Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Герасименко Тетяна Володимирівна

Герасименко Тетяна Володимирівна – доцент, кандидат геологічних наук, доцент кафедри економіки підприємства, заступник декана фінансово-економічного факультету з наукової роботи


Контакти:

телефон: (056-2) 46-90-15

e-mail: herasymenko.t.v@nmu.one
Закінчила: Національний гірничий університет, 2002 р. Спеціальність: "Економіка підприємства"; кваліфікація: економіст.

Кандидат геологічних наук, 04.00.19 - економічна геологія. Тема дисертації: "Оцінка економічної ефективності геофізичних досліджень на початкових стадіях пошуків та розвідки родовищ вуглеводнів північного борту Дніпровсько-Донецької западини".
Викладає дисципліни:

1. "Економіка природокористування" (лекції - 24 годин, практичні заняття);

2. "Економіка підприємства" (лекції - 28 годин, практичні заняття);

3. "Планування та контроль на підприємстві" (лекції - 28 годин, практичні заняття).

Опубліковано за останні 4 роки 14 наукових та навчально-методичних праць, у т. ч.:

 • навчальний посібник - 1;
 • фахові статті - 12;
 • тези доповідей - 14;
 • навчально-методичні праці - 5.
 • Підвищення кваліфікації:

  Київський національний університет ім. Тараса Шевченка, диплом кандидата геологічних наук від 31 травня 2011 р.

  Сertificate of School of Financial Management (Hogeschool Rotterdam) участь у проекті International Business week за тематикою "Ризик-менеджмент" (11-15 листопада 2013).

  Сertificate of Higher School of Banking in Wroclaw "Організація масових заходів на прикладі Евро-2012" участь у Літній школі підприємницької діяльності (7-20 липня 2013).

  Сertificate of School of National Mining University участь у проекті International Business week за тематикою "Business Development" (15-19 квітня 2013).

  Сertificate of Higher School of Banking in Wroclaw "Європейський ярмарок" участь у стратегічній грі (28-29 травня 2013).

  Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою, "Innovative Methods of Managing Enterprises", Сertificate IME 0459/2013 від 19.12.2013.

  Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою  "Modern Principles of Human Resource Management", Сertificate BPR 0225/2013 від 28.03.2013.

  Прийнято участь у XIV міжнародному семінарі ВНЗ – партнерів Університету Лондона “Глобальне співробітництво освітньо-наукових спільнот” – секція «Бізнес та менеджмент» (17-19 березня 2014 р.), який відбувся в Університеті Лондона та Ройал Холловей Коледжі Університету Лондона, м. Лондон – м. Егем.

  Участь у семінарі "Міжнародні організації: міжнародна карєра", Відень (Австрія), травень 2015

  Міжнародне стажування "Розвиток бізнесу в умовах кризи", Тбілісі (Грузія), квітень 2016

  Міжнародне стажування Міжнародні економічні звязки: проблеми та тенденції розвитку", Тбілісі (Грузія), червень-липень 2016 

  Travel House Tourist agency (Cairo, Egypt). Traineeship on program «Active sales of tourist services» was held from 12.09.2016 to 17.09.2016. Certificate, 17.09.2016.

  ТА «Фламенко-Тур» (Дніпро, Україна). Підвищення кваліфікації у зв’язку з відкриттям спеціальності 242 «Туризм» з 30.11.2015 р. по 31.05.2016 р. Довідка від 31.05.2016 р.

  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2017 рр.:

  1. Герасименко Т.В. Про необхідність підвищення економічної ефективності геофізичних дослі-джень на стадіях пошуку родовищ вуглеводнів / Т.В. Герасименко, Г.І. Пирля // Трансфер технологій: від ідей до прибутку / Матеріали I Міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів і молодих вчених. - Т.ІІ. - Д.: НГУ, 2010. - С. 74-76.

  2. Герасименко Т.В. Стан та перспективи зовнішньоекономічної діяльності підприємств Дніпропетровського регіону / Т.В.Герасименко, Т.О. Горобець // Науковий вісник НГУ. - 2010. - №4. - С.137-141.

  3. Омельченко В.В. Прогнозування нафтогазоперспективних ділянок фундаменту за даними гравімагніторозвідки в межах Скворцовсько-Юлівської площі північного борту ДДз / В.В. Омельченко, Т.В. Герасименко, В.К. Свистун // Нафтогазова геофізика - інноваційні технології / Матеріали доповідей міжнародної науково-практичної конференції. - Івано-Франківськ, 2011. - С. - 155-160.

  4. Чоха О.М., Герасименко Т.В. Основні проблеми державного інвестиційного розвитку геологорозвідувальних та гірничодобувних робіт в Україні // Збірник наукових праць Національного гірничого університету. – 2011. - №36. Т. 1 – С. 23-23.

