Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Solodovnyk Leonid M.

Solodovnyk Leonid M. – Professor.

He graduated from the Dnipropetrovsk Mining Institute named Artem, 1962 Speciality: «Development of mineral deposits»; qualification: mining engineer.

Dr. Sc. (Science), 05.15.03 - open development of mineral deposits; Professor of the Department of Economics of Enterprises. Theme of dissertation work: «Scientific basis of technology of open development with using conveyor trains».

Author of more then 300 scientific publications (monographs, articles and tutorials). Member of the specialized scientific councils D 08.080.01, D 08.080.02 at the State Higher Educational Establishment "National Mining University."


Teaching subjects:

1. «Economics of Enterprises» (lectures – 80 hours);

2. «Methodology of scientific research» (lectures – 42 hours).

Published for the last 4 years 20 scientific works, including:

 • monographes – 1;
 • professional articles – 12;
 • theses of reports – 7.
 • Number of postgraduate students and applicants – 3 (of them – 1 defended).

  Research themes – 4 (1 – finished in 2009, 1 – finished in 2011).

  Advanced training:

  1. Research and production company «Topaz» (Dnipropetrovsk), Certificate, October 28, 2010.

  2. International scientific and educational association L´Association 1901 «SEPIKE», Internship Program «Business development in Eastern and Western Europe», Certificate, June 2012.  Solodovnyk Leonid M. – is the author of over 300 scientific work (monographes, articles, training manuals), member of the specialized scientific council D.08.080.02 at the University.  Bibliographic list of scientific, educational and methodological works since 2010 to 2012:


  1. Солодовник Л.М. Комп'ютерне моделювання перспективного розвитку вугільного підприємства з урахуванням екологічного та соціального факторів. / О.І. Шаров, А.С. Корхін, Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Єдина Європа: перспективи розвитку: Монографія = United Europe: prospects of development: Monograph / Національний гірничий університет, Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Дніпропетровськ : Національний гірничий університет, 2010. – 254 с. (С.182–194).

  2. Солодовник Л.М. Обґрунтування додаткового обсягу виробництва при зниженні попиту на продукцію./ Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – №2. – С.191–196.

  3. Солодовник Л.М. Вплив заробітної плати на рівень грошових надходжень бізнес-організації / Л.М. Солодовник, В.М. Шаповал, В.В. Цихмистро // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – №3. – С.166–173.

  4. Солодовник Л.М. Вплив заробітної плати на формування грошових надходжень бюджетної сфери регіону / Л.М. Солодовник, В.М. Шаповал, В.В. Цихмистро // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 264: В 9 т. – Т.ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.891–899.

  5. Солодовник Л.М. Статические и динамические методы оценки эффективности инновационных решений. / Л.М. Солодовник, В.В. Цыхмистро // Инновации в создании и управлении бизнесом / Материалы международной научной он-лайн конференции (сборник статей). – Москва, 20–30 апреля 2010 г. – М.: РУДН, 2010. – С.95–100.

  6. Солодовник Л.М. Удосконалення системи управління на фабриці столярних виробів «Маестро» / Л.М. Солодовник, О.О. Красілова // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т.2. – С. 119–121.

  7. Солодовник Л.М. Джерела формування доходу робітника як основа вдосконалення системи мотивації. / Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т.1. – C. 206–207.

  8. Солодовник Л.М. Планування асортименту продукції, що підлягає реалізації / Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко, В.В. Цихмистро // Вісник КНУТД. – 2011. – №4. – C. 119–125.

  9. Солодовник Л.М. Визначення точки беззбитковості гірничого підприємства за умов коливання попиту на продукцію / Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України [текст]: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 черв. 2011 р., м. Дніпропетровськ / редкол.: О.І. Амоша [та ін.]: у 2 т. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Т. 1. – С. 131–132.

  10. Солодовник, Л.М. Визначення беззбиткового обсягу виробництва при попроцесному методі калькуляції / Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко, В.В. Цихмистро // Економіка та держава. – 2011. – №6. – С.42–44.

  11. Солодовник Л.М. Оптимизация перемещения перегрузочных пунктов вскрышных пород по горизонтам в глубоком железорудном карьере / Л.М. Солодовник, Ю.И. Кобеляцкий, В.В. Панченко // Металлургическая и горнорудная промышленность. – Научно-практический журнал. – 2011. – №5. – С.67–71.

  12. Солодовник Л.М. Економічна безпека як напрямок сталого розвитку гірничо-збагачувальних підприємств / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Бізнес-навігатор. Науково-виробничий журнал. – 2011. – №24. – С.15–21.

