Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Кафедра сьогодні

Банер. Викладачі кафедри


Кафедра економіки підприємства входить до складу фінансово-економічного факультету Національного гірничого університету, який здійснює навчально-виховну, наукову і методичну діяльність.

Кафедра є правонаступником кафедри "економіки промисловості", яка була створена у 1968 році.

Кафедра економіки підприємства є однією з провідних в Інституті економіки Державного ВНЗ "Національний гірничий університет", який є визнаним лідером в галузі економічної освіти на Дніпропетровщині. Плідно поєднуючи багаторічні традиції та досвід з інноваційними підходами та технологіями фахівці кафедри економіки підприємства забезпечують стабільно високий рівень освіти. Наші випускники отримують всі необхідні для успішної професійної діяльності знання й навички, і тому завжди є затребуваними на конкурентному ринку праці.

На кафедрі навчаються студенти за напрямом підготовки "Економіка підприємства".

На сьогоднішній день на кафедрі працює 23 викладача, з яких 22 штатних.

Докторів наук – 4 штатних.

Кандидатів наук – 9 (8 штатних).

З них 2-є має звання професора і 7 звання доцента.

Старших викладачів – 2 штатних;

Асистентів – 8 штатних.

Співробітники кафедри мають досвід практичної та наукової діяльності на провідних промислових підприємствах, в консалтингових компаніях, науково-дослідних установах тощо.

На кафедрі здійснюється підготовка бакалаврів, спеціалістів та магістрів за спеціальністю «Економіка підприємства». 

Професор кафедри Л.М. Солодовник виступає з лекцією

Серед базових дисциплін, які викладаються на кафедрі: основи організації бізнесу, економіка підприємства, економіка галузі, економічний аналіз, організація виробництва, планування діяльності підприємства, економіка та організація інноваційної діяльності, стратегія підприємства, управління витратами, інвестування, оцінка майна підприємства, економічні ризики підприємства, проектний аналіз, бізнес-планування тощо.

Викладачі, аспіранти та студенти кафедри беруть участь у всеукраїнських та міжнародних конференціях, конгресах, симпозіумах, а також проходять стажування в провідних університетах, на промислових підприємствах та в консалтингових компаніях.

Доц., к.е.н. М.С. Пашкевич відкриває заняття школи молодих вчених "Економіко-правові основи розробки інноваційних проектів та проектів з трансферу технологій"

Фахівці кафедри здійснюють активну науково-дослідницьку діяльність, на базі якої:

впроваджують нові рішення на промислових підприємствах;

– публікують статті у провідних професійних та наукових виданнях в Україні і за кордоном;

– готують нові підручники та монографії;

– співпрацюють з іншими навчально-дослідницькими закладами та бізнес-структурами.

Доповідь та презентацію студента на конференції "Студентська весна" оцінюють колеги-студенти та викладачі кафедри

Студенти та аспіранти кафедри беруть участь у науково-дослідницькій діяльності разом з провідними фахівцями кафедри, здобуваючи нові знання та практичні навички.

Співробітники кафедри активно співпрацюють з багатьма підприємствами різних галузей та професійними асоціаціями в Україні й за кордоном, що дає змогу своєчасно привносити в навчальний процес найкращі новітні наукові й практичні досягнення.

Найкращим свідченням високої якості освіти наших випускників є їх професійні досягнення. Ми пишаємося стабільно високим рівнем працевлаштування наших випускників та великою зацікавленістю в них провідних роботодавців.

Завдяки високій якості освіти та найбільшій універсальності спеціальності "Економіка підприємства" у порівнянні з іншими економічними спеціальностями, випускники нашої кафедри працюють провідними спеціалістами відомих й авторитетних підприємств і організацій різних галузей: НВІГ "ІНТЕР-ПАЙП", КБ "ПРИВАТБАНК", шахта "Красноармійська Західна", тощо.

Викладачі кафедри проводять екскурсію по університету учням Павлоградського технікуму

Викладачі кафедри разом із студентами приймають участь у тренингу "Teambuilding" у спортивно-оздоровчому таборі "Гірник"

Навчально-методична робота кафедри 

Кафедра економіки підприємства здійснює підготовку студентів за напрямом 6.030504 «Економіка підприємства» освітньо-кваліфікаційного рівня «бакалавр» та спеціальністю 7(8).03050401 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» освітньо-кваліфікаційних рівнів «спеціаліст» та «магістр».

Навчально-методична робота проводиться відповідно до річних планів та індивідуальних планів викладачів.

Кафедра економіки підприємства забезпечує організацію навчального процесу і викладання більше 40 загальноекономічних і професійних економічних дисциплін із підготовки бакалаврів, спеціалістів і магістрів за спеціальністю «Економіка підприємства», а також 15 нормативних і вибіркових економічних дисциплін із підготовки фахівців інших економічних і технічних спеціальностей Інституту економіки, Інституту заочної освіти, Міжгалузевого інституту безперервної освіти і геологорозвідувального факультету ДІНЗ «НГУ».

Викладачами кафедри постійно поновлюються тематики контрольних та курсових робіт, контрольних завдань з лекційних та практичних модулів з кожної дисципліни; сформована база тестових завдань з ряду дисциплін; підготовлені конспекти лекцій.

Викладання усіх дисциплін ґрунтується на останніх досягненнях вітчизняної та світової освіти, при цьому враховуються усі зміни, які відбуваються в економіці та в законодавстві України, використовується досвід розвинених країн світу у вирішенні багатьох економічних проблем.

Виховна робота кафедри 

Невід’ємною складовою діяльності кафедри є виховна робота зі студентами. Насамперед, це стосується роботи кураторів академічних груп поза межами навчальних корпусів. Співпрацюючи з керівництвом деканату, наставники сприяють вирішенню нагальних проблем навчання, самопідготовки та побуту студентської молоді. За асистентами Шагоян С.М., Цихмистро В.В., Ащеуловою О.М., Сьоміною С.С., Марченко О.О., Бондаренко Л.А. та зав. каф. Шаповал В.М. закріплені групи студентів, з якими вони постійно проводять заходи виховного характеру, розглядаються питання БЖД. Не залишається поза увагою наставників академгруп виховна робота у сфері культурного розвитку студентської молоді.

Кафедра разом зі студентами бере участь в благочинних акціях під гаслом «Допоможемо дітям» для дітей у будинках сиріт, яким надається матеріальна та гуманітарна допомога.

У 2014 р. уже вдруге для студентів І–V курсів спеціальності «Економіка підприємства» було проведено «Економ-ринг» (06 травня 2014 року).

Молодіжна політика кафедри економіки підприємства базується на положеннях декларації «Про загальні засади державної молодіжної політики в Україні», за якою: «Державна молодіжна політика – це системна діяльність держави у відносинах з особистістю, молоддю, молодіжним рухом, що здійснюється в законодавчій, судовій сферах і, ставить за мету створення соціально-економічних, політичних, організаційних, правових умов та гарантій для життєвого самовизначення, інтелектуального, морального, фізичного розвитку молоді, реалізації її творчого потенціалу, як у власних інтересах, так і в інтересах України».

Молодіжна політика кафедри узгоджена з політикою університету і спрямована на виховання гармонійно розвиненої, високоосвіченої соціально активної і національно-свідомої людини, наділеної громадянською відповідальністю, високими духовними якостями, патріотичними почуттями, здатної до саморозвитку й самовдосконалення. Вона здійснюється в інтересах студентської молоді, суспільства, держави і базується на багатолітніх традиціях університету, історичному та культурному надбанні українського народу з врахуванням світового досвіду підтримки молоді.

 

На головну

© 2006-2019 Інформація про сайт