Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Мельников Анатолій Миколайович

Мельников Анатолій Миколайович – доцент.

Закінчив: Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема, 1971 р. Спеціальність: "Технологія і комплексна механізація відкритої розробки родовищ корисних копалин"; кваліфікація: гірничий інженер.

Кандидат технічних наук, 08.00.05 - економіка, організація управління і планування народного господарства; доцент кафедри економіки промисловості. Тема дисертації: "Дослідження й оптимізація якості рудопотоків марганцеворудних підприємств".

Викладає дисципліни:

1. "Системи технологій і організація бізнесу" (лекції - 32 години);

2. "Методи кредитних, фондових, біржових операцій" (лекції - 24 години);

3. "Стратегічне управління підприємством" (лекції - 28 годин);

4. "Економіка і організація діяльності об'єднань підприємств" (лекції - 33 години);

5. "Управління якісттю продукції" (лекції - 28 годин);

Опубліковано за останні 4 роки 27 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч.:

 • монографії - 2
 • навчальний посібник - 1;
 • фахові статті - 7, в т.ч.: в закордонних виданнях - 2, у виданнях, що входять до науковометричної бази даних SCOPUS - 2;
 • тези доповідей - 12;
 • навчально-методичних праць - 5.
 • Кількість аспірантів і здобувачів - 2.

  Науково-дослідні теми - 1 (завершена в 2011 р.).

  Студенти переможці Всеукраїнських конкурсів:

  1. Конкурс обдарованої молоді Фонду В.М. Пінчука «Завтра.UA»:

  Комарова Анастасія Олегівна (ст. гр. ЕГ-04-1) – диплом ІІІ ступеню на наукову роботу «Соціальний захист працюючих інвалідів на підприємствах», м.Київ, 2010 рік (керівник доц. Мельников А.М.).

  2. Конкурс дипломних робіт спеціалістів і магістрів із спеціальності «Економіка підприємства»:

  - Головченко Ганна Сергіївна (ст. гр. ЕГ-05-М) – грамота в номінації «За практичну цінність рекомендацій до пропозицій» за дипломну роботу магістра «Економічний механізм валоризації геотехнологічних процесів діяльності підприємства», м. Донецьк, 2010 рік (керівник доц. Мельников А.М.);

  - Матяж Тетяна Юріївна (ст. гр. ЕГ-05-М) – грамота в номінації «За найкраще формування цілісної концепції досліджувальної проблеми» за дипломну роботу магістра «Економічний механізм валоризації соціальних процесів діяльності підприємства», м. Донецьк, 2010 рік (керівник доц. Мельников А.М.);

  - Собко Наталія Борисівна (ст. гр. ЕГ-05-М) – грамота в номінації «За найкраще обґрунтування наукової новизни в дослідженні» за дипломну роботу магістра «Економічний механізм геоекологічної валоризації процесів діяльності підприємства», м. Донецьк, 2010 рік (керівник доц. Мельников А.М.);

  - Онищенко Марина Вікторівна (ст. гр. ЕГ-06-М) – грамота в номінації «За найкраще формування цілісної концепції досліджувальної проблеми» за дипломну роботу магістра «Удосконалення методичних підходів до мотивації праці окремих категорій працівників підприємства», м. Донецьк, 2011 рік (керівник доц. Мельников А.М.);

  - Куклінова Дар’я Михайлівна (ст. гр. ЕГ-06-М) – грамота в номінації «За практичну цінність рекомендацій до пропозицій» за дипломну роботу магістра «Обґрунтування напрямків диверсифікації послуг ремонтно-будівельних робіт підприємства», м. Донецьк, 2011 рік (керівник доц. Мельников А.М.);

  - Єременко Ксенія Олександрівна (ст. гр. ЕГ-07-М) – грамота в номінації «За найкраще застосування інформаційних технологій в економічних розрахунках (оригінальність моделі інформаційного забезпечення)» за дипломну роботу магістра «Обґрунтування синергетичного ефекту використання неприбуткових проектів гірничо-металургійних підприємств», м. Донецьк, 2012 рік (керівник доц. Мельников А.М.);