  13. Солодовник Л.М. Инновационно-инвестиционное управление обновлением продукции / Л.М. Солодовник, В.В. Цыхмыстро // Инновации в условиях кризиса / Материалы международной научной конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов: Сборник статей. Москва, 02–04 ноября 2011 г. – М: РУДН. – C. 157–162.

  14. Солодовник Л.М. Управління обсягом виробництва для беззбиткової роботи підприємства / Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко // Економічний вісник: Збірник наукових праць НТУУ «КПІ». – 2011. – №8. – С. 253–258.

  15. Solodovnyk L.M. Computerised Modeling of Perspective Development of Coal Mining Association Taking into Account both Environmental and Social Factors / O.I. Sharov, A.S. Korkhin, L.M. Solodovnyk, V.V. Tsykhmystro // Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wrocławiu. – 2011. – Nr.22. – S.229–246.

  16. Методичні вказівки до виконання та захисту дипломної роботи для студентів напряму «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційних рівнів «Бакалавр», «Спеціаліст», «Магістр» / Л.М. Солодовник, В.М. Шаповал, В.В. Цихмистро. – Дніпропетровськ, ДВНЗ «НГУ», 2012. – 76 с.

  17. Солодовник Л.М. Принципи корпоративного управління як базис економічної безпеки підприємства / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23–26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С.165–168.

  18.Солодовник Л.М. Управління мінерально-сировинною базою як чинник економічної безпеки гірничо-збагачувального комбінату / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – Випуск № 31, ч. І. – С.13-18.

  19. Солодовник Л.М. Оцінка ефективності використання комбінованих методів амортизації / Л.М. Солодовник, В.В. Цихмистро // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – Випуск № 31, ч. І. – С. 18-25.

  20. Солодовник Л.М. Особливості ефективного функціонування підприємства в ринкових умовах / Л.М. Солодовник, В.П. Розкокоха // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів І міжнар. наук.-прак. інтернет-конф.,  Дніпропетровськ - НГУ, 2013. - С.165-167.

  21. Солодовник Л.МІнвестиційні аспекти розвитку виробничого потенціалу асоційованогогірничо-збагачувального комбінату / Л.МСолодовникС.МШагоян // Економіка в умовахглобалізаціїпроблемитенденціїперспективизб.матеріалів І міжнарнаук.-пракінтернет-конф., 25 лют. – 1 бер. 2013 р., Дніпропетровськ – Жешув / відпредВ. Шаповал, Б. Шлюсарчик. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С.186-190.

  22. Солодовник Л.М. До питання інноваційно-інвестиційного управління оновленням продукції на підприємствах України / Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко // Загальноукраїнська науково-практична конференція «Заохочувальні заходи інноваційного розвитку в Україні», 25 березня 2014 р., К.: НАУ - 2014. – С.98 - 100.

  23. Солодовник Л.М.Методи визначення вартості основних джерел формування капіталу на підприємстві // Л.М. Солодовник, Н.О. Черненко / Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. - К.: НАУ, 2014. - №2. С. 155-162.

  24. Солодовник Л.М. Економічні основи обгрунтування комбінованого способу розробки корисних копалин // Л.М. Солодовник, Н.А. Черненко, С.М. Шагоян / Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник наук. праць: НТУУ "КПІ", 2014 р. С. 106-111.

  25.Солодовник Л.М. Експортний потенціал в умовах міжнародної тенденції до сталого розвитку // Л.М. Солодовник, Ю.Ю. Сосницька / Менеджмент, маркетинг, предпринимательство: содействие устойчивому развитию: материалы І Международной науково-практической Интернет-конференции, 25-26 декабря 2014 г. - Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ / под.общ.ред. В.Я. Швеца, Л.Л. Палеховой. - Днепропетровск: Акцент ПП, 2015. С. 42-43.

  26.  Солодовник Л.М. Механізм функціонування лізингу та фактори його ефективності для умов сталого розвитку // Л.М. Солодовник, Я.В. Козловська /   Менеджмент, маркетинг, предпринимательство: содействие устойчивому развитию: материалы І Международной науково-практической Интернет-конференции, 25-26 декабря 2014 г. - Днепропетровск-Коттбус: НГУ-БТУ / под.общ.ред. В.Я. Швеца, Л.Л. Палеховой. - Днепропетровск: Акцент ПП, 2015. С. 124-125. 


  Main page

  © 2006-2020 Інформація про сайт