Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Медведовська Тетяна Павлівна Медведовська Тетяна Павлівна – доцент, основне місце роботи - МІБО ДВНЗ "НГУ", заступник директора.

Закінчила: Національну гірничу академію України, 1994 р. Спеціальність: "Автоматизація та управління в технічних системах"; кваліфікація: інженер-електрик.

Кандидат педагогічних наук, 13.00.01 - загальна педагогіка, історія педагогіки. Тема дисертації: "Розвиток професійної підготовки гірничих інженерів в Україні (1899-2005 рр.)".


Підвищення кваліфікації:

1. Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, (м. Київ), диплом кандидата педагогічних наук від 22 грудня 2011 р.

2. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 "SEPIKE", стажування за програмою "Business Process Re-engineering in the activities of modern enterprises", Certificate, вересень 2012 р.

3. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою «Innovative Methods of Managing Enterprises», Certificate, грудень 2013 р.

4. Сертифікат учасника програми міжнародної академічної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів і науковців на базі MCR Sp.z o. o.(Польща) за участю Гірничо-металургійної академії ім. С. Сташиця (Польща), Фрайберзької гірничої академії (Німеччина), Загребського університету (Хорватія), жовтень-листопад 2017 р. (108 годин).

5. Сертифікат учасника програми міжнародної академічної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів і науковців на тему: «PROGECT-TECHNOLOGIES IN THE MODERN BUSINESS EDUCATION» Association SEPIK- SEPIK ACADEMY (France), грудень 2017 р. (108 годин).

6. Сертифікат учасника програми міжнародної академічної мобільності та підвищення кваліфікації викладачів і науковців на тему: «Development of the key competences a new ukrainian school educator in continuous education», ТОВ «Всеосвіта» (м. Київ), березень 2020р. (30 годин).Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2019 рр.:


1. Медведовська Т.П. Зміст і форми професійної підготовки гірничих інженерів в Україні [Текст]: Монографія / за ред. д-ра. пед. наук, проф. В.К. Майбороди. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 272 с.

2. Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід [Текст]: колективна монографія (Медведовська Т.П. Теоретичні аспекти щодо вирішення проблем регіонального економічного-безпечного розвитку в умовах сучасних світових глобалізаційних тенденцій, С. 379-382) / за науковою ред. д.е.н., проф. Є.В. Хлобистова. – видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 642 с.

3. Медведовська Т.П. Становлення і розвиток професійної підготовки гірничих інженерів в Україні (1899-1914рр.) / В.К. Майборода, Т.П. Медведовська // Вища освіта України - 2010. - № 3. - Тематичний випуск "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології". - Т. 1. - С. 107-111.

4. Медведовська Т.П. Самоосвіта студентів вищих навчальних закладів в Україні та її роль у процесі професійної підготовки фахівців в умовах Болонського процесу / Т.П. Медведовська // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць [за заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. - Спецвип. 5. - 2010. - Ч.ІІ. - Слов'янськ: СДПУ, 2010. - С. 114-118.

5. Медведовська Т.П. Компетентнісний підхід в системі вищої освіти / Т.П. Медведовська // Вища освіта України. - 2010. - № 3. - Т. ІІ (20). - С. 197-202.

6. Медведовська Т.П. Компетентісний підхід у організації навального процесу в системі вищої освіти / Т.П. Медведовська // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць [за заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. - Спецвип. 7. - 2011. - Ч.ІІ. - Слов'янськ: СДПУ, 2011. - С. 40-45.

7. Медведовська Т.П. Сучасний стан української вищої освіти в контексті глобалізаційних тенденцій / Т.П. Медведовська // Вища освіта України. - 2011. - №3. - Т. І (26). - С. 339-344.

8.  Медведовська Т.П. Роль та значення самоосвіти студентів вищих навчальних закладів України у процесі професійної підготовки фахівців в умовах Болонського процесу / Т.П. Медведовська // Вища освіта України. - 2011. - №3. - Т. VIII (33). - С. 188-193.

9. Медведовська Т.П. Інноваційна лекція як засіб розвитку пізнавальної самостійності студентів вищих навчальних закладів / Т.П. Медведовська // Вища освіта України. - 2012. - №1. - Т.1 . - С.63-67.

10. Медведовська Т.П. Вплив інформаційних технологій на формування професійних навичок студентів ВНЗ / Т.П. Медведовська // Вища освіта України. - 2012. - №1. - Т. 2 . - С. 330-334.

11. Медведовська Т.П. Роль та значення інтерактивних технологій навчання у самоосвіті студентів вищих технічних закладів / Т.П. Медведовська // Вища освіта України. – 2013. – Додаток 1 до Вип.27 – Т. VIII (41). – С. 416-423.

12. Медведовська Т.П. Удосконалення підготовки майбутніх фахівців у вищих технічних навчальних закладах шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання / Т.П. Медведовська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди» Додаток 1 до Вип. 29 – Т. IV: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.:Гнозис, 2013 – С.438-443.

13.  Медведовская Т.П. Развитие познавательной самостоятельности студентов высших учебных заведений путем внедрения инновационных лекций / Т.П. Медведовськая // Материалы XIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов преподавателей среднего профессионального образования (с участием студентов и преподавателей высших учебных заведений), посвященная 5-летию образования субъекта России «Забайкальский край», 27 марта 2013 р. – Чита: ЗабГК, 2013. – С. 146.

14. Медведовская Т.П. Формирование профессиональных навыков студентов: влияние информационных технологий / Т.П. Медведовская // Применение инновационных технологий в образовании: Москва – столица образования: материалы XXIV международн. конф, 26-27 июня 2013 р.  – Москва - Троицк, 2013. – С. 301-303.

15. Медведовская Т.П. Проблемы и перспективы инноваций в высшем образовании / Т.П. Медведовская // Психология и педагогика: новые вызовы и решения: материалы IX международн. конф, 29 июня 2013 р.  – М.: Центр гуманитарных исследований «Социум», 2013. – С. 57-59.

16. Медведовская Т.П. Использование современных интерактивных мультимедийных обучающих технологий в ВУЗах/ Т.П. Медведовская // Психология и педагогика: развитие новых научных направлений в ХХІ веке: материалы IX международн. конф, 27 июля 2013 р.  – М.: Центр гуманитарных исследований «Социум», 2013. – С. 61-63.