  - Савченко Павло Борисович (ст. гр. М- ЕГ-10) – грамота в номінації «За найвищу багатоаспектність і міждисциплінарність дослідження проблем» за дипломну роботу магістра «Методологічні засади удосконалення контролю за собівартістю продукції в діяльності підприємства», м. Донецьк, 2012 рік (керівник доц. Мельников А.М.);

  - Богоявленська Ганна Геннадіївна (ст. гр. ЕГ-07-1) – грамота в номінації «За найвищу багатоаспектність і міждисциплінарність дослідження проблем» за дипломну роботу спеціаліста «Планування стратегій експортної діяльності підприємств», м. Донецьк, 2012 рік (керівник доц. Мельников А.М.);

  - Буштрук Анастасія Віталіївна (ст. гр. ЕГ-08-М) – грамота в номінації «За найкраще висвітлення актуальних проблем розвитку галузі» за дипломну роботу магістра «Концептуальні засади стратегічного розвитку логістичної діяльності підприємства», м. Донецьк, 2013 рік (керівник доц. Мельников А.М.);

  - Кліщевська Юлія Миколаївна (ст. гр. ЕГ-08-2) – грамота в номінації «За найвищий економічний ефект від проектних пропозицій» за дипломну роботу магістра «Обґрунтування стратегічного розвитку гірничого підприємства», м. Донецьк, 2013 рік (керівник доц. Мельников А.М.).

  Підвищення кваліфікації:

  Університет економіки та права "КРОК" (м. Київ), червень 2009 р., звіт про стажування від 09 червня 2009 р.  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2013 рр.:


  1. Оценка эффективности инвестирования проектов развития геоинформационных технологий / В.В. Лотоус, С.С. Бывалин, А.М. Мельников // Горный журнал. – 2010. – №1. – С.28–31.

  2. Мельников А.М. Економічний механізм геотехнологічної валоризації в процесах діяльності підприємств / А.М. Мельников, Н.Б Собко // Науковий вісник НГУ. – 2010. – №9. – С. 134–138.

  3. Мельников А.М. Об’єктивна необхідність геотехнологічної валоризації в розвитку підприємств гірничо-металургійного комплексу / А.М. Мельников, Н.Б Собко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Т.I. – Д.: НГУ, 2010. – С.150–152.

  4. Мельников А.М., Собко Н.Б. Оцінювання впливу на навколишнє середовище здійснення рекультивації порушених земель ВГМК / А.М. Мельников, Н.Б Собко // Трансфер технологій: від ідей до прибутку / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Т.ІІ. – Д.: НГУ, 2010. – С. 242–244.

  5. Мельников А.М. Інноваційний підхід до валоризації соціальних процесів соціовидобувних комплексів / А.М. Мельников, Т.Ю. Матяж // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Т.I. – Д.: НГУ, 2010. – С.148–150.

  6. Мельников А.М. Економічний механізм валоризації соціальних процесів соціовидобувних комплексів / Т.Ю. Матяж, А.М. Мельников // Трансфер технологій: від ідей до прибутку / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Т.ІІ. – Д.: НГУ, 2010. – С. 242–244.

  7. Мельников А.М. Обґрунтування економічного механізму залучення інвестицій, як один із напрямків реалізації концепцій геотехнологічної валоризації діяльності гірничих підприємств / А.М. Мельников, А.С. Головченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України /Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. –Т.I. – Д.: НГУ, 2010. – С. 146–148.

  8. Мельников А.М. Удосконалення економічного механізму геотехнологічної валоризації діяльності гірничих підприємств / А.М. Мельников, А.С. Головченко // Трансфер технологій: від ідей до прибутку / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Т.ІІ. – Д.: НГУ, 2010. – С. 235–237.

  9. Мельников А.М. Наукові основи валоризації процесів діяльності та розвитку гірничих підприємств [Текст]: Монографія / А.М. Мельников, Б.Ю. Собко, Н.Б. Собко. – Д.: НГУ, 2011. – 176 с.

  10. Melnikov А. Technical and geoinformational systems in mining / N.Sobko, A.Melnikov //. Concept of valorization in geotechnological, geological and social processes of mining enterprisis development. CRC Press, Taylor&Francis Group Boca Raton. London – New York Leiden. 2011. – Р.304–308.

