Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу

Медведовська Тетяна Павлівна Медведовська Тетяна Павлівна – доцент, основне місце роботи - МІБО ДВНЗ "НГУ", заступник директора.

Закінчила: Національну гірничу академію України, 1994 р. Спеціальність: "Автоматизація та управління в технічних системах"; кваліфікація: інженер-електрик.

Кандидат педагогічних наук, 13.00.01 - загальна педагогіка, історія педагогіки. Тема дисертації: "Розвиток професійної підготовки гірничих інженерів в Україні (1899-2005 рр.)".


Викладає дисципліни:

1. «Соціологія» (лекції).

2. «Управління комерційною діяльністю» (практичні заняття).

3. «Управління матеріально-технічним забезпеченням» (лекції, практичні заняття).

4. «Економіка природокористування» (лекції, практичні заняття).

5. «Системи технологій і організація виробництва» (лекції, практичні заняття).

6. «Розвиток підприємства: сучасні моделі, трансформація і реконструкція» (лекції, практичні заняття).

Опубліковано за останні 3 роки 94 наукові праці, у т. ч.:

 • монографії -2; 
 • фахові статті - 22;
 • тези доповідей - 70.
 • Підвищення кваліфікації:

  1. Інститут вищої освіти Національної академії педагогічних наук України, (м. Київ), диплом кандидата педагогічних наук від 22 грудня 2011 р.

  2. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 "SEPIKE", стажування за програмою "Business Process Re-engineering in the activities of modern enterprises", Certificate, вересень 2012 р.

  3. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою «Innovative Methods of Managing Enterprises», Certificate, грудень 2013 р.



  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2013 рр.:


  1. Медведовська Т.П. Зміст і форми професійної підготовки гірничих інженерів в Україні [Текст]: Монографія / за ред. д-ра. пед. наук, проф. В.К. Майбороди. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 272 с.

  2. Економічна безпека держави: міждисциплінарний підхід [Текст]: колективна монографія (Медведовська Т.П. Теоретичні аспекти щодо вирішення проблем регіонального економічного-безпечного розвитку в умовах сучасних світових глобалізаційних тенденцій, С. 379-382) / за науковою ред. д.е.н., проф. Є.В. Хлобистова. – видавець Чабаненко Ю.А., 2013. – 642 с.

  3. Медведовська Т.П. Становлення і розвиток професійної підготовки гірничих інженерів в Україні (1899-1914рр.) / В.К. Майборода, Т.П. Медведовська // Вища освіта України - 2010. - № 3. - Тематичний випуск "Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології". - Т. 1. - С. 107-111.

  4. Медведовська Т.П. Самоосвіта студентів вищих навчальних закладів в Україні та її роль у процесі професійної підготовки фахівців в умовах Болонського процесу / Т.П. Медведовська // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць [за заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. - Спецвип. 5. - 2010. - Ч.ІІ. - Слов'янськ: СДПУ, 2010. - С. 114-118.

  5. Медведовська Т.П. Компетентнісний підхід в системі вищої освіти / Т.П. Медведовська // Вища освіта України. - 2010. - № 3. - Т. ІІ (20). - С. 197-202.

  6. Медведовська Т.П. Компетентісний підхід у організації навального процесу в системі вищої освіти / Т.П. Медведовська // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць [за заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. - Спецвип. 7. - 2011. - Ч.ІІ. - Слов'янськ: СДПУ, 2011. - С. 40-45.

  7. Медведовська Т.П. Сучасний стан української вищої освіти в контексті глобалізаційних тенденцій / Т.П. Медведовська // Вища освіта України. - 2011. - №3. - Т. І (26). - С. 339-344.

  8.  Медведовська Т.П. Роль та значення самоосвіти студентів вищих навчальних закладів України у процесі професійної підготовки фахівців в умовах Болонського процесу / Т.П. Медведовська // Вища освіта України. - 2011. - №3. - Т. VIII (33). - С. 188-193.

  9. Медведовська Т.П. Інноваційна лекція як засіб розвитку пізнавальної самостійності студентів вищих навчальних закладів / Т.П. Медведовська // Вища освіта України. - 2012. - №1. - Т.1 . - С.63-67.

  10. Медведовська Т.П. Вплив інформаційних технологій на формування професійних навичок студентів ВНЗ / Т.П. Медведовська // Вища освіта України. - 2012. - №1. - Т. 2 . - С. 330-334.

