Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Shagoyan Svitlana M.

Shagoyan Svitlana M. – assistant.

She graduated from the National Mining University, 2003. Speciality: «Economics of Enterprises»; qualification: master of Economics of Enterprises.


Teaching subjects:

1. "Economics of  Enterprises" (practical classes);

2. Term Paper in Operations Management;

3. "Regional Economics" (lectures and practical classes);

4. "Investment Management" (practical classes);

5. "Management of Enterprise Potential" (practical classes);

6. Practical Training in Speciality;

7. The First manufacturing practice.

Published for the last 3 years 16 scientific works, including:

 • professional articles - 5;
 • theses of reports - 11.
 • Advanced training:

  1. International scientific and educational association L´Association 1901 «SEPIKE», Internship Program «Business Process Re-engineering in the activities of modern enterprises», Certificate, September 2012.

  2. International scientific and educational association L´Association 1901 «SEPIKE», Internship Program "Innovative Methods of Managing Enterprises", Сertificate date 19.12.2013.


  Bibliographic list of scientific, educational and methodological works since 2010 to 2014:


  1. Шагоян С.М. Корпоратизація гірничо-збагачувальних підприємств у контексті їх економічної безпеки / С.М. Шагоян // Структурні реформи і трансформації в промисловості: перспективи і пріоритети: тези доп. і повідом. Міжнар. наук.- практ. конф. – НАН України, Ін-т економіки пром.-сті; Редкол.: О.І. Амоши (відп.ред.) та ін. – Донецьк, 2010. С. 290-293.

  2. Шагоян С.М. Урахування інтересів корпоративних суб’єктів в процесі формування економічної безпеки асоційованого гірничо-збагачувального комбінату / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Стратегія розвитку України (економіка, соціологія, право): наук. журн. – К.: НАУ, 2011. - № 4. Т. 1. – С.137-145.

  3. Шагоян С.М. Економічна безпека як напрямок сталого розвитку гірничо-збагачувальних підприємств / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Бізнес-навігатор. - 2011. - №3 (24). - С. 15-21.

  4. Шагоян С.М. До питання економічної безпеки гірничо-збагачувальних комбінатів / С.М. Шагоян // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практич. конф.- Д.: Національний гірничий університет, 2011.- Т.1.- С.146-148.

  5. Шагоян С.М. Чинники економічної безпеки гірничо-збагачувального комбінату в складі корпоративного об'єднання / С.М. Шагоян // Науковий вісник НГУ. - 2011. - №6. - С.140-147.

  6. Шагоян С.М. Особливості участі держави в процесі корпоратизації підприємств як власника корпоративних прав / С.М. Шагоян // Проблеми та шляхи вдосконалення економічного механізму підприємницької діяльності / Матеріали ІІІ Міжнародної науково-практичної конференції. - Жовті Води, 2011. - С. 66-68.

  7. Шагоян С.М. Конкурентоспроможність гірничо-збагачувального комбінату в складі корпоративного об'єднання / С.М. Шагоян // Теоретичні та прикладні аспекти становлення та розвитку конкурентоспроможної економіки / Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції. - Кривий Ріг, 2011. - С. 154-156.

  8. Шагоян С.М. Граничне значення обсягів реалізації продукції на базі коефіцієнта самофінансування / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 31- трав.-2 черв. 2012 р. / ред. кол.: О.І. Амоша – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Т.1. – С.84-85.

  9. Шагоян С.М. Принципи корпоративного управління як базис економічної безпеки підприємства / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23-26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - С.165-168.

  10. Шагоян С.М. Імперативи економічної безпеки в системі корпоративного управління підприємством / С.М. Шагоян // Тенденції управління фінансовими та інноваційними процесами в умовах ринкових перетворень: матеріали міжнар. наук.-прак. конф. – Вінниця: ВНТУ, 2012. – С.393-396.

  11. Шагоян С.М. Економічна безпека гірничодобувного підприємства: інвестиційні аспекти / С.М. Шагоян // Фінансове забезпечення соціально-економічного розвитку суспільства: тези Всеукр. наук.-прак. інтернет-конф.аспірантів та молодих вчених (30 листопада 2012 р.). – Дніпропетровськ: Днепропетр. держ. фін. акад, 2012. – С.185-187.

  12. Шагоян С.М. Економічна безпека та виробнича стратегія асоційованого гірничого підприємства / С.М. Шагоян // Актуальні проблеми, шляхи та перспективи розвитку економіки України: Збірник матер. міжнар. наук.-прак. конф. – Київ: ГО «Київський економічний науковий центр», 2012. Ч.1. – С.104-106.

  13. Шагоян С.М. Управління мінерально-сировинною базою як чинник економічної безпеки гірничо-збагачувального комбінату / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки. – 2012. – Випуск № 31, ч. І. – С.13-18.

  14. Шагоян С.М. Мінерально-сировинна база економічної безпеки асоційованого гірничо-збагачувального комбінату / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку: матеріали І всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчен., 18-19 груд.2012 р. / відп. ред. В.М. Шаповал. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С.89-92.

  15. Шагоян С.М. Інвестиційні аспекти розвитку виробничого потенціалу асоційованого гірничо-збагачувального комбінату / Л.М. Солодовник, С.М. Шагоян // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб.матеріалів І міжнар. наук.-прак. інтернет-конф., 25 лют. – 1 бер. 2013 р., Дніпропетровськ – Жешув / відп. ред. В. Шаповал, Б. Шлюсарчик. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С.186-190.

  16. Шагоян С.М. Вплив корпоративного управління на інвестиційну привабливість асоційованого гірничо-збагачувального підприємства / С.М. Шагоян // Інвестиції: практика та досвід. Наук.-практ. журнал. № 18 вересень 2013. – Київ. С.16-19.

  17. Солодовник Л.М. Економічні основи обгрунтування комбінованого способу розробки корисних копалин // Л.М. Солодовник, Н.А. Черненко, С.М. Шагоян / Міжнародна економіка: інтеграція науки та практики: Збірник наук. праць: НТУУ "КПІ", 2014 р. С. 106-111.


  Main page

  © 2006-2021 Інформація про сайт