Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Герасименко Тетяна Володимирівна

Gerasimenko Tetyana V. – Associate Professor.

She graduated from the National Mining University, 2002. Specialty: «Economics of Enterprises», qualification: economist.

Ph. D. (Geology), 04.00.19 - economic geology. Theme of dissertation work: «Evaluation of the economic efficiency of geophysical research in the early stages of search and exploration of hydrocarbon deposits in northern edge of the Dnieper-Donets basin».Advanced training:

Kyiv National University named Taras Shevchenko, candidate of geologic sciences Diploma from May 31, 2011.

Сertificate of School of Financial Management (Hogeschool Rotterdam) has taken part in the International Business week, the subject was "Risk Management" (from 11 till 15 of November 2013).

Сertificate of Higher School of Banking in Wroclaw has taken part in the International project "International Mass Event Organization on recent experience of Euro-2012" (from 7 till 20 of July 2013).

Сertificate of School of National Mining University has taken part in the International Business week, the subject was "Business Development" (from 15 till 19 of April 2013).

Сertificate of Higher School of Banking in Wroclaw has taken part in the International strategic game "Europe Fair" (from 28 till 29 of May 2013).

International scientific and educational association L´Association 1901 «SEPIKE», Internship Program "Innovative Methods of Managing Enterprises", Сertificate IME 0459/2013 date 19.12.2013.

International scientific and educational association L´Association 1901 «SEPIKE», Internship Program "Modern Principles of Human Resource Management", Сertificate BPR 0225/2013 date 28.03.2013.

Travel House Tourist agency (Cairo, Egypt). Traineeship on program «Active sales of tourist services» was held from 12.09.2016 to 17.09.2016. Certificate, 17.09.2016.

TA "Flamenco-Tour" (Dnipro, Ukraine). Improvement of qualification in connection with the opening of specialty 242 "Tourism" from 30.11.2015 to 31.05.2016. Certificate from 31.05.2016.

Association SEPIKE - SEPIKE ACADEMY (Poitiers, France). Internship "Project Technologies in the Modern Business Education" (108 hours), November 13-24, 2017. Certified, 12/16/2017.

Certificate of English language proficiency has been obtained in accordance with the European CEFR assessment system. Level of knowledge - B2.

NGO Noosphere Association. Training "Data Mining for Economists", State Higher School "NSU", Certificate, 20.09.2018.

Intensive training "I am a leader". ODK-Group Company, Dr. Oded Kravtchyk; (Dnipro, Ukraine), November 24, 2019 (certificate dated November 24, 2019).

Training Intelligence Sales Workshop. ODK-Group Company, Dr. Oded Kravtchyk; (Dnipro, Ukraine), September 01, 2019 (certificate dated September 01, 2019).


Bibliographic list of scientific, educational and methodological works since 2010 to 2019:

1. Герасименко Т.В. Про необхідність підвищення економічної ефективності геофізичних дослі-джень на стадіях пошуку родовищ вуглеводнів / Т.В. Герасименко, Г.І. Пирля // Трансфер технологій: від ідей до прибутку / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. - Т.ІІ. - Д.: НГУ, 2010. - С. 74-76.

2. Герасименко Т.В. Стан та перспективи зовнішньоекономічної діяльності підприємств Дніпропетровського регіону / Т.В.Герасименко, Т.О. Горобець // Науковий вісник НГУ. - 2010. - №4. - С.137-141.

3. Омельченко В.В. Прогнозування нафтогазоперспективних ділянок фундаменту за даними гравімагніторозвідки в межах Скворцовсько-Юлівської площі північного борту ДДз / В.В. Омельченко, Т.В. Герасименко, В.К. Свистун // Нафтогазова геофізика - інноваційні технології / Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції. - Івано-Франківськ, 2011. - С. - 155-160.

4. Чоха О.М., Герасименко Т.В. Основні проблеми державного інвестиційного розвитку геологорозвідувальних та гірничодобувних робіт в Україні // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2011. - №36. Т. 1 – С. 23-23.

5. Герасименко Т.В. Можливі напрями покращення економіки геофізичних експедицій в умовах кризових явищ у гірничодобувному комплексі України // Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, апірантів та молодих вчених. – 2013. – С. – 23-25.

