Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Юрчишина Людюдмила Іванівна

Юрчишина Людмила Іванівна – старший викладач.

Закінчила: Дніпропетровський державний університет, 1980 р. Спеціальність: "Економіка праці"; кваліфікація: економіст.Підвищення кваліфікації:

1. Міжнародна науково-практична конференція "Наука і технології", Німеччина, Вісбаден, січень 2012 р.

2. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою, "Innovative Methods of Managing Enterprises", Сertificate IME від 19.12.2013.

3. Свідоцтво про підвищення кваліфікації № 725 від 16.12.2015 р. ТОВ «ВЕЕСВІ − машинобудівний завод », м. Дніпропетровськ (108 годин).

4. Сертифікат учасника програми міжнародної академічної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів і науковців на базі MCR Sp.z o. o.(Польща) за участю Гірничо-металургійної академії ім. С. Сташиця (Польща), Фрайберзької гірничої академії (Німеччина), Загребського університету (Хорватія), за період 02. 10.2017 – 17.11.2017рр (108 годин).

5. Сертифікат учасника програми міжнародної академічної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів і науковців на тему: «PROGECT-TECHNOLOGIES IN THE MODERN BUSINESS EDUCATION» Association SEPIK- SEPIK ACADEMY (France), 16. 12. 2017 р. (108 годин).

6. Сертифікат учасника програми міжнародної академічної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів і науковців на тему: «Innovative Methods of Managing Enterprises» Association SEPIK- SEPIK ACADEMY (France), 19. 12. 2018 р (108 годин). 


Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2019 рр.:

1. Юрчишина Л.І. Аналіз основних підходів та оцінювання конкурентоспроможності підприємства за показниками використання людських ресурсів. / Л.І. Юрчишина // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. - 2010. - №6. - С.248-252.

2. Юрчишина Л.И. Стратегия использования человеческого потенциала. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Л.И. Юрчишина // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т. 1. - С. 73-74.

3. Юрчишина Л.И. Основные подходы к определению уровня конкурентоспособности фирмы по показателям динамики хозяйственной деятельности. / Л.И. Юрчишина, Р.С. Бобырь // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т. 1. - С. 74-76.

4. Юрчишина Л.И. Основные принципы инвестирования современного предприятия / Л.И. Юрчишина, А.В. Харченко// Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т. 1. - С.76-78.

5. Планування діяльності підприємства. Методичні рекомендації до самостійного виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.03.05 Економіка і підприємництво / Уклад.: П.І. Пономаренко, Л.І. Юрчишина., М.С. Пашкевич - Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 19 с.

6. Юрчишина Л.І. Управління трудовими ресурсами на підприємстві / Л.І. Юрчишина // Актуальні питання теорії та практики менеджменту / Матеріали II-ої Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. - Луганськ: ТОВ "Віртуальна реальність", 2011. - С. 305-306.

7. Юрчишина Л.І. Нецінова конкуренція як найбільш досконалий вид конкурентної боротьби /Л.І. Юрчишина, Д.О. Дратвер // Економіко-правові особливості розвитку України та її регіонів в умовах євроінтеграції / Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. - Сімферополь: КІЕГП, 2011. - С. 87-89.

8. Регіональна економіка. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання розрахункових індивідуальних завдань за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства для студентів всіх форм навчання / Д.В. Кабаченко, Л.І. Юрчишина. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 40 с.

9. Юрчишина Л.І. Конкурентна політика та конкурентне законодавство України / Л.І. Юрчишина // Бізнес-навігатор. - 2012. - №1(27). - С.45-52.

10. Юрчишина Л.И. Конкурентные преимущества малых предприятий / Л.И. Юрчишина, Ю.В. Колесник // Економіко-правові особливості розвитку України та її регіонів в умовах євроінтеграції / Матеріали всеукр. наук.-практ. конф.- Сімферополь: КІЕГП, 2011. - С. 102-104.

