Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Бєлобородова Марія Валеріївна

к.е.н., доцент кафедри туризму та економіки підприємства         

           

     e-mail: bieloborodova.m.v@nmu.one
      
    Scopus ID: 57560109800

   WoS ID: ACI-2878-2022  

   ORCID: https://orcid.org/0000-0001-8329-7679

   Google Scholar: https://scholar.google.com.ua/citations?user=6znV0DoAAAAJ&hl=uk 
        

   Освіта:
Бакалавр. ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2012 р., напрям підготовки «Економіка підприємства». Бакалавр, фахівець в галузі економіки підприємства.

Бакалавр. ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2013 р., напрям підготовки «Правознавство». Бакалавр, юрист.

Спеціаліст. Дніпропетровський державний університет внутрішніх справ, 2014 р., спеціальність «Правознавство». Юрист.

Магістр. ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2013 р., спеціальність «Економіка підприємства». Економіст, дослідник.


Підвищення кваліфікації та стажування:
2023 р. 
 1. Центр професійного розвитку персоналу НТУ «Дніпровська політехніка». Сертифікат ЗКЦПР02070743-012-183. Тренінг «Особливості функціонування культури академічної доброчесності в умовах воєнного стану», 29.03.2023–30.03.2023, 0,5 кредитів ECTS (15 години);
 2. UGEN Україна (Фізична особа-підприємець Джулай Марина Володимирівна), проєкт з розвитку співпраці бізнесу та освіти «Uni-Biz Bridge: Коучинг, менторство та наставництво», сертифікат №415, 15.05.2023-17.05.2023 р., 0,33 кредити ECTS (10 годин).
2022 р.
 1. Туристична агенція «Tural S» (Болгарія), сертифікат, «Сучасні методи та тренди управління туристичними комплексами: Європейський досвід», 01.02-25.02.2022 – онлайн, 02.03.2022-05.03.2022 – оффлайн, 6 кредитів ECTS (180 год.).
 2. ГО «Екологічні новини» та ІГ «Mariupol Zero Waste», сертифікат, тренінг «Кліматична стратегія закладу гостинності. Реалії та перспективи в Україні», 13.12.2022, 0,1 кредит ECTS (2 години)
 3. Центр професійного розвитку персоналу НТУ «Дніпровська політехніка», сертифікат № 3КЦПРО2070743-010-008, «Акредитація освітніх програм від А до Я: практичні кейси», 17.11– 24.11.2022, 1 кредит ECTS (30 годин)
 4. Рада молодих учених при Міністерстві освіти і науки України, сертифікат, Тренінговий проєкт «Grintwriter – II», 05.09-09.09.2022, 1,2 кредити ECTS (36 годин).
 5. Міжнародне науково-практичне та мовне стажування на базі Університету ім. Коменського в Братиславі, Словацька Республіка, очно 180 годин / 6 кредитів ECTS (наказ НТУ «ДП» про закордонні стажування НПП № 7з від 11.04.2022 р.), 14.04-31.08.2022. 
2021 р.
 1. Internship under the program «Organization of management of the tourist complex» in the amount of 6 ECTS credits (180 hours), of which: 4 ECTS credits (120 hours) – online, 2 ECTS credits (60 hours) – offline. Travel agency «Mo-sharm» (Sharma el-Sheikh, Egypt), 24.12.2020–09.02.2021 (сertificate №15/2021-ARE).
 2. Підвищення кваліфікації (стажування) за напрямом «Економіка підприємства». Державний вищий навчальний заклад "Приазовський державний технічний університет" (Маріуполь, Україна), 24.05.-09.07.2021 р. Свідоцтво № ІП 02070812/001572-21 від 12.07.2021 (180 годин, 6 кредитів)
 3. Академічна доброчесність: онлайн курс для викладачів, 60 год (2 кредити ECTS online), Прометеус, Україна (сертифікат від 08.09.2021)
 4. Підвищення кваліфікації на базі ВУМ online та Konrad Adenauer Stiftung Ukraine за темою: «Музей для людей. Побудова сучасних експозицій в історичних музеях» (12.11.2021, 6,3 години / 0,2 кредити ECTS). Сертифікат № 064112 від 12.11.2021.
2020 р.
 1. Підвищення кваліфікації за темою «Формування основних засад функціонування модульних освітніх технологій в закладах вищої освіти в контексті розвитку відкритих систем навчання», 30 год. (1 кредит ECTS online) ТОВ «Всеосвіта», Україна (сертифікат №YH227060 від 03.11.2020 р.).
 2. Науково-педагогічне стажування Mykolas Romeris University (Литва), “Management, Economy and Finance”, 17.06-17.09.2020 (108 hours); сертифікат №5KV-3801 від 17.09.2020
 3. Сертифікат про рівень володіння англійською мовою Cambridge English Level 1 Certificate in ESOL International (First), Level B2, № B2206723, 2020.


