Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Гетьман Оксана Олександрівна

Гетьман Оксана Олександрвіна – доцент, основне місце роботи – Дніпропетровська державна фінансова академія, доцент кафедри управління персоналом та економіки праці.

Закінчила: Український державний хіміко-технологічний університет, 1999 р. Спеціальність: "Економіка підприємства"; кваліфікація: магістр економіки і підприємництва.

Кандидат економічних наук, 08.06.01 – економіка, організація і управління підприємств-вами, доцент кафедри економіки промисловості та організації виробництва. Тема дисертації: "Підвищення ефективності функціонування підприємства на засадах упровадження маркетингового механізму управління їх діяльністю".

Викладає дисципліни:

"Економічна діагностика" (лекції - 28 годин).

Опубліковано за останні 3 роки 17 наукових праць, у т. ч.:

 • навчальні посібники - 1;
 • монографії - 1;
 • фахові статті - 7;
 • тези доповідей - 8.
 • Підвищення кваліфікації:

  1. Головне управління зайнятості і соціального захисту населення Дніпропетровської обласної державної організації, лютий-квітень 2012 р., сертифікат про стажування від 20 квітня 2012 р.

  2. Міжнародна науково-освітня асоціація L`Association 1901 "SEPIKE", стажування за програмою "Особливості кросс-культурного менеджменту в країнах ЄС", сертифікат від 17 січня 2012 р.  Гетьман Оксана Олександрвіна – бізнес-тренер, координатор міжнародних науково-освітніх проектів

  Має понад 150 наукових робіт (в тому числі близько 80 наукових статей і тез доповідей, 1 підручник з грифом МОНмолодьспорту України, 4 навчальних посібники з грифом МОНмолодьспорту України, 3 монографії, понад 60 праць науково-методичного характеру).  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2012 рр.:


  1. Гетьман О.О. Макроекономічне обґрунтування інноваційного впливу "маркетингової складової" у формуванні попиту і пропозиції / О.О. Гетьман // Економічний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди". Збірник наукових праць учених та аспірантів. - Спеціальний випуск. - Том 2. - Переяслав-Хмельницький, 2010. - С.12-21.

  2. Getman О. Theoretical fundamentals of increase competitiveness of personnel / О. Getman, D. Getman // Majesty of Marketing / Materials of the conference for the students and junior research staff, 7-9 December 2010. - Dniproperovsk, National Mining University, 2010. - P. 51 - 52.

  3. Getman О. Internet Franchiseketten oder Fachhandel - wer gewinnt unsere Kunden von morgen? / О. Getman, М. Sсhaefer // Marketing Review. - Hamburg, 2010. - Р. 12-13.

  4. Гетьман О.О. Конкурентоспроможність персоналу в контексті категорій розвитку сучасного ринку праці / О.О. Гетьман, І.В. Багрова // Економіка і управління у промисловості / Матеріали Всеукраїнської науково-практичної конференції, присвяченої 75-річчю факультету економіки та менеджменту. - Дніпропетровськ, НМетАУ, 2010. - С. 32-33.

  5. Гетьман О.О. Формування соціальної парадигми розвиту промислового регіону (на прикладі Дніпропетровської області) / О.О. Гетьман, І.В. Багрова, Т.С. Яровенко // Вісник економічної науки України: науковий журнал. - 2011. - №1(19). - С. 9-13.

  6. Getman О. Neue Wege im Bildungssystem des 21. Jahrhunderts / О. Getman, М. Sсhaefer // Економічний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Григорія Сковороди". Збірник наукових праць учених та аспірантів. - Випуск 16/2. - Переяслав-Хмельницький, 2011. - С. 25-31.

  7. Гетьман О.О. Побудова ефективної системи управління персоналом на промисловому підприємстві / О.О. Гетьман // Фінансово-бюджетна політика в контексті соціально-економічного розвитку регіонів / Тези Міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 21-23 березня 2011 р.). - Дніпропетровськ: ДДФА, 2011. - С. 249-252.

  8. Getman О. Effective methods of marketing research / О. Getman, D. Getman // Majesty of Marketing / Materials of the conference for the students and junior research staff, 7-8 December 2011. - Dnipropetrovsk, National Mining University, 2011. - P. 45-47.