11. Юрчишина Л.И. Конкурентная среда распространения инноваций / Л.И. Юрчишина, Е.В. Вовк // Економіко-правові особливості розвитку України та її регіонів в умовах євроінтеграції / Матеріали всеукр. наук.-практ. конф.- Сімферополь: КІЕГП, 2011. - С.145-147.

12. Юрчишина Л.І. Основные подходы к определению и классификации инноваций /Л.І. Юрчишина, Ю.В. Колеснік // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України [текст] / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-4червня 2011 р., м.Дніпропетровськ/редкол. О.І. Амоша та ін.: у 2 т. - Д.:: Національний гірничий університет, 2011. - Т.2. - С. 52-53.

13. Юрчишина Л.І. Аналіз концептуальних підходів до розуміння природи конкуренції та конкурентоспроможності / Л.І. Юрчишина // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №18. - С. 41-47.

14. Yurchishina L. Human resources management as factor of increase of competitiveness of enterprise / L.Yurchishina // Technical and Geoinformational systems in mining, Taylor&Francis Group, London. - 2011. - Р.283-290.

15. Competitive ability of Ukraine economy: condition and rising prospects / L.Yurchishina // European Science and Technology [Text] / Materials of the international research and practice conference, Wiesbaden, January 31st, 2012 / publishing of-fice "Bildungszentrum Rodnik e. V.". - с. Wiesbaden, Germany, 2012. - Р.811-819.

16. Юрчишина Л.И. Управление качеством как фактор повышения экономической безопасности предприятия / Л.И. Юрчишина // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23-26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - С.199-201.

17. Юрчишина Л.И. Конкурентоспособность экономики Украины: состояние и перспективы повышения // European Science and Technology: international scientific conference. Bildungszentrum Rdk e.V. Wiesbaden, 2012.

18. Юрчишина Л.І. Теоретичні підходи до стратегії розвитку конкурентоспроможності підприємства // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVII Міжнародної наук.-практ. конференції (29-30 травня 2012 р.) м. Луцьк: Волинський національний університет, 2012. – 322 с.

19. Юрчишина Л.И. Развитие инновационной модели управления предприятием // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 31 травня – 2 червня 2012 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Т.2. – 136 с.

20. Юрчишина Л.И. Инновационное развитие экономики Украины: проблемы и перспективы // Инновации в создании и управлении бізнесом (онлайн) // ІІІ Междунар. науч. конференция г. Москва (електронна версія).

21. Л.І. Юрчишина. Вплив ефективного використання людського капіталу на конкурентоспроможність підприємства. Сучасні технології управління на підприємстві. колективна монографія/під заг.ред. К.Ф.Ковальчука. - Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013.-288 с. (українською та російською мовами).

22. К.Ф.Ковальчук, Л.И.Юрчишина, Д.Е.Козенков, Wiestaw Waszkielewicz,Honorata Howaniec.Формирование конкурентных стратегий предприятия в период глобализации мировой экономики. Determinants, methods and strategies of development of entereprises.monografia. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Biatej, 2013.-251c.

23. Д.А. Биличук. Трансфер технологий и почему он важен для Украины. Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку: матеріали І всеукр. Наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчен., м. Дніпропетровськ, 2013. - 100с.

24. Л.І. Юрчишина. Сучасне підприємство та його конкурентні стратегії. Економіка підприємства:проблеми та перспективи розвитку. Дніпропетровськ, 2013.

25. Л.І. Юрчишина. Особливості формування і розвитку концепції людського капіталу. Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи. Дніпропетровськ-Жешув, 2013.

26. А.А.Скляр, Ю.О.Володько Конкурентоспроможність України та її вплив на імідж держави. Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку: матеріали І всеукр. Наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчен., м. Дніпропетровськ, 2013. - 100с.