Участь у науково-дослідній роботі

2023-2025 рр.
Виконавець кафедральної теми: Організаційно-економічне забезпечення розвитку туристично-рекреаційних територій на засадах євроінтеграції. ДРН: 0123U102800
2016-2019 рр.
Формування екологічної відповідальності промислових підприємств великих холдингів. ДРН: 0116U008190


Участь у професійних об’єднаннях за спеціальністю
Член ГО «Асоціація індустрії гостинності України» з 04.08.2021 р. (сертифікат)

Участь в атестації наукових кадрів як офіційного опонента або члена спеціалізованої вченої ради
 1. Офіційний опонент дисертації Коростової Ірини Олександрівни, спеціальність 08.00.04, тема: «Концепція оцінки екологічного ризику в системі управління розвитком металургійних підприємств», спецрада Д 12.052.02, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет», м. Маріуполь, 2020 рік;
 2. Офіційний опонент дисертації Ліхоти Олександра Валерійовича на тему: «Організаційно-економічний механізм діагностики та управління розвитком промислових підприємств», спеціалізована вчена рада Д 12.052.02 із захисту дисертацій при ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України, спеціальність 08.00.04, 2021 рік;
 3. Офіційний опонент  дисертації Очередько Олени Олександрівни на тему: «Удосконалення підходів до підвищення інвестиційної привабливості промислових підприємств у інтегрованих структурах», спеціалізована вчена рада Д 12.052.02, ДВНЗ «Приазовський державний технічний університет» МОН України, спеціальність 08.00.04, 2021 рік;
 4. Рецензент дисертації Білогура Станіслава Юрійовича на здобуття ступеня доктора філософії зі спеціальності 051 Економіка на тему: «Інноваційний розвиток туристичної сфери регіонів України на основі кластерного підходу», разова СВР, 2023 рік.


Керівництво студентською науковою роботою

 1. Всеукраїнський конкурс дипломних робіт студентів закладів вищої освіти в 2021/2022 навчальному році (Кременчуцький національний університет ім. Михайла Остроградського), ІІ тур. Зайченко Катерина Миколаївна (магістр, спеціальність 051 Економіка, ОПП «Економіка підприємства», диплом ІІ ступеня, спеціалізація «Управління інноваційною діяльністю»
 2. Павленко Аліна Олексіївна, кваліфікаційна робота магістра на тему «Оптимізація бізнес-процесів як засіб підвищення ефективності діяльності підприємства», диплом ІІІ ступеня у Всеукраїнському конкурсі дипломних робіт студентів закладів вищої освіти зі спеціалізації «Економіка підприємства»


Викладає дисципліни
 1. Екологічне управління сферою обслуговування 
 2. Соціально-етична відповідальність в туризмі 
 3. Рекреаційні та курортні ресурси України 
 4. Тренінг курс «Сам собі турагент 
 5. Соціальна відповідальність бізнесу

Наукові інтереси: сталий розвиток, екотуризм, соціальна та екологічна відповідальність в сфері обслуговування, принципи циркулярності в туризмі


Праці: Автор та співавтор більше 40 науково-методичних праць, зокрема: 26 наукових праць, 2 колективні монографії та більше 15 методичних вказівок:

Монографії:
 1. Bieloborodova M., Bessonova S. Formation of a model of social and environmental responsibility of industrial enterprises. Sustainable geospatial development of natural and economic systems in Ukraine: collective monograph, under the general ition of Lidiia Horoshkova, Ievgen Khlobystov. 2020. Poland: Bilostok.pp. 94-102.
 2. Бєлобородова М.В. Економічна безпека суб’єктів підприємництва в умовах переходу до цифрової економіки. Актуальні аспекти розвитку суб'єктів підприємництва в умовах глобальної економіки : моногр. / за заг. ред. Т. Гринько. Дніпро : Видавець Біла К. О., 2021. с. 349-358.


Наукові праці:

2023 р.

