Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Шаповал Валентина Михайлівна

Шаповал Валентина Михайлівна – професор кафедри.

Закінчила Дніпропетровський державний аграрний університет і отримала кваліфікацію економіста по бухгалтерському обліку в сільському господарстві. По закінченню працювала у цьому ж університеті, пройшовши шлях від асистента до доцента кафедри бухгалтерського обліку. У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. З 2000 по 2006 рік працювала у Дніпропетровському університеті економіки та права доцентом, заступником завідувача кафедри економіки підприємства, вченим секретарем спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 2002 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємства. З 2006 по 2011 рік працювала на посаді доцента кафедри економіки підприємства, а з 2012 року – завідувач кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет». У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У 2015 році отримала вчене звання професора кафедри економіки підприємства.

 

Опубліковано 206 наукових праць, з яких: 3 навчальних посібники (у співавторстві) з грифом МОН України, 19 монографій (1 одноосібна і 18 у співавторстві); 94 публікації у фахових виданнях, у т. ч. у провідних зарубіжних виданнях, які входять до відомих наукометричних баз США, Австралії, Росії, Японії, Польщі, 25 навчально-методичних робіт.

h-індекс – 12.

Наукова діяльність спрямована на дослідження проблем соціальної відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності. Зокрема, розроблена авторська концепція соціальної відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності, де обґрунтовані нові методологічні підходи та теоретичні положення щодо формування і розвитку соціальної відповідальності суб'єктів підприємництва в сучасних умовах.

Коло наукових інтересів представлені також дослідженнями екологічної відповідальності суб'єктів підприємницької діяльності, як складової соціальної відповідальності бізнесу, і благодійності, як багатоаспектної людської діяльності, соціального, психологічного та економічного феномену.

Останнім часом наукові інтереси розширилися вивченням проблем і тенденцій розвитку туріндустрії в сучасних умовах.
Член спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01 при Національному технічному університеті «Дніпровська політехніка».

 Виступала офіційним опонентом під час захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

– Гамової Оксани Вікторівни «Управління фондом оплати праці у стимулюванні інноваційної діяльності промислового підприємства», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами діяльності);

– Коломієць Вікторії Миколаївни «Розвиток конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами;

– Трушенко Олени Миколаївни «Франчайзинг як спосіб розвитку підприємницької організації», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки;

– Шепель Наталії Григорівни «Управління використанням ресурсів металургійних та машинобудівних підприємств в ринкових умовах», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

– Дацкевич Наталії Олегівни «Соціальна відповідальність підприємництва: формування та реалізація в національній економіці», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.
Керівник комплексних науково-дослідних тем:

1. Становлення соціальної відповідальності бізнесу в Україні (номер державної реєстрації 0108U006516, термін 2006–2010 рр.).

2. Формування конкурентної політики держави як стратегії розвитку сучасної України (номер державної реєстрації 0112U004197, термін 2012–2015 рр.).

3. Вплив корпоративної синергії та комплексного використання сировини на економіку асоційованого гірничо-збагачувального підприємства (номер державної реєстрації 0116U006737, термін 2016–2019 рр.).

4. Забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства за рахунок вдосконалення людського капіталу (номер державної реєстрації 0116U005631, термін 2016–2020 рр.).

5. Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг (номер державної реєстрації 0 116U005632, термін 2016–2021 рр.).
Організатор і співорганізатор науково-практичних конференцій, тренінгів, семінарів, круглих столів, у т. ч. міжнародних:

IV міжнародного науково-практичного семінару «Економічна безпека держави та науково-технологічні аспекти її реалізації» (Дніпропетровськ, Україна, 2012 р.);

міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління господарським комплексом: теорія і практика сучасності» (Луганськ, Україна, 2014 р.);

Круглого столу «Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян» (Дніпропетровськ, Україна, 2014 р.);

Round Table «The course for success: the leader of the XXI century» (Larnaka, Cyprus, 2015);

Round Table «Business development in conditions of crisis. Experience in Georgia» (Tbilisi, Georgia, 2016);

Рrogram «International economic relations: problems and trends of development» (Tbilisi, Georgia, 2016);

Рrogram «Small business – a leading sector of the market economy» (Tbilisi, Georgia, 2016);

