Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Солодовник Леонід Максимович

Солодовник Леонід Максимович – професор.

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема, 1962 р. Спеціальність: «Розробка родовищ корисних копалин»; кваліфікація: гірничий інженер.

Доктор технічних наук, 05.15.03 – відкрита розробка родовищ корисних копалин; професор кафедри економіки підприємства. Тема дисертації: «Наукові основи технології відкритої розробки з використанням конвейерних поїздів».

Автор понад 300 наукових праць (монографії, статті, учбові посібники). Член спеціалізованих вчених рад Д.08.080.01; Д.08.080.02 при університеті.

Викладає дисципліни:

1. «Економіка підприємства» (лекції – 80 годин);

2. «Методологія наукових досліджень» (лекції – 42 години).

Опубліковано за останні 3 роки 20 наукових праць, у т. ч.:

 • монографії – 1;
 • фахові статті – 12;
 • тези доповідей – 7.
 • Кількість аспірантів і здобувачів – 3 (з них – 1 захищено).

  Науково-дослідні теми – 4 (1 – завершена в 2009 р., 1 – завершена в 2011 р.).

  Підвищення кваліфікації:

  1. НВП «Топаз» (м. Дніпропетровськ), сертифікат про стажування від 28 жовтня 2010 р.

  2. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою «Розвиток бізнесу в країнах Східної і Західної Європи», Certificate, червень 2012 р.  Солодовник Леонід Максимович - автор понад 300 наукових праць (монографії, статті, учбові посібники), член спеціалізованої вченої ради Д.08.080.02 при університеті  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2014 рр.:


  1. Солодовник Л.М. Комп'ютерне моделювання перспективного розвитку вугільного підприємства з урахуванням екологічного та соціального факторів. / О.І. Шаров, А.С. Корхін, Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Єдина Європа: перспективи розвитку: Монографія = United Europe: prospects of development: Monograph / Національний гірничий університет, Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. – 254 с. (С.182–194).

  2. Солодовник Л.М. Обґрунтування додаткового обсягу виробництва при зниженні попиту на продукцію./ Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – №2. – С.191–196.

  3. Солодовник Л.М. Вплив заробітної плати на рівень грошових надходжень бізнес-організації / Л.М. Солодовник, В.М. Шаповал, В.В. Цихмистро // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – №3. – С.166–173.

  4. Солодовник Л.М. Вплив заробітної плати на формування грошових надходжень бюджетної сфери регіону / Л.М. Солодовник, В.М. Шаповал, В.В. Цихмистро // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 264: В 9 т. – Т.ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.891–899.

  5. Солодовник Л.М. Статические и динамические методы оценки эффективности инновационных решений. / Л.М. Солодовник, В.В. Цыхмистро // Инновации в создании и управлении бизнесом / Материалы международной научной он-лайн конференции (сборник статей). – Москва, 20–30 апреля 2010 г. – М.: РУДН, 2010. – С.95–100.

  6. Солодовник Л.М. Удосконалення системи управління на фабриці столярних виробів «Маестро» / Л.М. Солодовник, О.О. Красілова // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т.2. – С. 119–121.

  7. Солодовник Л.М. Джерела формування доходу робітника як основа вдосконалення системи мотивації. / Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т.1. – C. 206–207.

  8. Солодовник Л.М. Планування асортименту продукції, що підлягає реалізації / Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко, В.В. Цихмистро // Вісник КНУТД. – 2011. – №4. – C. 119–125.

  9. Солодовник Л.М. Визначення точки беззбитковості гірничого підприємства за умов коливання попиту на продукцію / Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України [текст]: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 черв. 2011 р., м. Дніпропетровськ / редкол.: О.І. Амоша [та ін.]: у 2 т. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Т. 1. – С. 131–132.

  10. Солодовник, Л.М. Визначення беззбиткового обсягу виробництва при попроцесному методі калькуляції / Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко, В.В. Цихмистро // Економіка та держава. – 2011. – №6. – С.42–44.

  11. Солодовник Л.М. Оптимизация перемещения перегрузочных пунктов вскрышных пород по горизонтам в глубоком железорудном карьере / Л.М. Солодовник, Ю.И. Кобеляцкий, В.В. Панченко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – Научно-практический журнал. – 2011. – №5. – С.67–71.

  12. Солодовник Л.М. Економічна безпека як напрямок сталого розвитку гірничо-збагачувальних підприємств / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2011. – №24. – С.15–21.