  11. Мельников А.М. Економіко-математичне моделювання напрямків виробничої диверсифікації діяльності підприємства ремонтно-будівельної сфери / А.М. Мельников, Д.М. Куклінова // Зб. наук. праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст]: Вип.28. У 3 томах / М-во освіти і науки України, Черкаський державний технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – ч.1. – С.102–106.

  12. Мельников А.М. Визначення факторів мотивації праці окремих категорій персоналу гірничого підприємства / А.М. Мельников, М.І. Онищенко, О.А. Коваленко // Форум гірників / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: НГУ, 2011. – С.224–232.

  13. Мельников А.М. Інноваційний підхід до удосконалення системи мотивації персоналу / А.М. Мельников, М.І. Онищенко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Т.2. – Д.: НГУ, 2011. – С.38–40.

  14. Мельников А.М. Альтернативний підхід до оцінювання якості знань в стандартах вищої освіти / А.М. Мельников, О.П. Грідін // Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління / Матер. міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: НГУ, 2011.– С.108–110.

  15. Мельников А.М. Стратегічне управління економічною безпекою підприємства, як фактор забезпечення її стратегічного розвитку / А.М. Мельников, Н.Б. Пундяк // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23–26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С.119–121.

  16. Мельников А.М. Синергічні ефекти некомерційних проектів на підприємствах гірничо-металургійного комплексу / А.М. Мельников, К.О.Єременко // Науковий вісник Полтавського національного технічного університету. Серія " Економіка і регіони" №3. – Полтава: ДВНЗ "ПТУ", 2012, С. 108-115.

  17. Мельников А.М. Аналіз тенденцій змін ринкового середовища та напрямів формування стратегії розвитку гірничого підприємства / А.М. Мельников, Б.Ю. Собко,  Н.Б. Пундяк // Науковий вісник НГУ. – Т.5. – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2012 - С.121-126.

  18. Мельников А.М. До питання врахування специфічних особливостей вугільних підприємств у процесі стратегічного планування їх розвитку / А.М. Мельников, О.В. Павленко // Науковий вісник НГУ. – Т.6. – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2012 - С.140-146.

    19. Мельников А.М. Концепція та принципи формування механізму управління якістю продукції гірничо-металургійних підприємств / А.М. Мельников, О.А. Коваленко // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: Зб. матеріалів І міжнарод. наук.-практ. інтернет-конфер., 25 лют. - 1 бер. 2013 р., Дніпропетровськ-Жешув. – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2013 - С.143-146.

     20. Мельников А.М. Удосконалення логістичної діяльності підприємства / А.М. Мельников, О.О. Васильченко // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: Зб. матеріалів І міжнарод. наук.-практ. інтернет-конфер., 25 лют. - 1 бер. 2013 р., Дніпропетровськ-Жешув. – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2013 - С.12-15.

  21. Мельников А.М. Удосконалення функціонування виробничої інфраструктури підприємства / А.М. Мельников, І.І. Савченко // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: Зб. матеріалів І міжнарод. наук.-практ. інтернет-конфер., 25 лют. - 1 бер. 2013 р., Дніпропетровськ-Жешув. – Д.: ДВНЗ «НГУ», 2013 - С.75-78.

  22. Мельников А.М. Основи організації бізнесу / А.М. Мельников, О.А. Коваленко, Н.Б. Пундяк. - К.:"Центр учбової літератури", 2013. - 200 с.

  23. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра з напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства / В.М. Шаповал, А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, О.М. Ащеулова. / - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 26 с.

  24. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра зі спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) / В.М. Шаповал, А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, О.М. Ащеулова. / - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 31 с. 

  25. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи спеціаліста зі спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) / В.М. Шаповал, А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, О.М. Ащеулова. / - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 28 с. 

  26. Системи технологій і організації бізнесу. Методичні рекомендації для підготовки індивідуальної навчально-дослідної роботи студентами напряму 6.030504 Економіка підприємства. Модуль 4 / А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, Н.Б. Пундяк. - Д.: Національний гірничий університет, 2013, - 18 с. 

  27. Системи технологій і організації бізнесу. Методичні рекомендації для підготовки індивідуальної навчально-дослідної роботи студентами напряму 6.030504 Економіка підприємства. Модуль 2 / А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, Н.Б. Пундяк. - Д.: Національний гірничий університет, 2013, - 20 с. 


  На головну

  © 2006-2020 Інформація про сайт