 1. Бєлобородова  М.В.,  Іващенко  І.М. Шляхи  екологізації туристичного  транспортного  забезпечення. Розвиток методів  управління та господарювання  на  транспорті:  Зб.  наук. праць. 2023. № 2 (83). С. 144-155. DOI 10.31375/2226-1915-2023-2-144-155
 2. Бєлобородова М.В., Юрчишина Л.І. Сучасні бізнес-комунікації та міжнародний етикет в сфері обслуговування. Інфраструктура ринку. 2023. № 70. С. 135-139. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2023/70_2023/26.pdf
 3. Bieloborodova M., Bessonova, S. Ensuring the organization’s social responsibility based on stakeholder management. Вісник Східноєвропейського університету економіки і менеджменту. 2023. № 1 (29). C. 60-69. https://doi.org/10.58252/2078-1628-2023-1(29)-007
 4. Бєлобородова М., Юрчишина Л., Карпа Д. Природоорієнтований туризм як складова сталого розвитку туристичної галузі. Економіка та суспільство. 2023. № 52. https://doi.org/10.32782/2524-0072/2023-52-75
  Бєлобородова М.В., Донченко В.В., Волобуєва Д.С. Сільський зелений туризм як напрям розвитку територій: європейський досвід. Інфраструктура ринку. 2023. № 73. С. 1210+-127. URL:
  http://www.market-infr.od.ua/journals/2023/73_2023/24.pdf
2022 р.

 1. Ignatieva I., Serbenivska A., Orel A., Bieloborodova M., Bondarenko L. Innovative Approaches in the System of Regional Development Strategizing. Review of Economics and Finance vol.20.2022. pp. 605-611. available at: https://refpress.org/ref-vol20-a69/ DOI: https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.69 (Scopus)
 2. Koshkalda I., Anopriienko T., Klochko T., Bieloborodova M., Bessonova A. The Comprehensive Plan of the Territory Spatial Development as a Prospective Plan of United Territorial Communities Development. Review of Economics and Finance vol.20.2022. pp. 617-622. available at: https://refpress.org/ref-vol20-a71/  DOI: https://doi.org/10.55365/1923.x2022.20.71 (Scopus)
 3. Bieloborodova M., Bessonova A., S. Bessonova S., Yurchishina L. Environmental Management of Local Communities Based on Energy Modernization in the Field of Housing and Communal Services. 16th International Conference Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment, Nov 2022,  European Association of Geoscientists & Engineers,Volume 2022, p.1 – 5 DOI: https://doi.org/10.3997/2214-4609.2022580012XVI (Scopus)
 4. Bieloborodova, M., Bessonova S., Bessonova A. Monitoring the sustainability of small and medium business in the regions of Ukraine based on the resource approach. Public Security and Public Order. 2022. Vol. 29. P. 3-15.
 5. Bezuhla L., Herasymenko T., Bieloborodova M. Volunteering and volunteer tourism: challenges and realities. Green, Blue and Digital Economy Journal. 2022. 3(2). P. 1-8. https://doi.org/10.30525/2661-5169/2022-2-1
 6. Бєлобородова М.В., Бессонова А.В. Ways of greening services in recreational facilities of Ukraine. Інфраструктура ринку. 2022. № 68. URL: http://www.market-infr.od.ua/uk/68-2022
 7. Бєлобородова М.В., Хаджинова О.В., Белопольський М.В. Стратегії соціально відповідальної взаємодії бізнесу із зацікавленими сторонами. Економічний вісник Дніпровської політехніки. 2022. №4. С. 115-121. https://doi.org/10.33271/ebdut/80.115
 8. Bieloborodova M. The role of rural tourism in the sustainable development of local hromadas. Науковий журнал "Економіка і регіон". 2022. №4 (87). С. 86-94. https://doi.org/https://doi.org/10.26906/EiR.2022.4(87).2786
 9. Безугла Л.С., Бєлобородова М.В., Герасименко Т.В. Формування інклюзивно-реабілітаційного туризму в Україні. Інновації та технології в сфері послуг і харчування. 2022. № 2 (6). С. 20-25. https://doi.org/10.32782/2708-4949.2(6).2022.5


2021 р.

