Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Kabachenko Dmytro V.

Kabachenko Dmytro V. – Associate Professor.

He graduated from the National Mining Academy of Ukraine, 1998. Specialty: «Economics of Enterprises», qualification: economist.

Ph. D. (Economics), 08.00.04 - economics and enterprises management (by economic activities); Associate Professor of the Department of Economic of Enterprises. Theme of dissertation work: «Improving the mechanism of diagnostic economic condition of mines in the restructuring of the coal industry».


Teaching subjects:

1. «Justification of economic decisions and risk assessment»;

2. «Evaluation of enterprises property»;

3. «Economic risks of the company»;

4. «Management of mining production»;

5. «Organization of mining production».

Published for the last 4 years 22 scientific works, including:

 • professional articles - 8;
 • theses of reports - 14.
 • Advanced training:

  1. National Mining University, candidate of economic sciences Diploma from December 3, 2008. Theme of dissertation work: «Improving the mechanism of diagnostic economic condition of mines in the restructuring of the coal industry».

  2.State Property Fund of Ukraine, Co.Ltd «Agency of independent expertise Egida», advanced training on direction « Evaluation of objects in material form» and «Evaluation of integral property complexes, shares, securities, property rights and intangible assets», Certificate, 26 and 31 January 2011.

  3. State Property Fund of Ukraine, International Institute of Business, Certificate of professional development, date 24 of January 2013.

  4. State Property Fund of Ukraine, International Institute of Business, Certificate of professional development, date 26 of January 2013.


  Kabachenko Dmytro V. - executive Director of Co.Ltd «КPD Consulting», certified property, property rights and business appraiser in Ukraine (appraiser certificate № 1674 from May 27, 2000).  Bibliographic list of scientific, educational and methodological works since 2010 to 2014:


  1. Кабаченко Д.В.  Використання системного підходу при формуванні комплексної оцінки фінансового стану підприємства / Д.В. Кабаченко //  Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – З.: Класичний приватний університет. – 2010. – №3. – С. 56 – 62.

  2. Кабаченко Д.В. Особливості діагностики техніко-економічного стану шахт як інструменту ухвалення управлінських рішень в процесі реструктуризації Д.В. Кабаченко // Науковий вісник НГУ. Економіко – правові умови діяльності підприємств. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ». – 2011. – С. 87 – 92.

  3. Кабаченко Д.В. Обґрунтування концепції вартості бізнесу як критерію ефективності діяльності підприємства / Д.В. Кабаченко, Є.С. Скрипка // Економічний вісник НГУ. –  2011. –  №4. –  С. 64 – 71.

  4. Кабаченко Д.В. Організаційний процес ухвалення управлінських рішень на основі діагностики техніко-економічного стану шахт // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Дніпропетровськ:  ПДАБА. – 2011. – №55. –  С. 218 – 229.

  5. Кабаченко Д.В. Аналіз світового досвіду формування підходів до стратегічної діагностики підприємства // Вісник Дніпропетровського університету. Сер.: світове господарство і міжнародні економічні відносини. Вип.4. – Д.: Вид-во ДНУ. – 2012. –  №10/2 .– Т. 20. –  С. 79 – 88.

  6. Кабаченко Д.В. Особенности инновационного развития промышленных предприятий Украины / Д.В. Кабаченко, І.В. Воробьева  // Интегрированные основы инновационного и устойчивого развития экономики: сборник научных статей.  Пенза: Приволжский Дом знаний, 2013. – С. 9 – 11.

  7. Кабаченко Д.В. Формування маркетингової стратегії управління ціновою політикою підприємств сфери послуг / Д.В. Кабаченко, М.Ю. Лотарева // Наукові засади формування та використання економічного потенціалу: моногр. / за заг. ред. В.Я. Швеця, В.М. Соловйова. –Черкаси: Черкаський національний університет імені Богдана Хмельницького, 2013. – Розділ 7. Маркетингові стратегії. – С. 301 – 312.

  8. Kabachenko D.V. Account of information factor impact on efficiency of enterprise activity while making management decisions based on budgeting / D.V. Kabachenko, A.S. Rudenko // The advanced science journal ISSN 2219-746X/ Economics: Business management and administrative services.  United States.  Volume 2014.  Issue 1. – С. 77  82.

  9. Кабаченко Д.В. Матеріальне стимулювання персоналу як фактор збереження трудового потенціалу підприємства в умовах кризи / Д.В. Кабаченко, А.В. Бабуненко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т.2. – С. 161-163.

  10. Кабаченко Д.В. Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності використання оборотних активів підприємства / Д.В. Кабаченко, К.Д. Бобров // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т.3. – С. 69-71.

