Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Yurchishina Ludmila I.

Yurchishina Ludmila I. – senior lecturer.

She graduated from the Dnipropetrovsk State University, 1980. Speciality: «Economics of labor», qualification: economist.Advanced training:

1. International Scientific and Practical Conference "Science and Technology", Germany, Wiesbaden, January 2012

2. International Scientific and Educational Association L´Association 1901 “SEPIKE”, internship under the program, “Innovative Methods of Managing Enterprises”, Certified IME from 12/19/2013.

3. Certificate of professional development № 725 dated 16.12.2015, LLC "WEESVI - machine-building plant", Dnepropetrovsk (108 hours).

4. Certificate of participation in the program of international academic mobility and advanced training of teachers and scholars based on MCR Sp.z o. (Poland) with the participation of the Academy of Mining and Metallurgy. S. Staszica (Poland), Freiberg Mining Academy (Germany), Zagreb University (Croatia), for the period 02. 10.2017 - 17.11.2017 (108 hours).

5. Certificate of participation in the program of international academic mobility and advanced training of teachers and scientists on the topic: «PROGECT-TECHNOLOGIES IN THE MODERN BUSINESS EDUCATION» Association SEPIK-SEPIK ACADEMY (France), December 16, 2017 (108 hours).

6. Certificate of participation in the program of international academic mobility and advanced training of teachers and scientists on the topic: «Innovative Methods of Managing Enterprises» Association SEPIK-SEPIK ACADEMY (France), 19. 12. 2018 (108 hours).


Bibliographic list of scientific, educational and methodological works since 2010 to 2019:


1. Юрчишина Л.І. Аналіз основних підходів та оцінювання конкурентоспроможності підприємства за показниками використання людських ресурсів. / Л.І. Юрчишина // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. - 2010. - №6. - С.248-252.

2. Юрчишина Л.И. Стратегия использования человеческого потенциала. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Л.И. Юрчишина // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т. 1. - С. 73-74.

3. Юрчишина Л.И. Основные подходы к определению уровня конкурентоспособности фирмы по показателям динамики хозяйственной деятельности. / Л.И. Юрчишина, Р.С. Бобырь // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т. 1. - С. 74-76.

4. Юрчишина Л.И. Основные принципы инвестирования современного предприятия / Л.И. Юрчишина, А.В. Харченко// Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т. 1. - С.76-78.

5. Планування діяльності підприємства. Методичні рекомендації до самостійного виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.03.05 Економіка і підприємництво / Уклад.: П.І. Пономаренко, Л.І. Юрчишина., М.С. Пашкевич - Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 19 с.

6. Юрчишина Л.І. Управління трудовими ресурсами на підприємстві / Л.І. Юрчишина // Актуальні питання теорії та практики менеджменту / Матеріали II-ої Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. - Луганськ: ТОВ "Віртуальна реальність", 2011. - С. 305-306.

7. Юрчишина Л.І. Нецінова конкуренція як найбільш досконалий вид конкурентної боротьби /Л.І. Юрчишина, Д.О. Дратвер // Економіко-правові особливості розвитку України та її регіонів в умовах євроінтеграції / Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. - Сімферополь: КІЕГП, 2011. - С. 87-89.

8. Регіональна економіка. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання розрахункових індивідуальних завдань за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства для студентів всіх форм навчання / Д.В. Кабаченко, Л.І. Юрчишина. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 40 с.

9. Юрчишина Л.І. Конкурентна політика та конкурентне законодавство України / Л.І. Юрчишина // Бізнес-навігатор. - 2012. - №1(27). - С.45-52.

10. Юрчишина Л.И. Конкурентные преимущества малых предприятий / Л.И. Юрчишина, Ю.В. Колесник // Економіко-правові особливості розвитку України та її регіонів в умовах євроінтеграції / Матеріали всеукр. наук.-практ. конф.- Сімферополь: КІЕГП, 2011. - С. 102-104.

