Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Герасименко Тетяна Володимирівна

к.геол.н., доцент, доцент кафедри туризму та економіки підприємства             

           

    e-mail: herasymenko.t.v@nmu.one     
      
    Scopus ID: 56437680600

   WoS ID: D-4709-2019 

   ORCID: http://orcid.org/0000-0002-5437-437X

 Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=YhS2yb4AAAAJ&hl=uk
        Герасименко Тетяна Володимирівна


   Освіта:
 • Бакалавр. Національна гірнича академія, 2001 р., напрям підготовки «Економіка і підприємництво. Економіка підприємтва», кваліфікація «Молодший економіст»
 • Магістр. Національна гірнича академія, 2002, спеціальність «Економіка підприємства», кваліфікація «Економіст» 
  Науковий ступінь:

Кандидат геологічних наук, 04.00.19 – економічна геологія, Тема: «Оцінка економічної ефективності геофізичних досліджень на початкових стадіях пошуків та розвідки родовищ вуглеводнів північного борту Дніпровсько-Донецької западини», 2011 р.

Вчене звання:

Атестат доцента кафедри економіки підприємства, 12 ДЦ № 041987, виданий Атестаційною комісією 2016 р.


Підвищення кваліфікації та стажування:
2023 р.

 1. Touristic agency “Black Horse” (Hurghada, Egypt): Internship under the program «Practical aspects of running a tourism business in the context of sustainable development» in the amount of 3 ECTS credits (90 hours), online, 17.07.2023–11.08.2023, (сertificate №05/2023-IES).
 2. ГО «Громада Хаб»: тренінг «Вступ в психологію в надзвичайних ситуаціях», 24-28.04.2023, 1 кредит ECTS (30 годин). Сертифікат
 3. Благодійна організація «БФ «Центр вільної економіки імені Кахі Бендукідзе» прийняття участі в організації та координації шкільного етапу Міжнародної Економічної олімпіади 2022-2023 навчального року (Ліцей «Самара» м. Новомосковськ), 7-12.03.2023 р., 0,1 кредит ECTS (3 години). Сертифікат.
 4. ТОВ «Академія цифрового розвитку»: курс «Цифрові інструменти Google для освіти», 30.01-12.02.2023 р., 1 кредит ECTS (30 годин). Сертифікат №GDTfE-07-Б-0704

2022 р.

 1. ГО «Екологічні новини» та ІГ «MariupolZeroWaste», сертифікат, тренінг «Кліматична стратегія закладу гостинності. Реалії та перспективи в Україні», 13.12.2022, 0,1 кредит ECTS (2 години)
 2. Тренінг-інтенсив «Зміцнення та оновлення інституційної спроможності гуманітарних та волонтерських організацій з усієї України в рамках проекту «Інститут волонтерів», сертифікат, 10.12-12.12.2022, 0.8 кредитів ECTS (24 години).

2021 р.

 1. Internship under the program «Organization of management of the tourist complex» in the amount of 6 ECTS credits (180 hours), of which: 4 ECTS credits (120 hours) – online, 2 ECTS credits (60 hours) – offline. TravelagencyMosharm (Sharmael-Sheikh, Egypt), 24.12.2020–09.02.2021, (сertificate №15/2021-ARE).
 2. Прометеус, сертифікат, он-лайн курс «Управління дестинаціями і роль DMO» (02.09.2021 р.), 0.13 кредити ECTS (4  години)

2020 р.

 1. Touristic agency "Viking Travel" (Cairo, Egypt). On-line traineeship on program «Active sales of tourist services» was held from 13.04.2020 to 29.05.2020. Сertificate, 30.05.2020.
 2. TransDOCSUM, Transfer of EIT Raw Materials PhD Winter School Enterpreneurship in the CE, 07.12-11.12.2020, Certificate, 1 ECTS (30 год.).

2018 р.

 1. Сертифікат-підтвердження знань з англійської мови відповідно до загальноєвропейської CEFR системи оцінювання. Рівень володіння В2 (2018).


Участь у науково-дослідній роботі:

2023-2025 рр.

Виконавець кафедральної теми: Організаційно-економічне забезпечення розвитку туристично-рекреаційних територій на засадах євроінтеграції. ДРН: 0123U102800

2016-2020 рр.

Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг. ДРН: 0116U005632

Викладає дисципліни:

 1. Статистика та аналітика в туризмі
 2. Ціноутворення та звітність туристичних підприємств 
 3. Стратегічне управління туристичними дестинаціями
 4. Економіка та організація туристичної діяльності
 5. Стратегічний розвиток підприємств туристичної сфери
 6. Волонтерський туризм

Наукові інтереси: 

 1. Стратегічне управління підприємствами туристичної сфери
 2. Сучасні процеси трансформації міжнародного туристичного бізнесу
 3. Економіка діяльності туристичного підприємства
 4. Волонтерський туризм


Праці: має близько 100 науково-методичних праць, зокрема: 83 статті у фахових виданнях, 3 колективні монографії, 1 навчальний посібник та більше 20 методичних вказівок.

