Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Шаповал Валентина МихайлівнаШаповал Валентина Михайлівна – завідувач кафедри.

Закінчила Дніпропетровський державний аграрний університет і отримала кваліфікацію економіста по бухгалтерському обліку в сільському господарстві. По закінченню працювала у цьому ж університеті, пройшовши шлях від асистента до доцента кафедри бухгалтерського обліку. У 2000 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. З 2000 по 2006 рік працювала у Дніпропетровському університеті економіки та права доцентом, заступником завідувача кафедри економіки підприємства, вченим секретарем спеціалізованої вченої ради на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук. У 2002 році отримала вчене звання доцента кафедри економіки підприємства. З 2006 по 2011 рік працювала на посаді доцента кафедри економіки підприємства, а з 2012 року – завідувач кафедри економіки підприємства Державного ВНЗ «Національний гірничий університет». У 2012 році захистила дисертацію на здобуття наукового ступеня доктора економічних наук. У 2015 році отримала вчене звання професора кафедри економіки підприємства.

 

Наукова діяльність спрямована на дослідження проблем соціальної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності. Розроблена авторська концепція соціальної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності, де обґрунтовано нові методологічні підходи і теоретичні положення щодо формування та розвитку соціальної відповідальності суб’єктів підприємництва в сучасних умовах. За матеріалами досліджень опубліковано 90 наукових праць у наукових фахових виданнях України, у провідних зарубіжних виданнях та у матеріалах конференцій. Коло наукових інтересів розширилось дослідженнями екологічної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності, як складової соціальної відповідальності бізнесу, та благодійності, як багатоаспектної людської діяльності, соціального, психологічного та економічного феномену.

 Здійснює наукове керівництво аспірантами та здобувачами:

1. Бережна Марія Валеріївна, тема дисертації «Екологічна відповідальність підприємств у стратегії регіонального розвитку»;

2. Анастасіо Коррея Мануел, тема дисертації «Благодійність як умова формування соціально орієнтованої економіки»;

3. Волосов Денис Олександрович, тема дисертації «Взаємодія держави і некомерційних організацій в сучасних ринкових умовах».

.4. Сьоміна Світлана Сергіївна, тема дисертації «Економічний механізм функціонування логістичних систем на машинобудівних підприємствах»;

5. Юрчишина Людмила Іванівна, тема дисертації «Формування конкурентної політики держави як стратегії розвитку сучасної України»;

6. Мельникова Юлія Ігорівна, тема дисертації «Підвищення конкурентоспроможності промислових підприємств через впровадження логістичного підходу».

 7. Нечепуренко Микита Олександрович, тема дисертації «Формування соціальної відповідальності малого та середнього бізнесу в Україні».Член спеціалізованої вченої ради Д 08.080.01 при Державному вищому навчальному закладі «Національний гірничий університет».

 Виступала офіційним опонентом під час захисту дисертацій на здобуття наукового ступеня кандидата наук:

– Гамової Оксани Вікторівни «Управління фондом оплати праці у стимулюванні інноваційної діяльності промислового підприємства», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами діяльності);

– Коломієць Вікторії Миколаївни «Розвиток конкурентоспроможності персоналу машинобудівних підприємств», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.04 – економіка та управління підприємствами;

– Трушенко Олени Миколаївни «Франчайзинг як спосіб розвитку підприємницької організації», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки;

– Шепель Наталії Григ орівни «Управління використанням ресурсів металургійних та машинобудівних підприємств в ринкових умовах», представлену на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук зі спеціальності 08.00.04 – економіка та управління підприємствами (за видами економічної діяльності);

– Дацкевич Наталії Олегівни «Соціальна відповідальність підприємництва: формування та реалізація в національній економіці», подану на здобуття наукового ступеня кандидата економічних наук за спеціальністю 08.00.01 – економічна теорія та історія економічної думки.
Керівник комплексних науково-дослідних тем:

1. Становлення соціальної відповідальності бізнесу в Україні (номер державної реєстрації 0108U006516, термін 2006–2010 рр.).

2. Формування конкурентної політики держави як стратегії розвитку сучасної України (номер державної реєстрації 0112U004197, термін 2012–2015 рр.).

3. Вплив корпоративної синергії та комплексного використання сировини на економіку асоційованого гірничо-збагачувального підприємства (номер державної реєстрації 0116U006737, термін 2016–2019 рр.).

4. Забезпечення конкурентоспроможності промислового підприємства за рахунок вдосконалення людського капіталу (номер державної реєстрації 0116U005631, термін 2016–2020 рр.).