6. Планування і контроль на гірничому підприємстві: навч. пос. до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030504 /  П.І. Пономаренко, О.М. Чоха, Т.В. Герасименко. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2013. – 198 с.

7. Герасименко Т.В., Таранець О.В. Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності виробництва за рахунок відновлення основних засобів // Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – 2013. – С. – 25-27.

8. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра з напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства / В.М. Шаповал, А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, О.М. Ащеулова. / - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 26 с.

9. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра зі спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) / В.М. Шаповал, А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, О.М. Ащеулова. / - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 31 с.

10. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи спеціаліста зі спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) / В.М. Шаповал, А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, О.М. Ащеулова. / - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 28 с.

11. Системи технологій і організації бізнесу. Методичні рекомендації для підготовки індивідуальної навчально-дослідної роботи студентами напряму 6.030504 Економіка підприємства. Модуль 4 / А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, Н.Б. Пундяк. - Д.: Національний гірничий університет, 2013, - 18 с.

12. Системи технологій і організації бізнесу. Методичні рекомендації для підготовки індивідуальної навчально-дослідної роботи студентами напряму 6.030504 Економіка підприємства. Модуль 2 / А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, Н.Б. Пундяк. - Д.: Національний гірничий університет, 2013, - 20 с.

13. Нечепуренко М.О., Герасименко Т.В. Використання методів математичного моделювання в економіці // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Д.: НГУ, 2014. – С. 41-43.

14. Чоха О.Н., Герасименко Т.В. К вопросу совершенствования лицензирования недр в Украине // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Д.: НГУ, 2014. – С. 73-74.

15. Герасименко Т.В. Шляхи диверсифікації діяльності металургійних підприємств з метою збільшення прибутку / Т.В. Герасименко // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 – 20 бер. 2014 р., Дніпропетровськ – Жешув / відп. ред. В. Шаповал, Б. Шлюсарчик. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – С.16–18.

16. Мельников А.М., Герасименко Т.В. Оцінка використання світових ресурсів мідьвмісної сировини / А.М. Мельников, Т.В. Герасименко // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2014. - №5. – С. 123–128. (фахове видання)

17. Герасименко Т.В. Про необхідність стимулювання раціонального природокористування / Т.В. Герасименко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 7 (4). – С. 114 – 118. (фахове видання)

18. Герасименко Т.В. Про вдосконалення методики визначення витрат часу на проведення робіт з пошуку і розвідки вуглеводнів / Т.В. Герасименко // Науково-виробничому журналі “Інноваційна економіка”. – 2014. – № 4 (53). – С. 323 – 329. (фахове видання)

19. Герасименко Т.В. Про переваги розвитку мінерально-сировинної бази вуглеводнів держави перед імпортованою продукцією / Т.В. Герасименко // Ефективна економіка. – 2014. – №10. – Режим доступу до журналу: http:www.economy.nayka.com.ua (фахове видання)

20. Герасименко Т.В. Напрями підвищення інвестиційної привабливості геологорозвідувальних робіт для розширення мінерально-сировинної бази України / Т.В. Герасименко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №21. – С. 63 – 67. (фахове видання)

21. Герасименко Т.В. Практичні дослідження, екологічні та економічні засади перевизначення площ територій чорнобильських зон відчуження / Т.В. Герасименко // Ефективна економіка. – 2014. - №11. – Режим доступу до журналу: http:www.economy.nayka.com.ua (фахове видання)

22. Герасименко Т.В. Соціальна направленість взаємодії держави і бізнесу – основа енергонезалежності України / Т.В. Герасименко // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. –Т.1. С. 248-254.

23. Герасименко Т.В. Екологічні та економічні передумови перегляду скорочення соціальних виплат на територіях радіоактивного забруднення / Т.В. Герасименко // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 – 16 грудня 2014 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – С.27–31.

24. Чоха О.М., Герасименко Т.В. Удосконалення планування робіт ремонтно-механічних майстерень в наслідок калькулювання витрат на ремонтні роботи / О.М. Чоха, Т.В. Герасименко // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 – 16 грудня 2014 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – С.128–133.

25. Herasymenko T.  Case management of product quality at the mining enterprises, 2015 / Herasymenko T., Melnikov A.  // Theoritical and practical solutions of mining resources mining / Balkema book. - 539-547 p.

