургії  / Л.А. Бондаренко, К.В. Маркова  // Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації: зб. матеріалів : міжнар. мультідисцп. наук.-практ. конф., 12 лист. 2019 р. / – Д.: НТУ «ДП», 2019. – С. 42-45.

36. Бондаренко Л.А. Проектний підхід як інноваційний механізм державного управління // Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації: зб. матеріалів : міжнар. мультідисцп. наук.-практ. конф., 12 лист. 2019 р. / – Д.: НТУ «ДП», 2019. – С. 46-48.


На головну

© 2006-2021 Інформація про сайт