17.  Медведовська Т.П. Інноваційно-зорієнтований підхід у вищій професійній підготовки фахівців: сутність та особливості / Т.П. Медведовська // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. – 2013. – № 3(50). – Додаток 1: Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – Том 2.  – С. 127-129.

18. Медведовська Т.П. Інноваційні технологій навчання: теорія і практика / Т.П. Медведовська // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць [за заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Спецвип. 13. – 2013. – Ч.І. – Слов’янськ: СДПУ, 2013. – С. 210-214.

19. Медведовська Т.П. Формування особистості студента шляхом впровадження у навчання інтерактивних технологій / Т.П. Медведовська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Ссковороди». – Додаток 1 до Вип. 29, Том 1: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013 . – С. 385-390.

20. Медведовська Т.П. Проблеми регіонального розвитку у контексті світових глобалізаційних економічних тенденцій та європейської інтеграції України / Т.П. Медведовська // Економіка і держава. – Київ. – 2013. – №2. – С. .31-32.

21. Медведовська Т.П. Регіональний розвиток у контексті сучасних світових глобалізацій них економічних тенденцій та Європейської інтеграції: проблеми і перспективи / Т.П. Медведовська // Вісник ХНУ –Хмельницький, 2013. – С. 63-66.

22. Медведовская Т.П. Формирование компетентности студентов ВУЗОв посредством инновационных интерактивных технологий обучения / Т.П. Медведовська // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics: матеріали Международн. научно-практ. интернет-конф., 23 октября 2013 р. – Journal L'Association 1901 "SEPIKE", Nordestedt, Deutschland, Poiters, France, 2013. – С. 285-288.

23. Медведовська Т.П. Самоосвіта студентів вищих технічних навчальних закладів в процесі підготовки майбутніх фахівців на сучасному етапі / Т.П. Медведовська // Економічний вісник НГУ. – 2013. – Науковий журнал № 4 (44). – Дніпропетровськ, 2013. – С. 160-165.

24. Медведовська Т.П. Організаційно-економічне забезпечення стратегічного екологічно орієнтованого управління підприємством / Т.П. Медведовська, Шпаткова О.Л. // Економічний простір. – 2013. – Збірник наукових праць. – № 80. – Дніпропетровськ: ПДБА, 2013. – С. 279-287.

25. Медведовська Т.П. Сучасна освіта у контексті процесу інформатизації / Т.П. Медведовська // Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення / Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів 16-17 квітня 2010 р.: тези доповід. [Електронний ресурс]: ред. В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар. - Х.: ХНЕУ, 2010. - С. 1-2. - 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): кольор.; 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. - Назва з контейнера.

26. Медведовська Т.П. Впровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес вищої школи / Т.П. Медведовська // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 27-29 квітня 2010 р.: тези доповід. - Дніпропетровськ: "НГУ", 2010. - С. 122-123.

27. Медведовська Т.П. Болонський процес в Україні: правові, організаційні та методичні проблеми його розгортання в вітчизняних умовах / Т.П. Медведовська // Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конф., 11-13 червня 2010 р.: тези доповід. - Сімферополь - Судак: "ВіТроПринт", 2010. - С. 40-43.

28. Медведовська Т.П. Інноваційні технології інформатизації сучасної освіти / Т.П. Медведовська // Традиції та інновації в науці та освіті ХХІ століття / Матеріали міжнародна наук. конф., 30 вересня - 1 жовтня 2010 р.: тези доповід. - Одеса: Держ. заклад "Південноукр. національн. пед. університет ім. К.Д. Ушинського", 2010. - С. 141-143.

29. Медведовська Т.П. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку / Т.П. Медведовська // Релігія, релігійність, філософія та гуманізація знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти / Матеріали міжнародної наук. практ. конф, 2010 р. / за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. - Ч.ІІ. - Рубіжне-Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. - С. 95-99.

30. Медведовська Т.П. Професійна підготовка гірничих інженерів в Україні (друга половина 40-х - 1970 рр.) / Т.П. Медведовська // Перший крок у науку / Матеріали VI Всеукраїнської наук.- практ. конф. - Т.3. - Луганськ: Поліграфресурс, 2011. - С. 76-79.

31. Медведовська Т.П. Сучасні технології інформатизації у професійній підготовці фахівців / Т.П. Медведовська // Релігія, релігійність, філософія та гуманізація знання у сучасному інформаційно- му просторі: національний та інтернаціональний аспекти / Матеріали міжнародної наук. практ. конф, 17-19 травня 2011 р. / за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. - Ч.ІІ. - Рубіжне-Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. - С. 227-228.

32. Медведовська Т.П. Формування професійно-технічного мислення у студентів технічних вузів засобами нових інформаційних технологій / Т.П. Медведовська // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти / Матеріали міжнародної наук. практ. конф, 17-19 травня 2011 р./ за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. - Ч.ІІ. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. - С. 170-172.

33. Медведовська Т.П. Управління якістю вищої освіти: методи її удосконалення / Т.П. Медведовська // Качество образования - управление, сертификация, признание / Матеріали міжнародної наук.-метод. конф, 31 жовтня - 2 листопада 2011 р./ за заг. ред. С.В. Ковалевського, д-ра техн. н., проф. - Краматорськ: ДГМА, 2011. - С. 259-263.

34. Медведовська Т.П. Використання компетентнісного підходу у професійній підготовці фахівців / Т.П. Медведовська // Стратегії розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали міжнародної наук.-практ. конф, 17-19 листопада 2011 р. - Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2011. - С.189-192.

35. Медведовська Т.П. Гуманізація освіти як основа розвитку сучасної освіти України / Т.П. Медведовська // Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні / Матеріали круглого столу 24 лютого 2012 р. Відп. ред. В.В. Трофимова - Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. - С. 34-36.

36. Медведовська Т.П. Шляхи оцінювання якості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України / Т.П. Медведовська // Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через досконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування / Зб. тез доповід. наук.-метод. конф. 15-16 березня 2012 р.: тези доповід. [Електронний ресурс]: ред. В.О. Салов. - Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2012. - С. 99-103. - 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): кольор.; 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. - Назва з контейнера.

37. Медведовська Т.П. Трансформація змісту, форм і методів підготовки гірничих інженерів в Україні (90-ті - 2011 рр.) / Т.П. Медведовська, Т.В. Раціна // Перший крок у науку / Матеріали VIІ Всеукраїнської наук.- практ. конф. - Т.2. - Луганськ: Поліграфресурс, 2012. - С. 130-133.

