Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Тарасенко Вікторія Анатоліївна

Тарасенко Вікторія Анатоліївна – асистент


Контакти:

телефон: (056-2) 46-90-15 

e-mail: tarasenko.v.a@nmu.one
Закінчила: Національний гірничий університет, 2010 р. Спеціальність: "Економіка підприємства"; кваліфікація: економіст.


Викладає дисципліни:

1. «Проектний аналіз» (практичні заняття);

2. «Визначення порівняльної ефективності варіантів виготовлення продукції» (практичні заняття);

3. «Внутрішній економічний механізм підприємства» (практичні заняття);

4. «Управління витратами» (практичні заняття).


Опубліковано за останні 4 роки 8 наукових праць, у т. ч.:

 • фахові статті - 4;
 • тези доповідей - 4.

 • Підвищення кваліфікації:

  1. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 "SEPIKE", стажування за програмою «Modern Principles of Human Resource Menegement». Certificate, березень 2013 р.

  2. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 "SEPIKE", стажування за програмою  «Innovative Methods of Managing Enterprises». Certificate, грудень 2013 р.
  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2013 рр.:


  1. Тарасенко В.А. Соціально-побутове забезпечення потреб робітників при вахтовому методі організації робіт / В.А. Тарасенко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 25-26 квіт. 2012 р. - Харків: ІФІ, 2012. - С. 160-162.

  2. Пономаренко П.І. Необхідність обґрунтування удосконалення структури КП «Південукргеологія» / П.І. Пономаренко, В.А. Тарасенко //  Економіка промисловості, 2012. -   № 1-2 (57-58) – С. 232-235.

  3. Пономаренко П.І. Удосконалення стимулюючої функції існуючої системи оплати праці бурових бригад вахтовим мето­дом / П.І. Пономаренко, В.А. Тарасенко // Економічний вісник. - Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2012. - № 2. - С. 19-24.

  4. Пономаренко П.І. Особливості та­рифної системи оплати праці і її удоскона­лення щодо стимулювання праці робітників бурових бригад на геологічних підприємст­вах галузі / П.І. Пономаренко, В.А. Тарасенко // Прометей: регіональний збірник науко­вих праць з економіки. - Донецьк: ДЕГІ, - Вип. 2 (35). - С. 240- 242.

  5. Пономаренко О.П. Переваги і недо­ліки тарифної системи оплати праці / П.І. По­номаренко, В.А. Тарасенко // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-4 черв. 2011 р., м. Дніпропетровськ. - Дніпропетровськ: На­ціональний гірничий університет, 2011. - Т. 2. - С. 40-42.

  6. Пономаренко О.П. Організація робіт і  оплата праці вахтовим методом  / О.П. Пономаренко, В.А. Тарасенко // Сталий розвиток підприємств, регіонів, країн: Матеріали міжнар. наук.- практ. конф., 5 – 7 листоп. 2012 р., м. Дніпропетровськ. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Т. 1. – С.146-147.

  7. Пономаренко П.І. Бурова бригада як основний виробничий підрозділ командно бригадної форми організації робіт на геологічних підприємствах / П.І. Пономаренко, В.А. Тарасенко // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23–26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С.124–126.

  8. Тарасенко В.А. Анализ определения термина стимулирование труда / В.А. Тарасенко // Научно- теорет. и практ. журнал,  2013, 30(78), С. 24-28.


  Останне редагування 19.11.2016 р. о 12:22

  На головну

  © 2006-2018 Інформація про сайт