щорічної всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених «Економіка підприємства: проблеми і перспективи розвитку» (Дніпро, Україна, 2012–2018 рр.);

щорічної міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи» (Дніпро, Україна, 2012–2018 рр.);

щорічної міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації» (Дніпро, Україна, 2012–2018 рр.);

міжнародної мультидисциплінарної науково-практичної конференції «Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації» (Дніпро, Україна, 2019 р.);

щорічної Міжнародної науково-освітньої олімпіади з туризму (Дніпро, Україна, 2019; 2020).
Рецензент навчальних посібників і монографій:

навчального посібника «Антикризове управління» (автор Шатун В.Т., Чорноморський державний університет ім. П. Могили), 2013 р.;

навчального посібника «Економічна теорія: практикум» (автори Вініченко І.І., Курбацька Л.М., Васильєв С.В., Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет), 2014 р.;

монографії «Національна економіка: фактори росту» (автор Глуха Г.Я., Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля), 2014 р.;

монографії «Діагностика соціальних процесів регіональних ринків праці» (автор Поліщук Н.А., Покровський індустріальний інститут ДонНТУ), 2016 р.;

навчального посібника «Лідерство» (автори Комарова К.В., Коляда С.П., Університет митної справи і фінансів), 2017 р.;

навчального посібника «Управління знаннями та інноваціями» (автори Бабенко А.Г., Бикова А.Л., Бондаревська К.В. и др., Університет митної справи і фінансів), 2017 р.;

навчального посібника «Реструктуризація і санація підприємства. Частина 1» (автори Довбня С.Б., Гулік Т.В., Національна металургійна академія України), 2018 р.;

навчального посібника «Економіка природокористування» (авторы Малюк О.С., Гулік Т.В., Кербікова А.С., Національна металургійна академія України), 2019 г.;

навчального посібника «Реструктуризація і санація підприємства. Частина 2» (автори Довбня С.Б., Гулік Т.В., Національна металургійна академія України), 2019 р.;

навчального посібника «Аналіз господарської діяльності. Частина 1» (автори Довбня С.Б., Гулік Т.В., Кербікова А.С., Дрофа О.А., Національна металургійна академія України), 2019 р.;

навчального посібника «Аналіз господарської діяльності. Частина 2» (автори Довбня С.Б., Гулік Т.В., Кербікова А.С., Дрофа О.А., Національна металургійна академія України), 2019 р.;

навчального посібника «Аналіз господарської діяльності. Частина 3» (автори Довбня С.Б., Гулік Т.В., Кербікова А.С., Дрофа О.А., Національна металургійна академія України), 2019 р.;

навчального посібника «Сучасні методи управління проектами інформатизації» (автор Демиденко М.А., НТУ «Дніпровська політехніка»), 2019 р.

 Член редакційної ради:

– Економічного віснику НТУ (Дніпро, Україна);

– міжнародного журналу «European Journal of business and Economics» (print ISSN 1804-5839, online ISSN 1804-9699) (PraguaCzech Republik);

– наукового альманаху «Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics» (print ISSN 2196-9531) (OsthofenDeutschlandPoitiersFrance), який видається Міжнародною науково-освітньою асоціацією LAssociation 1901 «SEPIKE». 
Виступала офіційним опонентом на дисертаційні роботи:

– Гамової Оксани Вікторівни «Управління фондом оплати праці у стимулюванні інноваційної діяльності промислового підприємства», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами діяльності);

– Коломієць Вікторії Миколаївни «Розвиток конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами;

– Трушенко Олени Миколаївни «Франчайзинг як спосіб розвитку підприємницької організації», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки;

– Шепель Наталії Григорівни «Управління використанням ресурсів металургійних та машинобудівних підприємств в ринкових умовах», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

– Дацкевич Наталії Олегівни «Соціальна відповідальність підприємництва: формування та реалізація в національній економіці», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.

