Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Грибіненко Ольга Миколаївна

Грибіненко Ольга Миколаївна – доцент, кандидат економічних наук, декан фінансово-економічного факультету


Контакти:

телефон: (056-2) 47-08-59 

e-mail: hrybinenko.o.m@nmu.one

Закінчила: Національну гірничу академію України, 1996 р. Спеціальність: "Економіка підприємства"; кваліфікація: гірничий інженер-економіст.

Кандидат економічних наук, 08.00.04 - Економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності). Тема дисертації: "Удосконалення системи визначення приватизаційного рейтингу вугільних шахт".


Викладає дисципліни:

1. "Проектний аналіз" (лекції - 24 години);

2. "Аналіз виробничо-господарської діяльності підприємства" (лекції - 32 години);

3. "Управління комерційною діяльністю" (практичні заняття);

4. "Аналіз операційної діяльності підприємства" (лекції - 20 годин).

Опубліковано за останні 3 роки 16 наукових праць, у т. ч.:

 • монографія - 1;
 • фахові статті - 9;
 • тези доповідей - 6.


 • Грибіненко Ольга Миколаївна - заступник декана фінансово-економічного факультету.  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2013 рр.:


  1. Грибіненко О.М. Параметри і особливості приватизації вугільних шахт / О.М. Грибіненко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Т.І. - Дніпропетровськ, НГУ, 2010. - С.112-113.

  2. Грибіненко О.М. Основні компоненти приватизаційного паспорту вугільної шахти / О.М. Грибіненко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практич. конф. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - С.83-86.

  3. Грибіненко О.М. Особливості моделювання параметрів вугільних шахт щодо доцільності їх приватизації / О.М. Грибіненко // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. - 2011. - №6. - С.140-143.

  4. Грибіненко О.М. Особливості моделювання процесів реструктуризації підприємств в умовах невизначеності / І.І. Павленко, О.М. Грибіненко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. - Донецк: ДонНУ, 2010. - С.47-49.

  5. Салли С.В. Количественная оценка взаимосвязей между внутренними ресурсами шахты / С.В. Салли, О.Н. Грибиненко // Економічний простір: збірник наукових праць - Дніпропетровськ: ДВНЗ"Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2011. - №53. - С. 261-273.

  6. Грибиненко О.Н. Основы построения приватизационного паспорта угольных шахт / О.Н. Грибиненко, Е.В. Мартякова // Управленческие технологии в решении современных проблем развития социально-экономических систем: монография; под общ. ред. Е.В. Мартяковой. - Донецк: ГВУЗ "ДонНТУ", 2011. - С.255-263.

  7. Грибіненко О.М. Інвестиційна складова приватизаційного рейтингу вугільних шахт / Л.М. Солодовник, О.М. Грибіненко // Економіка промисловості. - 2010. - № 3 (51). - С.150-154.

  8. Грибиненко О.Н. Некоторые экономические аспекты приватизации угольных предприятий Украины / О.Н. Грибиненко // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект: сб. науч. тр. - Донецк: ДонНУ, 2011. - Ч. 2. - С. 75-78.

  9. Грибиненко О.Н. Принципы построения приватизационного паспорта угольных шахт / Е.В. Мартякова, О.Н. Грибиненко // Економіка та держава. - 2011. - №10. - С. 29-31.

  10. Грибиненко О.Н. Экономическое содержание составляющих приватизационного паспорта угольных шахт / Е.В. Мартякова, О.Н. Грибиненко // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №19. - С. 28-29.

  11. Грибіненко О.М. Формування системи складових приватизаційного паспорту вугільних шахт / О.М. Грибіненко // Науковий вісник Національного гірничого університету. Темат. вип.: економіко-правові умови діяльності підприємств. - Дніпропетровськ: НТУ, 2011. - С. 53-57.

  12. Грибиненко О.Н. Особенности моделирования и аудита состояния угольных шахт / О.Н. Грибиненко // Економічний простір: зб. наук. пр. - Дніпропетровськ: ДВНЗ "Придніпровська державна академія будівництва та архітектури", 2012. - №58. - С. 153-159.

  13. Грибиненко О.Н. Совершенствование системы определения приватизационного рейтинга угольных шахт / Е.В. Мартякова, О.Н. Грибиненко // Современные проблемы управления производством: матер. VI междунар. науч.-практ. конф. (Донецк, 13-14 окт. 2011 г.). - Донецк: ГВУЗ "ДонНТУ", 2011. - С. 208-210.

  14. Грибіненко О.М. Економічна сутність та значення приватизації вугільних підприємств / О.М. Грибіненко // Розвиток країн в умовах глобалізації: технологічні, економічні, соціальні та екологічні проблеми: матер. міжнар. наук.-практ. Інтернет-конф. (Тернопіль, 15-16 бер. 2012 р.). - Тернопіль: Крок, 2012. - С. 273-275.

  15. Грибіненко О.М. Основи багатофакторної оцінки приватизаційної привабливості вугільних шахт/ О.М. Грибіненко // Проблеми сучасної економіки в умовах фінансової нестабільності: матер. міжнар. наук.-практ. конф. (Одеса, 16-17 бер. 2012 р.). - Одеса: Центр економічних досліджень та розвитку, 2012. - С. 54-55.

  16. Грибіненко О.М. Роздержавлення вугільних підприємств у забезпеченні енергетичної незалежності держави / О.М. Грибіненко // Сучасний стан економічної науки: проблеми та перспективи розвитку: матер. VIII міжнар. наук.-практ. конф. (Львів, 16-17 бер. 2012 р.). - Львів: Львівська економічна фундація, 2012. - С. 62-63.


  На головну

  © 2006-2019 Інформація про сайт