 1. Bieloborodova M, Voloshin V., Belopolsky N., Bessonova S. and Bondarenko L. Testing the Environmental Kuznets Curve as an indicator for ecological tourism active development in Ukraine. Proceed. of XV International Scientific Conference “Monitoring of Geological Processes and Ecological Condition of the Environment”, 17–19 Nov. 2021, Kyiv, Ukraine. (Scopus)
 2. Бєлобородова М.В., Юричшина Л.І., Козинець А.П. Потенціал розвитку екотуризму в регіонах України. Індустрія туризму і гостинності в Центральній та Східній Європі. 2021. № 3. С. 5-11.
 3. Shapoval V., Bondarenko. L., Bieloborodova M. Ways to overcome the crisis in tourism sector under quarantine restrictions. Таврійський науковий вісник. Серія: Економіка. 2021. №(8). C. 15-21.
 4. Шаповал В.М., Бєлобородова, М.В. Діагностика середовища функціонування туристичних підприємств України під час пандемії COVID-19. Інфраструктура ринку. 2021. №(56). С.103-109. URL: http://www.market-infr.od.ua/journals/2021/56_2021/19.pdf
 5. Yurchyshyna L., Bieloborodova M., Kaliuzhna T. Competency-based approach as a factor of tourist enterprise effective personnel policy. Економіка і регіон. 2021. 3 (82). C. 62-68.
 6. Бєлобородова, М.В., Зайченко, К.М.  Підвищення ефективності діяльності підприємства на основі управління бізнес-процесами. Бізнес Інформ. 2021. 12. С. 294–300.
 7. Бєлобородова, М.В., Юрчишина, Л.І., Калістий, О.Д. Теоретичні підходи до формування та розвитку трудового потенціалу на промислових підприємствах. Економічні студії: наук.-практ. журн. 2021. 4 (34). С. 78-83.
2020 р.

 1. Бєлобородова М.В. Управління екологічними ризиками в стратегії розвитку металургійних підприємств. Економіка і організація управління. 2020. Вип. 1(37). С. 39-48.

 2. Бєлобородова М.В., Олійник Т.І. Роль стейкхолдерів в управлінні якістю діяльності організації (на прикладі закладу охорони здоров’я).  Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Сер. «Екон. науки». 2020. № 2. С. 124 - 139.

 3. Бєлобородова М. Теоретико-методологічні підходи до оцінювання інвестиційної привабливості промислових підприємств. Соціально-економічні проблеми і держава. 2020. Вип. 2 (23). С. 3-13. URL: http://sepd.tntu.edu.ua/images/stories/pdf/2020/20bmvppp.pdf

 4. Бєлобородова М.В., Шаповал В.М. Роль зовнішніх факторів у підвищенні інвестиційної привабливості корпоративних підприємств. Вісник ХНАУ ім. В.В. Докучаєва. Серія «Економічні науки». 2020. №4. C. 14-29.

 5. Bieloborodova M., Bessonova S. External environment transformation of Ukraine’s tourist enterprises during the crisis. European Journal of Management Issues. 2020. №28(3). Р.72–80. URL: https://mi-dnu.dp.ua/index.php/MI/article/view/271

2019 р.

 1. Бєлобородова М.В. Індикатори зниження екологічних ризиків металургійних підприємств.стаття     Центральноукраїнський науковий вісник. Економічні науки. 2019. Вип. 3 (36). С. 45-52

2018 р.

 1. Шаповал В.М., Герасименко Т.В., Бєлобородова М.В. Формування та розвиток конкуренції в ринковій економіці (на прикладі туристичної індустрії України). Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. 2018. Вип. 18. С. 43-51.