 Проведення акредитаційної експертизи:

– член експертної комісії для проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» у Відокремленому підрозділі Національного університету біоресурсів і природокористування України «Бережанський агротехнічний інститут», 28 – 30 листопада 2016 р. (наказ Міністерства освіти і науки України №257–А від 21.11.2016 р.);

– голова експертної комісії для проведення чергової акредитаційної експертизи підготовки бакалаврів, магістрів з напряму підготовки 8.030504 «Економіка підприємства», спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» у Вищому навчальному закладі «Університет імені Альфреда Нобеля», 13 – 15 лютого 2017 р. (наказ Міністерства освіти і науки України №89-А від 02.02.2017 р.);

– член експертної комісії для проведення первинної акредитаційної експертизи підготовки магістрів зі спеціальності 8.03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» у Кам’янець-Подільському національному університеті імені Івана Огієнка, 20 – 22 лютого 2017 р. (наказ Міністерства освіти і науки України №223-А від 13.02.2017 р.);

– голова експертної комісії для проведення акредитаційної експертизи діяльності Національного авіаційного університету, пов’язаної з підготовкою здобувачів вищої освіти освітньо-професійної програми «Підприємницька діяльність в авіації» спеціальності 076 «Підприємництво, торгівля та біржова діяльність» другого (магістерського) рівня, 20–22 грудня 2017 р. (наказ Міністерства освіти і науки України №462-л від 14.12.2017 р.)


 Підвищення кваліфікації

1. Цикл вебінарів «Інструменти фасилітації для проведення ефективних навчальних заходів в он-лайн-форматі». Central European Academy Studies and Certifications (CEASC), ГО «Асоціація проектних менеджерів України» (Бидгощ, Польща; Дніпро, Україна), вересень 2020 р. ертифікат №1361.20).

2. Он-лайн майстер-клас «Скрайбінг. Візуальна комунікація». Громадська організація «Фонд професійний розвиток», 01 вересня 2019 р. ертифікат від 01.06.2020 р.).Он-лайн майстер-клас «Скрайбінг. Візуальна комунікація». Громадська організація «Фонд професійний розвиток», 01 вересня 2019 р. ертифікат від 01.06.2020 р.).

3. Viking Travel (Cairo, Egypt). On-line traineeship on program «Active sales of tourist services» was held from 13.04.2020 to 29.05.2020. Сertificate, 30.05.2020.

4. Тренінг-інтенсив «Я – лідер». ODK-Group Company, Dr. Oded Kravtchyk; (Дніпро, Україна), 24 листопада 2019 р.ертифікат від 24.11.2019 р.).

5. Тренінг-воркшоп «Інтелект продажів». ODK-Group Company, Dr. Oded Kravtchyk; (Дніпро, Україна), 01 вересня 2019 р.ертифікат від 01.09.2019 р.).

6. Тренінг з підготовки експертів по забезпеченню якості вищої освіти. Проект «Формування мережі експертів по забезпеченню якості вищої освіти»; проект «Нова система акредитації як засіб забезпеченню якості і подолання корупції у вищій освіті». Інститут вищої освіти НАПН України; НТУ «Дніпровська політехніка» (Дніпро, Україна), березень-квітень 2019 р. ертифікат).

7. Благодійний фонд «Фонд громад «Рідня»» (Стрий,Україна, Charles Stewart Mott Foundation (Flint, Michigan USA). Школа фондів громад, 23–25 січня 2019 р. Тренер, експерт щодо створення та функціонування фондів місцевих громад. Сертифікат від 25.01.2019 р.

8.«Креативна Країна» – соціально-культурний проект з розвитку креативної економіки та популяризації креативного мислення, Благодійний фонду «Омріяна Країна» (Київ, Україна). MeetUp «Технології креативного мислення», 8 грудня 2018 р. Сертифікат від 08.12.2018 р.

9. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, проект «Skills Плюс Портал для Лідерства – British Council» (Київ, Україна). Тренінг «Сучасні прийоми викладання для розвитку критичного мислення», 26 квітня 2018 р. Сертифікат від 26.04.2018 р.

10. Association SEPIKE – SEPIKE ACADEMY (Poitiers, France). Internship «Project-technologies in the modern business education» (108 hours), November 13–24, 2017. Сertificate, 16.12.2017.

11. Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Економіка підприємства (за видами діяльності)». Член журі ІІ етапу. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, щорічно (свідоцтво).