  11. Медведовська Т.П. Роль та значення інтерактивних технологій навчання у самоосвіті студентів вищих технічних закладів / Т.П. Медведовська // Вища освіта України. – 2013. – Додаток 1 до Вип.27 – Т. VIII (41). – С. 416-423.

  12. Медведовська Т.П. Удосконалення підготовки майбутніх фахівців у вищих технічних навчальних закладах шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання / Т.П. Медведовська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Сковороди» Додаток 1 до Вип. 29 – Т. IV: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.:Гнозис, 2013 – С.438-443.

  13.  Медведовская Т.П. Развитие познавательной самостоятельности студентов высших учебных заведений путем внедрения инновационных лекций / Т.П. Медведовськая // Материалы XIII Международной научно-практической конференции студентов, аспирантов преподавателей среднего профессионального образования (с участием студентов и преподавателей высших учебных заведений), посвященная 5-летию образования субъекта России «Забайкальский край», 27 марта 2013 р. – Чита: ЗабГК, 2013. – С. 146.

  14. Медведовская Т.П. Формирование профессиональных навыков студентов: влияние информационных технологий / Т.П. Медведовская // Применение инновационных технологий в образовании: Москва – столица образования: материалы XXIV международн. конф, 26-27 июня 2013 р.  – Москва - Троицк, 2013. – С. 301-303.

  15. Медведовская Т.П. Проблемы и перспективы инноваций в высшем образовании / Т.П. Медведовская // Психология и педагогика: новые вызовы и решения: материалы IX международн. конф, 29 июня 2013 р.  – М.: Центр гуманитарных исследований «Социум», 2013. – С. 57-59.

  16. Медведовская Т.П. Использование современных интерактивных мультимедийных обучающих технологий в ВУЗах/ Т.П. Медведовская // Психология и педагогика: развитие новых научных направлений в ХХІ веке: материалы IX международн. конф, 27 июля 2013 р.  – М.: Центр гуманитарных исследований «Социум», 2013. – С. 61-63.

  17.  Медведовська Т.П. Інноваційно-зорієнтований підхід у вищій професійній підготовки фахівців: сутність та особливості / Т.П. Медведовська // Вища освіта України: теоретичний та науково-методичний часопис. – 2013. – № 3(50). – Додаток 1: Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – Том 2.  – С. 127-129.

  18. Медведовська Т.П. Інноваційні технологій навчання: теорія і практика / Т.П. Медведовська // Гуманізація навчально-виховного процесу: зб. наук. праць [за заг. ред. проф. В.І. Сипченка]. – Спецвип. 13. – 2013. – Ч.І. – Слов’янськ: СДПУ, 2013. – С. 210-214.

  19. Медведовська Т.П. Формування особистості студента шляхом впровадження у навчання інтерактивних технологій / Т.П. Медведовська // Гуманітарний вісник ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет ім. Г. Ссковороди». – Додаток 1 до Вип. 29, Том 1: Тематичний випуск «Міжнародні Челпанівські психолого-педагогічні читання». – К.: Гнозис, 2013 . – С. 385-390.

  20. Медведовська Т.П. Проблеми регіонального розвитку у контексті світових глобалізаційних економічних тенденцій та європейської інтеграції України / Т.П. Медведовська // Економіка і держава. – Київ. – 2013. – №2. – С. .31-32.

  21. Медведовська Т.П. Регіональний розвиток у контексті сучасних світових глобалізацій них економічних тенденцій та Європейської інтеграції: проблеми і перспективи / Т.П. Медведовська // Вісник ХНУ –Хмельницький, 2013. – С. 63-66.

  22. Медведовская Т.П. Формирование компетентности студентов ВУЗОв посредством инновационных интерактивных технологий обучения / Т.П. Медведовська // Social Educational Project of Improving Knowledge in Economics: матеріали Международн. научно-практ. интернет-конф., 23 октября 2013 р. – Journal L'Association 1901 "SEPIKE", Nordestedt, Deutschland, Poiters, France, 2013. – С. 285-288.

  23. Медведовська Т.П. Самоосвіта студентів вищих технічних навчальних закладів в процесі підготовки майбутніх фахівців на сучасному етапі / Т.П. Медведовська // Економічний вісник НГУ. – 2013. – Науковий журнал № 4 (44). – Дніпропетровськ, 2013. – С. 160-165.