11. Юрчишина Л.И. Конкурентная среда распространения инноваций / Л.И. Юрчишина, Е.В. Вовк // Економіко-правові особливості розвитку України та її регіонів в умовах євроінтеграції / Матеріали всеукр. наук.-практ. конф.- Сімферополь: КІЕГП, 2011. - С.145-147.

12. Юрчишина Л.І. Основные подходы к определению и классификации инноваций /Л.І. Юрчишина, Ю.В. Колеснік // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України [текст] / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-4червня 2011 р., м.Дніпропетровськ/редкол. О.І. Амоша та ін.: у 2 т. - Д.:: Національний гірничий університет, 2011. - Т.2. - С. 52-53.

13. Юрчишина Л.І. Аналіз концептуальних підходів до розуміння природи конкуренції та конкурентоспроможності / Л.І. Юрчишина // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №18. - С. 41-47.

14. Yurchishina L. Human resources management as factor of increase of competitiveness of enterprise / L.Yurchishina // Technical and Geoinformational systems in mining, Taylor&Francis Group, London. - 2011. - Р.283-290.

15. Competitive ability of Ukraine economy: condition and rising prospects / L.Yurchishina // European Science and Technology [Text] / Materials of the international research and practice conference, Wiesbaden, January 31st, 2012 / publishing of-fice "Bildungszentrum Rodnik e. V.". - с.WiesbadenGermany, 2012. - Р.811-819.

16. Юрчишина Л.И. Управление качеством как фактор повышения экономической безопасности предприятия / Л.И. Юрчишина // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23-26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - С.199-201.

17. Юрчишина Л.И. Конкурентоспособность экономики Украины: состояние и перспективы повышения // European Science and Technology: international scientific conference. Bildungszentrum Rdk e.V. Wiesbaden, 2012.

18Юрчишина Л.І. Теоретичні підходи до стратегії розвитку конкурентоспроможності підприємства // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVII Міжнародної наук.-практ. конференції (29-30 травня 2012 р.) м. Луцьк: Волинський національний університет, 2012. – 322 с.

19. Юрчишина Л.И. Развитие инновационной модели управления предприятием // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 31 травня – 2 червня 2012 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Т.2. – 136 с.

20. Юрчишина Л.И. Инновационное развитие экономики Украины: проблемы и перспективы // Инновации в создании и управлении бізнесом (онлайн) // ІІІ Междунар. науч. конференция г. Москва (електронна версія).

21. Л.І. Юрчишина. Вплив ефективного використання людського капіталу на конкурентоспроможність підприємства. Сучасні технології управління на підприємстві. колективна монографія/під заг.ред. К.Ф.Ковальчука. - Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013.-288 с. (українською та російською мовами).

22. К.Ф.Ковальчук, Л.И.Юрчишина, Д.Е.Козенков, Wiestaw Waszkielewicz,Honorata Howaniec.Формирование конкурентных стратегий предприятия в период глобализации мировой экономики. Determinants, methods and strategies of development of entereprises.monografia. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Biatej, 2013.-251c.

23. Д.А. Биличук. Трансфер технологий и почему он важен для Украины. Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку: матеріали І всеукр. Наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчен., м. Дніпропетровськ, 2013. - 100с.

24. Л.І. Юрчишина. Сучасне підприємство та його конкурентні стратегії. Економіка підприємства:проблеми та перспективи розвитку. Дніпропетровськ, 2013.

25. Л.І. Юрчишина. Особливості формування і розвитку концепції людського капіталу. Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи. Дніпропетровськ-Жешув, 2013.

26. А.А.Скляр, Ю.О.Володько Конкурентоспроможність України та її вплив на імідж держави. Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку: матеріали І всеукр. Наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчен., м. Дніпропетровськ, 2013. - 100с.

27. К.Ф.Ковальчук, Л.И.Юрчишина, Д.Е.Козенков, Wiestaw Waszkielewicz, Honorata Howaniec. Формирование конкурентных стратегий предприятия в период глобализации мировой экономики. Determinants, methods and strategies of development of entereprises.monografia. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Biatej, 2013.-251c.

