Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Грибіненко Ольга Миколаївна

Грибіненко Ольга Миколаївна – доцент, кандидат економічних наук, декан фінансово-економічного факультету


Контакти:

телефон: (056-2) 47-08-59 

e-mail: hrybinenko.o.m@nmu.one

Закінчила: Національну гірничу академію України, 1996 р. Спеціальність: "Економіка підприємства"; кваліфікація: гірничий інженер-економіст.

Кандидат економічних наук, 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: "Удосконалення системи визначення приватизаційного рейтингу вугільних шахт".


Підвищення кваліфікації

Vilnius Gediminas Technical UniversityVilnius Gediminas Technical University, травень 2019Грибіненко Ольга Миколаївна - декан фінансово-економічного факультету.Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2020 рр.:


1. Грибіненко О.М. Параметри і особливості приватизації вугільних шахт / О.М. Грибіненко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Т.І. - Дніпропетровськ, НГУ, 2010. - С.112-113.

2. Грибіненко О.М. Основні компоненти приватизаційного паспорту вугільної шахти / О.М. Грибіненко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практич. конф. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - С.83-86.

3. Грибіненко О.М. Особливості моделювання параметрів вугільних шахт щодо доцільності їх приватизації / О.М. Грибіненко // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. - 2011. - №6. - С.140-143.

4. Грибіненко О.М. Особливості моделювання процесів реструктуризації підприємств в умовах невизначеності / І.І. Павленко, О.М. Грибіненко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. - Донецк: ДонНУ, 2010. - С.47-49.

5. Салли С.В. Количественная оценка взаимосвязей между внутренними ресурсами шахты / С.В. Салли, О.Н. Грибиненко // Економічний простір: збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ДВНЗ"Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2011. - №53. - С. 261-273.

6. Грибиненко О.Н. Основы построения приватизационного паспорта угольных шахт / О.Н. Грибиненко, Е.В. Мартякова // Управленческие технологии в решении современных проблем развития социально-экономических систем: монография; под общ. ред. Е.В. Мартяковой. - Донецк: ГВУЗ "ДонНТУ", 2011. - С.255-263.

7. Грибіненко О.М. Інвестиційна складова приватизаційного рейтингу вугільних шахт / Л.М. Солодовник, О.М. Грибіненко // Економіка промисловості. - 2010. - № 3 (51). - С.150-154.

8. Грибиненко О.Н. Некоторые экономические аспекты приватизации угольных предприятий Украины / О.Н. Грибиненко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. - Донецк: ДонНУ, 2011. - Ч. 2. - С. 75-78.

9. Грибиненко О.Н. Принципы построения приватизационного паспорта угольных шахт / Е.В. Мартякова, О.Н. Грибиненко // Економіка та держава. - 2011. - №10. - С. 29-31.

10. Грибиненко О.Н. Экономическое содержание составляющих приватизационного паспорта угольных шахт / Е.В. Мартякова, О.Н. Грибиненко // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №19. - С. 28-29.

11. Грибіненко О.М. Формування системи складових приватизаційного паспорту вугільних шахт / О.М. Грибіненко // Науковий вісник Національного гірничого університету. Темат. вип.: економіко-правові умови діяльності підприємств. - Дніпропетровськ: НТУ, 2011. - С. 53-57.

12. Грибиненко О.Н. Особенности моделирования и аудита состояния угольных шахт / О.Н. Грибиненко // Економічний простір: зб. наук. пр. - Дніпропетровськ: ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2012. - №58. - С. 153-159.

13. Грибиненко О.Н. Совершенствование системы определения приватизационного рейтинга угольных шахт / Е.В. Мартякова, О.Н. Грибиненко // Современные проблемы управления производством: матер. VI междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 13-14 окт. 2011 г.). - Донецк: ГВУЗ "ДонНТУ", 2011. - С. 208-210.

14. Грибіненко О.М. Економічна сутність та значення приватизації вугільних підприємств / О.М. Грибіненко // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми: матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Тернопіль, 15-16 бер. 2012 р.). - Тернопіль: Крок, 2012. - С. 273-275.

15. Грибіненко О.М. Основи багатофакторної оцінки приватизаційної привабливості вугільних шахт/ О.М. Грибіненко // Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 16-17 бер. 2012 р.). - Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2012. - С. 54-55.

16. Грибіненко О.М. Роздержавлення вугільних підприємств у забезпеченні енергетичної незалежності держави / О.М. Грибіненко // Сучасний стан економічної науки: проблеми та перспективи розвитку: матер. VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16-17 бер. 2012 р.). - Львів: Львівська економічна фундація, 2012. - С. 62-63.

17. Грибіненко О.М. Проблеми соціально відповідальної реструктуризації вітчизняних підпри-ємств // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с.

18. Грибіненко О.М. Особенности приватизации угольных предприятий Украины // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15-16 груд. 2014 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – С. 40-41.