12. Київський національний університет імені Тараса Шевченка. Всеукраїнська студентська олімпіада зі спеціальності «Економіка підприємства (за видами діяльності)». Член журі ІІ етапу, щорічно. Посвідчення;

13. Центр розвитку корпоративної соціально відповідальності, Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, ПРООН в Україні з питань Цілей сталого розвитку (Київ, Україна). Семінар для викладачів «Як викладати КСВ и Цілі сталого розвитку», 14 грудня 2017 р. Сертифікат від 14.12.2017 р.

14. Інститут інноваційних технологій в освіті та науці. Практичний діалог «Туризм: учора, сьогодні, завтра…» (Львів, Україна), 11–12 листопада 2017 р. Сертифікат від 12.11.2017 р.

15. Національний ЕРАЗМУС+ Офіс в Україні, Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України (Київ, Україна). Семінар «Процедури, інструменти та критерії в рамках системи забезпечення якості вищої освіти», 12 вересня 2017 р. Сертифікат від 12.09.2017 р.

16. Institute of Innovative Technologies in Education and Science (Tbilisi, Georgia). Traineeship on program «Small business – a leading sector of the market economy» was held from 21.10.2016 to 27.10.2016. Сertificate, 27.10.2016.

17. Travel House Tourist agency (Cairo, Egypt). Traineeship on program «Active sales of tourist services» was held from 12.09.2016 to 17.09.2016. Сertificate, 17.09.2016.

18. Trawelling’LLC CEO (Tbilisi, Georgia). Professional practice in tourism was held from 05.06.2016 to 10.09.2016. Сertificate №АА-00043, 10.09.2016.

19ТА «Фламенко-Тур» (Дніпропетровськ, Україна). Підвищення кваліфікації у зв’язку з відкриттям спеціальності 242 «Туризм» з 30.11.2015 р. по 31.05.2016 р. Довідка від 31.05.2016 р.

20. Institute of Innovative Technologies in Education and Science (Tbilisi, Georgia). Round Table «Business development in conditions of crisis. Experience in Georgia» was held from 31.03.2016 to 08.04.2016. Сertificate, 08.04.2016.

21. Institute of Innovative Technologies in Education and Science (Larnaka, Cyprus). Round Table «The course for success: the leader of the XXI century» was held from 13.12.2015 to 16.12.2015. Сertificate, 16.12.2015.

22. L´Association 1901 «SEPIKE» (Poitiers, France). Стажування за програмою «Innovative Methods of Managing Enterprises» (120 hours), грудень 2013 р. Сertificate, 28.12.2013.

23. L´Association 1901 «SEPIKE» (Munich, Germany). Стажування за програмою «Modern Principles of Human Resource Management» (120 hours), березень 2013 р. Сertificate, 25.03.2013.

24. L´Association 1901 «SEPIKE» (Munich, Germany). Стажування за програмою «Розвиток бізнесу в країнах Східної і Західної Європи» (120 год.), червень 2012 р. Сertificate, 30.06.2012.

25. International Academy of Sciences and Higher Education (London, Great Britain). 2nd International Scientific Conference «Modern trends in scientific thought development», 14 February, 2011. Silver Diploma in nomination «Economic Sciences».

26Вища школа економіки та менеджменту (Прага, Чеська республіка). Стажування за програмою «Стратегічний менеджмент та управління людськими ресурсами», листопад 2011 р. Сертифікат від 15.11.2011 р.

27Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти. Круглий стіл «Впровадження курсу з корпоративної соціальної відповідальності в українських університетах: методологія, перші результати, перспективи», жовтень 2010 р. Сертифікат від 06.10.2010 р.


Публікації

навчальні посібники:

1. Шаповал В.М., Аврамчук Р.Н., Ткаченко О.В. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність / За науковою і загальною редакцією д-ра екон. наук, проф. В.А. Ткаченка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с.

2. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – Київ, Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.

 

перевидання:

Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – Київ, Центр навчальної літератури, 2016. – 307 с.

3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – Київ, Центр навчальної літератури, 2006. – 488 с.

перевидання:

Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів / О.О. Гетьман, В.М. Шаповал. – Київ, Центр навчальної літератури, 2010. – 488 с.