28. Л.І. Юрчишина. Підприємництво і зовнішнє середовище //  Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми економіки України: тенденції, ризики, стимули", Дніпропетровськ, листопад 2013. – С.108-110.

29. Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів спеціальності 7.030504 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» / Л.І. Юрчишина. – Д.: ДержавнийВНЗ «Національний гірничий університет», 2014. – 50 с.

30. Юрчишина Л.І. Конкурентоспроможність персоналу як засіб досягнення стратегічної мети підприємств / Л.І. Юрчишина //  Матеріали ІІ всеукраїнської  науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку". - Д.: НГУ, 2014. - С. 83 - 86.

31. Юрчишина Л.І. Конкуренція як засіб реалізації підприємництва / Юрчишина Л.І., // Детермiнанти сталого розвитку організацій в умовах глобалiзацiї: зб. матеріалів ІІ мiжнар. наук.- практ. Iнтернет конф.студ., 25-27 груд. 2015 р. м. Дніпропетровськ/ відп. ред. В.М.Шаповал; М-во освiти i науки України - Д.: НГУ, 2015. - 100 с. (77-81).

32. Юрчишина Л.І., Саакян К.С. Цінова політика як головна складова конкурентоспроможності підприємства / Юрчишина Л.І., // Детермiнанти сталого розвитку організацій в умовах глобалiзацiї: зб. матеріалів ІІ мiжнар. наук. - практ. Iнтернет конф.студ., 25-27 груд.2015 р. м. Дніпропетровськ/ відп. ред. В.М.Шаповал; М-во освiти i науки України - Д.: НГУ, 2015. - 100 с. (35-37).

33. Юрчишина Л.І., Котвицкая Е.А. Інноваційно-інвестиційна система України. / Юрчишина Л.І., // Детермiнанти сталого розвитку організацій в умовах глобалiзацiї: зб. матеріалів ІІ мiжнар. наук.- практ. Iнтернет конф.студ., 25-27 груд.2015 р. м. Дніпропетровськ/ відп. ред. В.М.Шаповал; М-во освiти i науки України - Д.: НГУ, 2015.- 100.( 29-31с.).

34. Юрчишина Л.И., Корнеева М.Ю. Состояние угольных рынков в мире./ Юрчишина Л.І., // Детермiнанти сталого розвитку організацій в умовах глобалiзацiї: зб. матеріалів ІІ мiжнар. наук.- практ. Iнтернет конф.студ., 25-27 груд. 2015 р. м. Дніпропетровськ/ відп. ред. В.М.Шаповал; М-во освiти i науки України - Д.: НГУ, 2015.- 100 с.(33-35 с.).

35. Юрчишина Л.І. Обгрунтування стратегій підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства. / Юрчишина Л.І., // Економіка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи. Збірник матеріалів ІV мiжнар. наук. - практ. Iнтернет конф.,травень 2016 р. м. Дніпропетровськ/ відп. ред. В.М.Шаповал; М-во освiти i науки України - Д.: НГУ, 2016.- 87 с. (81-84).

36. Юрчишина Л.І. Вплив розвитку людського капіталу на туризм. / Юрчишина Л.І., // Економіка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи.Збірник матеріалів ІV мiжнар. наук.- практ. Iнтернет конф.,травень 2016 р. м. Дніпропетровськ/ відп. ред. В.М.Шаповал; М-во освiти i науки України - Д.: НГУ, 2016. .- 87 с. (77-80).

37. Юрчишина Л. І. Конкурентні стратегії туристичного підприємства [Електронний ресурс] / М. В. Шпак, Л. І. Юрчишина // Східна Європа: економіка, бізнес та управління. – 2017. – №4 (09). – С. 135-139.

38. Юрчишина Л. І. Дестинація як основа регіонального розвитку туризму/ Л. І. Юрчишина // Економічий вісник НГУ. – 2017. – № 4 (60). С. 77–84.

