Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кабаченко Дмитро Васильович

Кабаченко Дмитро Васильович – доцент.

Закінчив: Національну гірничу академію України, 1998 р. Спеціальність: "Економіка підприємства"; кваліфікація: економіст.

Кандидат економічних наук, 08.00.04 - економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності); доцент кафедри економіки підприємства. Тема дисертації: "Удосконалення механізму діагностики техніко-економічного стану шахт при реструктуризації вугільної галузі".


Викладає дисципліни:

1. "Обгрунтування господарчих рішень та оцінка ризику";

2. "Оцінка вартості майна підприємства";

3. "Економічні ризики підприємства";

4. "Управління гірничим виробництвом";

5. "Організація гірничого виробництва".

Опубліковано за останні 4 роки 22 наукові праці, у т. ч.:

 • фахові статті - 8;
 • тези доповідей - 14.
 • Підвищення кваліфікації:

  1. Національний гірничий університет, диплом кандидата економічних наук від 03 грудня 2008 р. Тема дисертації: "Удосконалення механізму діагностики техніко-економічного стану шахт при реструктуризації вугільної галузі".

  2.Фонд державного майна України, ТОВ "Агентство незалежної експертизи Егіда", підвищення кваліфікації за напрямом "Оцінка об'єктів в матеріальній формі" та "Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних активів", посвідчення від 26 та 31 січня 2011 р.

  3. Фонд Державного майна України, Міжнародний інститут бізнесу, посвідчення про підвищення кваліфікації МФ № 4446 - ПК від 24.01.2013 р.

  4. Фонд Державного майна України, Міжнародний інститут бізнесу, посвідчення про підвищення кваліфікації ЦМК № 3294 - ПК від 26.01.2013 р.


  Кабаченко Дмитро Васильович - виконавчий директор ТОВ "КПД Консалтинг", сертифікований оцінювач майна, майнових прав і бізнесу на території України (сертифікат оцінювача №1674 від 27.05.2000 р.).


  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2014 рр.:


  1. Кабаченко Д.В.  Використання системного підходу при формуванні комплексної оцінки фінансового стану підприємства / Д.В. Кабаченко //  Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – З.: Класичний приватний університет. – 2010. – №3. – С. 56 – 62.

  2. Кабаченко Д.В. Особливості діагностики техніко-економічного стану шахт як інструменту ухвалення управлінських рішень в процесі реструктуризації / Д.В. Кабаченко // Науковий вісник НГУ. Економіко – правові умови діяльності підприємств. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ». – 2011. – С. 87 – 92.

  3. Кабаченко Д.В. Обґрунтування концепції вартості бізнесу як критерію ефективності діяльності підприємства / Д.В. Кабаченко, Є.С. Скрипка // Економічний вісник НГУ. –  2011. –  №4. –  С. 64 – 71.

  4. Кабаченко Д.В. Організаційний процес ухвалення управлінських рішень на основі діагностики техніко-економічного стану шахт // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ:  ПДАБА. – 2011. – №55. –  С. 218 – 229.

  5. Кабаченко Д.В. Аналіз світового досвіду формування підходів до стратегічної діагностики підприємства // Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: світове господарство і міжнародні економічні відносини. Вип.4. – Д.: Вид-во ДНУ. – 2012. –  №10/2 .– Т. 20. –  С. 79 – 88.

  6. Кабаченко Д.В. Особенности инновационного развития промышленных предприятий Украины / Д.В. Кабаченко, І.В. Воробьева  // Интегрированные основы инновационного и устойчивого развития экономики: сборник научных статей. Пенза: Приволжский Дом знаний, 2013. – С. 9 – 11.

  7. Кабаченко Д.В. Формування маркетингової стратегії управління ціновою політикою підприємств сфери послуг / Д.В. Кабаченко, М.Ю. Лотарева // Наукові засади формування та використання економічного потенціалу: моногр. / за заг. ред. В.Я. Швеця, В.М. Соловйова. – Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. – Розділ 7. Маркетингові стратегії. – С. 301 – 312.

  8. Kabachenko D.V. Account of information factor impact on efficiency of enterprise activity while making management decisions based on budgeting / D.V. Kabachenko, A.S. Rudenko // The advanced science journal ISSN 2219-746X/ Economics: Business management and administrative services. United States. Volume 2014. Issue 1. – С. 77 82.

  9. Кабаченко Д.В. Матеріальне стимулювання персоналу як фактор збереження трудового потенціалу підприємства в умовах кризи / Д.В. Кабаченко, А.В. Бабуненко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т.2. – С. 161-163.