 

монографії:

1. Шаповал В.М. Управління розвитком туристичної галузі України в умовах євроінтеграції (на прикладі Дніпропетровської області) / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, І.А. Шаповал // Функціонування та перспективи розвитку туристичної галузі України : монографія / [за заг. редакцією М.Ю. Барна]. – Львів : ЛТЕУ, 2018. – 376 с. (С.86–97).

2. Шаповал В.М. Благотворительная деятельность горнодобывающих предприятий как составляющая глобального устойчивого развития / В.М. Шаповал, Анастасио Коррэа Мануэл // Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн: монографія / за заг. ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця; М-во освіти і науки України; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 402 с. (С.138-145).

3. Шаповал В.М. Аналіз концептуальних підходів до проблеми соціальної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності / В.М. Шаповал, О.О. Гетьман, О.О. Бендасюк // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с. (C.80–94.).

4. Шаповал В.М. Благодійність, як елемент соціальної відповідальності бізнесу / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавська, Анастасіо Корреа Мануел // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія: у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с. (C.237–247.).

5. Шаповал В.М. Формування екологічної свідомості як основи екологічної відповідальності / В.М. Шаповал, В.В. Волошенюк, О.А. Коваленко, М.В. Бережна // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян: монографія : у 2-х т. / за заг. ред. Г.Г. Півняка; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014.– Т. 2. – 408 с. (С.391–401.).

6. Шаповал В.М. Проблеми взаємодії держави і бізнесу в сучасних умовах / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавська, О.М. Ащеулова // Розвиток економіки України в умовах глобалізації світового господарства: кол. мон. [За заг. ред. Ю.І. Пилипенка]. – Д.: НГУ, 2014. – С.123–135.

7. Shapoval V. Cross-border cooperation as a factor of frontier development Poland and Ukraine / J. Rybak, V. Shapoval // Єдина Європа: Погляд у майбутнє [Текст]: моногр. = United Europe: Future prospects: monograph / ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; за/ред. О.І. Амоші. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – 281 с. (С.148–156).

8. Шаповал В.М. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах державної інноваційної політики України / М.С. Пашкевич, В.М. Шаповал, Д.М. Куніна // Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: монографія / за заг. ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України, Національний гірничий університет. – Д.: НГУ, 2013. – 612 с. (С.369–374).

9. Shapoval V. Features of small enterprises functioning under the conditions of globalization / J. Rybak, V. Shapoval, V. Voloshenyuk // Єдина Європа: розширюючи кордони [Текст]: монограф. = United Europe: widening borders: monograph / ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 274 р. (Р.5–15).

10. Shapoval V. Ecologic Component of Social Responsibility of Business (Experience of Poland and Ukraine) / V. Shapoval, A. Ashcheulova // Сommon Europe: Ukraine and Poland under Conditions of Globalization and European Integration. – Monograph: ed. K. Wilk, A. Hetmanczuk. – Poznan–Wrocław: Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Bankowej, 2012. – 399 p. (P.183–193).

11. Shapoval V. International experience of forming socially oriented models of business behavior / V. Shapoval // Сommon Europe: Ukraine and Poland – New Socio-economic Challenges. – Monograph: ed. K. Wilk, A. Hetmanczuk. – Poznan–Wrocław: Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Bankowej, 2012. – 473 p. (P.183–203).

12. Shapoval V. Ecologic Component of Social Responsibility of Business (Experience of Poland and Ukraine) / V. Shapoval, A. Ashcheulova // Єдина Європа: перспективи розвитку : Монографія = United Europe: prospects of development : Monograph / Національний гірничий університет, Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – 254 с. (С.219–225).

13. Shapoval V. Community Foundation as Modern Mechanism of Partnership of Authorities, Business and Civil Society / J. Rybak, V. Shapoval // The Role of Human Capital in the Development of Countries and Regions of Central and Eastern Europe: monograph, ed. A. Ignasiak-Szulc. – Torun: TNOiK, 2010. – 322 рр. (P.247–256).

14. Shapoval V. Influence of the World Economic Crisis on International Cooperation (as exemplified by Poland and Ukraine) / J. Rybak, V. Shapoval // Global Economy Challenges of the 21th Century: monograph, Edited by prof. Sławomir I. Bukowski. – Radom: Technical University of Radom, 2010. – 537 рр. (Р.122–133).