27. К.Ф.Ковальчук, Л.И.Юрчишина, Д.Е.Козенков, Wiestaw Waszkielewicz, Honorata Howaniec. Формирование конкурентных стратегий предприятия в период глобализации мировой экономики. Determinants, methods and strategies of development of entereprises.monografia. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Biatej, 2013.-251c.

28. Л.І. Юрчишина. Підприємництво і зовнішнє середовище //  Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми економіки України: тенденції, ризики, стимули", Дніпропетровськ, листопад 2013. – С.108-110.

29. Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів спеціальності 7.030504 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» / Л.І. Юрчишина. – Д.: ДержавнийВНЗ «Національний гірничий університет», 2014. – 50 с.

30. Юрчишина Л.І. Конкурентоспроможність персоналу як засіб досягнення стратегічної мети підприємств / Л.І. Юрчишина //  Матеріали ІІ всеукраїнської  науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку". - Д.: НГУ, 2014. - С. 83 - 86.

31. Юрчишина Л.І. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва / Юрчишина Л.І., // Детермiнанти сталого розвитку організацій в умовах глобалiзацiї: зб. матеріалів ІІ мiжнар. наук.- практ. Iнтернет конф.студ., 25-27 груд. 2015 р. м. Дніпропетровськ/ відп. ред. В.М.Шаповал; М-во освiти i науки України - Д.: НГУ, 2015. - 100 с. (77-81).

32. Юрчишина Л.І., Саакян К.С. Цінова політика як головна складова конкурентоспроможності підприємства / Юрчишина Л.І., // Детермiнанти сталого розвитку організацій в умовах глобалiзацiї: зб. матеріалів ІІ мiжнар. наук. - практ. Iнтернет конф.студ., 25-27 груд.2015 р. м. Дніпропетровськ/ відп. ред. В.М.Шаповал; М-во освiти i науки України - Д.: НГУ, 2015. - 100 с. (35-37).

33. Юрчишина Л.І., Котвицкая Е.А. Інноваційно-інвестиційна система України. / Юрчишина Л.І., // Детермiнанти сталого розвитку організацій в умовах глобалiзацiї: зб. матеріалів ІІ мiжнар. наук.- практ. Iнтернет конф.студ., 25-27 груд.2015 р. м. Дніпропетровськ/ відп. ред. В.М.Шаповал; М-во освiти i науки України - Д.: НГУ, 2015.- 100.( 29-31с.).

34. Юрчишина Л.И., Корнеева М.Ю. Состояние угольных рынков в мире./ Юрчишина Л.І., // Детермiнанти сталого розвитку організацій в умовах глобалiзацiї: зб. матеріалів ІІ мiжнар. наук.- практ. Iнтернет конф.студ., 25-27 груд. 2015 р. м. Дніпропетровськ/ відп. ред. В.М.Шаповал; М-во освiти i науки України - Д.: НГУ, 2015.- 100 с.(33-35 с.).

35. Юрчишина Л.І. Обгрунтування стратегій підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства. / Юрчишина Л.І., // Економіка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи. Збірник матеріалів ІV мiжнар. наук. - практ. Iнтернет конф.,травень 2016 р. м. Дніпропетровськ/ відп. ред. В.М.Шаповал; М-во освiти i науки України - Д.: НГУ, 2016.- 87 с. (81-84).

36. Юрчишина Л.І. Вплив розвитку людського капіталу на туризм. / Юрчишина Л.І., // Економіка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи.Збірник матеріалів ІV мiжнар. наук.- практ. Iнтернет конф.,травень 2016 р. м. Дніпропетровськ/ відп. ред. В.М.Шаповал; М-во освiти i науки України - Д.: НГУ, 2016. .- 87 с. (77-80).

37. Юрчишина Л. І. Конкурентні стратегії туристичного підприємства [Електронний ресурс] / М. В. Шпак, Л. І. Юрчишина // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – №4 (09). – С. 135-139.