Монографії:

1.Shapoval V.M., Herasymenko T.V., & Shapoval I.A. (2018) Management of the development of the tourism industry of Ukraine in the conditions of European integration (on the example of Dnipropetrovsk region).  Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України: колективна монографія, Львів, С. 86–97.

2. Shapoval V. Herasymenko T., & Shapoval V. (2020). Organizational and Economic Basis for the Development of Rural Tourism in the Dnepropetrovsk Region. Trends, Prospects and Challenges of Sustainable Tourism Development : monograph, Lviv : Lviv University of Trade and Economics, рр. 180–194.


Наукові праці:

2023 р.
 1. Pylypenko Н. M., Herasymenko T. V. (2022). Industry 4.0 and its influence on reshoring tendencies. Економічний вісник НГУ. 2023. №3
2022 р.

 1. Безугла, Л., Куваєва, Т., & Герасименко, Т. (2022). Проблеми та перспективи розвитку інклюзивного туризму в Україні та Європі. Економіка та суспільство, (43). https://doi.org/10.32782/2524-0072/2022-43-3
 2. Безугла, Л.С., Бєлобородова, М.В. & Герасименко, Т.В. (2022) Формування інклюзивно-реабілітаційного туризму в Україні. Інновації та технології в сфері послуг і харчування. 2(6), С. 20-25. DOI: https://doi.org/10.32782/2708-4949.2(6).2022.4
 3. Pylypenko Н. M., Herasymenko T. V. (2022). Reasons and dynamics of reshoring in the European Union and USA. Економічний вісник НГУ. 2022. №4. С. 34-41.
 4. Herasymenko T.V. (2022). TNCs in the world industry: new development trends. International Scientific Journal Business-Engineering. Georgian Technical University. 2022. №3. С.29–32.
 5. Bezuhla, L., Herasymenko, T., & Bieloborodova, M. (2022). Volunteering and Volunteer Tourism: Challenges and Realities. Green, Blue and Digital Economy Journal, 3(2), 1-8. https://doi.org/10.30525/2661-5169/2022-2-1
                      2021 р. 
 1. Shapoval V., Herasymenko T,  Bieloborodova M., Dubrova N., Kyryliuk I. (2021). Integrated Approach to Development of Tourism Indusry in the Ukraine Regional Based on Modern Information Techologes [E-resource]. Proceedings of the 37th International Business Information Management Association (IBIMA), 1–2 April, Cordoba, Spain. 2021. DOI:https://ibima.org/accepted-paper/integrated-approach-to-development-of-tourism-industry-in-the-ukrainian-regions-based-on-modern-information-technologies/

                    2020 р.
 1. Shapoval V.M., Herasymenko T.V.,  Yurchishina L.I. (2020). Assessment of the competitiveness of the tourist enterprise in the modern conditions. Економіка і регіон. Науковий вісник. Полтава:ПНТУ. 2020. №.4 (79). С. 35–42.
 2. Shapoval V.,Herasymenko T.,  Kyryliuk I., Berbets T., Lytvyn O. (2020). Planning of Sustainable Development of Tourism in Ukraine (on the Example of the Dnepropetrovsk Region). The 36th IBIMA (International Business Information Management Association) Conference) Conference, Granada, Spain, 4–5 November. 2020. DOI: https://ibima.org/accepted-paper/planning-of-sustainable-development-of-tourism-in-ukraine-on-the-example-of-the-Dnepropetrovsk-Region/.
 3. Kyryliuk I., Shapoval V., Povorozniuk I., Herasymenko T., Lytvyn O. (2020). Tourism during Pandemic of COVID-19: Analysis of the Situation and Ways out of the Crisis. The 36th IBIMA (International Business Information Management Association) Conference, Granada, Spain, 4–5 November, 2020. Р.8888–8896. DOI: https://ibima.org/accepted-paper/tourism-during-pandemic-of-covid-19-analysis-of-the-situation-and-w...

 Наявність виданих навчально-методичних рекомендацій/вказівок
 1. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Стратегічне управління туристичними дестинаціями» для студентів спеціальності 242 Туризм / Герасименко Т.В. Д.: НТУ «ДП», 2022. 147 с. 
 2. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Стратегічне управління туристичними дестинаціями» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти освітньо-професійної програми «Туристична діяльність» спеціальності 242 «Туризм і рекреація» / уклад. Т.В. Герасименко. – Дніпро: НТУ «ДП», 2023. 30 с. 
 3. Робоча програма навчальної дисципліни «Стратегічне управління туристичними дестинаціями»  для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм. НТУ «Дніпровська політехніка», каф. туризму та економіки підприємства. Д.: НТУ «ДП», 2023. 14 с. 
 4. Силабус навчальної дисципліни «Стратегічне управління туристичними дестинаціями»  для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм. НТУ «Дніпровська політехніка», каф. туризму та економіки підприємства. Д.: НТУ «ДП», 2023. 11 с.

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт