Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Науково-дослідні роботи  

На кафедрі економіки підприємства відмічається широкий спектр напрямів організації науково-дослідної роботи: виконання держбюджетної тематики, участь у міжнародних, всеукраїнських, регіональних та університетських науково-практичних, науково-методичних конференціях, «круглих столах», семінарах та симпозіумах; підготовка та видання монографій, навчальних посібників, науково-методичних рекомендацій, публікацій статей та тез доповідей; встановлення наукових зв’язків з вищими навчальними закладами України та зарубіжними вищими закладами освіти; науково-дослідна робота студентів.

Основні напрямки наукової роботи на кафедрі:

– стратегія розвитку гірничо-металургійного комплексу України;

– формування та використання потенціалу сучасних підприємств;

– становлення соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва та її складових;

– управління системою економічної безпеки вітчизняних підприємств;

– формування конкурентної політики держави, регіону, підприємства;

– формування мотиваційного механізму сучасних підприємств;

– стратегія розвитку малого бізнесу в Україні.

Професор Шаповал В.М. – член спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01 при Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет».

Професор Пономаренко П.І. є головою комісії по викладанню інноваційних дисциплін у вищих навчальних закладах при Придніпровському науковому центрі.

Професор Солодовник Л.М. – член спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01 при Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет».

Кафедра веде активну науково-дослідницьку роботу, що відображається у тематиці науково-дослідних робіт:

1. Підвищення ефективності стимулювання працівників в управлінських командах при реструктуризації геологічних підприємств (номер державної реєстрації 0112U004762, термін 2012–2013 рр., керівник – Пономаренко П.І.).

2. Вдосконалення управління матеріальними потоками в рамках внутрішньовиробничих логістичних систем (номер державної реєстрації 0112U004199, термін 2012–2015 рр., керівник – Солодовник Л.М.).

3. Формування конкурентної політики держави як стратегії розвитку сучасної України (номер державної реєстрації 0112U004197, термін 2012–2015 рр., керівник – Шаповал В.М.).

4. Управління економічною безпекою гірничо-збагачувального комбінату як суб’єкта корпоративних структур (номер державної реєстрації 0112U004200, термін 2012–2015 рр., керівник – Солодовник Л.М.).

5. Розробка організаційно-економічних механізмів забезпечення сталого розвитку гірничодобувних підприємств та регіонів (номер державної реєстрації 0112U004202, термін 2012–2015 рр., керівник – Пашкевич М.С.).

Результати науково-дослідних робіт знаходять відображення в публікаціях співробітників кафедри, впроваджуються в практику господарювання (про що свідчать акти та довідки), використовуються у навчальному процесі.

На сьогодні підготовлено до реєстрації ще 3 теми:

– Благодійність як умова формування соціально орієнтованої економіки (термін 2014–2018 рр., керівник – Шаповал В.М.);

– Екологічна відповідальність підприємств у стратегії регіонального розвитку (термін 2014–2018 рр., керівник – Шаповал В.М.).

– Механізми ефективного використання ресурсного потенціалу підприємств регіону як напрямок підвищення їх конкурентоспроможності (термін 2014–2018 рр., керівник – Шаповал В.М.).

Протягом 2013–2014 рр. кафедра виступила організатором та співорганізатором таких науково-практичних конференцій:

1. Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективне управління економікою: теорія і практика» (45 жовтня 2013 р., м. Черкаси).

2. Міжнародної науково-практичної конференції «Актуальні проблеми економіки України: тенденції, ризики, стимули» (89 листопада 2013 р., м. Дніпропетровськ).

3. ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених «Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку» (25 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ)

4. ІІ міжнародної науково-практичної конференції «Конкурентоспро-можність економіки України: теорії, моделі, механізм» (25–26 січня 2013 р., м. Херсон).

5. І міжнародної науково-практичної інтернет-конференції «Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи» (25 лютого – 1 березня 2013 р., м. Дніпропетровськ).

6. ІІІ міжнародної науково-практичної конференції «Економічний ріст в умовах державно-приватного партнерства» (15–16 березня 2013 р., м. Дніпропетровськ).

7. Міжнародної науково-практичної конференції «Ефективні механізми та стратегії управління економікою: від рівня підприємств до рівня країн» (2122 березня 2014 р., м. Дніпропетровськ).

8. Міжнародної науково-практичної конференції «Економіка та управління господарським комплексом: теорія і практика сучасності» (27 березня 2014 р., м. Луганськ).

9. Міжнародної науково-практичної конференції «Формування та ефективність використання фінансових ресурсів в економічній діяльності» (1112 квітня 2014 р., м. Черкаси).

10. Міжнародної науково-практичної конференції «Шляхи підвищення економічної ефективності в умовах реформ: досвід розвинутих та перехідних економік» (12 квітня 2013 р., м. Дніпропетровськ).

11. Міжнародної науково-практичної конференції «Ринкові економічні механізми сталого розвитку: інноваційне та фінансове забезпечення» (9–10 травня 2014 р., м. Дніпропетровськ).

12. Міжнародної науково-практичної конференції «Формування та використання виробничого потенціалу економіки країн СНД та ЕС» (15 травня 2013 р., м. Дніпропетровськ).

13. ІV-ої міжнародної науково-практичної конференції «Стратегії розвитку економічних систем на мікро- та макрорівнях» (17–18 травня 2013 р., м. Дніпропетровськ).

 

За результатами усіх конференцій опубліковані збірники матеріалів.


На головну

© 2006-2019 Інформація про сайт