5. Інтеграція України у світовий ринок туристичних послуг (номер державної реєстрації 0 116U005632, термін 2016–2021 рр.).
Автор 191 наукової і навчально-методичної праці, зокрема: 3 навчальних посібників, 18 монографій, 81 статті, у т. ч. у провідних зарубіжних виданнях, які входять до таких наукометричних баз, як «Ulrich's Periodicals Directory» (США), Global Impact Factor (Австралія), Genamics Journal Seek (США), eLIBRARY.RU/РИНЦ (Росія), Open Academic Journals Index (Росія), ResearchBib (Японія), Index Copernicus (Польща), DeutscheNationalBibliotek (Німеччина) та ін. h-индекс – 7.
Монографія «Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою» (автор Шаповал В.М.) посіла І місце у номінації «Монографії» ІХ Обласного міжвузівського конкурсу 2012 року «Кращі наукові, навчальні, навчально-методичні та художньо-публіцистичні видання» (протокол №8 від 07.06.2012 р.).

 Член редакційної ради:

– Економічного віснику НГУ (Дніпро, Україна);

– міжнародного журналу «European Journal of business and Economics» (print ISSN 1804-5839, online ISSN 1804-9699) (PraguaCzech Republik);

– наукового альманаху «Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics» (print ISSN 2196-9531) (OsthofenDeutschlandPoitiersFrance), який видається Міжнародною науково-освітньою асоціацією LAssociation 1901 «SEPIKE». 
Була рецензентом на:

– навчальний посібник «Антикризове управління» (автор Шатун В.Т., Чорноморський державний університет ім. П. Могили), 2013 р.

– навчальний посібник «Економічна теорія: практикум» (автори Вініченко І.І., Курбацька Л.М., Васильєв С.В., Дніпропетровський державний аграрно-економічний університет), 2014 р.

– монографію «Національна економіка: фактори зростання» (автор Глуха Г.Я., Дніпропетровський університет імені Альфреда Нобеля), 2014 р.

– монографію «Діагностика соціальних процесів регіональних ринків праці» (автор Поліщук Н.О., Покровський індустріальний інститут ДонНТУ), 2016 р.

 Вписана до книги «Портрет успішної жінки України» (Видавництво ПП «УкрРось», Київ 2014 р.).
Викладає дисципліни:

«Управління потенціалом підприємства»;

«Управління інвестиційною діяльністю»;

«Соціальна відповідальність бізнесу».

 Стажування 

1. Українська асоціація з розвитку менеджменту та бізнес-освіти, круглий стіл «Впровадження курсу з корпоративної соціальної відповідальності в українських університетах: методологія, перші результати, перспективи», сертифікат від 06 жовтня 2010 р.

2. Вища школа економіки та менеджменту (м. Прага, Чеська республіка), стажування за програмою «Стратегічний менеджмент та управління людськими ресурсами», сертифікат від 15 листопада 2011 р.

3. International Academy of Sciences and Higher Education London, Great Brita-in, 2nd International Scientific Conference «Modern trends in scientific thought de-velopment», Silver Diploma in nomination «Economic Sciences», 14 February, 2011.

4. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою «Розвиток бізнесу в країнах Східної і Західної Європи» (120 год.), Certificate, червень 2012 р.

5. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою «Business Process Re-Engineering in the Activities of Modern Enterprises» (120 год.), Certificate, вересень 2012 р.

6. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою «Modern Principles of Human Resource Management», Certificate, березень 2013 р.

7. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою «Innovative Methods of Managing Enterprises», Certificate, грудень 2013 р.

Institute of International Academic and Scientific Cooperation (Budapest, Hungary), Diploma, November 2014.

9. Institute of Innovative Technologies in Education and Science (Tbilisi, Georgia). Traineeship on program «Small business – a leading sector of the market economy» was held from 21.10.2016 to 27.10.2016. Certificate, 27.10.2016.

10. Travel House Tourist agency (Cairo, Egypt). Traineeship on program «Active sales of tourist services» was held from 12.09.2016 to 17.09.2016. Certificate, 17.09.2016.

11. Trawelling’LLC CEO (Tbilisi, Georgia). Professional practice in tourism was held from 05.06.2016 to 10.09.2016. Certificate №АА-00043, 10.09.2016.

12. ТА «Фламенко-Тур» (Дніпро, Україна). Підвищення кваліфікації у зв’язку з відкриттям спеціальності 242 «Туризм» з 30.11.2015 р. по 31.05.2016 р. Довідка від 31.05.2016 р.

13. Institute of Innovative Technologies in Education and Science (Tbilisi, Georgia). Roun dtable «Business development in conditions of crisis. Experience in Georgia» was held from 31.03.2016 to 08.04.2016. Certificate, 08.04.2016.

14. Institute of Innovative Technologies in Education and Science Round Table «The course for success: the leader of the XXI century» was held from 13.12.2015 to 16.12.2015 (Larnaka, (Cyprus). Certificate, 16.12.2015.