38. Медведовська Т.П. Роль гуманітарної освіти у розвитку сучасної професійної підготовки фахівців вищих навчальних закладів / Т.П. Медведовська // Наукова весна - 2012 / Зб. тез доповід. ІІІ всеукраїнської наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 29 березня 2012 р.: тези доповід. [Електронний ресурс]: ред. О.С. Бешта. - Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2012. - С. 525-527. - 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): кольор.; 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. - Назва з контейнера.

39. Медведовська Т.П. Інноваційні аспекти професійній підготовці студентів вищих навчальних закладів України / Т.П. Медведовська // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти / Матеріали міжнародної наук. практ. конф. / за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. - Ч.ІІІ. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. - С. 232-233.

40. Медведовська Т.П. Розвиток інноваційних технологій інформатизації української вищої освіти в контексті глобальних інтеграційних процесів / Т.П. Медведовська // Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи / Матеріали міжнародної наук.-практ. конф, 17 травня 2012 р. - Сімферополь: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, 2012. - Т. ІІ - С. 58-61.

41. Медведовська Т.П. Болонський процес та вища освіта в Україні / Т.П. Медведовська // Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали міжнародної наук.-практ. конф, 7-9 червня 2012 р. - Сімферополь-Судак: Кримський інститут бізнесу, 2012. - С. 84-86.

42. Медведовська Т.П. Удосконалення вищої освіти шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій / Т.П. Медведовська // Таврійський економічний журнал. - 2012. - №6. - С.32-36.

43. Медведовська Т.П. Проектування інноваційних технологій навчання у вищій технічній освіті України / Т.П. Медведовська // Наука: теорія та практика: збірник тез доповідей Всеукраїнської наук.-практ.конф, 21 вересня 2012 р. – Черкаси: вид-во ТОВ «МАКЛАУТ», 2012. – С. 87-89.

44. Медведовська Т.П. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки України / Т.П. Медведовська // Наука: теорія та практика: збірник тез доповідей Всеукраїнської наук.-практ.конф, 21 вересня 2012 р.– Черкаси: вид-во ТОВ «МАКЛАУТ», 2012. – С. 45-47.

45. Медведовська Т.П. Удосконалення економічної освіти у вищих технічних навчальних закладах шляхом впровадження інноваційних інтерактивних та інформаційних технологій / Т.П. Медведовська // Студенти та молодь: матеріали І міжнародної студентської наук.-практ.конф. молодих учених і студентів,18-19 жовтня 2012 р. – Артемівськ НППІ УІПА, 2012. – Т. І. – С. 69-71.

46. Медведовська Т.П. Економічно безпечний розвиток регіонів: теорія та практика / / Т.П. Медведовська // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23-26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - С.117-118.

47. Медведовська Т.П. Гуманітаризація вищої технічної освіти України в конектсті глобалізацій них тенденцій / Т.П. Медведовська // Проблеми і інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: матеріали міжнародної наук.-методичн. конф., 29-31 жовтня 2012 р. – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – Т. І. – С. 60-63.

48. Медведовська Т.П. Якість професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах / Т.П. Медведовська // Современное образование и интеграционные процессы: матеріали міжнародної наук.- метод. конф, 14-16 листопада 2012 р. / за заг. ред. С.В. Ковалевського, д-ра техн. н., проф. – Краматорськ: ДГМА, 2012. – С. 268-271.

49. Медведовська Т.П. Інформатизація сучасної освіти: впровадження інновационніх технологий / Т.П. Медведовська // Розвиток наукових досліджень’2012: матеріали міжнародної наук.-практ. конф, 19-21 листопада 2012 р. / за заг. ред. С.В. Ковалевського, д-ра техн. н., проф. – Полтава:, 2012. – С. . 103-106.

50. Медведовська Т.П. Вища освіта в контексті перспектив сучасного світового розвитку / Т.П. Медведовська // Стратегії розвитку України у глобальному середовищі: матеріали міжнародної наук.- практ. конф, 21-24 листопада 2012 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. – С.162-166 .

51. Медведовська Т.П. Впровадження інновацій у вищих навчальних закладах України / Т.П. Медведовська // матеріали 67-ої науково-практ. конф. професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, 5-7 грудня 2012 р. – Одеса: ОНАЗ, 2012. – С. 116-117.

52. Медведовська Т.П. Переваги і недоліки процесів глобалізації у світовій економічній системі / Т.П. Медведовська // матеріали 67-ої науково-практ. конф. професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, 5-7 грудня 2012 р. – Одеса: ОНАЗ, 2012. – С. 64-65.

53. Медведовська Т.П. Інновації економічної освіти у вищих навчальних закладах України / Т.П. Медведовська // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність: матеріали міжнародної Internet-конф., 7 грудня 2012 р. – Х.: НТУ «»ХПІ», 2012. – С. 106-108.

54. Медведовська Т.П. Сучасна економічна освіта у контексті процесу інформатизації / Т.П. Медведовська // Економічне моделювання та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними процесами: матеріали міжнародної науково-практ. конф., 20 грудня 2012 р. – Черкаси: СУЕМ, 2012. – С. 145-147.

55. Медведовська Т.П. Інтерактивні технології навчання у вищій освіті України в умовах глобалізацій них тенденцій: проблеми, перспективи впровадження / Т.П. Медведовська // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональній аспекти: матеріали міжнародної наук. практ. конф, 25-27 грудня 2012 р. / за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. – Ч.ІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 209-211.

56. Медведовська Т.П. Розвиток інноваційних технологій інформатизації вищої економічної освіти в контексті сучасних глобальних інтеграційних процесів / Т.П. Медведовська // Економіка в умовах глобалізації проблеми, тенденції, перспективи: матеріали міжнародної науково-практ. інтернет-конф., 25 лютого-1 березня 2013 р. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 141-143.

57. Медведовська Т.П. Інтерактивні технології навчання у формуванні компетентності студентів вищих технічних закладів України / Т.П. Медведовська // Інноваційна культура суспільства: механізми формування та розвитку: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 27-лютого-2 березня 2013 р. – Сімферополь: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, 2013. – С. .43-46.

58. Медведовська Т.П. Роль та значення інноваційних освітніх технологій у вищий технічній освіті / Т.П. Медведовська // Наука України. Перспективи  та потенціал: матеріали VІ Всеукраїнськ. науково-практ. заочн. конф., 22-23 лютого 2013 р. – Запоріжжя, 2013. – С. 147-149.

