Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

3.JPG

Бєлобородова Марія Валеріївна

кандидат економічних наук, доцент кафедри 

Тел. 0672861474

e-mail: bieloborodova.m.v@nmu.one

mariiabeloborodova@gmail.com

 


Освіта:

2013 р - Національний гірничий університет, спеціальність - економіки підприємства, кваліфікація – економіст, дослідник.

2014 р. - Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, спеціальність – юрист, спеціалізація – цивільно-правова.

Кандидат економічних наук,спеціальність 08.00.06 – економіка природокористування та охорони навколишнього середовища. Тема дисертації: «Організаційно-економічне забезпечення екологічної відповідальності промислових підприємств»

 

Дисципліни: технологія розробки і реалізації туристичного продукту, корпоративна культура на підприємствах туризму, рекреаційні комплекси світу, лікувально-оздоровчий туризм. 

Підвищення кваліфікації:

1. Internshipundertheprogram «Organizationofmanagementofthetouristcomplex» intheamountof 6 ECTS credits (180 hours), ofwhich: 4 ECTS credits (120 hours) – online, 2 ECTS credits (60 hours) – offline. Travelagency «Mo-sharm» (Sharmael-Sheikh, Egypt), 24.12.2020–09.02.2021 (сertificate №15/2021-ARE).

2. Підвищення кваліфікації за темою «Формування основних засад функціонування модульних освітніх технологій в закладах вищої освіти в контексті розвитку відкритих систем навчання», 30 год. (1 кредит ECTS online) ТОВ «Всеосвіта», Україна (сертифікат №YH227060 від 03.11.2020 р.).

3.Науково-педагогічне стажування MykolasRomerisUniversity (Литва), “Management, EconomyandFinance”, 17.06-17.09.2020 (108 hours); сертифікат №5KV-3801 від 17.09.2020

4. Підвищення кваліфікації (стажування) за напрямом "Економіка підприємства". Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" (Маріуполь, Україна), 24.05.-09.07.2021 р. Свідоцтво № ІП 02070812/001572-21 від 12.07.2021 (180 годин, 6 кредитів)  

5. Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів, 60 год (2 кредити ECTS online) ГО "Прометеус", Україна (сертифікат від 08.09.2021)

 

Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2018–2021 рр.:

1. Бєлобородова М.В. Оцінювання рівня екологічної відповідальності промислових підприємств [Електронний ресурс] / М.В. Бєлобородова // Інфраструктура ринку. – 2018. . – №17. – Режим доступу: http://www.market-infr.od.ua/journals/2018/17_2018_ukr/52.pdf

2. Бєлобородова М.В. Особливості впровадження екологічної відповідальності в стратегію розвитку промислових підприємств / М.В. Бєлобородова // Науковий вісник Ужгородського національного університету. Сер. : Міжнародні економічні відносини та світове господарство. – 2018. – Вип. 17(1). – С. 20-24

3. Бєлобородова М. В. Моделювання соціально-економічного ефекту реалізації екологічної відповідальності промислового підприємства / М.В. Бєлобородова, В.О. Строєва // Науковий вісник Херсонського державного університету. Сер. : Економічні науки. – 2018. – Вип. 30(4). – С. 53-56.

4. Бєлобородова М.В. Формування та розвиток конкуренції в ринковій економіці (на прикладі туристичної індустрії України) / Шаповал В.М., Герасименко Т.В., Бєлобородова М.В. // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності: Збірник наукових праць. – Маріуполь: ДВНЗ «ПДТУ», 2018. – Вип. 18. – с. 43-51

5. Бєлобородова М.В. Індикатори зниження екологічних ризиків промислових підприємств. / М.В. Бєлобородова // Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки, вип.3(36). Кропивницький: ЦНТУ, 2019. С. 45-52

6. Бєлобородова М.В. Управління екологічними ризиками в стратегії розвитку металургійних підприємств / М.В. Бєлобородова // Економіка і організація управління. – 2020. – Вип. 1(37) – С. 39-48.