  24. Медведовська Т.П. Організаційно-економічне забезпечення стратегічного екологічно орієнтованого управління підприємством / Т.П. Медведовська, Шпаткова О.Л. // Економічний простір. – 2013. – Збірник наукових праць. – № 80. – Дніпропетровськ: ПДБА, 2013. – С. 279-287.

  25. Медведовська Т.П. Сучасна освіта у контексті процесу інформатизації / Т.П. Медведовська // Актуальні проблеми науки та освіти молоді: теорія, практика, сучасні рішення / Міжнародна наук.-практ. конф. молодих вчених, аспірантів та студентів 16-17 квітня 2010 р.: тези доповід. [Електронний ресурс]: ред. В.С. Пономаренко, О.І. Пушкар. - Х.: ХНЕУ, 2010. - С. 1-2. - 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): кольор.; 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. - Назва з контейнера.

  26. Медведовська Т.П. Впровадження комп'ютерних технологій у навчальний процес вищої школи / Т.П. Медведовська // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених 27-29 квітня 2010 р.: тези доповід. - Дніпропетровськ: "НГУ", 2010. - С. 122-123.

  27. Медведовська Т.П. Болонський процес в Україні: правові, організаційні та методичні проблеми його розгортання в вітчизняних умовах / Т.П. Медведовська // Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали ІІІ міжнародної наук.-практ. конф., 11-13 червня 2010 р.: тези доповід. - Сімферополь - Судак: "ВіТроПринт", 2010. - С. 40-43.

  28. Медведовська Т.П. Інноваційні технології інформатизації сучасної освіти / Т.П. Медведовська // Традиції та інновації в науці та освіті ХХІ століття / Матеріали міжнародна наук. конф., 30 вересня - 1 жовтня 2010 р.: тези доповід. - Одеса: Держ. заклад "Південноукр. національн. пед. університет ім. К.Д. Ушинського", 2010. - С. 141-143.

  29. Медведовська Т.П. Сучасна українська освіта в контексті перспектив світового розвитку / Т.П. Медведовська // Релігія, релігійність, філософія та гуманізація знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти / Матеріали міжнародної наук. практ. конф, 2010 р. / за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. - Ч.ІІ. - Рубіжне-Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2010. - С. 95-99.

  30. Медведовська Т.П. Професійна підготовка гірничих інженерів в Україні (друга половина 40-х - 1970 рр.) / Т.П. Медведовська // Перший крок у науку / Матеріали VI Всеукраїнської наук.- практ. конф. - Т.3. - Луганськ: Поліграфресурс, 2011. - С. 76-79.

  31. Медведовська Т.П. Сучасні технології інформатизації у професійній підготовці фахівців / Т.П. Медведовська // Релігія, релігійність, філософія та гуманізація знання у сучасному інформаційно- му просторі: національний та інтернаціональний аспекти / Матеріали міжнародної наук. практ. конф, 17-19 травня 2011 р. / за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. - Ч.ІІ. - Рубіжне-Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. - С. 227-228.

  32. Медведовська Т.П. Формування професійно-технічного мислення у студентів технічних вузів засобами нових інформаційних технологій / Т.П. Медведовська // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти / Матеріали міжнародної наук. практ. конф, 17-19 травня 2011 р./ за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. - Ч.ІІ. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2011. - С. 170-172.

  33. Медведовська Т.П. Управління якістю вищої освіти: методи її удосконалення / Т.П. Медведовська // Качество образования - управление, сертификация, признание / Матеріали міжнародної наук.-метод. конф, 31 жовтня - 2 листопада 2011 р./ за заг. ред. С.В. Ковалевського, д-ра техн. н., проф. - Краматорськ: ДГМА, 2011. - С. 259-263.

  34. Медведовська Т.П. Використання компетентнісного підходу у професійній підготовці фахівців / Т.П. Медведовська // Стратегії розвитку України у глобальному середовищі / Матеріали міжнародної наук.-практ. конф, 17-19 листопада 2011 р. - Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2011. - С.189-192.