59. Медведовська Т.П. Шляхи удосконалення управління інноваційної діяльності підприємства/ Т.П. Медведовська // Стратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності: матеріали міжнародної науково-практ. Інтернет-конф., 27-28 лютого 2013 р. – Донецьк, 2013. – С. 112-114.

60. Медведовська Т.П. Інноваційні технології інформатизації сучасної вищої економічної освіти / Т.П. Медведовська // Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених: матеріали ІІ міжнародної науково-практ. конф., 14-15 березня 2013 р. – Харків, 2013. – С. 76.

61. Медведовська Т.П. Інноваційний розвиток економіки України в умовах сучасних глобалізаціних тенденцій / Т.П. Медведовська // Економіка і управління: погляд молоді: матеріали V Всеукраїнськ. студентськ. науково-практ. конф., 20 березня 2013 р. – Донецьк, 2013. – С. 199-201.

62. Медведовська Т.П. Удосконалення системи оцінювання якості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: проблеми і перспективи / Т.П. Медведовська, // Удосконалення системи моніторингу забезпечення якості вищої освіти України: матеріали наук.- практ. конф., квітень 2013 р. – тези доповід. [Електронний ресурс]: ред. В.О. Салов. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2013. – С. 147-151. – Режим доступу: http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/met_komisia_a_galuzi_0503/Monitoring%20yakostiVO.pdf.

63. Медведовська Т.П. Формування особистості студентів вищих навчальних закладів шляхом використання інтерактивних технологій навчання / Т.П. Медведовська // Наукова дискусія: теорія, практика, інновації: матеріали Всеукраїнськ. науково-практ. заочн. конф., 28-29 березня 2013 р. – Київ, 2013. – С. 69-71.

64. Медведовська Т.П. Гуманітарна складова вищої технічної освіти в сучасних умовах глобалізації / Т.П. Медведовська // Наукова весна - 2013: зб. тез доповід. ІІІ всеукраїнської наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 29 березня 2013 р.: тези доповід. [Електронний ресурс]: ред. О.С. Бешта. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2013. – С. 571-572. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): кольор.; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. – Назва з контейнера.

65. Медведовська Т.П. Роль та значення інновацій економічної освіти у вищих навчальних закладах / Т.П. Медведовська // Наукова весна - 2013: зб. тез доповід. ІІІ всеукраїнської наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 29 березня 2012 р.: тези доповід. [Електронний ресурс]: ред. О.С. Бешта. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – С. 509-510. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): кольор.; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. – Назва з контейнера.

66. Медведовська Т.П. Підготовка фахівців у вищих технічних навчальних закладх: впровадження ігрових технологій / Т.П. Медведовська, // Перший крок у науку: матеріали VIІІ Всеукраїнської наук.- практ. конф., 3-4 квітня 2013 р. – Т.3. – Луганськ: Глобус-Прінт, 2013. – С.  175-178.

67. Медведовська Т.П. Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на рівень економічного розвитку України / Т.П. Медведовська, Т.В. Раціна // Перший крок у науку:матеріали VIІІ Всеукраїнської наук.- практ. конф., 3-4 квітня 2013 р. – Т.3. – Луганськ: Глобус-Прінт, 2013. – С. 178-181.

68. Медведовська Т.П. Проектування інноваційних технологій навчання у вищий освіті / Т.П. Медведовська // Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки – Частина ІІІ: матеріали міжнародн. конф., 13 квітня 2013 р. – Київ, 2013. – С. 45-47.

69. Медведовська Т.П. Інноваційні підходи у вищій освіті / Т.П. Медведовська // Україна в контексті Європейської інтеграції: погляд майбутніх наууковців: матеріали VII  Міжвузівській студентській науково-практ. конф., 18-19 квітня 2013 р. – Краматорськ, 2013. – С. 86-88.

70. Медведовська Т.П. Інтерактивні технології навчання у вищій економічній освіті України в умовах глобалізацій них тенденцій: проблеми, перспективи впровадження / Т.П. Медведовська // Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем: матеріали ІІ-і Міжнародн. науково-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013). Ч.1., 18-20 квітня 2013 р. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 44-46.

71. Медведовська Т.П. Інноваційні підходи у вищій освіті / Т.П. Медведовська // Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: матеріали міжнародн. науково-практ. конф., 18-20 квітня 2013 р. – Хмельницький, 2013. – С. 281-282.

72. Медведовська Т.П. Підготовка фахівців економічного профілю у вищих технічних навчальних закладах: впровадження інноваційних технологій / Т.П. Медведовська // Стратегія розвитку економіки регіонів в умовах протидії викликам глобалізації: матеріали міжнародн. науково-практ. конф. викладачів та студентів, 22-23 квітня 2013 р. – Сімферополь, 2013. – С. 286-288.

73. Медведовська Т.П. Сучасний стан регіональної економічної безпеки в умовах світової глобалізації: проблеми, перспективи / Т.П. Медведовська // Євроітеграційні процеси в освіті та науці: трансформація та розвиток: матеріали міжнародн. мережевої науково-практ. конф., 24-26 квітня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 42-44.

74. Медведовська Т.П. The processes of globalization in the modern economy / Т.П. Медведовська // Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практ. заочної конф., 25-26 квітня 2013 р. – Одеса, 2013. – С. 57-58.

75. Медведовська Т.П. Сучасний стан інноваційного розвитку економіки України: проблеми і перспективи / Т.П. Медведовська // Управління сучасним підприємством: матеріали XI міжнародн. науково-практ. конф., 25-26 квітня 2013 р. – К.: НУХТ. – 2013. – С. 61-62.

76. Медведовська Т.П. Проблеми модернізації вищої освіти України в контексті перспектив світового розвитку / Т.П. Медведовська // Досягнення соціально-гуманітраних наук в сучасній Україні: матеріали ІІІ Всеукраїнськ. наукової конф. з міжнародн. участю, 26 квітня 2013 р. – Сімферополь, 2013. – С. 170-172.

77. Медведовська Т.П. Інноваційні педагогічні технології в формуванні професійно-технічного мислення у студентів вищих навчальних закладів / Т.П. Медведовська // Євроітеграційні процеси в освіті та науці: трансформація та розвиток: матеріали міжнародн. мережевої науково-практ. конф., 24-26 квітня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 154-157.