15. Національний ЕРАЗМУС+ Офіс в Україні, Міністерство освіти і науки України, Національна академія педагогічних наук України (Київ, Україна). Семінар «Процедури, інструменти та критерії в рамках системи забезпечення якості вищої освіти», 12 вересня 2017 р. Сертифікат від 12.09.2017 р.Основні публікації

 Навчальні посібники:

1. Шаповал В.М., Аврамчук Р.Н., Ткаченко О.В. Економіка підприємства: Уведення в спеціальність / За науковою і загальною редакцією д-ра екон. наук, проф. В.А. Ткаченка. – Київ: Центр навчальної літератури, 2003. – 288 с.

2. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економічна діагностика: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2007. – 307 с.

3. Гетьман О.О., Шаповал В.М. Економіка підприємства: Навчальний посібник для студентів вищих навчальних закладів. – Київ, Центр навчальної літератури, 2010. – 488 с.

Монографії:

1.Шаповал В.М. Вплив глобалізаційних процесів на інституціоналізацію концепції соціальної відповідальності підприємництва / В.М. Шаповал // zarządzanie w dobie globalizacji (wybrane aspekty). – Monografia / Red. B. Ślusarczyk, K.Wł. Krupa. – Bratislava: Vydavatel’stvo ECONOM, 2008. – 415 s. (S.63–119).

2.Шаповал В.М. Становление социальной ответственности бизнеса в Ук-раине и тенденции ее развития в условиях кризиса / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавская // Национальная экономика в условиях глобализации: бизнес и общество в противостоянии кризису: Коллективная монография / Под общей ред. А.Я. Линькова. – Спб.: Издательский Дом «РУССКИЙ ОСТРОВ», 2009. – 484 с. (С.385–392).

3.Shapoval V. Ecologic component of social responsibility of business (experience of Poland and Ukraine) / V. Shapoval, A. Ashcheulova // Єдина Європа: перспективи розвитку : Монографія = United Europe: prospects of development : Monograph / Національний гірничий університет, Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – 254 с. (С.219–225).

4.Shapoval V. Community foundation as modern mechanism of partnership of authorities, business and civil society / J. Rybak, V. Shapoval // The role of human capital in the development of countries and regions of central and eastern Europe, Monograph: ed. A. Ignasiak-Szulc. – Torun: TNOiK, 2010. – 322 рр. (Р.247–256).

5.Shapoval V. Influence of the World Economic Crisis on International Cooperation (as exemplified by Poland and Ukraine) / J. Rybak, VShapoval // Global Economy Challenges of the 21th Century, Edited by prof. Sławomir I. Bukowski. – Radom: Technical University of Radom, 2010. – 537 рр. (Р.122–133).

6.Шаповал В.М. Роль релігії у формуванні ділової етики підприємництва / Я. Рибак, В. Шаповал // Ціннісні орієнтири інституціоналізації економічного розвитку [Текст]: кол. монографія / За заг. ред. А.О. Задої. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2010. – 771 с. (С.395–420).

7.Шаповал В.М. Соціальна відповідальність бізнесу в структурі управління економікою: монографія / В.М. Шаповал. – Д.: Державний ВНЗ «Національний гірничий університет», 2011. – 357 с.

8.Shapoval V. International experience of forming socially oriented models of business behavior // VShapoval // Єдина Європа: нові виклики [Текст] = United Europe: new challenges: моногр. / Держ. вищ. навч. закл. «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ; Вища банківська школа, м. Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 285 с. (С.41–53).

9.Shapoval V. Features of small enterprises functioning under the conditions of globalization / JRybak, VShapoval, VVoloshenyuk // Єдина Європа: розширюючи кордони [Текст]: монограф. = Unaited Europe: widening borders : monograf / ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 274 с (С.5–15).

10.Shapoval V. Ecologic Component of Social Responsibility of Business (Experience of Poland and Ukraine) / V. Shapoval, A. Ashcheulova // Сommon Europe: Ukraine and Poland under Conditions of Globalization and European Integration. – Monograph: ed. K. Wilk, A. Hetmanczuk. – Poznan–Wrocław: Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Bankowej, 2012. – 399 p. (P.183193).

11.Shapoval V. International experience of forming socially oriented models of business behavior / V. Shapoval // Сommon Europe: Ukraine and Poland – New Socioeconomic Challenges. – Monograph: ed. K. Wilk, A. Hetmanczuk. – Poznan–Wrocław: Wydawnictwo Wyzszej Szkoły Bankowej, 2012. – 473 p. (P.183203).

12.Shapoval V. Cross-border cooperation as a factor of frontier development Poland and Ukraine / J. Rybak, V. Shapoval // Єдина Європа: Погляд у майбутнє [Текст]: моногр. = United Europe: Future prospects: monograph / ДВНЗ «Національний гірничий університет», Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; за/ред. О.І. Амоші. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С.148–156.

13. Шаповал В.М. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку підприємств в умовах державної інноваційної політики України / М.С. Пашкевич, В.М. Шаповал, Д.М. Куніна // Інноваційний розвиток економіки: процеси та явища: монографія / за заг. ред. В.Я. Швеця, М.С. Пашкевич; М-во освіти і науки України, Національний гірничий університет. – Д.: НГУ, 2013. – 612 с. (С.369–374).

