Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Grybinenko Olga M.

Grybinenko Olga M. – Associate Professor.

She graduated from the National Mining Academy of Ukraine, 1996. Specialty: «Economics of Enterprises»; qualification: mining engineer-economist.

Ph. D. (Economics), 08.00.04 – economics and management of enterprise (by economic activities). Theme of dissertation work: «Improving the system of determining the rating of the privatization of coal mines».


Grybinenko Olga M. - Dean of the Faculty of finances and economics.

Certification training

Vilnius Gediminas Technical UniversityVilnius Gediminas Technical University, травень 2019 Bibliographic list of scientific, educational and methodological works since 2010 to 2020:


1. Грибіненко О.М. Параметри і особливості приватизації вугільних шахт / О.М. Грибіненко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Т.І. - Дніпропетровськ, НГУ, 2010. - С.112-113.

2. Грибіненко О.М. Основні компоненти приватизаційного паспорту вугільної шахти / О.М. Грибіненко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практич. конф. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - С.83-86.

3. Грибіненко О.М. Особливості моделювання параметрів вугільних шахт щодо доцільності їх приватизації / О.М. Грибіненко // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. - 2011. - №6. - С.140-143.

4. Грибіненко О.М. Особливості моделювання процесів реструктуризації підприємств в умовах невизначеності / І.І. Павленко, О.М. Грибіненко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. - Донецк: ДонНУ, 2010. - С.47-49.

5. Салли С.В. Количественная оценка взаимосвязей между внутренними ресурсами шахты / С.В. Салли, О.Н. Грибиненко // Економічний простір: збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ДВНЗ"Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2011. - №53. - С. 261-273.

6. Грибиненко О.Н. Основы построения приватизационного паспорта угольных шахт / О.Н. Грибиненко, Е.В. Мартякова // Управленческие технологии в решении современных проблем развития социально-экономических систем: монография; под общ. ред. Е.В. Мартяковой. - Донецк: ГВУЗ "ДонНТУ", 2011. - С.255-263.

7. Грибіненко О.М. Інвестиційна складова приватизаційного рейтингу вугільних шахт / Л.М. Солодовник, О.М. Грибіненко // Економіка промисловості. - 2010. - № 3 (51). - С.150-154.

8. Грибиненко О.Н. Некоторые экономические аспекты приватизации угольных предприятий Украины / О.Н. Грибиненко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. - Донецк: ДонНУ, 2011. - Ч. 2. - С. 75-78.

9. Грибиненко О.Н. Принципы построения приватизационного паспорта угольных шахт / Е.В. Мартякова, О.Н. Грибиненко // Економіка та держава. - 2011. - №10. - С. 29-31.

10. Грибиненко О.Н. Экономическое содержание составляющих приватизационного паспорта угольных шахт / Е.В. Мартякова, О.Н. Грибиненко // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №19. - С. 28-29.

11. Грибіненко О.М. Формування системи складових приватизаційного паспорту вугільних шахт / О.М. Грибіненко // Науковий вісник Національного гірничого університету. Темат. вип.: економіко-правові умови діяльності підприємств. - Дніпропетровськ: НТУ, 2011. - С. 53-57.

12. Грибиненко О.Н. Особенности моделирования и аудита состояния угольных шахт / О.Н. Грибиненко // Економічний простір: зб. наук. пр. - Дніпропетровськ: ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2012. - №58. - С. 153-159.

13. Грибиненко О.Н. Совершенствование системы определения приватизационного рейтинга угольных шахт / Е.В. Мартякова, О.Н. Грибиненко // Современные проблемы управления производством: матер. VI междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 13-14 окт. 2011 г.). - Донецк: ГВУЗ "ДонНТУ", 2011. - С. 208-210.

14. Грибіненко О.М. Економічна сутність та значення приватизації вугільних підприємств / О.М. Грибіненко // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми: матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Тернопіль, 15-16 бер. 2012 р.). - Тернопіль: Крок, 2012. - С. 273-275.

15. Грибіненко О.М. Основи багатофакторної оцінки приватизаційної привабливості вугільних шахт/ О.М. Грибіненко // Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 16-17 бер. 2012 р.). - Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2012. - С. 54-55.

16. Грибіненко О.М. Роздержавлення вугільних підприємств у забезпеченні енергетичної незалежності держави / О.М. Грибіненко // Сучасний стан економічної науки: проблеми та перспективи розвитку: матер. VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16-17 бер. 2012 р.). - Львів: Львівська економічна фундація, 2012. - С. 62-63.

17. Грибіненко О.М. Проблеми соціально відповідальної реструктуризації вітчизняних підпри-ємств // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с.

18. Грибіненко О.М. Особенности приватизации угольных предприятий Украины // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15-16 груд. 2014 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – С. 40-41.

19. Грибіненко О.М. Типи регіональної економічної інтеграції // Економiка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІII мiжнар. наук.-практ. iнтернет конф. студ., 23-27 берез. 2015 р. м. Дніпропет-ровськ / відп. ред. В.М. Шаповал, Б. Шлюсарчик; М-во освiти i науки України - Д.: НГУ, 2015. - С. 52-53.