78. Медведовська Т.П. Оцінювання якості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України: проблеми і перспективи / Т.П. Медведовська // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД: матеріали Х міжнародн. мережевої науково-практ. інтернет-конф., 29-30 квітня 2013 р. – Перяслав-Хмельницький, 2013. – С. 209-211.

79. Медведовська Т.П. Problems of management innovation at the enterprise under conditions the economic transformations / Т.П. Медведовська // Промислова політика України: нові моделі розвитку в умовах глобальної конкуренції: матеріали круглого столу, 15 травня 2013 р. – Сімферополь, 2013. – С. 7-8.

80. Медведовська Т.П. Інноваційні технології інформатизації вищої освіти в сучасних глобалізацій них умовах / Т.П. Медведовська // Перспективы развития науки в XXI веке: материалы международн. конф., 16 мая  2013 р. – Донецк, 2013. – С. 120-122.

81. Медведовська Т.П. Проблеми економічно безпечного розвитку регіонів / Т.П. Медведовська // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVIII міжнародн. науково-практ. конф., 29-30 травня 2013 р. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – С. 40-41.

82. Медведовська Т.П. Розвиток пізнавальної самостійності студентів шляхом впровадження інноваційних лекцій / Т.П. Медведовська // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: матеріали міжнародної наук. практ. конф, 30-31 травня 2013 р. / за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. – Ч.ІІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 195-197.

83. Медведовська Т.П. Інноваційні освітнянські технлогії у вищій освіті/ Т.П. Медведовська // Наукові дослідження – теорія та експеримент’2013: матеріали ІХ міжнародн. науково-практ. конф., 29-31 травня 2013 р. – Полтава, 2013. – С. 85-86.

84. Медведовська Т.П. Компетентнісний підхід у вищій освіті / Т.П. Медведовська // Проблеми інноватизації вищої професійної освіти: матеріали міжнародної наук. практ. конф, 3-5 червня 2013 р.  – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – С. 44-48.

85. Медведовська Т.П. Формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання / Т.П. Медведовська // Формирование компетентностей одаренной личности в системе образования: матеріали міжнародної наук. практ. конф, 26-27 червня 2013 р.  – Севастополь. –К: Інститут обдарованої дитини, 2013. – С. 180-184.

86. Медведовська Т.П. Використання імітаційно-ігрового підходу в процесі підготовки студентів / Т.П. Медведовська // Методологія науки сьогодення: матеріали міжнародної конф, 29 червня 2013 р.  – Київ, 2013. – С. 108-111.

87. Медведовська Т.П. Проблеми, перспективи впровадження сучасних інтерактивних технологій навчання у вищих навчальних закладах / Т.П. Медведовська // Науковий діалог «Схід-Захід»: матеріали Всеукраїнськ. науково-практ. конф., 10 липня 2013 р. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 134-137.

88. Медведовська Т.П. Інноваційні аспекти у вищій освіті в умовах сучасних глобалізаційних тенденцій / Т.П. Медведовська // Наука в информационном обществе: материалы международн. конф., 21 июля 2013 р. – Донецк, 2013. – С. 69-70.

89. Медведовська Т.П. Вища освіта в умовах сучасних глобалізацій них тенденцій: інноваційні освітні технології / Т.П. Медведовська // Фрагментація наукових досліджень: перспективи та проблеми: матеріали міжнародн. конф., 28 липня 2013 р. – Київ, 2013. – С. 61-65.

90. Медведовська Т.П. Сучасні інноваційні підходи у вищій економічній освті України / Т.П. Медведовська // Наука на постсоветском пространстве: история, перспективы и современность: материалы международн. конф., 17 августа 2013 р. – Донецк, 2013. – С. 29-30.

91. Медведовська Т.П. Сучасна вища технічна освіта: роль та значення гуманітарної складової / Т.П. Медведовська // Молодь: наука та інновації: зб. тез доповід. І наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 3-4 грудня 2013 р.: тези доповід. [Електронний ресурс]: ред. О.С. Бешта. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2013. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): кольор.; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. – Назва з контейнера.

92. Медведовська Т.П. Економічна освіта в сучасних умовах глобалізації: впровадження інновацій / Т.П. Медведовська // Молодь: наука та інновації: зб. тез доповід. І наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 3-4 грудня 2013 р.: тези доповід. [Електронний ресурс]: ред. О.С. Бешта. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2013. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): кольор.; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. – Назва з контейнера.

93. Медведовська Т.П. Освітні послуги в умовах формування економіки знань / Т.П. Медведовська // Економіка знань: теоретико-методологічні аспекти становлення в контексті світового досвіду: матеріали круглого столу, 15 листопада 2013 р. – Таврійський економічний журнал. – № 6. – 2013. – С. 12-15.

94. Медведовская Т.П. Современные интерактивыне мультимедийные обучающие технологии: практика применения в ВУЗе / Т.П. Медведовская // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: матеріали міжнародної наук. практ. конф, 26-27 грудня 2013 р. / за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. – Ч.ІІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 122-124.

95. Медведовська Т.П. Теоретичні основи забезпечення економічної безпеки підприємств при стратегічній взаємодії із зовнішнім середовищем / Т.П. Медведовська, Л.В. Калюжна, М.І. Русієнко // Збірник наукових праць. – № 92. – Дніпропетровськ: ПДБА, 2014. – С. 241-248.

96. Медведовская Т.П. Регіональний розвиток країни у контексті світових глобалізаційних економічних тенденцій та європейської інтеграції України / Т.П. Медведовська // Глобальні та національні проблеми економіки. [Електронний ресурс]. – № 3. – Миколаїв: МНУ, 2015. – С. 557-559. – Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/vipusk-3-2015/432-medvedovska-t-p-regionalnij-rozvitok-krajini-u-konteksti-svitovikh-globalizatsijnikh-ekonomichnikh-tendentsij-ta-evropejskoji-integratsiji-ukrajini.

97. Медведовська Т.П. Сучасний стан регіонального розвитку України / Т.П. Медведовська // Глобальні та національні проблеми економіки. [Електронний ресурс]. – № 11. – Миколаїв: МНУ, 2016. – С. 584-586. – Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/issue-11-2016/19-vipusk-11-cherven-2016-r/2168-medvedovska-t-p-suchasnij-stan-regionalnogo-rozvitku-ukrajini

98. Медведовська Т.П. Ефективне управління рівнем економічної безпеки розвитку підприємства / Т.П. Медведовська, І.О. Зражевський // Глобальні та національні проблеми економіки. [Електронний ресурс]. – № 14. – Миколаїв: МНУ, 2016.Режим доступу до журналу: http://global-national.in.ua/issue-14-2016

99. Медведовська Т.П. Концепція протидії погрозам, що виникають при взаємодії підприємства з контрагентами /Т.П. Медведовська, А.В. Драгун // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. [Електронний ресурс]. – Випуск 11. – Дніпро, 2017. - Режим доступу до журналу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua.

