Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Пономаренко Павло Іванович

Пономаренко Павло Іванович ­– професор.

Закінчив Дніпропетровський гірничий інститут ім. Артема, 1977 р. Спеціальність: «Технологія і комплексна механізація підземної розробки родовищ корисних копалин»; кваліфікація: гірничий інженер.

Доктор технічних наук, 05.15.04 – шахтне будівництво 05.15.02 – підземна розробка родовищ корисних копалин, професор кафедри підземної розробки. Тема дисертації: «Геомеханічні основи управління станом породного масиву і стійкістю гірничих виробок марганцеворудних шахт України».


Викладає дисципліни:

1. «Організація виробництва»;

2. «Мотивація праці»;

3. «Стратегія підприємства»;

4. «Злиття та поглинання підприємств»;

5. «Про спеціальність і випускаючу кафедру».

Опубліковано за останні 4 роки 25 наукових праць, у т. ч.:

 • монографії – 5;
 • фахові статті – 7;
 • тези доповідей – 13.
 • Кількість аспірантів і здобувачів – 2.

  Науково-дослідні теми:

  1. Керівництво НДР «Потреби робітників видобувних дільниць вугільних шахт України» (2009-2011 рр.)

  2. Керівництво НДР «Підвищення ефективності стимулювання праці працівників в управлінських командах при реструктуризації геологічних підприємств» (2012-2013 рр.)

  3. Керівництво НДР «Визначення економічної ефективності надрокористування при відпрацюванні залишкових запасів вугілля на шахті» (2013 р.)

  Підвищення кваліфікації:

  1. Міжнародна науко-во-практична конференція «Єдина Європа», Пустомити, Україна, 2010 р.; Краків, Польща, 2011 р. Участь у монографії.

  2. Проходження інтерактивної підготовки за програмою «Ефективна команда НГУ». – Дніпропетровськ: Центр розвитку підприємництва «Бізнес-Інкубатор» НГУ, компанія Grow Group consalting, 2010 р. – (Сертифікат).

  3. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою  "Modern Principles of Human Resource Management", Сertificate від 28.03.2013.


  Пономаренко Павло Іванович - дійсний академік Академії гірничих наук України. З 1993 по 2011 рік - завідувач кафедрою. Експерт акредитаційної комісії МОН МС України. Член Ради Приднепровського наукового Центру (ПНЦ) НАН України і МОН МС України. Голова методичної комісії з вивчення інноваційних дисциплін у вищих навчальних закладах ПНЦ, голова методичної комісії спеціальності "Економіка підприємства" Державного ВНЗ "Національний гірничий університет". Протягом багатьої років є заступником і членом Фахових Рад з захисту докторських і кандидатських дисертацій. Автор понад 180 друкованих робіт, в тому числі 3 навчальних посібників й 5 монографій. Повний кавалер ордену "Шахтарської слави" 1-ї, 2-ї та 3-ї ступенів. Нагороджений нагрудним диском "Винахідник СРСР".  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2014 рр.:


  1. Ponomarenko P. Research of mine workings stability on volumetric models made from optically active materials / P. Ponomarenko // Annual Scientific-Technical Collection “Mining of mineral deposits”. – London, UK: Taylor&Francis Group, CRC Press / Balkema, 2013. - P. 323-325.

  2. Планування та контроль на гірничому підприємстві: навч. посібник / П.І.Пономаренко, О.М.Чоха, Т.В.Герасименко. - Д.: ДВНЗ "Національний гірничий університет", 2012. - 180 с. - [Електронний ресурс на порталі НГУ]

  3. Державне регулювання користування надрами: Монографія / [І.Д. Андрієвський, Є.І. Андрієвський, М.М. Коржнєв, П.І. Пономаренко та ін.] – К., Український державний геологічний інститут, 2010. – 492 с.

  4. Ponomarenko P. Economic problems of coal mines shutdown in Ukraine in the context of society industrial development / PPonomarenko, O. Marchenko // Common Europe: Ukraine and PolandNew Socio-economic Challenges: monograph. / Wydawnictwo Wyzszey Szkoly Bankowej, Poznan. – Wroclaw. – 2012. – P. 421-429.

  5. Ponomarenko Р. Ukraines integration into european innovative economy and knoweledge sociaty on the basis of intrapreneurship development / P.Ponomarenko, M. Pashkevych // Єдина Європа: перспективи розвитку: Монографія = United Europe: prospects of development : Monograph / Національний гірничий університет, Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав; наук. ред. О.І. Амоша. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2010. – С. 29–35.

  6. Пономаренко П.І. Аналіз ризиків при формуванні інноваційного проекту / П.І. Пономаренко, В.М. Хавер // Економічний вісник НГУ, 2012. - №2. – С. 34-39.

  7. Пономаренко П.І. Удосконалення стимулюючої функції існуючої системи оплати праці бурових бригад вахтовим методом / П.І. Пономаренко, В.А. Тарасенко // Економічний вісник НГУ, 2012. - №2. – С. 120-123.