14. Шаповал В.М. Благотворительная деятельность горнодобывающих предприятий как составляющая глобального устойчивого развития / В.М. Шаповал, Анастасио Коррэа Мануэл //Удосконалення економічних механізмів управління сучасними системами підприємств, корпорацій, галузей, регіонів, країн: монографія / за заг. ред. Ю.З. Драчука, В.Я. Швеця; М-во освіти і науки України; Луган. нац. ун-т ім. Т. Шевченка; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – 402 с. (С.138–145).

15. Шаповал В.М. Аналіз концептуальних підходів до проблеми соціальної відповідальності суб’єктів підприємницької діяльності / В.М. Шаповал, О.О. Гетьман, О.О. Бендасюк // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с. (C.80–94.).

16. Шаповал В.М. Благодійність, як елемент соціальної відповідальності бізнесу / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавська, Анастасіо Корреа Мануел // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. – Т.1. – 629 с. (C.237247.).

17. Шаповал В.М. Формування екологічної свідомості як основи екологічної відповідальності / В.М. Шаповал, В.В. Волошенюк, О.А. Коваленко, М.В. Бережна // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за заг. ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014.– Т. 2. – 408 с. (С.391–401.).

18. Шаповал В.М. Проблеми взаємодії держави і бізнесу в сучасних умовах / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавська, О.М. Ащеулова // Розвиток економіки України в умовах глобалізації світового господарства: кол. мон. [За заг. ред. Ю.І. Пилипенка]. – Д.: НГУ, 2014. – С.123–135.

Статті у провідних зарубіжних виданнях:

1. Шаповал В.М. Уровни социальной ответственности предпринимате-льства в контексте глобализационных процессов / В.М. Шаповал, Н.П. Дуброва // Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Regionalizacja i globalizacja, część 2, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów. –2006. – Zeszyt Nr 9. – S.149–155.

2. Шаповал В.М. Сферы проявления социальной ответственности предпринимательства / В.М. Шаповал // Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy. Gospodarka oparta na wiedzy, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Teorii Ekonomii, Rzeszów. – 2007. – Zeszyt Nr 11. – S.437–442.

3. Шаповал В.М. Особенности становления социальной ответственности бизнеса в Украине / В.М. Шаповал, В.П. Валиков // Nierówności społeczne a wzrost gospodarczy w kontekście spójności społeczno-ekonomicznej, wyd. Uniwersytetu Rzeszowskiego, Katedra Teorii Ekonomii i Stosunków Międzynarodowych, Rzeszów. – 2008. – Zeszyt Nr 13. – S.253–261.

4. Shapoval V. Socially Responsible Business Formation in Ukraine / V. Shapoval // Perspectives of Innovations, Economics and Business. – 2009. – Vol.3. – Р.117–120.

5. Shapoval V. Factors of corporate social responsibility in Ukraine. A role of the EU in its development / V. Shapoval, А. Ashcheulova // Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wrocławiu. – 2010. – Nr.15. – S.229–240.

6. Shapoval, V. Social Responsibility As Competitive Advantage of Business Development / J. Rybak, V. Shapoval // Social and Natural Sciences Journal. – 2010. Vol.1. – Р.16–24.

7. Shapoval, V. Effect of the World Financial Crisis on Real Estate Market (in terms of Poland and Ukraine) / J. Rybak, V. Shapoval // European Journal of Business and Economics – 2010. – Vol. 1 – Р.51–57.

8. Shapoval V. Business-State Partnership as a Basis of Social Responsibility Implementation / V. Shapoval // European Journal of Business and Economics. – 2011. – Vol.5. – Р.57–62.

9. Shapoval V. Modern Models of Social Responsibility of Business: Common Features and Differencies / V. Shapoval // Zeszyty Naukowe Wyzszej Szkoly Bankowej we Wrocławiu. – 2011. – Nr.22. – S.247–268.

10. Shapoval V. Tendecies of Real Estate Market Development in the Current Context (in Terms of Poland and Ukraine) / J. Rybak, V. Shapoval // Perspectives of Innovations, Economics and Business – 2011 – Volume 8. – Issue 2. – Р.17–22.

11. Shapoval V. Entrepreneurship als soziales phänomen und seine sozialen komponenten / V. Shapoval // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Journal L´Association 1901 «SEPIKE»: Norderstedt, Deutschland, Poitiers, France, 2013. – S.143–146.

12. Shapoval V. Charity practiced by companies and organizations in transitive economies / V. Shapoval, A. Manuel // The Advanced Science Journal. – Volume 2014. – Issue 4. – P.7–10.

13. Шаповал В.М. Предпосылки формирования, сущность и эволюция концепции устойчивого развития / М.С. Пашкевич, В.М. Шаповал // Science and World. – 2014. – №4(8). – Vol. II. – Р.40–45.

14. Shapoval V. Sustainable development in mining: approaches to implementation in Ukraine / V. Shapoval, M. Pashkevych // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Journal L´Association 1901 «SEPIKE»: Osthofen, Deutschland, Poitiers, France, 2014. – Ausgabe 4. – P.221224.

15Shapoval V. Business environmental responsibility within the system of economic and social categories V. Shapoval, M. Berezhna // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics. – Journal L´Association 1901 «SEPIKE»: Osthofen, DeutschlandPoitiersFrance, 2014. –Ausgabe 6. – P.160–164.

Статті у фахових українських виданнях за 2010–2017 рр.:

1. Шаповал В.М. Негативні наслідки діяльності підприємств вугільної промисловості України / О.І. Шаров, В.М. Шаповал // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – №1. – С.210–218.

2. Шаповал В.М. Соціальна відповідальність як конкурентна перевага розвитку сучасного бізнесу / В.М. Шаповал // Проблемы развития внешнеэкономических связей и привлечения иностранных инвестиций: региональный аспект. – Сборник научных трудов. Донецк: ДонНУ, 2010. – С.189–193.

3. Шаповал В.М. Фонди місцевих громад – сучасний механізм партнерства влади, бізнесу та громадянського співтовариства / В.М. Шаповал // Інвестиції: практика та досвід. – 2010. – №7. – С.37–41.

4. Шаповал В.М. Вплив заробітної плати на рівень грошових надходжень бізнес-організації / Солодовник Л.М., Шаповал В.М., Цихмистро В.В. // Держава та регіони. Серія: Економіка та підприємництво. – 2010. – №3. – С.166–173.

5. Шаповал В.М. Вплив релігії на формування ділової етики / В.М. Шаповал // Теоретичні та прикладні питання економіки. Збірник наукових праць. Випуск 22. (за заг. ред. проф. Єханурова Ю.І., Шегди А.В.). – К.: Видавничо-поліграфічний центр «Київський університет», 2010. – С.87–99.

6. Шаповал В.М. Вплив заробітної плати на формування грошових надходжень бюджетної сфери регіону / Л.М. Солодовник, В.М. Шаповал, В.В. Цихмистро // Економіка: проблеми теорії та практики: Збірник наукових праць. – Випуск 264: В 9 т. – Т.ІV. – Дніпропетровськ: ДНУ, 2010. – С.891–899.

7. Шаповал В.М. Формування інституціональної підтримки соціальної відповідальності підприємництва в Україні / В.М. Шаповал // Бізнес-навігатор. Спеціальний випуск, присвячений засіданню круглого столу Міжнародної академії економіки та екотехнологій. – 2010. – №21. – С.148–154.

8. Шаповал В.М., Головкова Л.С. Розвиток системи соціального управління акціонерних товариств [Електронний ресурс] / В.М. Шаповал, Л.С. Головкова // Ефективна економіка. – 2010 – № 12. – Режим доступу: http://www.economy.nayka.com.ua.

9. Шаповал В.М. Розширення економічної свободи як чинник розвитку українського бізнесу та становлення його соціальної відповідальності / В.М. Шаповал, Д. Гладков // Збірник наукових праць Черкаського державного технологічного університету. Серія: Економічні науки [Текст] : Вип. 28. Ч. ІІ / М-во освіти і науки України. Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – С.126–132.

10. Шаповал В.М. Удосконалення економічного механізму стимулювання екологічної відповідальності підприємств України / В.М. Шаповал, М.В. Бережна // Теоретичні і практичні аспекти економіки та інтелектуальної власності. – 2011. – Вип. 2. – С.234–239.

11. Шаповал В.М. Проблеми розвитку персоналу на виробничому підприємстві / В.М. Шаповал, Т.З. Гвініашвілі // Наука й економіка. Науково-теоретичний журнал Хмельницького економічного університету. – 2012. – Випуск 4(28). – Том 2. – С.136–139.

12. Шаповал В.М. Вплив менталітету нації на характер мотивації праці на українських підприємствах / В.М. Шаповал, М.С. Пашкевич, Д.А. Дратвер // Економічний простір: Збірник наукових праць. – №68. – Дніпропетровськ: ПДАБА, 2012. – С.282–289.

13. Шаповал В.М. Еволюція взаємодії суспільства і природи в процесі виробництва / В.М. Шаповал, О.А. Коваленко // Інституціональний вектор економічного розвитку / Institutional Vector ofEconomic Development : збірник наукових праць МІДМУ «КПУ». – Мелітополь : Вид-во КПУ, 2013. – Вип. 6 (1). – С.111–122.

14. Шаповал В.М. Детермінація розвитку ринку освітніх послуг та ринку праці в Україні /В.М. Шаповал, О.О. Гетьман // Інноваційна економіка. – 4’2014. – №53. – С.202–210.