100. Медведовська Т.П. Матеріальні ресурси в системі управління економічною безпекою підприємства  /Т.П. Медведовська, С.Б. Бондарчук // Глобальні та національні проблеми економіки. [Електронний ресурс]. – № 20 – Миколаїв: МНУ, 2017. – Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/issue-20-2017.

101. Медведовська Т.П. Методичні основи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки персоналу в стратегіях розвитку підприємства /Т.П. Медведовська, К.В. Туз // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. [Електронний ресурс]. – Випуск 4 (15). – Дніпро, 2018. - Режим доступу до журналу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua.

102. Медведовська Т.П. Соціально-економічні проблеми розвитку сучасної туристичної індустрії /Т.П. Медведовська // SEPIKE (Франція-Німеччина-США) Edition 20 [Електронний ресурс]. – Режим доступу до журналу: http://www.sepikecloud.com.

103. Медведовська Т.П. Логістична система підприємства як організаційна основа підвищення економічної безпеки його розвитку  /Т.П. Медведовська, В.О. Хасанова // Економічний простір: Збірник наукових праць. [Електронний ресурс]. – № 135 – 2018. - Режим доступу до журналу: http://www.eprostir.dp.ua.

104. Медведовська Т.П. Впровадження логістичної системи до механізму управління економічною безпекою підприємства /Т.П. Медведовська, Ю.С. Зимогляд // Економіка та суспільство. [Електронний ресурс]. – № 19 – 2018. - Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua.

105. Медведовська Т.П. Сучасно-економічні проблеми розвитку сучасної туристичної індустрії /Т.П. Медведовська // Економічні студії. [Електронний ресурс]. – № 2(24) – 2019. –Режим доступу до журналу: http://www.lef.lviv.ua.

106. Medvedovskaya T. Responsibility development as academic integrity tool for translation and public administration students / T.Medvedovskaya, O. Nesterova, M. Nakaznyi, L. Berdnyk, N. Sorokina // Cypriot Journal of Educational Sciences. – № 3(14) – 2019. , P. 436-444. – Режим доступу до журналу: www.cjes.eu.

107. Медведовська Т.П. Моделювання процесів формування системи економічної безпеки підприємства / Т.П. Медведовська, В.А. Усачова  // Прометей. – 2014. Регіональний збірник наукових праць з економіки. – Вип. 1(43). – Донецький державний університет управління МОН України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: Юго-Восток, 2014. – С. 89-92.

108. Медведовська Т.П Регіональний розвиток України в умовах глобалізації та євроінтеграції / Т.П. Медведовська // Економіка та суспільство. [Електронний ресурс]. – № 4. – Мукачево: МДУ, 2016. – С.  232-235. – Режим доступу до журналу: http://economyandsociety.in.ua/journal-4/11-stati-4/304-medvedovska-t-p.

109. Медведовська Т.П. Діагностика в системі управління економічною безпекою підприємства / Т.П. Медведовська, О.С. Мещеряков, В.В. Попова // Глобальні та національні проблеми економіки. [Електронний ресурс]. – № 13. – Миколаїв: МНУ, 2016. – Режим доступу до журналу: http://www.global-national.in.ua/issue-13-2016

110. Медведовська Т.П. Концепція управління економічною безпекою підприємства / / Т.П. Медведовська, А.В. Ганжа, В.В. Попова // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. [Електронний ресурс]. – Випуск 4. – Дніпро, 2016. - Режим доступу до журналу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua

111. Медведовська Т.П. Сучасний розвиток туристичної індустрії: проблеми соціально-економічного характеру /Т.П. Медведовська // Інноваційна економіка. – № 65. – Тернопіль, 2017. – С. 56-61.

112. Медведовська Т.П. Методичні основи забезпечення інформаційно-психологічної безпеки персоналу в стратегіях розвитку підприємства /Т.П. Медведовська, К.В. Туз // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. [Електронний ресурс]. – Випуск 4 (15). – Дніпро, 2018. - Режим доступу до журналу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua.

113. Медведовська Т.П. Теоретичні основи формування інноваційної політики розвитку регіонів /Т.П. Медведовська, О.Б. Жихор // Науковий вісник НЛУ України. – Випуск (18.7). – Львів, 2018. – С. 284-288.

114. Медведовська Т.П. Механізм мотивації персоналу в системі управління економічною безпекою підприємства /Т.П. Медведовська, М.В. Віхтор, О.І. Романишена // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. [Електронний ресурс]. – № 1(18) – 2019. - Режим доступу до журналу: http://www.easterneurope-ebm.in.ua.

115. Медведовська Т.П. Сучасно-економічні проблеми розвитку сучасної туристичної індустрії /Т.П. Медведовська // Економічні студії. [Електронний ресурс]. – № 2(24) – 2019. –Режим доступу до журналу: http://www.lef.lviv.ua.

116. Медведовська Т.П. Інноваційна діяльність сучасного підприємства / Т.П. Медведовська // Наука та сучасність: виклики ХХІ століття: матеріали міжнародн. конф., 31 січня 2014 р. – Київ, 2014. – С. 83-84.

117. Медведовська Т.П. The modern problems of management innovation at the enterprise under conditions the economic transformations / Т.П. Медведовська // Формирование нового облика отечественной науки: материалы междун. конф., 28 февраля 2014 г. – Киев, 2014. – С. 108.

118. Медведовська Т.П. Українська економіка в умовах сучасної глобалізації: інноваційний розвиток / Т.П. Медведовська // Проблеми розвитку економіки підприємства: погляд молоді: матеріали VII міжнародн. студ. наукової конф., 14 березня 2014 р. – Харків, 2014. – С. 19-20.

119. Медведовська Т.П. Інноваційна діяльність підприємства в умовах сьогодення / Т.П. Медведовська // Наукова весна: матеріали V науково-технічн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 26-27 березня 2014 р. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 447-448.

120. Медведовська Т.П. Стан інноваційного розвитку економіки України  / Т.П. Медведовська // Економічні та соціальні інновації як фактор розвитку економіки: матеріали міжнарод. науково-практ. конф., 4-5 квітня 2014 р. – Київ, 2014. – С. 6-8.