  9. Гетьман О. Влияние мотивации на формирование профессиональных компетенций в корпоративной среде / О. Гетьман, М. Шафер // Инновации в условиях кризисна / Материалы международной научной конференции преподавателей, сотрудников и аспирантов: Сборник статей. Москва, 02-04 ноября 2011 г. - М.: РУДН, 2011. - С. 57-63.

  10. Getman О. Implementation of urban networks to improve competitiveness of individual regions / О. Getman, М. Sсhaefer // Проблемы прогнозирования и государственного регулирования социально-экономического развития / Материалы ХІІ между-нар. науч. конф. (Минск, 20-21 октября 2011 г.). В 3-х т. Т.3 /редкол. А.В. Червяков [и др.]. - Минск: НИЭИ М-ва экономики Респ. Беларусь, 2011. - С. 94-95.

  11. Гетьман О.О. Організаційно-економічний механізм підвищення конкурентоспроможності вітчизняних підприємств на засадах маркетингу / О.О. Гетьман // Монографія. - Дніпропетровськ, ДДФА, 2011. - 208 с.

  12. Гетьман О. Влияние демографических изменений на сферу образования и экономическое развитие стран Восточной и Западной Европы / О. Гетьман, М. Шафер // Економічний вісник ДВНЗ "Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди": Збірник наукових праць учених та аспірантів. - Випуск 18. - Том 3. - Переяслав-Хмельницький, 2012. - С. 355-362.

  13. Getman О. Ausbildung und Finanzierung der Zukunft unserer Studenten / О. Getman, М. Sсhaefer // Формування та реалізація пріоритетних напрямів соціально-економічного розвитку регіонів в умовах реформування системи державних фінансів / Тези міжнар. наук.-практ. інтернет-конф. (Дніпропетровськ, 29-30 березня 2012 р.). - Дніпропетровськ: Дніпропетр. держ. фін. акад., 2012. - С. 296-297.

  14. Гетьман О. Застосування Інтернет-технологій в сучасній системі освіти / О.О. Гетьман // Збірка наукових праць Національної бібліотеки ім. В.І. Вернадського. - К., 2012. - С. 35-44.

  15. Гетьман О.О. Маркетинговий підхід до побудови механізму управління конкурентоспроможністю агропромислових підприємств / О.О. Гетьман, Д.О. Гетьман // Економічні науки: Вісник Дніпропетровської державної фінансової академії. - 2012. - № 1(7). - С.153-162.

  16. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. - Київ, Центр навчальної літератури, 2010. - 488 с.

  17. Гетьман О.О. Проектування системи управління персоналом / О.О. Гетьман // Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання спеціальності 7.050109 "Управління персоналом і економіка праці", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2010. - 80 с.

  18. Гетьман О.О. Проектування системи управління персоналом / О.О. Гетьман // Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання спеціальності 7.050109 "Управління персоналом і економіка праці", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2010. - 85 с.

  19. Гетьман О.О. Проектування системи управління персоналом / О.О. Гетьман // Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050109 "Управління персоналом і економіка праці", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем спеціаліст. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2010. - 70 с.

  20. Гетьман О.О. Проектування системи управління персоналом / О.О. Гетьман // Навчально-методичний посібник для студентів заочної форми навчання спеціальності 7.050109 "Управління персоналом і економіка праці", які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістр. - Дніпропетровськ: ДДФА, 2010. - 74 с.

  21. Гетьман О.О. Проектування системи управління персоналом / О.О. Гетьман // Навчально-методичний посібник для студентів денної форми навчання, які навчаються за освітньо-кваліфікаційним рівнем "спеціаліст", "магістр" за галуззю знань 0305 "Економіка та підприємництво" за спеціальностями 7.03050501, 8.03050501 "Управління персоналом та економіка праці". - Дніпропетровськ: Дніпропетровська державна фінансова академія, 2012. - 74 с.

  22. Гетьман О.О. Роль демографічної складової в забезпеченні соціально-економічної безпеки держави / О.О. Гетьман // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23-26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - С.119-121.


  На головну

  © 2006-2020 Інформація про сайт