15. Шаповал В.М. Механізм побудови HR-брендів у вітчизняній практиці / В.М. Шаповал, О.О. Гетьман // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №21. – С.18–23.

16. Shapoval V. Innovation mechanism of development the educational market and labor market in Ukraine / O. Getman, V. Shapoval // Вісник Академії митної служби України. Серія «Економіка». – 2014. – №2(52). – С.49–60.

17. Шаповал В.М. Проблемы в сфере оплаты труда в Украине / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавская, О.Н. Грибиненко, И.А. Шаповал // Современные тенденции социального, экономического и правового развития стран Евразии: сборник научных трудов / отв.ред. Н.Г. Казимирова. – Моск. ун-т им. С.Ю. Витте; ф-л Моск. ун-та им. С.Ю. Витте в г. Ростове-на-Дону [Электронное издание]. – М.: ОУВО «МУ им. С.Ю. Витте», 2016. – 5,78 Мб. – С.484–496.

18. Шаповал В.М. Управління соціально-економічним розвитком гірничого підприємства / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Інноваційна економіка. – 2016. – №5–6'[63]. – С. 45-50.

19. Шаповал В.М. Про розширення джерел фінансування соціально-економічного розвитку підприємства / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Економічний вісник НГУ. – 2016. – № 2 (54). – С. 76-82.

20. Шаповал В.М. Фактори та принципи підвищення ефективності діяльності підприємств туристичного комплексу / В.МШаповал, Т.ВГерасименко // Економічний вісник НГУ. – 2016. – №3(55). – С.79–86.

21. Шаповал В.М. Особливості реалізації інформаційних технологій відповідно до підприємств туристичного комплексу / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Сталий розвиток. – 2016. – №3(32). – С.79–85.

22. Шаповал В.М. Основи стратегічного управління розвитком туристичної галузі України / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Інноваційна економіка. – 2016. – №9–10'[65]. – C.37–44.

23. Шаповал В.М. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці [Електронний ресурс] / В.М. Шаповал, О.М. Грибіненко, Т.В. Герасименко // Економіка та суспільство. – 2017. – №10. – Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-10/17-stati-10/1093-shapoval-v-m-gribinenko-o-m-gerasimenko-t-v.

24. Шаповал В.М. Розробка актуальних економічних стратегій підприємств туристичної галузі України [Електронний ресурс] / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Шпак // Приазовський економічний вісник. – 2017. – Випуск 2(02). – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-02.

25. Шаповал В.М. Формування та розвиток конкуренції у туристичній індустрії України / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Шпак // Економічний вісник НГУ. – 2017. – №2(57). – С.81–88.

Матеріали конференцій за 2010–2017 рр.

1. Шаповал В.М. Інституціональна підтримка соціально відповідальної діяльності в Європі / В.М. Шаповал // «Україна – Польща – ЄС: сучасний стан та перспективи». Збірник матеріалів міжнародної науково-практичної конференції. Вроцлав. – Херсон: ПП Вишемирський В.С., 2010. – С.202–209.

2. Шаповал В.М. Екологічна відповідальність як інструмент реалізації концепції сталого розвитку / В.М. Шаповал, О.М. Ащеулова // Теория и практика экономики и предпринимательства / Материалы VIІ Международной научно-практической конференции. Алушта, 1113 мая 2010 года. – Симферополь, 2010. – С.159.

3. Шаповал В.М. Визначення оптимального обсягу партії поставки матеріальних ресурсів / В.М. Шаповал, С.С. Сьоміна // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України»], (Дніпропетровськ, 20–22 травня 2010 року). – Т. 1. – С.228–229.

4. Шаповал В.М. Соціальна відповідальність бізнесу в Україні: регіональний аспект / В.М. Шаповал, Д.Ю. Гладков // Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. [«Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України»], (Дніпропетровськ, 20–22 травня 2010 року). – Т. 1. – С.71–72.

5. Шаповал В.М. Благотворительность как условие повышения качества жизни людей / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавская // Посткризисный мир: глобализация, многополярность, модернизация, институты: материалы Международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 20–22 мая 2010 г.): в 3 т. Т. 2 / под ред. А.Ю. Архипова, Ю.М. Осипова, В.А. Алешина, В.Н. Овчинникова. – М.: Вузовская книга, 2010. – С.357361.

6. Шаповал В.М. Деловая этика украинского бизнеса: традиции и перспектива / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавская // Посткризисный мир: глобализация, многополярность, модернизация, институты: материалы Международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 20–22 мая 2010 г.): в 3 т. Т. 1 / под ред. А.Ю. Архипова, Ю.М. Осипова, В.А. Алешина, В.Н. Овчинникова. – М.: Вузовская книга, 2010. – С.406–412.