     39. Iurchishina L. The features of formation of competitive advantages of power enterprises / L. Iurchishina, T. Kaliuzhna // Advanced Engineering Forum. –  Switzerland: Trans Tech Publications. – 2017. – P. 151-156.

40. Юрчишина Л. І. Вартісні підходи до оцінки рівня конкурентоспроможності промислового підприємства [Електронний ресурс] / Л. І. Юрчишина //  Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія: Економічні науки. – Херсон: Херсонський державний університет, Видавничий дім «Гельветика». – 2018. – Вип. 18. – Ч. 2. – С. 38 – 43.

41.Юрчишина Л.І. Вплив товарної політики підприємства на його конкурентоспроможність  /Юрчишина Л.І. // Економіка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи : зб. матеріалів ІV мiжнар. наук.-практ. інтернет конф., 10-12груд.2018р. м. Дніпро/відп.ред. В.М.Шаповал, В.Я.Швець, Б. Слюсарчик;  М-во освiти i науки України, Нац. техн.ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т.– Дніпро: НТУ« ДП», – 2018. – 239 с. (225-227 с.).

42. Юрчишина Л.І. Обгрунтування стратегій підвищення конкурентоспроможності промислового підприємства /Юрчишина Л.І. // Економіка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи : зб. матеріалів ІV мiжнар. наук.-практ. інтернет конф., 10-12груд.2018р. м. Дніпро/відп.ред. В.М.Шаповал, В.Я.Швець, Б. Слюсарчик;  М-во освiти i науки України, Нац. техн.ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т.– Дніпро: НТУ« ДП», – 2018. – 239 с. (228-230 с.).

43. Юрчишина Л.І. Вплив розвитку людського капіталу на туризм / Юрчишина Л.І. // Економіка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи : зб. матеріалів ІV мiжнар. наук.-практ. інтернет конф., 10-12груд.2018р. м. Дніпро/відп.ред. В.М.Шаповал, В.Я.Швець, Б. Слюсарчик; М-во освiти i науки України, Нац. техн.ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т.– Дніпро: НТУ« ДП», – 2018. – 239 с. (231-233 с.).

44. Юрчишина Л.І., Трофименко К.А. Сутність та оцінка основних засобів /Юрчишина Л.І. // Економіка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи : зб. матеріалів ІV мiжнар. наук.-практ. інтернет конф., 10-12груд.2018р. м. Дніпро/відп.ред. В.М.Шаповал, В.Я.Швець, Б. Слюсарчик;  М-во освiти i науки України, Нац. техн.ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т.– Дніпро: НТУ« ДП», – 2018. – 239 с. (234-236 с.).

45. Юрчишина Л.І. Шляхи удосконалення процесу управління інвестиційною діяльністю підприємства /Юрчишина Л.І. // Економіка в умовах глобалiзацiї: проблеми, тенденції, перспективи : зб. матеріалів ІV мiжнар. наук.-практ. інтернет конф., 10-12груд.2018р. м. Дніпро/відп.ред. В.М.Шаповал, В.Я.Швець, Б. Слюсарчик;  М-во освiти i науки України, Нац. техн.ун-т «Дніпровська політехніка»; Жешувський ун-т.– Дніпро: НТУ« ДП», – 2018. – 239 с. (237-239 с.).

46. Юрчишина Л. І., Тарасенко В.А. Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств в контексті їх стратегічного розвитку/ Л. І. Юрчишина // Економічий вісник  НТУ «ДП»  – 2019. – № 3.

47. Liudmyla Yurchyshina, Аnastasia Shevelok. Ukraines GDP growth in 2018 : Analysis and dynamics / Yurchyshina L. // Розширюючи обрії: зб. тез чотирнадцятого між нар. форуму студ. і молодих учених, 11-12 квітня 2019 р., м. Дніпро / за ред. С.І. Кострицької; М-во освіти і науки України; Дніпровська політехніка.-  Д.:ДП,2019. – 374 с. (49-50 с.).


Main page

© 2006-2020 Інформація про сайт