20. Грибіненко О.М. Роль і значення товарної політики в діяльності підприємств // Економiка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІII мiжнар. наук.-практ. iнтернет конф.студ., 23-27 берез. 2015 р. м. Дніпропетровськ/ відп. ред. В.М. Шаповал, Б. Шлюсарчик; М-во освiти i науки України - Д.: НГУ, 2015. - С. 54-55.

21.  Грибіненко О.М. Методи оцінки зовнішнього середовища організації // Економiка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи: зб.матеріалів ІII мiжнар. наук.-практ. iнтернет конф.студ., 23-27 берез. 2015 р. м. Дніпропет-ровськ/ відп. ред. В.М. Шаповал, Б. Шлюсарчик; М-во освiти i науки України -Д.: НГУ, 2015. - С. 56-57.

22. Грибіненко О.М. Стратегія соціально відповідальної реструктуризації вугільних підприємств // Економічний Вісник Національного гірничого університету. - Науковий журнал. – 2016. – №4. – С. 113–119.

23. Грибіненко О.М. Принципи паспортизації вугільних шахт // Економіка та держава. Науково-практичний журнал. – 2017. – №1. – С. 69–71.

24. Грибіненко О.М. Сутність та шляхи забезпечення економічної безпеки підприємства // Науковий вісник Херсонського Державного університету. – 2017. – № 1 – С. 98–100.

25. Грибіненко О.М. Економічний розвиток України в умовах покращення інвестиційного клімату // Економічний простір Збірник наукових праць. – 2017. – № 117. – С. 75–86.

26. Grybinenko O. M. Innovation activity priority selection system of enterprises // European Cooperation Scientific Approaches and Applied Technologies. – 2017. – № 2. – С. 42–51.

27. Grybinenko O. M. Social and economic consequences of bankrupcy of the companies in Ukraine // Eureka: Social and Humanities. – 2017. – № 2. – С. 3–10.

28. Grybinenko O. M. Globalization as a challenge to Ukrainian exporters of iron ore raw material // Baltic Journal of Economic Studies, Volume 4 Number 1. Riga: Publishing House «Baltija Publishing», 2018 С. 85-92 https://doi.org/10.30525/2256-0742/2018-4-1-85-92

29. Grybinenko O. M. The Integrated Assessment Mechanism of the Sustainable Development Potential of Ukrainian Enterprises // 10thInternational Scientific Conference “Business and Management 2018”May 3–4, 2018,Vilnius, LITHUANIA https://doi.org/10.3846/bm.2018.09

30. Грибіненко О.М. Діджиталізація економіки в новій парадигмі цифрової трансформації // Міжнародні відносини серія «Економічні науки». № 16. 2018

31. Grybinenko O. M. Restructuting of companies under the conditions of innovation and investment development of economy // ModernSciencePraha 2018, № 6. –С. 7-14

32. Грибіненко О.М. Визначення ефективності експлуатації автосамоскидів та удосконалення напрямів підвищення їх конкурентоспроможності при перевезенні гірських порід // Економічній простір: Збірник наукових праць. - №. 138– Дніпро: ПДАБА, 2018 – с. 139-149.

33. Grybinenko O. M. Quantity Assessment of the Risk of Investment Projects // International Journal of Recent Technology and Engineering (IJRTE) ISSN: 2277-3878, Volume-8 Issue-3, September 2019. рр. 7256-7260

34. Грибіненко О.М. Екологічна складова міжнародної економічної безпеки // Вісник Маріупольського державного університету Серія: Економіка Збірник наукових праць. 2019. №18. С. 51-61. DOI 10.34079/2226-2822-2019-9-18-51-61

35. Грибіненко О.М. Міжнародна економічна безпека: детермінанти та складові розвитку // Економіка та держава. 2019. № 12. С. 121–126. DOI: 10.32702/2306-6806.2019.12.121

36. Грибіненко О.М. Міжнародна економічна безпека: оцінка сучасного середовища, глобальні тренди та ризик-фактор // Міжнародна економічна безпека: оцінка сучасного середовища, глобальні тренди та ризик-фактор

37. Грибіненко О.М. Еволюція теоретичного базису вивчення економічної безпеки країн // Проблеми економіки. 2019. № 4(42). С.149-155.

38. Грибіненко О.М. Науково-методичний інструментарій оцінки рівня економічної безпеки країн світу: інтеграційний підхід // Ефективна економіка. 2020. № 2. – URL: http://www.economy.nayka.com.ua/?op=1&z=7681 (дата звернення: 23.03.2020). DOI: 10.32702/2307-2105-2020.2.71

39. Грибіненко О.М. Економічна складова стратегій національної безпеки розвинутих країн // Науковий вісник Херсонського державного університету. 2020. Серія «Економічні науки». №37. С.7-13.

40. Grybinenko O. M. Effect of the education and healthcare systems on the social security level in the context of global goals of sustainable development // Journal of European Economy. 2020. Vol. 19. №1. P. 26-46.

41. Грибіненко О.М. Зовнішньоторговельні індикатори економічної безпеки країн // Міжнародний науковий журнал "Інтернаука". Серія: "Економічні науки". - 2020. - №3. https://doi.org/10.25313/2520-2294-2020-3-5736

  

Main page

© 2006-2021 Інформація про сайт