Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Тарасенко Вікторія Анатоліївна

Тарасенко Вікторія Анатоліївна – асистент


Контакти:

телефон: (056-2) 46-90-15 

e-mail: tarasenko.v.a@nmu.one
Закінчила: Національний гірничий університет, 2010 р. Спеціальність: "Економіка підприємства"; кваліфікація: економіст.


Підвищення кваліфікації:

1. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 "SEPIKE", стажування за програмою «Modern Principles of Human Resource Menegement». Certificate, березень 2013 р.

2. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 "SEPIKE", стажування за програмою  «Innovative Methods of Managing Enterprises». Certificate, грудень 2013 р.

3. Association SEPIKESEPIKE ACADEMY (м. Пуатьє, Франція) Стажування за програмою «Проектні технології в сучасній бізнес-освіті», 13-24 листопада 2017 р., сертифікат


Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2019 рр.:


1. Тарасенко В.А. Соціально-побутове забезпечення потреб робітників при вахтовому методі організації робіт / В.А. Тарасенко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2012 р. - Харків: ІФІ, 2012. - С. 160-162.

2. Пономаренко П.І. Необхідність обґрунтування удосконалення структури КП «Південукргеологія» / П.І. Пономаренко, В.А. Тарасенко //  Економіка промисловості, 2012. -   № 1-2 (57-58) – С. 232-235.

3. Пономаренко П.І. Удосконалення стимулюючої функції існуючої системи оплати праці бурових бригад вахтовим мето­дом / П.І. Пономаренко, В.А. Тарасенко // Економічний вісник. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2012. - № 2. - С. 19-24.

4. Пономаренко П.І. Особливості та­рифної системи оплати праці і її удоскона­лення щодо стимулювання праці робітників бурових бригад на геологічних підприємст­вах галузі / П.І. Пономаренко, В.А. Тарасенко // Прометей: регіональний збірник науко­вих праць з економіки. - Донецьк: ДЕГІ, - Вип. 2 (35). - С. 240- 242.

5. Пономаренко О.П. Переваги і недо­ліки тарифної системи оплати праці / П.І. По­номаренко, В.А. Тарасенко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 черв. 2011 р., м. Дніпропетровськ. - Дніпропетровськ: На­ціональний гірничий університет, 2011. - Т. 2. - С. 40-42.

6. Пономаренко О.П. Організація робіт і  оплата праці вахтовим методом  / О.П. Пономаренко, В.А. Тарасенко // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн: Матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 5 – 7 листоп. 2012 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Т. 1. – С.146-147.

7. Пономаренко П.І. Бурова бригада як основний виробничий підрозділ командно бригадної форми організації робіт на геологічних підприємствах / П.І. Пономаренко, В.А. Тарасенко // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23–26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С.124–126.

8. Тарасенко В.А. Анализ определения термина стимулирование труда / В.А. Тарасенко // Научно- теорет. и практ. журнал,  2013, 30(78), С. 24-28.

 9. Тарасенко В.А. Коммерческая деятельность как вид торгового предпринимательства / В.А. Тарасенко // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф., 25 – 27 листоп. 2015 р., м. Дніпропетровськ / відп. ред. В.Я. Швець, В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Діпропетровськ: НГУ, 2015. – С. 201-205.

10. Тарасенко В.А.Особливості формування трудового потенціалу аграрних підприємств / В.А. Тарасенко,  В.О. Даниленко // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23 – 27 берез. 2015 р., м. Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал, Б. Шлюсарчик ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, Е40 2015. – С. 183-187.

  11. Пономаренко П. І. Различия между рабочей группой и командой в рамках организационного поведения предприятия / П. І. Пономаренко, В. А. Тарасенко. // Научно-теорет. и практ. Журнал - Оралдын Гылым Жаршысы, Серия: Экономические науки Государственное управление. – 2016. – №25(156). – С.5–9.

12. Тарасенко В.А. Особенности влияния инвестиционно-инновационного  развития на уровне конкурентоспособности экономики Украины В.А. Тарасенко //   Association SEPIKE – SEPIKE ACADEMY (м. Пуатьє, Франція) – 2017.

13. Кабаченко Д.В. Обґрунтування шляхів підвищення ефективності використання оборотних засобів підприємства / Д.В. Кабаченко, В.А. Тарасенко  //  Вісник Одеського національного університету. Серія: Економіка. – Одеса: Одеський національний університет імені І.І. Мечникова. – 2018. – Том. 23. – Вип. 1 (66).

14. Кабаченко Д.В. Обґрунтування методів економічної оцінки ефективності інновацій на підприємстві / Д.В Кабаченко, В.А. Тарасенко // Материали за XIV международна научна практична конференция «Новината за напреднали наука – 2018», 15-22 май 2018 г. – Volume. 8. Политология. Икономики. Публичната администрация. – Софія, Болгарія.: «Бял ГРАД-БГ ООД», 2018. – С. 9–16.

15. Кабаченко Д.В. Оцінка ефективності використання трудового потенціалу підприємства / Д.В Кабаченко, В.А. Тарасенко // Матеріаly XIV mezinarodni vedecko-prakticka conference «Aktuální vymoženosti vědy – 2018», 22 – 30 června 2018. – Volume 5. Ekonomika. – Praha. Publishing House «Education and Science», 2018. – С. 73 – 80. 

16. Тарасенко В.А. Стратегія управління фінансовим потенціалом підприємства в умовах глобальної нестабільності / В.А. Тарасенко // Стратегії, проблеми та розвиток економічних систем в умовах глобальної нестабільності: матеріали III всеукр. наук.-практ. конф. з міжнар. участю, 1-2 чер. 2018 р. – Миколаїв: Миколаївський міжрегіональний інститут розвитку людини вищого навчального закладу «Університет «Україна», 2018.

17. Тарасенко В.А. Оцінка інвестиційної привабливості підприємства як засіб підвищення ефективності інвестиційного рішення / В.А. Тарасенко // Забезпечення сталого економічного розвитку країни: проблеми, можливості та перспективи: матеріали всеукр. наук.-практ. конф., 2 чер. 2018 р. – Київ: Київський економічний науковий центр, 2018.

18. Юрчишина Л. І., Тарасенко В.АПідвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в контексті їх стратегічного розвитку/ Л. І. Юрчишина // Економічий вісник  НТУ «ДП»  – 2019. – № 3.На головну

© 2006-2021 Інформація про сайт