7. Шаповал В.М. Особенности формирования деловой этики украинского бизнеса / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавская // Социльные факторы устойчивого инновационного развития экономики: тез. докл. ІІ Междунар. науч.-практ. конф. (г.Минск, 22–23 сент. 2010 г.) / редкол.: Л.П. Черныш [и др.]. – Минск: ГИУСТ БГУ, 2010.– С.174–175.

8. Шаповал В.М. Інструменти стимулювання соціально відповідальної поведінки / В.М. Шаповал, О.М. Ащеулова // Актуальные проблемы и перспективы развития экономики Украины / Материалы IX Международной научно-практической конференции. Алушта, 30 сентября–2 октября 2010 года. – Симферополь, 2010. – С.22–23.

9. Шаповал В. Проблемы и перспективы трансграничного сотрудничества Польши и Украины / Я. Рыбак, В. Шаповал // Starpreģionālās ekonomiskās integrācijas attīstības stratēģija ES apstākļos. Starptautiskās zinātniskās konferences materiāli / Meņšikovs V. (red.). – Daugavpils: Daugavpils Universitātes Akadēmiskais apgāds «Saule», 2011. – Р.266–274. (288 lpp.)

10. Шаповал В.М. Розвиток соціальної відповідальності бізнесу в Україні та необхідність її державної підтримки / В.М. Шаповал // Modern trends in scientific thought development: materials digest of the 2nd International Scientific Conference (January 31 – February 14, 2011, Kiev, London). Economic science / All-Ukrainian Academic Union of specialist for professional assessment of scientific research and pedagogical activity; Organizing Committee: B. Zhitnigor (chairman), I. Kypreichyk, A. Tim, G. Georgiou, S. Serdechny, L. Staker – Odessa: InPress, 2011. – P.243–246.

11. Шаповал В.М. Особливості соціальної звітності / В.М. Шаповал, Д. Гладков // Облік, контроль і аналіз в управлінні підприємницькою діяльністю [Текст] / Матеріали VIII Міжнародної  науково-практичної конференції (Черкаси, 18–20 травня 2011 р.): в 3 т. Т. ІІ. Аналіз та контроль підприємницької діяльності. Моделювання і прогнозування економіки / Відп. ред. В.М. Яцен-ко; М-во освіти і науки, молоді та спорту України, Черкас. держ. технол. ун-т. – Черкаси: ЧДТУ, 2011. – С.54–56.

12. Шаповал В.М. Тенденції розвитку соціально відповідальної поведінки суб’єктів підприємництва в Україні / В.М. Шаповал, О.М. Ащеулова // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23–26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С.194–199.

13. Шаповал В.М. Особенности мотивации социально ответственного поведения / В.М. Шаповал, И.А. Шаповал // Социально-экономические ориентиры инновационного развития современного общества [Текст] : материалы Междунар. науч.-практ. конф., / Челяб. ин-т (фил.) РГТЭУ. – Челябинск: Центр науч. сотрудничества, 2013. – С.231–236.

14. Шаповал В.М. Роль економічної свободи у розвитку українського підприємництва та становлення його соціальної відповідальності / В.М. Шаповал, Н.Б. Пундяк, І.А. Шаповал // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 25 лют. – 1 бер. 2013 р., Дніпропетровськ – Жешув / відп. ред. В. Шаповал, Б. Шлюсарчик. – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С.211–217.

15. Шаповал В.М. Национальные особенности становления социальной ответственности бизнеса в Украине / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавская // Ринкова економіка: тенденції і закономірності: матеріали міжнар. наук.-практ. конф. 30 жовт. 2013 р., м. Алчевськ / ред. кол.: І.А. Фесенко [та ін.] – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С.8–17.

16. Шаповал В.М. Еволюція благодійної діяльності в Україні / В.М. Шаповал, М.С. Пашкевич, А.К. Мануел // Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнар. наук. конф. 20 лист. 2013 р., м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.Я. Швець [та ін.] – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С.46–52.

17. Шаповал В.М. Особливості впливу цінового чинника на діяльність підприємств промислового комплексу України / В.М. Шаповал, М.С. Пашкевич, І.Є. Худякова // Економіка в умовах сталого розвитку: контекст підприємств, регіонів, країн: матеріали міжнар. наук. конф. 20 лист. 2013 р., м. Дніпропетровськ / ред. кол.: В.Я. Швець [та ін.] – Д.: Національний гірничий університет, 2013. – С.104–105.

18. Шаповал В.М. Екологічна відповідальність суб’єктів господарювання як необхідна умова виживання людства у сучасних умовах / В.М. Шаповал, О.А. Коваленко // Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих учен., 25 груд. 2013 р., м. Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – С.75–78.

19. Шаповал В.М. Соціальні інвестиції як інструмент реалізації соціальних програм сучасних компаній / В.М. Шаповал, І.А. Шаповал // Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІ всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих учен., 25 груд. 2013 р., м. Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – С.78–81.