7. Bieloborodova, M., &Bessonova, S. (2020). External environment transformation of Ukraine’s tourist enterprises during the crisis. European Journal of Management Issues, 28(3), 71-79. Retrieved from https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/article/view/271

8. Бєлобородова М.В., Олійник Т.І. Роль стейкхолдерів в управлінні якістю діяльності організації (на прикладі закладу охорони здоров’я) / М.В. Бєлобородова, Т.І. Олійник // Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Сер. «Екон. науки». - 2020. № 2. С. 124 - 139.

9.  Бєлобородова М. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств. Соціально-економічні проблеми і держава. 2020. Вип. 2 (23). С. 3-13. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20bmvppp.pdf

10. Бєлобородова М.В., Шаповал В.М. Роль зовнішніх факторів у підвищенні інвестиційної привабливості корпоративних підприємств. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія „Економічні науки”. № 4. 2020. C. 14-29

11. Бєлобородова, М.В. Діагностика середовища функціонування туристичних підприємств України під час пандемії COVID-19 / В.М. Шаповал, М.В. Бєлобородова // Інфраструктура ринку – 2021. – №(56). – С.103-109. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/56_2021/19.pdf

12. Bieloborodova M. Resourcemanagementofstakeholdersintheconceptofbusinesssocialresponsibility [E-resource] / V. Shapoval, T. Herasymenko, M. Bieloborodova, N. Dubrova, I. Kyryliuk // Proceedingsofthe 376th InternationalBusinessInformationManagementAssociation (IBIMA), 1–2 April, Cordoba, Spain, 2021. – availableat: https://ibima.org/accepted-paper/40189-2/ (WebofScience)

13. Bieloborodova M. Waystoovercomethecrisisintourismsectorunderquarantinerestrictions / L. Bondarenko, V. Shapoval, M. Bieloborodova // Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка – 2021. –  №(8)

 

Монографії:

1. Bieloborodova, M. &Bessonova, S. (2020). Formationof a modelofsocialandenvironmentalresponsibilityofindustrialenterprises. SustainablegeospatialdevelopmentofnaturalandeconomicsystemsinUkraine: collectivemonograph, underthegeneralitionofLidiiaHoroshkova,IevgenKhlobystov. Poland: Bilostok.pp. 94-102.

2. Бєлобородова М.В. Економічна безпека суб’єктів підприємництва в умовах переходу до цифрової економіки. Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки : моногр. / за заг. ред. Т. Гринько. – Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021. с. 349-358.

 Тези конференцій

1. Бєлобородова М.В. Екологізація туризму як чинник регіонального розвитку / М.В. Бєлобородова // Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації: зб. матеріалів міжнар. мультидисцп. наук.-практ. конф., 12 лист. 2019 р., м. Дніпро / відп. ред. В.М. Шаповал; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – С.21–25.

2. Bieloborodova M. Businessplanningintherestaurantindustry / М. Bieloborodova, А. Kogan // Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 8–9 квіт. 2021 р., м. Дніпро; М-во освіти і науки України, ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпро: ДНУ ім.. О. Гончара, 2021. – С. 3-5

3. Bieloborodova M. ProblemsofecologicaltourismdevelopmentinUkraine / M. Bieloborodova, U.Grishina // Туризм в умовах невизначеності: від теорії до практики: зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 12 трав. 2021 р., м. Дніпро / відп. ред. В.М. Шаповал; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2021. – С.49–51.

4. Бєлобородова М.В. Стейкхолдер-менеджмент в діяльності сервісних організацій. / М.В. Бєлобородова // Економіка і менеджмент 2021: перспективи інтеграції та інноваційного розвитку: зб. матеріалів міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 8–9 квіт. 2021 р., м. Дніпро; М-во освіти і науки України, ДНУ ім. О. Гончара. – Дніпро: ДНУ ім.. О. Гончара, 2021. – С. 14-16

5. Бєлобородова М.В. Зелений туризм як інноваційна модель регіонального розвитку. / М.В. Бєлобородова // Теорія та методика трансформації економіки країни: зб. тез Всеукр. науково-практ. конф. (м. Одеса, 14 серп. 2021 р.) / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2021. – С. 60-63


На головну

© 2006-2021 Інформація про сайт