  35. Медведовська Т.П. Гуманізація освіти як основа розвитку сучасної освіти України / Т.П. Медведовська // Проблеми та перспективи формування гуманітарної політики в Україні / Матеріали круглого столу 24 лютого 2012 р. Відп. ред. В.В. Трофимова - Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. - С. 34-36.

  36. Медведовська Т.П. Шляхи оцінювання якості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України / Т.П. Медведовська // Управління якістю підготовки кадрів з вищою освітою через досконалення процедур ліцензування, акредитації та рейтингування / Зб. тез доповід. наук.-метод. конф. 15-16 березня 2012 р.: тези доповід. [Електронний ресурс]: ред. В.О. Салов. - Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2012. - С. 99-103. - 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): кольор.; 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. - Назва з контейнера.

  37. Медведовська Т.П. Трансформація змісту, форм і методів підготовки гірничих інженерів в Україні (90-ті - 2011 рр.) / Т.П. Медведовська, Т.В. Раціна // Перший крок у науку / Матеріали VIІ Всеукраїнської наук.- практ. конф. - Т.2. - Луганськ: Поліграфресурс, 2012. - С. 130-133.

  38. Медведовська Т.П. Роль гуманітарної освіти у розвитку сучасної професійної підготовки фахівців вищих навчальних закладів / Т.П. Медведовська // Наукова весна - 2012 / Зб. тез доповід. ІІІ всеукраїнської наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 29 березня 2012 р.: тези доповід. [Електронний ресурс]: ред. О.С. Бешта. - Д.: Державний ВНЗ "НГУ", 2012. - С. 525-527. - 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): кольор.; 12 см. - Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. - Назва з контейнера.

  39. Медведовська Т.П. Інноваційні аспекти професійній підготовці студентів вищих навчальних закладів України / Т.П. Медведовська // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти / Матеріали міжнародної наук. практ. конф. / за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. - Ч.ІІІ. - Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. - С. 232-233.

  40. Медведовська Т.П. Розвиток інноваційних технологій інформатизації української вищої освіти в контексті глобальних інтеграційних процесів / Т.П. Медведовська // Розвиток інноваційної культури суспільства: проблеми та перспективи / Матеріали міжнародної наук.-практ. конф, 17 травня 2012 р. - Сімферополь: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, 2012. - Т. ІІ - С. 58-61.

  41. Медведовська Т.П. Болонський процес та вища освіта в Україні / Т.П. Медведовська // Освіта та наука в умовах глобальних викликів / Матеріали міжнародної наук.-практ. конф, 7-9 червня 2012 р. - Сімферополь-Судак: Кримський інститут бізнесу, 2012. - С. 84-86.

  42. Медведовська Т.П. Удосконалення вищої освіти шляхом впровадження інноваційних освітніх технологій / Т.П. Медведовська // Таврійський економічний журнал. - 2012. - №6. - С.32-36.

  43. Медведовська Т.П. Проектування інноваційних технологій навчання у вищій технічній освіті України / Т.П. Медведовська // Наука: теорія та практика: збірник тез доповідей Всеукраїнської наук.-практ.конф, 21 вересня 2012 р. – Черкаси: вид-во ТОВ «МАКЛАУТ», 2012. – С. 87-89.

  44. Медведовська Т.П. Проблеми та перспективи інноваційного розвитку економіки України / Т.П. Медведовська // Наука: теорія та практика: збірник тез доповідей Всеукраїнської наук.-практ.конф, 21 вересня 2012 р.– Черкаси: вид-во ТОВ «МАКЛАУТ», 2012. – С. 45-47.

  45. Медведовська Т.П. Удосконалення економічної освіти у вищих технічних навчальних закладах шляхом впровадження інноваційних інтерактивних та інформаційних технологій / Т.П. Медведовська // Студенти та молодь: матеріали І міжнародної студентської наук.-практ.конф. молодих учених і студентів,18-19 жовтня 2012 р. – Артемівськ НППІ УІПА, 2012. – Т. І. – С. 69-71.

  46. Медведовська Т.П. Економічно безпечний розвиток регіонів: теорія та практика / / Т.П. Медведовська // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23-26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - С.117-118.

  47. Медведовська Т.П. Гуманітаризація вищої технічної освіти України в конектсті глобалізацій них тенденцій / Т.П. Медведовська // Проблеми і інтеграції національних закладів вищої освіти до Європейського освітнього середовища: матеріали міжнародної наук.-методичн. конф., 29-31 жовтня 2012 р. – Харків: Вид-во «Форт», 2012. – Т. І. – С. 60-63.