  13. Солодовник Л.М. Инновационно-инвестиционное управление обновлением продукции / Л.М. Солодовник, В.В. Цыхмыстро // Инновации в условиях кризиса / Материалы международной научной конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов: Сборник статей. Москва, 02–04 ноября 2011 г. – М: РУДН. – C. 157–162.

  14. Солодовник Л.М. Управління обсягом виробництва для беззбиткової роботи підприємства / Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко // Економічний вісник: Збірник наукових праць НТУУ «КПІ». – 2011. – №8. – С. 253–258.

  15. Solodovnyk L.M. Computerised Modeling of Perspective Development of Coal Mining Association Taking into Account both Environmental and Social Factors / O.I. Sharov, A.S. Korkhin, L.M. Solodovnyk, V.V. Tsykhmystro // Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wrocławiu. – 2011. – Nr.22. – S.229–246.

  16. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломної роботи для студентів напряму «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» / Л.М. Солодовник, В.М. Шаповал, В.В. Цихмистро. – Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», 2012. – 76 с.

  17. Солодовник Л.М. Принципи корпоративного управління як базис економічної безпеки підприємства / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23–26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С.165–168.

  18.Солодовник Л.М. Управління мінерально-сировинною базою як чинник економічної безпеки гірничо-збагачувального комбінату / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – Випуск № 31, ч. І. – С.13-18.

  19. Солодовник Л.М. Оцінка ефективності використання комбінованих методів амортизації / Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – Випуск № 31, ч. І. – С. 18-25.

  20. Солодовник Л.М. Особливості ефективного функціонування підприємства в ринкових умовах / Л.М. Солодовник, В.П. Розкокоха // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів І міжнар. наук.-прак. інтернет-конф.,  Дніпропетровськ - НГУ, 2013. - С.165-167.

  21. Солодовник Л.М. Інвестиційні аспекти розвитку виробничого потенціалу асоційованого гірничо-збагачувального комбінату / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб.матеріалів І міжнар. наук.-прак. інтернет-конф., 25 лют. – 1 бер. 2013 р., ДніпропетровськЖешув / відп. ред. В. Шаповал, Б. Шлюсарчик. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С.186-190.

  22. Солодовник Л.М. До питання інноваційно-інвестиційного управління оновленням продукції на підприємствах України / Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко // Загальноукраїнська науково-практична конференція «Заохочувальні заходи інноваційного розвитку в Україні», 25 березня 2014 р., К.: НАУ - 2014. – С.98 - 100.

  23. Солодовник Л.М.Методи визначення вартості основних джерел формування капіталу на підприємстві // Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко / Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. - К.: НАУ, 2014. - №2. С. 155-162.

  24. Солодовник Л.М. Економічні основи обгрунтування комбінованого способу розробки корисних копалин // Л.М. Солодовник, Н.А. Черненко, С.М. Шагоян / Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник наук. праць: НТУУ "КПІ", 2014 р. С. 106-111.

  25.Солодовник Л.М. Експортний потенціал в умовах міжнародної тенденції до сталого розвитку // Л.М. Солодовник, Ю.Ю. Сосницька / Менеджмент, маркетинг, предпринимательство: содействие устойчивому развитию: материалы І Международной науково-практической Интернет-конференции, 25-26 декабря 2014 г. - Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ / под.общ.ред. В.Я. Швеца, Л.Л. Палеховой. - Днепропетровск: Акцент ПП, 2015. С. 42-43.

  26.  Солодовник Л.М. Механізм функціонування лізингу та фактори його ефективності для умов сталого розвитку // Л.М. Солодовник, Я.В. Козловська /   Менеджмент, маркетинг, предпринимательство: содействие устойчивому развитию: материалы І Международной науково-практической Интернет-конференции, 25-26 декабря 2014 г. - Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ / под.общ.ред. В.Я. Швеца, Л.Л. Палеховой. - Днепропетровск: Акцент ПП, 2015. С. 124-125. 

  Методичне забезпечення виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальностей 6.030504 Економіка підприємства (заочне відділення) (завантажити).

  Методичне забезпечення виконання та захисту курсової роботи з дисципліни «Економіка підприємства» для студентів спеціальностей 6.030504 Економіка підприємства (денне відділення) (завантажити).

  Методичне забезпечення з дисципліни «Економіка підприємства» для самостійного вивчення студентів денної та заочної форми навчання (завантажити).


  На головну

  © 2006-2020 Інформація про сайт