121. Медведовська Т.П. Ринок освітніх послуг в умовах формування економіки знань  / Т.П. Медведовська, // Проблеми сучасної економіки: матеріали IV міжнарод. науково-практ. конф., 11-12 квітня 2014 р.

122. Медведовська Т.П. Інноваційна діяльність на підприємстві: сучасний стан, проблеми і перспективи / Т.П. Медведовська // Наукові розробки молоді на сучасному етапі: матеріали Всеукр. науково-практ. конф. молодих учених та студентів, 24-25 квітня 2014 р. – Київ, 2014. – С. 64-65.

123. Медведовська Т.П. Регіональний розвиток країни у контексті світових глобалізацій них економічних тенденцій  / Т.П. Медведовська // Фінансово-економічна безпека держави в умовах інтеграційних процесів: матеріали міжнарод. науково-практ. конф., 25-26 квітня 2014 р. – Львів, 2014. – С. 77-80.

124. Медведовська Т.П. Проблеми економічно безпечного розвитку регіонів / Т.П. Медведовська // Економічна безпека держави та суб’єктів підприємницької діяльності в Україні: проблеми та шляхи їх вирішення: матеріали Всеукраїнськ. науково-практ. інтернет-конф., 15-16 травня 2014 р. – Львів, 2014. – С. 94-96.

125. Медведовська Т.П. Розвиток проблемних регіонів: теоретичні аспекти мотивації / Т.П. Медведовська, // Перспективи розвитку фінансової системи: економічні та інноваційні аспекти: матеріали міжнародн. науково-практ. конф., 30-31 травня 2014 р. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 13-15.

126. Медведовська Т.П. Проблеми і перспективи інноваційної діяльності сучасного підприємства / Т.П. Медведовська // Економічна політика в контексті міжнародного співробітництва: матеріали міжнародн. науково-практ. конф., 22-23 серпня 2014 р. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 48-49.

127. Медведовська Т.П. The modern economy the processes of globalization / Т.П. Медведовська // Зовнішні та внутрішні фактори впливу на формування та розвиток економічної системи: матеріали міжнародн. науково-практ. конф. для студентів, аспірантів та молодих учених, 22-23 серпня 2014 р. – Київ, 2014. – С. 9-10.

128. Медведовська Т.П. Економічний розвиток України в сучасних умовах глобалізації та інтеграції / Т.П. Медведовська // Соціально-економічні напрями трансформації держави та регіонів: матеріали міжнародн. науково-практ. конф., 29-30 серпня 2014 р. – Львів, 2014. – С. 9-11.

129. Медведовська Т.П. Innovation management in the modern enterprise problems and prospects  / Т.П. Медведовська // Фінансово-економічний збалансований розвиток України: проблеми та шляхи їх подолання: матеріали міжнародн. науково-практ. конф., 12-13 вересня 2014 р. – Дніпропетровськ, 2014. – С. 181-182.

130. Медведовська Т.П. Роль та значення сучасної інноваційної діяльності підприємства / Т.П. Медведовська // Молодь: наука та інновації: матеріали II Всеукраїнськ. науково-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих учених, 2-3 грудня 2014 р. – Т.13.– Дніпропетровськ, 2014. – С. 5-6.

131. Медведовська Т.П. Економічний розвиток України на сучасному етапі глобалізації та інтеграції / Т.П. Медведовська // Соціально-економічні та правові основи сучасної держави в контексті глобалізації: матеріали міжнародн. науково-практ. конф., 20-21 лютого 2015 р. – Київ, 2015. – С. 25-27.

132. Медведовська Т.П. Інноваційна діяльність підприємства в умовах сьогодення: проблеми і перспективи / Т.П. Медведовська // Євроінтеграція економіки України: виклики та рішення: матеріали міжнародн. науково-практ. конф., 20-21 лютого 2015 р. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 86-87.

133. Медведовська Т.П. Enterprise in the conditions of economic transformation: innovation management / Т.П. Медведовська // Проблеми і перспективи практичної реалізації наукових досліджень матеріали XVIII міжнародн. науково-практ. конф., 27-28 лютого 2015 р. – Чернівці, 2015. – С. 34-35.

134. Медведовська Т.П. The processes of globalizatiohn in the modern economy / Т.П. Медведовська // Моделювання та прогнозування соціально-економічних процесів: матеріали міжнародн. науково-практ. конф., 27-28 лютого 2015 р. – Львів, 2015. – С. 9-10.

135. Медведовська Т.П. Сутність інновацій як економічної категорії / Т.П. Медведовська // Наукова весна - 2015: матеріали шостої науково-техн. конф., 1-2 квітня 2015 р. – Дніпропетровськ, НГУ, 2015. – С. 46-47.

136. Медведовська Т.П. Управління персоналом в умовах кризи / Т.П. Медведовська // Наукова весна - 2015: матеріали шостої науково-техн. конф., 1-2 квітня 2015 р. – Дніпропетровськ, НГУ, 2015. – С. 48-49.

137. Медведовська Т.П. Питання інновацій як економічної категорії / Т.П. Медведовська // Сучасні тенденції в економіці та управлінні: новий погляд: матеріали міжнародн. науково-практ. конф., 10-11 квітня 2015 р. – Запоріжжя, 2015. – С. 128-129.

138. Медведовська Т.П. Управління економічною безпекою підприємства: проблеми удосконалення / Т.П. Медведовська // Проблемы и перспективы социально-экономического развития территорий: материалы международн. научно-практ. конф., 29 апреля-3 мая 2015 г. – Ополе, Польща, 2015. – С. 69-70.

139. Медведовська Т.П. Innovation management in the modern enterprise / Т.П. Медведовська // Економіка в сучасних умовах: стан, проблеми та пошук шляхів їх подалання: матеріали міжнародн. науково-практ. конф., 26-27 червня 2015 р. – Львів, 2015. – С. 118-119.

140. Медведовська Т.П. Проблеми і перспективи управління інноваціями на сучасному підприємстві / Т.П. Медведовська // Економіка підприємства: сучасні проблеми теорії та практики: матеріали IV міжнародн. науково-практ. конф., 18 вересня 2015 р. – Одеса,  2015. – С. 196-197.

141. Медведовська Т.П. Інноваційна діяльність підприємства в умовах сьогодення / Т.П. Медведовська // Молодь: наука та інновації: матеріали третьої Всеукр. науково-техн. конф., 2-3 грудня 2015 р. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 56-57.