  48. Медведовська Т.П. Якість професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах / Т.П. Медведовська // Современное образование и интеграционные процессы: матеріали міжнародної наук.- метод. конф, 14-16 листопада 2012 р. / за заг. ред. С.В. Ковалевського, д-ра техн. н., проф. – Краматорськ: ДГМА, 2012. – С. 268-271.

  49. Медведовська Т.П. Інформатизація сучасної освіти: впровадження інновационніх технологий / Т.П. Медведовська // Розвиток наукових досліджень’2012: матеріали міжнародної наук.-практ. конф, 19-21 листопада 2012 р. / за заг. ред. С.В. Ковалевського, д-ра техн. н., проф. – Полтава:, 2012. – С. . 103-106.

  50. Медведовська Т.П. Вища освіта в контексті перспектив сучасного світового розвитку / Т.П. Медведовська // Стратегії розвитку України у глобальному середовищі: матеріали міжнародної наук.- практ. конф, 21-24 листопада 2012 р. – Сімферополь: Кримський інститут бізнесу, 2012. – С.162-166 .

  51. Медведовська Т.П. Впровадження інновацій у вищих навчальних закладах України / Т.П. Медведовська // матеріали 67-ої науково-практ. конф. професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, 5-7 грудня 2012 р. – Одеса: ОНАЗ, 2012. – С. 116-117.

  52. Медведовська Т.П. Переваги і недоліки процесів глобалізації у світовій економічній системі / Т.П. Медведовська // матеріали 67-ої науково-практ. конф. професорсько-викладацького складу, науковців, аспірантів та студентів, 5-7 грудня 2012 р. – Одеса: ОНАЗ, 2012. – С. 64-65.

  53. Медведовська Т.П. Інновації економічної освіти у вищих навчальних закладах України / Т.П. Медведовська // Стратегії інноваційного розвитку економіки України: проблеми, перспективи, ефективність: матеріали міжнародної Internet-конф., 7 грудня 2012 р. – Х.: НТУ «»ХПІ», 2012. – С. 106-108.

  54. Медведовська Т.П. Сучасна економічна освіта у контексті процесу інформатизації / Т.П. Медведовська // Економічне моделювання та інформаційні технології в управлінні соціально-економічними процесами: матеріали міжнародної науково-практ. конф., 20 грудня 2012 р. – Черкаси: СУЕМ, 2012. – С. 145-147.

  55. Медведовська Т.П. Інтерактивні технології навчання у вищій освіті України в умовах глобалізацій них тенденцій: проблеми, перспективи впровадження / Т.П. Медведовська // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональній аспекти: матеріали міжнародної наук. практ. конф, 25-27 грудня 2012 р. / за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. – Ч.ІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2012. – С. 209-211.

  56. Медведовська Т.П. Розвиток інноваційних технологій інформатизації вищої економічної освіти в контексті сучасних глобальних інтеграційних процесів / Т.П. Медведовська // Економіка в умовах глобалізації проблеми, тенденції, перспективи: матеріали міжнародної науково-практ. інтернет-конф., 25 лютого-1 березня 2013 р. – Дніпропетровськ, 2013. – С. 141-143.

  57. Медведовська Т.П. Інтерактивні технології навчання у формуванні компетентності студентів вищих технічних закладів України / Т.П. Медведовська // Інноваційна культура суспільства: механізми формування та розвитку: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 27-лютого-2 березня 2013 р. – Сімферополь: Центр розвитку освіти, науки та інновацій, 2013. – С. .43-46.

  58. Медведовська Т.П. Роль та значення інноваційних освітніх технологій у вищий технічній освіті / Т.П. Медведовська // Наука України. Перспективи  та потенціал: матеріали VІ Всеукраїнськ. науково-практ. заочн. конф., 22-23 лютого 2013 р. – Запоріжжя, 2013. – С. 147-149.

  59. Медведовська Т.П. Шляхи удосконалення управління інноваційної діяльності підприємства/ Т.П. Медведовська // Стратегія підприємства в контексті підвищення його конкурентоспроможності: матеріали міжнародної науково-практ. Інтернет-конф., 27-28 лютого 2013 р. – Донецьк, 2013. – С. 112-114.