38. Юрчишина Л. І. Дестинація як основа регіонального розвитку туризму/ Л. І. Юрчишина // Економічий вісник НГУ. – 2017. – № 4 (60). С. 77–84.

     39. Iurchishina L. The features of formation of competitive advantages of power enterprises / L. Iurchishina, T. Kaliuzhna // Advanced Engineering Forum. –  Switzerland: Trans Tech Publications. – 2017. – P. 151-156.

40. Юрчишина Л. І. Вартісні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності промислового підприємства [Електронний ресурс] / Л. І. Юрчишина //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон: Херсонський державний університет, Видавничий дім «Гельветика». – 2018. – Вип. 18. – Ч. 2. – С. 38 – 43.

41.Юрчишина Л.І. Вплив товарної політики підприємства на його конкурентоспроможність  /Юрчишина Л.І. // Економіка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи : зб. матеріалів ІV мiжнар. наук.-практ. інтернет конф., 10-12груд.2018р. м. Дніпро/відп.ред. В.М.Шаповал, В.Я.Швець, Б. Слюсарчик;  М-во освiти i науки України, Нац. техн.ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т.– Дніпро: НТУ« ДП», – 2018. – 239 с. (225-227 с.).

42. Юрчишина Л.І. Обгрунтування стратегій підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства /Юрчишина Л.І. // Економіка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи : зб. матеріалів ІV мiжнар. наук.-практ. інтернет конф., 10-12груд.2018р. м. Дніпро/відп.ред. В.М.Шаповал, В.Я.Швець, Б. Слюсарчик;  М-во освiти i науки України, Нац. техн.ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т.– Дніпро: НТУ« ДП», – 2018. – 239 с. (228-230 с.).

43. Юрчишина Л.І. Вплив розвитку людського капіталу на туризм / Юрчишина Л.І. // Економіка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи : зб. матеріалів ІV мiжнар. наук.-практ. інтернет конф., 10-12груд.2018р. м. Дніпро/відп.ред. В.М.Шаповал, В.Я.Швець, Б. Слюсарчик; М-во освiти i науки України, Нац. техн.ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т.– Дніпро: НТУ« ДП», – 2018. – 239 с. (231-233 с.).

44. Юрчишина Л.І., Трофименко К.А. Сутність та оцінка основних засобів /Юрчишина Л.І. // Економіка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи : зб. матеріалів ІV мiжнар. наук.-практ. інтернет конф., 10-12груд.2018р. м. Дніпро/відп.ред. В.М.Шаповал, В.Я.Швець, Б. Слюсарчик;  М-во освiти i науки України, Нац. техн.ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т.– Дніпро: НТУ« ДП», – 2018. – 239 с. (234-236 с.).

45. Юрчишина Л.І. Шляхи удосконалення процесу управління інвестиційною діяльністю підприємства /Юрчишина Л.І. // Економіка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи : зб. матеріалів ІV мiжнар. наук.-практ. інтернет конф., 10-12груд.2018р. м. Дніпро/відп.ред. В.М.Шаповал, В.Я.Швець, Б. Слюсарчик;  М-во освiти i науки України, Нац. техн.ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т.– Дніпро: НТУ« ДП», – 2018. – 239 с. (237-239 с.).

46. Юрчишина Л. І., Тарасенко В.А. Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в контексті їх стратегічного розвитку/ Л. І. Юрчишина // Економічий вісник  НТУ «ДП»  – 2019. – № 3.

47. Liudmyla Yurchyshina, Аnastasia Shevelok. Ukraines GDP growth in 2018 : Analysis and dynamics / Yurchyshina L. // Розширюючи обрії: зб. тез чотирнадцятого між нар. форуму студ. і молодих учених, 11-12 квітня 2019 р., м. Дніпро / за ред. С.І. Кострицької; М-во освіти і науки України; Дніпровська політехніка.-  Д.:ДП,2019. – 374 с. (49-50 с.).

На головну

© 2006-2021 Інформація про сайт