26. Герасименко Т.В. Ефективне управління раціональним природокористуванням в умовах міста / Т.В. Герасименко // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23– 27 бер. 2015 р., Дніпропетровськ – Жешув / відп. ред. В. Шаповал, Б. Шлюсарчик. – Д.: Національний гірничий університет, 2015. – С.40–43.

27. Herasymenko T.V. Current state and prospects of development of exchange trade in the markets of oil and petroleum products in Ukraine / Herasymenko T.V. // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів ІI міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2426 листопада 2015 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2015. – С.213–217.

28. Шаповал В.М. Управління соціально-економічним розвитком гірничого підприємства / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко Т.В. // Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. – 2016. – № 5-6 (63). – С. 45 – 50. (фахове видання)

29. Шаповал В.М. Про розширення джерел фінансування соціально-економічного розвитку підприємства / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко Т.В. // Економічний вісник національного гірничого університету. – 2016. – № 2 (54). – С. 76 – 82. (фахове видання)

30. Шаповал В.М. Фактори та принципи підвищення ефективності діяльності підприємств туристичного комплексу / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Економічний вісник НГУ. – 2016. – №3(55). – С.79–86. (фахове видання)

31. Шаповал В.М. Особливості реалізації інформаційних технологій відповідно до підприємств туристичного комплексу / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Сталий розвиток. – 2016. – №3(32). – С.79–85. (фахове видання)

32. Герасименко Т.В. Основи стратегічного управління розвитком туристичної галузі України / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Інноваційна економіка. – 2016. – №9-10'[65]. – C.37–44. (фахове видання)

33. Шаповал В.М. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці [Електронний ресурс] / В.М. Шаповал, О.М. Грибіненко, Т.В. Герасименко // Економіка та суспільство. – 2017. – №10. – Режим доступу до журналу:http://www.economyandsociety.in.ua/journal-10/17-stati-10/1093-shapoval-v-m-gribinenko-o-m-gerasimenko-t-v.

34. Шаповал В.М. Розробка актуальних економічних стратегій підприємств туристичної галузі України [Електронний ресурс] / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Шпак // Приазовський економічний вісник. – 2017. – Випуск 2(02). – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-02.

35. Шаповал В.М. Формування та розвиток конкуренції у туристичній індустрії України / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Шпак // Економічний вісник НГУ. – 2017. – №2(57). – С.81–88.

36. Герасименко Т.В. Планування сталого розвитку туристичної території (на прикладі Дніпропетровської області) / В.М. Шаповал, М.С. Пашкевич, Т.В. Герасименко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2017. – №2(58). – С.170–179.

37. Герасименко Т.В. Управління розвитком туризму (на прикладі Дніпропетровської області) / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Шпак // Економічний вісник НГУ. – 2018. – №1(61). – С.159–166.

38. Герасименко Т.В. Особливості реалізації цифрових технологій у туризмі / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, І.А. Шаповал // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт.–1 лист. 2018 р. / [відповід. за вип. : М.Ю. Барна] – Львів : ЛТЕУ, 2018. – С.252–255.

39. Герасименко Т.В. Формування та розвиток конкуренції в ринковій економіці (на прикладі туристичної індустрії України) / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Бєлобородова // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2018. – Випуск 18. – С.43–51.

40. Герасименко Т.В. Амортизаційна політика: сутність, проблеми, напрями вдосконалення / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, Л.А. Бондаренко // Науковий погляд: економіка та управління. – 2019. – №2(64). – С.72–80.

41. Herasymenko T.V.  Increasing the efficiency of using economic potential of tourist complex / V.M. Shapoval, T.V. Herasymenko // Інноваційна економіка. – 2019. – №3–4[79]. – С.59–64.

42. Герасименко Т.В. Удосконалення механізму управління продуктивністю промислових підприємств України / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Економічний вісник НГУ. – 2019. – №2(66). – С.99–107.

43. Герасименко Т.В. Особливості реалізації цифрових технологій у туризмі / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, І.А. Шаповал // Сталий розвиток туризму на засадах партнерства: освіта, наука, практика : матеріали І Міжнар. наук.-практ. конф., 31 жовт.–1 лист. 2018 р. / [відповід. за вип. : М.Ю. Барна] – Львів : ЛТЕУ, 2018. – С.252–255.

 Main page

© 2006-2020 Інформація про сайт