  60. Медведовська Т.П. Інноваційні технології інформатизації сучасної вищої економічної освіти / Т.П. Медведовська // Інформаційні технології в сучасному світі: дослідження молодих вчених: матеріали ІІ міжнародної науково-практ. конф., 14-15 березня 2013 р. – Харків, 2013. – С. 76.

  61. Медведовська Т.П. Інноваційний розвиток економіки України в умовах сучасних глобалізаціних тенденцій / Т.П. Медведовська // Економіка і управління: погляд молоді: матеріали V Всеукраїнськ. студентськ. науково-практ. конф., 20 березня 2013 р. – Донецьк, 2013. – С. 199-201.

  62. Медведовська Т.П. Удосконалення системи оцінювання якості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах: проблеми і перспективи / Т.П. Медведовська, // Удосконалення системи моніторингу забезпечення якості вищої освіти України: матеріали наук.- практ. конф., квітень 2013 р. – тези доповід. [Електронний ресурс]: ред. В.О. Салов. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2013. – С. 147-151. – Режим доступу: http://www.nmu.org.ua/ua/content/infrastructure/structural_divisions/met_komisia_a_galuzi_0503/Monitoring%20yakostiVO.pdf.

  63. Медведовська Т.П. Формування особистості студентів вищих навчальних закладів шляхом використання інтерактивних технологій навчання / Т.П. Медведовська // Наукова дискусія: теорія, практика, інновації: матеріали Всеукраїнськ. науково-практ. заочн. конф., 28-29 березня 2013 р. – Київ, 2013. – С. 69-71.

  64. Медведовська Т.П. Гуманітарна складова вищої технічної освіти в сучасних умовах глобалізації / Т.П. Медведовська // Наукова весна - 2013: зб. тез доповід. ІІІ всеукраїнської наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 29 березня 2013 р.: тези доповід. [Електронний ресурс]: ред. О.С. Бешта. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2013. – С. 571-572. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): кольор.; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. – Назва з контейнера.

  65. Медведовська Т.П. Роль та значення інновацій економічної освіти у вищих навчальних закладах / Т.П. Медведовська // Наукова весна - 2013: зб. тез доповід. ІІІ всеукраїнської наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 29 березня 2012 р.: тези доповід. [Електронний ресурс]: ред. О.С. Бешта. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2012. – С. 509-510. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): кольор.; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. – Назва з контейнера.

  66. Медведовська Т.П. Підготовка фахівців у вищих технічних навчальних закладх: впровадження ігрових технологій / Т.П. Медведовська, // Перший крок у науку: матеріали VIІІ Всеукраїнської наук.- практ. конф., 3-4 квітня 2013 р. – Т.3. – Луганськ: Глобус-Прінт, 2013. – С.  175-178.

  67. Медведовська Т.П. Вплив глобалізаційних та інтеграційних процесів на рівень економічного розвитку України / Т.П. Медведовська, Т.В. Раціна // Перший крок у науку:матеріали VIІІ Всеукраїнської наук.- практ. конф., 3-4 квітня 2013 р. – Т.3. – Луганськ: Глобус-Прінт, 2013. – С. 178-181.

  68. Медведовська Т.П. Проектування інноваційних технологій навчання у вищий освіті / Т.П. Медведовська // Мультинаукові дослідження як тренд розвитку сучасної науки – Частина ІІІ: матеріали міжнародн. конф., 13 квітня 2013 р. – Київ, 2013. – С. 45-47.

  69. Медведовська Т.П. Інноваційні підходи у вищій освіті / Т.П. Медведовська // Україна в контексті Європейської інтеграції: погляд майбутніх наууковців: матеріали VII  Міжвузівській студентській науково-практ. конф., 18-19 квітня 2013 р. – Краматорськ, 2013. – С. 86-88.

  70. Медведовська Т.П. Інтерактивні технології навчання у вищій економічній освіті України в умовах глобалізацій них тенденцій: проблеми, перспективи впровадження / Т.П. Медведовська // Ринкова природа інституційних трансформацій сучасних економічних систем: матеріали ІІ-і Міжнародн. науково-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих учених (IC YESS 2013). Ч.1., 18-20 квітня 2013 р. – Чернівці: ЧНУ, 2013. – С. 44-46.