  8. Пономаренко П.И.  Особливості тарифної системи оплати праці і її удосконалення щодо стимулювання праці робітників бурових бригад на геологічних підприємствах галузі / П.И. Пономаренко, В.А. Тарасенко // Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОНС України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: ДЕГІ, 2011.  – №2 (35).– С. 240–242.

  9. Пономаренко П.І. Модель проектно-орієнтованого центру інноваційного розвитку регіону / П.І. Пономаренко, М.К. Вишневська // Економічний вісник НГУ, 2011. - №4. – С. 21-26.

  10. Пономаренко П.І. Необхідність вдосконалення управління соціальними процесами на вугільних шахтах / П.І. Пономаренко, І.Ю. Пономаренко, О.П. Пономаренко// Прометей: регіональний збірник наукових праць з економіки / Донецький економіко-гуманітарний інститут МОНС України; Інститут економіки промисловості НАН України. – Донецьк: ДЕГІ, 2011. - №4. – С. 42-47.

  11. Ponomarenko P. The research of tensions around course relatively bed based on the models from optical materials / Pavel I. Ponomarenko // New techniques and technologies in mining. Published bui CRC press / Balkema, 2010. – С. 67–169.

  12. Пономаренко П.І. Обґрунтування доцільності виробництва альтернативного палива / П.І. Пономаренко, В.О. Аскарова // Економіка: проблеми теорії та практики: Зб. наук. праць. – Дніпропетровськ: ДНУ. – 2010. – Т.6. – Вип. 265. – С. 1479–1485.

  13. Пономаренко П.И. Методы оплаты труда в Украине и их эффективность / П.И. Пономаренко, Т.В. Прорешная // Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку / Матеріали ІІ Всеукр. наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчен. (25 груд. 2013 р., м. Дніпропетровськ). – Д.: НГУ, 2014. – С. 55-57.

  14. Пономаренко П.І. Бурова бригада як основний виробничий підрозділ командно бригадної форми організації робіт на геологічних підприємствах / П.І. Пономаренко, В.А. Тарасенко // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23–26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С. 124–126.

  15. Пономаренко П.І. Злиття як основний напрям стратегії розвитку паливно-енергетичного підприємства / П.І. Пономаренко, О.О. Марченко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. (31 трав.-2 черв. 2012 р.), м. Дніпропетровськ / ред.кол.: О.І. Амоша [та ін.] – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Т.1. – С. 82-84.

  16. Ponomarenko P. Economic problems of coal mines shutdown in Ukraine in the context of society industrial development / P. Ponomarenko, O. Marchenko // Єдина Європа: нові виклики = United Europe: new challenges: monograph. / За матер. Міжнар. наук.-практ. конф. (22 квіт. 2011 р.). Держ. вищ. навч. закл. «Національний гірничий університет», м. Дніпропетровськ; Вища банківська школа, м. Вроцлав. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С. 213-219.

  17. Пономаренко П.І. Экономические границы целесообразности повышения концентрации произво- дства / П.І. Пономаренко, Т.М. Доюн // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Т.1. – С. 63–64.

  18. Пономаренко П.І. Сучасні підходи вищої школи до формування фахівців / П.І. Пономаренко // Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. «Людський капітал – базова складова сучасної економіки» – Дніпропетровськ, 2011. – ДМТ– С. 51–52.

  19. Пономаренко П.І. Робота методичної ради із викладання інноваційних дисциплін у ВНЗ Придніпровського наукового центру НАН України і МОН України / П.І. Пономаренко, Д.В. Кабаченко // Проблеми розробки галузевих стандартів вищої освіти нового покоління / Зб. тез доповідей наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – С. 150–152.

  20. Пономаренко П.І. Інноваційні технології підготовки фахівців на основі міжкафедральної взаємодії / П.І. Пономаренко, М.С. Пашкевич // Кадрове забезпечення гірничо-металургійного комплексу України / Зб. тез доповідей наук.-практ. конф. – Дніпропетровськ: Національний гірничий університет, 2011. – С. 107–109.

  21. Пономаренко П.І. Концепція інноваційного розвитку України / П.І. Пономаренко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф.– Д.: Національний гірничий університет, 2011. – Т.1.– С 61–63.

  22. Пономаренко П.И. Человеческий капитал как фактор экономического развития трансфера от идеи до реализации / П.И. Пономаренко, Ю.А. Аскарова // Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали II Міжнар. наук.-практ. конф. студ., асп. і молодих вчен. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С. 99-100.

  23. Пономаренко П.І. Исследование напряжений вокруг выработки относительно пласта на моделях из оптических материалов / П.І. Пономаренко // Школа подземной разработки / Материалы междунар. науч.-практ. конф. – Днепропетровск. – Ялта: Национальный горный университет, 2010. – С. 587–590.

  24. Пономаренко П.І. Підхід до обґрунтування кількісної оцінки концентрації виробництва / П.І. Пономаренко, Т.М. Доюн // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т.1.– С. 182–184.

  25. Пономаренко П.И. Обоснование экономического подхода к выбору вариантов отработки угольных пластов / П.И. Пономаренко, В.В.Шашенко // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т.1. – С. 184–185.


  На головну

  © 2006-2019 Інформація про сайт