19. Грибіненко О.М. Типи регіональної економічної інтеграції // Економiка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІII мiжнар. наук.-практ. iнтернет конф. студ., 23-27 берез. 2015 р. м. Дніпропет-ровськ / відп. ред. В.М. Шаповал, Б. Шлюсарчик; М-во освiти i науки України - Д.: НГУ, 2015. - С. 52-53.

20. Грибіненко О.М. Роль і значення товарної політики в діяльності підприємств // Економiка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІII мiжнар. наук.-практ. iнтернет конф.студ., 23-27 берез. 2015 р. м. Дніпропетровськ/ відп. ред. В.М. Шаповал, Б. Шлюсарчик; М-во освiти i науки України - Д.: НГУ, 2015. - С. 54-55.

21.  Грибіненко О.М. Методи оцінки зовнішнього середовища організації // Економiка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи: зб.матеріалів ІII мiжнар. наук.-практ. iнтернет конф.студ., 23-27 берез. 2015 р. м. Дніпропет-ровськ/ відп. ред. В.М. Шаповал, Б. Шлюсарчик; М-во освiти i науки України -Д.: НГУ, 2015. - С. 56-57.

22. Грибіненко О.М. Стратегія соціально відповідальної реструктуризації вугільних підприємств // Економічний Вісник Національного гірничого університету. - Науковий журнал. – 2016. – №4. – С. 113–119.

23. Грибіненко О.М. Принципи паспортизації вугільних шахт // Економіка та держава. Науково-практичний журнал. – 2017. – №1. – С. 69–71.

24. Грибіненко О.М. Сутність та шляхи забезпечення економічної безпеки підприємства // Науковий вісник Херсонського Державного університету. – 2017. – № 1 – С. 98–100.

25. Грибіненко О.М. Економічний розвиток України в умовах покращення інвестиційного клімату // Економічний простір Збірник наукових праць. – 2017. – № 117. – С. 75–86.

26. Grybinenko O. M. Innovation activity priority selection system of enterprises // European Cooperation Scientific Approaches and Applied Technologies. – 2017. – № 2. – С. 42–51.

27. Grybinenko O. M. Social and economic consequences of bankrupcy of the companies in Ukraine // Eureka: Social and Humanities. – 2017. – № 2. – С. 3–10.

28. Grybinenko O. M. Globalization as a challenge to Ukrainian exporters of iron ore raw material // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 1. RigaPublishing House «Baltija Publishing», 2018 С. 85-92https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-85-92

29. Grybinenko O. M. The Integrated Assessment Mechanism of the Sustainable Development Potential of Ukrainian Enterprises // 10thInternational Scientific Conference “Business and Management 2018”May 3–4, 2018,Vilnius, LITHUANIA https://doi.org/10.3846/bm.2018.09

30. Грибіненко О.М. Діджиталізація економіки в новій парадигмі цифрової трансформації // Міжнародні відносини серія «Економічні науки». № 16. 2018

31. Grybinenko O. M. Restructuting of companies under the conditions of innovation and investment development of economy // ModernSciencePraha 2018, № 6. –С. 7-14

32. Грибіненко О.М. Визначення ефективності експлуатації автосамоскидів та удосконалення напрямів підвищення їх конкурентоспроможності при перевезенні гірських порід // Економічній простір: Збірник наукових праць. - №. 138– ДніпроПДАБА, 2018 – с. 139-149.

33. Grybinenko O. M. Quantity Assessment of the Risk of Investment Projects // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-3, September 2019. рр. 7256-7260

34. Грибіненко О.М. Екологічна складова міжнародної економічної безпеки // Вісник Маріупольського державного університету Серія: Економіка Збірник наукових праць. 2019. №18. С. 51-61. DOI 10.34079/2226-2822-2019-9-18-51-61

35. Грибіненко О.М. Міжнародна економічна безпека: детермінанти та складові розвитку // Економіка та держава. 2019. № 12. С. 121–126. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.121

36. Грибіненко О.М. Міжнародна економічна безпека: оцінка сучасного середовища, глобальні тренди та ризик-фактор // Міжнародна економічна безпека: оцінка сучасного середовища, глобальні тренди та ризик-фактор

37. Грибіненко О.М. Еволюція теоретичного базису вивчення економічної безпеки країн // Проблеми економіки. 2019. № 4(42). С.149-155.

38. Грибіненко О.М. Науково-методичний інструментарій оцінки рівня економічної безпеки країн світу: інтеграційний підхід // Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7681 (дата звернення: 23.03.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.71

39. Грибіненко О.М. Економічна складова стратегій національної безпеки розвинутих країн // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2020. Серія «Економічні науки». №37. С.7-13.

40. Grybinenko O. M. Effect of the education and healthcare systems on the social security level in the context of global goals of sustainable development // Journal of European Economy. 2020. Vol. 19. №1. P. 26-46.

41. Грибіненко О.М. Зовнішньоторговельні індикатори економічної безпеки країн // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-3-5736


На головну

© 2006-2020 Інформація про сайт