142. Медведовська Т.П. Антикризове управління персоналом на підприємстві / Т.П. Медведовська // Молодь: наука та інновації: матеріали третьої Всеукр. науково-техн. конф., 2-3 грудня 2015 р. – Дніпропетровськ, 2015. – С. 62-63.

143. Медведовська Т.П. Управління інноваціями на сучасному підприємстві: проблеми і перспективи / Т.П. Медведовська // Актуальні проблеми та перспективи розвитку економіки в умовах глобальної нестабільності: матеріали ІІІ міжнародн. науково-практ. конф., 10-12 грудня 2015 р. – Кременчук, 2015. – С. 122-123.

144. Медведовська Т.П. Теоретичні аспекти мотивації розвитку проблемних регіонів в сучасних умовах / Т.П. Медведовська // Проблеми сучасної економіки: матеріали IX міжнародн. науково-практ. конф., 11-12 грудня 2015 р. – Запоріжжя, 2015. – С. 165-167.

145. Медведовська Т.П. Процеси глобалізації сучасного економічного розвитку країни / Т.П. Медведовська // Методичні та практичні підходи до вдосконалення результативності політики економічного зростання: матеріали міжнародн. науково-практ. конф., 25-26 грудня 2015 р. – Запоріжжя, 2015. – С. 165-167.

146. Медведовська Т.П. Економічна освіта в сучасних умовах глобалізації: впровадження інновацій / Т.П. Медведовська // Наукова весна-2016: матеріали сьомої науково-техн. конф., 6-7 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 112-113.

147. Медведовська Т.П. Інноваційна діяльність підприємства: сучасний стан, проблеми і перспективи / Т.П. Медведовська // Наукова весна-2016: матеріали сьомої науково-техн. конф., 6-7 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 178-179.

148. Медведовська Т.П. Антикризове управління персоналом на сучасному підприємстві / Т.П. Медведовська // Наукова весна-2016: матеріали сьомої науково-техн. конф., 6-7 квітня 2016 р. – Дніпропетровськ, 2016. – С. 180-181.

149. Медведовська Т.П. Регіональна економічна політика України в умовах сьогодення: проблеми і перспективи / Т.П. Медведовська // Актуальні питання, проблеми розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: матеріали XII міжнародн. науково-практичн. конф., 30-31 травня 2016 р. – Частина 2. – Монреаль: ЦСП «НБК», Сєверодонецьк: вид-во СНУ ім. В.Даля, 2016. – С. 265-268

150. Медведовська Т.П. Економічний розвиток країни в контексті сучасної глобалізації та інтеграції / Т.П. Медведовська // Перспективи розвитку економіки в контексті євроінтеграційних процесів: матеріали Всеукр. науково-практичн. конф., 27-28 травня 2016 р. / ГО «Центр економічних досліджень та розвитку». – О.: ЦЕДР, 2016. – С. 20-22.

151. Медведовська Т.П. Сутність мотиваційного механізму розвитку регіонів в сучасних умовах: проблеми, перспективи / Т.П. Медведовська // Науковий диспут: питання економіки, підприємництва та фінансів: матеріали міжнародн. науково-практичн. конф, 5-6 серпня 2016 р. – Дніпропетровськ: НО «Перспектива», 2016. – С. 77-79.

152. Медведовська Т.П. Проблеми удосконалення інноваційної діяльності сучасних підприємств / Т.П. Медведовська // Модернізація та суспільний розвиток економічної системи: матеріали міжнародн. науково-практичн. конф, 12-13 серпня 2016 р. – К: Аналітичний центр «Нова економіка», 2016. – С. 77-79.

153. Медведовська Т.П. Сучасні проблеми економічно безпечного розвитку регіонів / Т.П. Медведовська // Молодь: Наука та інновації: матеріали V Всеукр. науково-техн. конф., стужентів, аспірантів і молод. учених, 28-29 листопада 2017р. 

154. Медведовська Т.П. Problems of management innovation at the enterprise under conditions the economic transformation / Т.П. Медведовська // Молодь: Наука та інновації: матеріали V Всеукр. науково-техн. конф., студентів, аспірантів і молод.учених, 28-29 листопада 2017 р.

155. Медведовська Т.П. Проблемы современного инновационного управления на предприятии в условиях экономических преобразований / Т.П. Медведовська // Розвиток науки в XXI столітті: матеріали XXXIII міжнародн. конф., 16 березня 2018 р.

156. Медведовська Т.П. Теоретичні аспекти мотивації сучасного розвитку проблемних регіонів / Т.П. Медведовська // Економіка України в умовах євроінтеграції: виклики та перспективи розвитку: матеріали І Всеукр. науково-пркт. конф., 19 квітня 2018 р.

157. Медведовська Т.П. Теоретичні аспекти щодо проблем соціально-економічного характеру сучасного розвитку туристичної індустрії /Т.П. Медведовська // Сучасні проблеми та шляхи економ. розвитку підприємств та індустрії туризму в Україні: матеріали V Всеукр. науково-практ. конф.,викладачів, молод.вчених і студентів, 18 травня 2018 р.

158. Медведовська Т.П. The concept of bioeconomy as a new paradigm for the economic development of the state problems and prospects /Т.П. Медведовська, Т.В. Раціна // Вплив біоекономіки на просторовий розвиток територій: матеріали міжнародн. науково-практ. конф., Київ, 14-15 вересня 2018 р.

159. Медведовська Т.П. To the question of the problems and perspectives of the development of bioeconomics in Ukraine /Т.П. Медведовська, Т.В. Раціна // Розвиток біоенергетичного потенціалу в сільському господарстві: матеріали IV міжнародн. науково-практ. семінару, Київ, 15-16 лютого 2019 р.

160. Медведовська Т.П. Сучасна туристична індустрія: проблеми та перспективи розвитку /Т.П. Медведовська // Актуальні питання туризмології та туристичної практики: матеріали науково-практ. конф. на базі Академії права, соціальних відносин і туризму, Київ, 18 квітня 2019 р.

161. Медведовська Т.П. Сучасна туристична індустрія: проблеми та перспективи розвитку /Т.П. Медведовська // Економіка, менджмента та аудит: сучасні проблеми, перспективи та напрями розвитку: матеріали науково-практ. конф., Львів, 31 травня 2019 р.


На головну

© 2006-2021 Інформація про сайт