15. Шаповал В. Роль релігії у формуванні ділової етики підприємництва / В. Шаповал, Я. Рибак // Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку [Текст]: кол. монографія / За заг. ред. А.О. Задої. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2010. – 771 с. (С.395–420).

16. Шаповал В.М. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою: монографія / В.М. Шаповал. – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 357 с.

17. Shapoval V. International experience of forming socially oriented models of business behavior // V. Shapoval // Єдина Європа: нові виклики [Текст] = United Europe: new challenges: моногр. / Держ. вищ. навч. закл. «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ; Вища банківська школа, м. Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 285 с. (С.41–53).

18. Шаповал В.М. Становление социальной ответственности бизнеса в Украине и тенденции ее развития в условиях кризиса / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавская // Национальная экономика в условиях глобализации: бизнес и общество в противостоянии кризису: Коллективная монография / Под общей ред. А.Я. Линькова. – Спб.: Издательский Дом «РУССКИЙ ОСТРОВ», 2009. – 484 с. (С.385–392).

19. Шаповал В.М. Вплив глобалізаційних процесів на інституціоналізацію концепції соціальної відповідальності підприємництва / В.М. Шаповал // zarządzanie w dobie globalizacji (wybrane aspekty). – Мonografia / Red. B. Slusarczyk, K.Wł. Krupa. – Bratislava: Vydavatel’stvo ECONOM, 2008. – 415 s. (S.63–119).

 

статті у зарубіжних виданнях

1. Shapoval V. Charity practiced by companies and organizations in transitive economies / V. Shapoval, A. Manuel // The Advanced Science Journal. – Volume 2014. – Issue 4. – P. 7–10.

2. Шаповал В.М. Предпосылки формирования, сущность и эволюция концепции устойчивого развития / М.С. Пашкевич, В.М. Шаповал // Science and World. – 2014. – №4(8). – Vol. II. – Р.40–45.

3. Shapoval V. Sustainable development in mining: approaches to implementation in Ukraine / V. Shapoval, M. Pashkevych // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Journal L´Association 1901 «SEPIKE»: Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, 2014. – Ausgabe 4. – P.221–224.

4. Shapoval V. Business environmental responsibility within the system of economic and social categories / V. Shapoval, M. Berezhna // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Journal L´Association 1901 «SEPIKE»: Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, 2014. – Ausgabe 6. – P.160–164.

5. Shapoval V. Entrepreneurship als soziales phänomen und seine sozialen komponenten / V. Shapoval // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Journal L´Association 1901 «SEPIKE»: Norderstedt, Deutschland, Poitiers, France, 2013. – P.143–146.

6. Shapoval V. Tendecies of Real Estate Market Development in the Current Context (in Terms of Poland and Ukraine) / J. Rybak, V. Shapoval // Perspectives of Innovations, Economics and Business. – 2011. – Volume 8, Issue 2. – Р.17–22.

7. Shapoval V. Modern Models of Social Responsibility of Business: Common Features and Differencies / V. Shapoval // Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wrocławiu. – 2011. – Nr.22. – S.247–268.

8. Shapoval V. Business-State Partnership as a Basis of Social Responsibility Implementation / V. Shapoval // European Journal of Business and Economics. – 2011. – Vol.5. – Р.57–62.

9.Shapoval V. Factors of corporate social responsibility in Ukraine. A role of the EU in its development / V. Shapoval, А. Ashcheulova // Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wrocіawiu. – 2010. – Nr. 15. – S.229–240.

10. Shapoval V. Effect of the World Financial Crisis on Real Estate Market (in terms of Poland and Ukraine) / J. Rybak, V. Shapoval // European Journal of Business and Economics. – 2010. – Vol. 1. – P.51–57.

11. Shapoval V. Social Responsibility As Competitive Advantage of Business Development / J. Rybak, V. Shapoval // Social and Natural Sciences Journal. – 2010. – Vol. 1. – Р.16–24.

12. Shapoval V. Socially Responsible Business Formation in Ukraine / V. Shapoval // Perspectives of Innovations, Economics and Business. – 2009. – Vol. 3. – P.117–120.