 Наявність виданих навчально-методичних рекомендацій/вказівок
 1. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Інноваційні моделі розвитку підприємства» для студентів спеціальності 051 Економіка / Бєлобородова М.В. Д.: НТУ «ДП», 2021. 70 с.
 2. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Інноваційні моделі розвитку підприємства» для студентів спеціальності 051 Економіка/ Бєлобородова М.В. Д.: НТУ «ДП», 2021. 28 с
 3. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Технологія розробки і реалізації туристичного продукту» для студентів спеціальності 242 «Туризм»/ Бєлобородова М.В. Д.: НТУ «ДП», 2021. 146 с.
 4. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Технологія розробки і реалізації туристичного продукту» для студентів спеціальності 242 «Туризм»/ Бєлобородова М.В. Д.: НТУ «ДП», 2021. 35 с.
 5. Виробнича практика: методичні рекомендації для студентів освітньо-професійної програми «Туризм» першого (бакалаврського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242 Туризм [Електронний ресурс] / уклад.: В.М. Шаповал, М.В. Бєлобородова. Дніпро : НТУ «ДП», 2021. 27с.
 6. Методичні рекомендації для виконання індивідуальних робіт з дисципліни «Міжнародний туризм» для студентів спеціальності 242 «Туризм» / Уклад.: М.В. Бєлобородова. – Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. – 12 с. [Електронний ресурс]
 7. Методичні рекомендації з дисципліни «Міжнародний туризм» для практичної та самостійної роботи для студентів спеціальності 242 Туризм денної та заочної форм навчання / Уклад.: М.В. Бєлобородова. Д.: НТУ «Дніпровська політехніка», 2021. 16 с.
 8. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Міжнародний туризм» для студентів спеціальності 242 Туризм денної та заочної форм навчання/ Уклад.: Бєлобородова М.В. Д.: НТУ «ДП», 2021. 157 с.
 9. Методичні рекомендації для виконання курсової роботи з дисципліни «Технологія розробки і реалізації туристичного продукту» для студентів денної та заочної форм навчання спеціальності 242 Туризм/ Бєлобородова М.В. – Д.: НТУ «ДП», 2021. 37 с.
 10. Передатестаційна практика. Методичні рекомендації для студентів освітньо- професійної програми «Туристична діяльність» другого (магістерського) рівня вищої освіти зі спеціальності 242 «Туризм» [Текст] / Л.С. Безугла, Л.А. Бондаренко, М.В. Бєлобородова, Т.В. Герасименко; НТУ «Дніпровська політехніка». Дніпро: НТУ «ДП», 2023. 24 с.
 11. Методичні вказівки для виконання самостійної роботи з дисципліни «Соціально-етична відповідальність в туризмі» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм / Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка»; уклад.: М.В. Бєлобородова. 2023. 20 с.
 12. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Екологічне управління сферою обслуговування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм денної та заочної форм навчання. Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка», 2022. 30 с.
 13. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Екологічне управління сферою обслуговування» для здобувачів другого (магістерського) рівня вищої освіти спеціальності 242 Туризм / Дніпро: НТУ «Дніпровська політехніка»; уклад.: М.В. Бєлобородова. 2023. 90 с.
 14. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Основи туризмознавства» для студентів спеціальності 242 Туризм/ Бєлобородова М.В., Перфільєва А.О. Д.: НТУ «ДП», 2021. 107 с.
 15. Опорний конспект лекцій з дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» для студентів спеціальності 242 «Туризм»/ Бєлобородова М.В. Д.: НТУ «ДП», 2021. 63 с.
 16. Методичні рекомендації для виконання практичних робіт з дисципліни «Рекреаційні комплекси світу» для студентів спеціальності 242 «Туризм»/ Бєлобородова М.В. Д.: НТУ «ДП», 2021. 24 с.

Свідоцтва про реєстрацію авторського права на твір
 1. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117137. Дата реєстрації 15 березня 2023 р. Стаття «External environment transformation of Ukraine's tourist enterprises during the crisis».
 2. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117138. Дата реєстрації 15 березня 2023 р. Стаття «Ensuring the organization's social responsibility based on stakeholder management».
 3. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117139. Дата реєстрації 15 березня 2023 р. Стаття «Індикатори зниження екологічних ризиків металургійних підприємств».
 4. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117140. Дата реєстрації 15 березня 2023 р. Стаття «Функціональний аналіз і розвиток інтегрованих виробничих систем промислових підприємств».
 5. Свідоцтво про реєстрацію авторського права на твір № 117347. Дата реєстрації Дата реєстрації 21 березня 2023 р. Стаття «Competency-based approach as a factor of a tourist enterprise effective personnel policy».

Участь у міжнародних наукових або науково-освітніх проєктах
 1. Міждисциплінарний науковий проєкт APVV-20-0012 «EU Green Recovery in the post-Covid-19 Period», Comenius University in Bratislava, Slovak Republic, donor: Slovak Research and Development Agency, 14.04-31.08.2022, запрошений лектор;
 2. Університет Чанкири Каратекін (Туреччина), програма викладацької мобільності «Erasmus+ KA107 International Credit Mobility Project», сертифікат, 22.05.2023-26.05.2023.


На головну

Сервіси

Розклад

Соціальні мережі

Facebook
YouTube

Інформаційне партнерство

Прес-центр
Закон про вищу освіту
© 2006-2024 Інформація про сайт