Dnipro University of Technology — Compliance with the Time
  
MicrosoftTeams-image.png
Perfileva Anastasia Alexandrovna - Associate Professor of the Department

Contacts:
phone: (056-2) 46-90-15

e-mail: perfilieva.a.o@nmu.one
Disciplines:

Basics of tourism,
Fundamentals of country studies,
Organization of excursion activities,
Cultural and ethnic tourism

Освіта:

Спеціаліст Дніпропетровський державний університет, 1997 р., спеціальність: політологія, кваліфікація: «Політолог, викладач соціально-гуманітарних дисциплін»


Ступені, звання:

Кандидат політичних наук, спеціальність 23.00.01 «Теорія та історія політичної науки», тема дисертації: «Індігенізаційний підхід у сучасному дискурсі політичної модернізації», диплом ДK № 041713, виданий 14.06.2007 р. 
Доцент кафедри міжнародних відносин, атестат 12ДЦ 035533, виданий 04.07.2013 р

Підвищення кваліфікації:

1. Цикл лекцій за тематикою екскурсоводів, обсяг 100 годин, 20.09-20-11.1994 р., посвідчення № 4539 від 20.11.1994, спілка «Знання», м. Дніпропетровськ.
2. Онлайн-курс «Туристичні гіди» Національної туристичної організації України на платформі масових відкритих онлайн-курсів Prometheus, сертифікат
3. ДНУ імені Олеся Гончара, кафедра політології з 12.04.2018 по 14.05.2018 р. Довідка № 89-400-252 про підсумки стажування від 23.05.2018 р. 
4. Університет імені Альфреда Нобеля, Семінар-тренінг он-лайн «Питання та проблеми при використанні платформи ZOOM в освітньому процесі»  13.04.2020 р. Сертифікат № 2090
5. Servier Ukraine, UGEN, Центр «Розвиток КСВ», Курс «Викладачі 4.0: Ефективні підходи для дистанційної освіти» з 16.12.2020 по 23.12.2020 р. Сертифікат б/н
6. Університет імені Альфреда Нобеля, Семінар-тренінг «Як зробити лекцію інтерактивною: прийоми та організація» 12.02.2021 р. Сертифікат № 2406
7. Київський Університет імені Бориса Грінченка, V Фестиваль освітнього лідерства «Сlever» (онлайн) 18.09.2021 р. Сертифікат № 1676/41
8. НТУ «Дніпровська політехніка», Центр професійного розвитку персоналу, Тренінг «Академічна доброчесність» НТУ «Дніпровська політехніка» з 27.09.2021 по 30.09.2021 р. Сертифікат № ЗКЦПР02070743-002-14

  

 

 

 

 

 Основні публікації (статті, монографії) за останні 5 років:

1. Перфільєва А.О. Геополітичний статус України і стратегія національного розвитку. НАТО в сучасній системі міжнародних відносин: колективна монографія / за ред. І.В. Іщенка. Дніпро: «Адверта», 2017. С. 172-185.
2. Перфільєва А.О. Геоекономічний вимір політичних конфліктів у сучасному світі. Політичні конфлікти та кризи: мобілізаційні чинники громадянської активності: монографія / за ред. Г.П. Щедрової. Дніпро: Університет імені Альфреда Нобеля, 2019. С.63-98.
3. Перфільєва А.О. Політична культура як чинник модернізації українського суспільства. Вісник Національного університету «Юридична академія України імені Ярослава Мудрого. Серія: Політологія. Х.: Право, 2016. № 2 (29). С. 282-286.
4. Перфільєва А.О. Міжнародна міграція як об’єкт глобалістичних досліджень у контексті творення стратегії розвитку держави. Регіональні студії. 2018. № 12. С. 136-140.
5. Перфільєва А.О. Гегемонізм в сучасних міжнародних відносинах. «Вісник Львівського університету. Серія філософсько-політологічні студії». 2019. № 27. С. 93-98.
6. Перфільєва А.О. Концепція міського/локального політичного режиму в українському політологічному дискурсі. Урбаністичні студії: сучасний стан та перспективи розвитку: Матеріали ІІ Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Дніпропетровськ, 25 березня 2016 р.) / видп. за випуск, професор В.В. Кривошеїн. Д.: Видавництво «Грані», 2016. С. 84-85.
7. Перфільєва А.О. Проблемний вимір української євроінтеграції. Крос-культурні та економічні аспекти розвитку євроінтеграційних процесів – 2016: матеріали міжнародного науково-практичного семінару (Кошице, 4-8 квітня 2016 року). К.: Вид-во «Оперативна друкарня «АЗБУКА», 2016. С. 40-41.
8. Перфільєва А.О. Гармонізація законодавства ЄС та України: завдання та перешкоди. Актуальні проблеми європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва України: матеріали 15-ї регіональної науково-практичної конференції,  м. Дніпро 17 травня 2018 р. / за заг.ред. Л.Л. Прокопенка. Д.: ДРІДУ НАДУ,  2018. С. 97-99.
9. Перфільєва А.О. Інтернаціоналізація вищої освіти як стратегічний пріоритет розвитку суспільства. Суспільна місія класичного університету в сучасному світі: тези доповідей Міжнародної науково-практичної конференції,  приуроченої до 100-річчя ДНУ імені Олеся Гончара / ред.кол.: М.В. Поляков (голова) та ін. Д.: ДНУ. С. 105-107.
10. Перфільєва А.О. Громадянські ініціативи як складова модернізації суспільних комунікацій. Філософсько-світоглядні та культурологічні контексти неперервної освіти: матеріали міжнародної науково-практичної конференції, м. Дніпро 12-13 квітня 2019 р., КЗВО «ДАНО» ДОР» / Нау. ред. О.Є. Висоцька. Дніпро: СПД «Охотнік», 2019. С. 39-43.
11. Перфільєва А.О. Релігійний чинник політичного процесу глобального світу. Соціально-політичні проблеми сучасності: V Всеукраїнська наукова конференція студентів і молодих вчених: тези доповідей, м. Дніпро, 20 березня 2020 р. Д: Університет імені Альфреда Нобеля, 2020. С. 83-85.


Досвід проф діяльності, участь у ГО, консультування, інші досягнення:

Досвід практичної роботи, туристичний гід, : ТОВ «АЯКС», 2015-2017 рр., довідка
Член ГО «Асоціація індустрії гостинності», з 2021 року, сертифікат.


На головну
© 2006-2022 Інформація про сайт