13. Шаповал В.М. Особенности становления социальной ответственности бизнеса в Украине / В.М. Шаповал, В.П. Валиков // Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów. – 2008. – Zeszyt Nr 13. – S.253–261.

14. Шаповал В.М. Сферы проявления социальной ответственности предпринимательства / В.М. Шаповал // Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów. – 2007. – Zeszyt Nr 11. – S.437–442.

15. Шаповал В.М. Уровни социальной ответственности предпринимательства в контексте глобализационных процессов / В.М. Шаповал, Н.П. Дуброва // Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Regionalizacja i globalizacja, część 2, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów. – 2006. – Zeszyt Nr 9. – S.149–155.

 

статті у провідних вітчизняних виданнях:

Шаповал В.М. Планування сталого розвитку туристичної території (на прикладі Дніпропетровської області) / В.М. Шаповал, М.С. Пашкевич, Т.В. Герасименко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. – №2(58). – С.170–179.

Шаповал В.М. Управління розвитком туризму (на прикладі Дніпропетровської області) / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Шпак // Економічний вісник НГУ. – 2018. – №1(61). – С.159–166.

Шаповал В.М. Особливості реалізації цифрових технологій у туризмі / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, І.А. Шаповал // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт.–1 лист. 2018 р. / [відповід. за вип. : М.Ю. Барна] – Львів : ЛТЕУ, 2018. – С.252–255.

Шаповал В.М. Фонди місцевих громад як демократичний інститут сучасного суспільства / В.М. Шаповал // Економічний вісник НГУ. – 2018. – №4(64). – С.33–40.

Шаповал В.М. Формування та розвиток конкуренції в ринковій економіці (на прикладі туристичної індустрії України) / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Бєлобородова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2018. – Випуск 18. – С.43–51.

Шаповал В.М. Амортизаційна політика: сутність, проблеми, напрями вдосконалення / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, Л.А. Бондаренко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2019. – №2(64). – С.72–80.

Shapoval V.M. Increasing the efficiency of using economic potential of tourist complex / V.M. Shapoval, T.V. Herasymenko // Інноваційна економіка. – 2019. – №3–4[79]. – С.59–64.

Шаповал В.М. Удосконалення механізму управління продуктивністю промислових підприємств України / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Економічний вісник НГУ. – 2019. – №2(66). – С.99–107.

 

Матеріали конференцій:

Шаповал В.М. Соціальна відповідальність бізнесу як напрям забезпечення соціальної безпеки країни / В.М. Шаповал // Сучасні механізми забезпечення соціально-економічної безпеки на макро- та макрорівнях : матеріали І Міжнародної науково-практичної конференції. – Дніпро: Університет митної справи та фінансів, 2017. – С.114–115.

Шаповал В.М. Особливості реалізації цифрових технологій у туризмі / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, І.А. Шаповал // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт.–1 лист. 2018 р. / [відповід. за вип. : М.Ю. Барна] – Львів : ЛТЕУ, 2018. – С.252–255.

Шаповал В.М. Туризм як сфера диверсифікації освітніх послуг українського вишу в умовах євроінтеграції [Електронний ресурс] / В.М. Шаповал, О.О. Марченко // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи // Экономика в условиях глобализации: проблемы, тенденции, перспективы // Economy in conditiins of globalization: problеms, trend, perspectives : зб. матеріалів IV міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 10 – 12 груд. 2018 р., м. Дніпро / відп. ред.: В.М. Шаповал, В.Я. Швець, Б. Шлюсарчик; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т. – Дніпро: НТУ «ДП», 2018. – С.203–205. – Режим доступу: http://ep.nmu.org.ua/pdf/econ_glob_2018.pdf

Шаповал В.М. Скансени як інструмент міжкультурного та міжцивілізаційного діалогу / В.М. Шаповал, І.А. Шаповал // Детермінанти сталого розвитку суспільства в умовах глобалізації: зб. матеріалів міжнар. мультидисцп. наук.-практ. конф., 12 лист. 2019 р., м. Дніпро / відп. ред. В.М. Шаповал, В.Я. Швець; М-во освіти і науки України, Нац. техн. ун-т «Дніпровська політехніка». – Дніпро: НТУ «ДП», 2019. – С.92–95.

  

На головну

© 2006-2021 Інформація про сайт