Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Chokha Oleksiy M.

Chokha Oleksiy M. – Associate Professor.

He graduated from the Dnipropetrovsk Mining Institute named Artem, 1964. Speciality: «Economics and organization of the mining industry»; qualification: mining engineer-economist.

Ph. D. (Economics), 05.00.08 – economics and management in the sectors of the national economy; Associate Professor of the Department of Industrial Economics. Theme of dissertation work: «Economic efficiency of exploration works in different ways and their combinations in conditions of Far East».

Teaching subjects:

1. «Labor economics, social and labor relations» (lectures– 32 hours);

2. «Planning and control at the enterprise» (lectures– 32 hours);

3. «Economics, organization and planning of exploration works» (lectures– 32 hours, practical classes);

4. «Planning, organizing of pre-production» (lectures– 32 hours, practical classes).

Published for the last 3 years 9 scientific works, including:

 • training manuals - 1;
 • professional articles - 1;
 • theses of reports – 7.
 • Advanced training:

  1. Research and production company «Topaz» (Dnipropetrovsk), Certificate, October 28, 2010.

  2. International scientific and educational association L´Association 1901 «SEPIKE», Internship Program «Business Process Re-engineering in the activities of modern enterprises», Certificate, September 2012.  Bibliographic list of scientific, educational and methodological works since 2010 to 2014:


  1. Чоха О.М. Зниження витрат на рекультивацію земель після проведення відкритих гірничих робіт / О.М. Чоха, А.Г. Куга // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Т.2. – Д.: НГУ, 2010. – С.121–123.

  2. Чоха О.М. Реклама як фактор підвищення ефективності економіки / О.М Чоха., Т.В. Сандульська // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. – Т.2. – Д.: НГУ, 2010. – С.161–163.

  3. Чоха О.М. Методи мотивації праці на науковому підприємстві / О.М. Чоха, К.О. Степаненко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Т.1. – Д.: НГУ, 2010. – С.69–70.

  4. Чоха О.М. Проблема зменшення шкідливих викидів в атмосферу / О.М. Чоха, І.В. Воробйова // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. – Т.1. – Дніпропетровськ, 2011. – С.144-146. 

  5. Чоха О.М., Герасименко Т.В. Основні проблеми державного інвестиційного розвитку геологорозвідувальних та гірничодобувних робіт в Україні // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2011. - №36. Т. 1 – С. 23-23.   

  6. Чоха О.М., Хиря Д.О. Інноваційні фонди та перспективи їх використання в Україні / О.М. Чоха, І.В. Д.О. Хоря // Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали ІІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Д.: НГУ, 2012. – С.56-58. 

  7. Чоха А.Н. Совершенствование планирования геологоразведочных работ на основе повышения платы за недра / А.Н. Чоха // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи / Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції.  – Д.: НГУ, 2012. – С.112-114. 

  8. Планування і контроль на гірничому підприємстві: навч. пос. до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030504 /  П.І. Пономаренко, О.М. Чоха, Т.В. Герасименко. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2013. – 198 с. 

  9. Чоха О.Н., Герасименко Т.В. К вопросу совершенствования лицензирования недр в Украине// Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Д.: НГУ, 2014. – С. 73-74.  


  Main page

  © 2006-2020 Інформація про сайт