  10. Кабаченко Д.В. Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства / Д.В. Кабаченко, К.Д. Бобров // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т.3. – С. 69-71.

  11. Кабаченко Д.В. Удосконалення існуючої системи мотивації персоналу за рахунок застосування відрядної форми оплати праці / Д.В. Кабаченко, С.Ю. Савченко // Поглед върху световната наука - 2010 / Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, 17-25 днкември 2010 г. – Софія, Болгарія.: ООД «Бял ГРАД-БГ», 2010. – Том 12. Икономики. – С. 64-67.

  12. Кабаченко Д.В. Розробка шляхів поліпшення системи стимулювання залучення вкладів та підвищення ефективності обслуговування клієнтів банку / Д.В. Кабаченко, К.М. Білецька // Поглед върху световната наука - 2010 / Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, 17-25 днкември 2010 г. – Софія, Болгарія.: ООД «Бял ГРАД-БГ», 2010. – Том 1. Икономики. – С. 69-73.

  13. Кабаченко Д.В. Совершенствование процесса подготовки управленческих кадров предприятий в сфере инновационной деятельности / Д.В. Кабаченко // Vedа а vznik – 2010/2011 / Матеріаly VІІ mezinarodni vedecko-prakticka conference», 27 prosincu 2010 – 05 ledna 2011 r. – Dil 4. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing HouseEducation and Sciences.r.o, 2010/ 2011. Dil.4. – С. 39 42.

  14. Пономаренко П.І. Робота методичної ради із викладання інноваційних дисциплін у ВНЗ Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України / П.І. Пономаренко, Д.В. Кабаченко // Зб. тез доповідей наук.-практ. конф. «Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління», 12-13 травня 2011 р.: – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С.150 – 152.

  15. Кабаченко Д.В. Разработка методических основ подготовки менеджеров в области инновационной деятельности // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 черв. 2011 р., м. Дніпропетровськ / редкол.: О.І. Амоша [та ін.]: у 2 т.  – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Т. 2. – С.133-135.

  16. Кабаченко Д.В. Potentielle entwicklung des deutschen arbeitsmarktes / Д.В. Кабаченко, П.К. Кравченко // Актуальні питання сучасної економічної науки та міжнародних відносин: Матеріали регіон. наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 2011 р.: у 3 т. – Д.: Біла К.О., 2011. – Т.3. – С. 70 – 72.

  17. Кабаченко Д.В. Підвищення якості фахової підготовки економістів в галузі оцінки майна // Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2012): Матеріали VIIІ міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 грудня 2012 р. – Х.: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2012. – С. 213 – 215.

  18. Кабаченко Д.В. Формирование инновационных подходов повышения профессиональных компетенций трудовых ресурсов / Д.В. Кабаченко, П.А. Пулария // Vedа а technologie: krok do budoucnosti – 2013 / Матеріаly ІX mezinarodni vedecko-prakticka conference, 27 unora  – 05 brezen 2013 roku. – Dil 3. Ekonomicke vedy: Praha. Publishing HouseEducation and Sciences.r.o, 2013. Dil.3. – С. 57 61.

  19. Кабаченко Д.В. Удосконалення існуючих методичних підходів стратегічного управління підприємством // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25 лют. – 1 бер. 2013 р., Дніпропетровськ – Жешув. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 93 – 99.

  20. Kabachenko D.VThe use of leasing as a tool to improve the efficiency of the credit activities of banks / D.V. Kabachenko, А.S. Kovalenko // Naukowa mysl informacyjnej powieki 2013 / Матеріаly ІX miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji, 07  – 15 marca 2013 roku. – Volume 1. Ekonomiczne nauki: Przemysl. Nauka i studia, 2013. Vol.1. – С. 28 – 32.

  21. Кабаченко Д.В. Інноваційна діяльність та її вплив на розвиток промислових підприємств України / Д.В. Кабаченко, І.В. Воробйова // Інновації і трансфер технології: від ідеї до прибутку: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 24-26 квіт. 2013 р.: – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 58 – 60.

  22. Кабаченко Д.В. Умови формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств / Д.В. Кабаченко Д.В., М.Ю. Лотарева // Формування та використання виробничого потенціалу економіки країн СНД та ЕС: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15 трав. 2013 р.: – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 6 – 7.


  На головну

  © 2006-2020 Інформація про сайт