  11. Кабаченко Д.В. Удосконалення існуючої системи мотивації персоналу за рахунок застосування відрядної форми оплати праці / Д.В. Кабаченко, С.Ю. Савченко // Поглед върху световната наука - 2010 / Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, 17-25 днкември 2010 г. – Софія, Болгарія.: ООД «Бял ГРАД-БГ», 2010. – Том 12. Икономики. – С. 64-67.

  12. Кабаченко Д.В. Розробка шляхів поліпшення системи стимулювання залучення вкладів та підвищення ефективності обслуговування клієнтів банку / Д.В. Кабаченко, К.М. Білецька // Поглед върху световната наука - 2010 / Матеріали VІ міжнародної науково-практичної конференції, 17-25 днкември 2010 г. – Софія, Болгарія.: ООД «Бял ГРАД-БГ», 2010. – Том 1. Икономики. – С. 69-73.

  13. Кабаченко Д.В. Совершенствование процесса подготовки управленческих кадров предприятий в сфере инновационной деятельности / Д.В. Кабаченко // Vedа а vznik – 2010/2011 / Матеріаly VІІ mezinarodni vedecko-prakticka conference», 27 prosincu 2010 – 05 ledna 2011 r. – Dil4. Ekonomicke vedyPrahaPublishing House “Education and Science” s.r.o, 2010/ 2011. – Dil.4. – С. 39  42.

  14. Пономаренко П.І. Робота методичної ради із викладання інноваційних дисциплін у ВНЗ Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України / П.І. Пономаренко, Д.В. Кабаченко // Зб. тез доповідей наук.-практ. конф. «Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління», 12-13 травня 2011 р.: – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С.150 – 152.

  15. Кабаченко Д.В. Разработка методических основ подготовки менеджеров в области инновационной деятельности // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 черв. 2011 р., м. Дніпропетровськ / редкол.: О.І. Амоша [та ін.]: у 2 т.  – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Т. 2. – С.133-135.

  16. Кабаченко Д.В. Potentielle entwicklung des deutschen arbeitsmarktes / Д.В. Кабаченко, П.К. Кравченко // Актуальні питання сучасної економічної науки та міжнародних відносин: Матеріали регіон. наук.-практ. конф., 25-26 листоп. 2011 р.: у 3 т. – Д.: Біла К.О., 2011. – Т.3. – С. 70 – 72.

  17. Кабаченко Д.В. Підвищення якості фахової підготовки економістів в галузі оцінки майна // Дослідження та оптимізація економічних процесів (Оптимум – 2012): Матеріали VIIІ міжнар. наук.-практ. конф., 5-7 грудня 2012 р. – Х.: Національний технічний університет «Харківський політехнічний інститут», 2012. – С. 213 – 215.

  18. Кабаченко Д.В. Формирование инновационных подходов повышения профессиональных компетенций трудовых ресурсов / Д.В. Кабаченко, П.А. Пулария // Vedа аtechnologiekrok do budoucnosti – 2013 / Матеріаly ІX mezinarodni vedecko-prakticka conference, 27 unora  – 05 brezen 2013 roku. – Dil 3. Ekonomicke vedyPrahaPublishing House “Education andScience” s.r.o, 2013– Dil.3. – С. 57  61.

  19. Кабаченко Д.В. Удосконалення існуючих методичних підходів стратегічного управління підприємством // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: матеріали міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25 лют. – 1 бер. 2013 р., Дніпропетровськ – Жешув. – Д.:Національний гірничий університет, 2013. – С. 93 – 99.

  20. Kabachenko D.V.  The use of leasing as a tool to improve the efficiency of the credit activities of banks / D.V. Kabachenko, А.S. Kovalenko // Naukowa mysl informacyjnej powieki  2013 / Матеріаly ІX miedzynarodowej naukowi-praktycznej konferencji07  – 1marca 2013 roku. – Volume1Ekonomiczne naukiPrzemyslNauka i studia, 2013. – Vol.1. – С. 28 – 32.

  21. Кабаченко Д.В. Інноваційна діяльність та її вплив на розвиток промислових підприємств України / Д.В. Кабаченко, І.В. Воробйова // Інновації і трансфер технології: від ідеї до прибутку: матеріали IV міжнар. наук.-практ. конф., 24-26 квіт. 2013 р.: – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 58 – 60.

  22. Кабаченко Д.В. Умови формування та розвитку виробничого потенціалу промислових підприємств / Д.В. Кабаченко Д.В., М.Ю. Лотарева // Формування та використання виробничого потенціалу економіки країн СНД та ЕС: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 15 трав. 2013 р.: – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С. 6 – 7.


  Main page

  © 2006-2020 Інформація про сайт