  71. Медведовська Т.П. Інноваційні підходи у вищій освіті / Т.П. Медведовська // Стратегічні напрямки соціально-економічного розвитку держави в умовах глобалізації: матеріали міжнародн. науково-практ. конф., 18-20 квітня 2013 р. – Хмельницький, 2013. – С. 281-282.

  72. Медведовська Т.П. Підготовка фахівців економічного профілю у вищих технічних навчальних закладах: впровадження інноваційних технологій / Т.П. Медведовська // Стратегія розвитку економіки регіонів в умовах протидії викликам глобалізації: матеріали міжнародн. науково-практ. конф. викладачів та студентів, 22-23 квітня 2013 р. – Сімферополь, 2013. – С. 286-288.

  73. Медведовська Т.П. Сучасний стан регіональної економічної безпеки в умовах світової глобалізації: проблеми, перспективи / Т.П. Медведовська // Євроітеграційні процеси в освіті та науці: трансформація та розвиток: матеріали міжнародн. мережевої науково-практ. конф., 24-26 квітня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 42-44.

  74. Медведовська Т.П. The processes of globalization in the modern economy / Т.П. Медведовська // Сучасна освіта і наука в Україні: традиції та інновації: матеріали XVI Всеукраїнської науково-практ. заочної конф., 25-26 квітня 2013 р. – Одеса, 2013. – С. 57-58.

  75. Медведовська Т.П. Сучасний стан інноваційного розвитку економіки України: проблеми і перспективи / Т.П. Медведовська // Управління сучасним підприємством: матеріали XI міжнародн. науково-практ. конф., 25-26 квітня 2013 р. – К.: НУХТ. – 2013. – С. 61-62.

  76. Медведовська Т.П. Проблеми модернізації вищої освіти України в контексті перспектив світового розвитку / Т.П. Медведовська // Досягнення соціально-гуманітраних наук в сучасній Україні: матеріали ІІІ Всеукраїнськ. наукової конф. з міжнародн. участю, 26 квітня 2013 р. – Сімферополь, 2013. – С. 170-172.

  77. Медведовська Т.П. Інноваційні педагогічні технології в формуванні професійно-технічного мислення у студентів вищих навчальних закладів / Т.П. Медведовська // Євроітеграційні процеси в освіті та науці: трансформація та розвиток: матеріали міжнародн. мережевої науково-практ. конф., 24-26 квітня 2013 р. – Тернопіль, 2013. – С. 154-157.

  78. Медведовська Т.П. Оцінювання якості професійної підготовки фахівців у вищих навчальних закладах України: проблеми і перспективи / Т.П. Медведовська // Проблеми та перспективи розвитку науки на початку третього тисячоліття у країнах СНД: матеріали Х міжнародн. мережевої науково-практ. інтернет-конф., 29-30 квітня 2013 р. – Перяслав-Хмельницький, 2013. – С. 209-211.

  79. Медведовська Т.П. Problems of management innovation at the enterprise under conditions the economic transformations / Т.П. Медведовська // Промислова політика України: нові моделі розвитку в умовах глобальної конкуренції: матеріали круглого столу, 15 травня 2013 р. – Сімферополь, 2013. – С. 7-8.

  80. Медведовська Т.П. Інноваційні технології інформатизації вищої освіти в сучасних глобалізацій них умовах / Т.П. Медведовська // Перспективы развития науки в XXI веке: материалы международн. конф., 16 мая  2013 р. – Донецк, 2013. – С. 120-122.

  81. Медведовська Т.П. Проблеми економічно безпечного розвитку регіонів / Т.П. Медведовська // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVIII міжнародн. науково-практ. конф., 29-30 травня 2013 р. – Луцьк: Вежа-Друк, 2013. – С. 40-41.

  82. Медведовська Т.П. Розвиток пізнавальної самостійності студентів шляхом впровадження інноваційних лекцій / Т.П. Медведовська // Актуальні питання, проблеми та перспективи розвитку гуманітарного знання у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: матеріали міжнародної наук. практ. конф, 30-31 травня 2013 р. / за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. – Ч.ІІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 195-197.

  83. Медведовська Т.П. Інноваційні освітнянські технлогії у вищій освіті/ Т.П. Медведовська // Наукові дослідження – теорія та експеримент’2013: матеріали ІХ міжнародн. науково-практ. конф., 29-31 травня 2013 р. – Полтава, 2013. – С. 85-86.