20. Шаповал В.М. Благодійність, як соціальна компонента сталого розвитку економіки // В.М. Шаповал, Анастасью Корреа Мануел // Економіка та управління господарським комплексом: теорія і практика сучасності : матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2 берез. 2014 р., м. Луганськ / ред. кол.: Ю.З. Драчук [та ін.]; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2014. – С.112–114.

21. Шаповал В.М. Формы проявления социально ответственной деятельности субъектов предпринимательства / В.М. Шаповал, И.А. Шаповал // Экономика знаний: проблемы формирования и перспективы развития [Текст]: материалы Междунар. науч.-практ. конф., / Челяб. ин-т (фил.) РГТЭУ. – Челябинск: Фотохудожник, 2014. – С.180–185.

22Шаповал В.М. Меценатство в Украине: история развития и проблемы современности / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавская, Анастасио Коррэа Мануэл // Экономическая и правовая система России: проблемы и перспективы развития: материалы Региональной научно-практической конференции, посвященной 20-летию Конституции Российской Федерации. Декабрь 2013 г. / Под ред. Н.Г. Казимировой. Филиал ЧОУВО «Московский университет им. С.Ю. Витте» в г. Ростове-на-Дону: ООО «АзовПечать», 2014. – С.175–184.

23. Шаповал В.М. Государство и бизнес: становление социальной ответственности в Украине / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавская // Глобальный мир: многополярность, антикризисные императивы, институты: материалы V Международной научно-практической конференции (Ростов-на-Дону, 22–24 мая 2014 г.): в 3 т. / под ред. М.А. Боровской, Ю.М. Осипова, А.Ю. Архипова. – Ростов-на-Дону. Издательство Южного федерального университета, 2014. Т. 2. – С.196–201.

24. Шаповал В.М. Особенности частно-государственного партнерства в сфере инвестиционной деятельности / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавская // Конкурентоспособность территории: приоритеты развития и стратегические ориентиры [Электронный ресурс] : материалы международной научно-практической конференции, 19–20 ноября 2014 года / Ряз. гос. ун-т им. С.А. Есенина ; отв. ред. В.С. Отто. – Электрон. текстовые дан. (1 файл.: 2 624 КБ). – Рязань, 2015. – 1 электрон. опт. диск (CD-ROM). – Систем. Требования : IBM PC ; Internet Explorer ; Acrobat Reader 3.0 или старше. – Загл. с экрана. – С.184–190.

25. Шаповал В.М. Причини та наслідки трудової міграції в Україні // В.М. Шаповал, О.О. Гетьман, І.А. Шаповал / Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1516 грудня 2014 р., Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – С.151–156.

26. Шаповал В.М. Характеристика ефективності переробних підприємств за видами промислової діяльності / В.М. Шаповал, І.О. Енгельс // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1516 грудня 2014 р., Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – С.157–160.

27. Шаповал В.М. Функції та елементи екологічної відповідальності сучасних компаній / В.М. Шаповал, О.А. Коваленко // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 1516 грудня 2014 р., Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – С.161–163.

28. Шаповал В.М. Екологічна етика як інструмент вирішення екологічних проблем сучасності / В.М. Шаповал, О.М. Ащеулова, О.А. Коваленко // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23 – 27 берез. 2015 р., м. Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал, Б. Шлюсарчик ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – С.207–209.

29. Шаповал В.М. Соціальна відповідальність як конкурентна перевага сучасного бізнесу / В.М. Шаповал, Н.Б. Пундяк, О.С. Гусєв // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23 – 27 берез. 2015 р., м. Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал, Б. Шлюсарчик ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – С.210–214.

30. Шаповал В.М. Сучасні аспекти інноваційного розвитку підприємств / В.М. Шаповал, І.О. Енгельс // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІII міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23 – 27 берез. 2015 р., м. Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал, Б. Шлюсарчик ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ, 2015. – С.215–217.

31. Шаповал В. Проблеми та особливості державно-приватного партнерства у сфері інвестиційної діяльності / В. Шаповал, І. Шаповал // Інституціональні перетворення в суспільстві: світовий досвід і українська реальність : збірник наукових праць учасників Х Міжнародної науково-практичної конференції (Мелітополь, 11–13 вересня 2015 р.) / за заг. ред. М.М. Радєвої. – Мелітополь: ТОВ «Колор Принт», 2015. – С.102–105.

32. Шаповал В.М. Третій сектор, як інституційна складова сучасного суспільства / В.М. Шаповал, Т.М. Черкавська, Д.О. Волосов // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: матеріали ІІ міжнарод. наук.-практ. інтернет-конф., 25 27 листоп. 2015 р., м. Дніпропетровськ / відп. ред. В.Я. Швець, В.М. Шаповал ; М-во освіти і науки України, Нац. гірн. ун-т. – Дніпропетровськ: НГУ, 2015. – С.214–220.


На головну

© 2006-2019 Інформація про сайт