  84. Медведовська Т.П. Компетентнісний підхід у вищій освіті / Т.П. Медведовська // Проблеми інноватизації вищої професійної освіти: матеріали міжнародної наук. практ. конф, 3-5 червня 2013 р.  – Дніпродзержинськ: ДДТУ, 2013. – С. 44-48.

  85. Медведовська Т.П. Формування професійної компетентності майбутніх спеціалістів шляхом впровадження інтерактивних технологій навчання / Т.П. Медведовська // Формирование компетентностей одаренной личности в системе образования: матеріали міжнародної наук. практ. конф, 26-27 червня 2013 р.  – Севастополь. –К: Інститут обдарованої дитини, 2013. – С. 180-184.

  86. Медведовська Т.П. Використання імітаційно-ігрового підходу в процесі підготовки студентів / Т.П. Медведовська // Методологія науки сьогодення: матеріали міжнародної конф, 29 червня 2013 р.  – Київ, 2013. – С. 108-111.

  87. Медведовська Т.П. Проблеми, перспективи впровадження сучасних інтерактивних технологій навчання у вищих навчальних закладах / Т.П. Медведовська // Науковий діалог «Схід-Захід»: матеріали Всеукраїнськ. науково-практ. конф., 10 липня 2013 р. – Кам’янець-Подільський, 2013. – С. 134-137.

  88. Медведовська Т.П. Інноваційні аспекти у вищій освіті в умовах сучасних глобалізаційних тенденцій / Т.П. Медведовська // Наука в информационном обществе: материалы международн. конф., 21 июля 2013 р. – Донецк, 2013. – С. 69-70.

  89. Медведовська Т.П. Вища освіта в умовах сучасних глобалізацій них тенденцій: інноваційні освітні технології / Т.П. Медведовська // Фрагментація наукових досліджень: перспективи та проблеми: матеріали міжнародн. конф., 28 липня 2013 р. – Київ, 2013. – С. 61-65.

  90. Медведовська Т.П. Сучасні інноваційні підходи у вищій економічній освті України / Т.П. Медведовська // Наука на постсоветском пространстве: история, перспективы и современность: материалы международн. конф., 17 августа 2013 р. – Донецк, 2013. – С. 29-30.

  91. Медведовська Т.П. Сучасна вища технічна освіта: роль та значення гуманітарної складової / Т.П. Медведовська // Молодь: наука та інновації: зб. тез доповід. І наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 3-4 грудня 2013 р.: тези доповід. [Електронний ресурс]: ред. О.С. Бешта. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2013. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): кольор.; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. – Назва з контейнера.

  92. Медведовська Т.П. Економічна освіта в сучасних умовах глобалізації: впровадження інновацій / Т.П. Медведовська // Молодь: наука та інновації: зб. тез доповід. І наук.-техн. конф. студентів, аспірантів і молодих вчених 3-4 грудня 2013 р.: тези доповід. [Електронний ресурс]: ред. О.С. Бешта. – Д.: Державний ВНЗ «НГУ», 2013. – 1 електрон. опт. диск (СD-ROM): кольор.; 12 см. – Систем. вимоги: Pentium; 32 Mb RAM; CD-ROM Windows 98/2000/NT/XP; Adobe Acrobat Reader. – Назва з контейнера.

  93. Медведовська Т.П. Освітні послуги в умовах формування економіки знань / Т.П. Медведовська // Економіка знань: теоретико-методологічні аспекти становлення в контексті світового досвіду: матеріали круглого столу, 15 листопада 2013 р. – Таврійський економічний журнал. – № 6. – 2013. – С. 12-15.

  94. Медведовская Т.П. Современные интерактивыне мультимедийные обучающие технологии: практика применения в ВУЗе / Т.П. Медведовская // Релігія, релігійність, філософія та гуманітаристика у сучасному інформаційному просторі: національний та інтернаціональний аспекти: матеріали міжнародної наук. практ. конф, 26-27 грудня 2013 р. / за заг. ред. к. філос. н. Журби М.А. – Ч.ІІІ. – Луганськ: вид-во СНУ ім. В. Даля, 2013. – С. 122-124.


  На головну

  © 2006-2019 Інформація про сайт