  5. Герасименко Т.В. Можливі напрями покращення економіки геофізичних експедицій в умовах кризових явищ у гірничодобувному комплексі України // Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, апірантів та молодих вчених. – 2013. – С. – 23-25.

  6. Планування і контроль на гірничому підприємстві: навч. пос. до самостійної роботи студентів напряму підготовки 6.030504 /  П.І. Пономаренко, О.М. Чоха, Т.В. Герасименко. – Д.: ДВНЗ «Національний гірничий університет», 2013. – 198 с.

  7. Герасименко Т.В., Таранець О.В. Обґрунтування заходів щодо підвищення ефективності виробництва за рахунок відновлення основних засобів // Матеріали І всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – 2013. – С. – 25-27.

  8. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи бакалавра з напряму підготовки 6.030504 Економіка підприємства / В.М. Шаповал, А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, О.М. Ащеулова. / - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 26 с.

  9. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи магістра зі спеціальності 8.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) / В.М. Шаповал, А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, О.М. Ащеулова. / - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 31 с.

  10. Методичні рекомендації до виконання дипломної роботи спеціаліста зі спеціальності 7.03050401 Економіка підприємства (за видами економічної діяльності) / В.М. Шаповал, А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, О.М. Ащеулова. / - Д.: Національний гірничий університет, 2013. - 28 с.

  11. Системи технологій і організації бізнесу. Методичні рекомендації для підготовки індивідуальної навчально-дослідної роботи студентами напряму 6.030504 Економіка підприємства. Модуль 4 / А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, Н.Б. Пундяк. - Д.: Національний гірничий університет, 2013, - 18 с.

  12. Системи технологій і організації бізнесу. Методичні рекомендації для підготовки індивідуальної навчально-дослідної роботи студентами напряму 6.030504 Економіка підприємства. Модуль 2 / А.М. Мельников, Т.В. Герасименко, Н.Б. Пундяк. - Д.: Національний гірничий університет, 2013, - 20 с.

  13. Нечепуренко М.О., Герасименко Т.В. Використання методів математичного моделювання в економіці // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Д.: НГУ, 2014. – С. 41-43.

  14. Чоха О.Н., Герасименко Т.В. К вопросу совершенствования лицензирования недр в Украине // Матеріали ІІ всеукраїнської науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених. – Д.: НГУ, 2014. – С. 73-74.

  15. Герасименко Т.В. Шляхи диверсифікації діяльності металургійних підприємств з метою збільшення прибутку / Т.В. Герасименко // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 17 – 20 бер. 2014 р., Дніпропетровськ – Жешув / відп. ред. В. Шаповал, Б. Шлюсарчик. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – С.16–18.

  16. Мельников А.М., Герасименко Т.В. Оцінка використання світових ресурсів мідьвмісної сировини / А.М. Мельников, Т.В. Герасименко // Науковий вісник Національного гірничого університету. – 2014. - №5. – С. 123–128. (фахове видання)

  17. Герасименко Т.В. Про необхідність стимулювання раціонального природокористування / Т.В. Герасименко // Науковий вісник Херсонського державного університету. Серія «Економічні науки». – 2014. – Випуск 7 (4). – С. 114 – 118. (фахове видання)

  18. Герасименко Т.В. Про вдосконалення методики визначення витрат часу на проведення робіт з пошуку і розвідки вуглеводнів / Т.В. Герасименко // Науково-виробничому журналі “Інноваційна економіка”. – 2014. – № 4 (53). – С. 323 – 329. (фахове видання)

  19. Герасименко Т.В. Про переваги розвитку мінерально-сировинної бази вуглеводнів держави перед імпортованою продукцією / Т.В. Герасименко // Ефективна економіка. – 2014. – №10. – Режим доступу до журналу: http:www.economy.nayka.com.ua (фахове видання)

  20. Герасименко Т.В. Напрями підвищення інвестиційної привабливості геологорозвідувальних робіт для розширення мінерально-сировинної бази України / Т.В. Герасименко // Інвестиції: практика та досвід. – 2014. – №21. – С. 63 – 67. (фахове видання)

  21. Герасименко Т.В. Практичні дослідження, екологічні та економічні засади перевизначення площ територій чорнобильських зон відчуження / Т.В. Герасименко // Ефективна економіка. – 2014. - №11. – Режим доступу до журналу: http:www.economy.nayka.com.ua (фахове видання)

  22. Герасименко Т.В. Соціальна направленість взаємодії держави і бізнесу – основа енергонезалежності України / Т.В. Герасименко // Соціальна відповідальність влади, бізнесу, громадян : монографія : у 2-х т. / за ред. Г.Г. Півняка ; М-во освіти і науки України ; Нац. гірн. ун-т. – Д. : НГУ, 2014. –Т.1. С. 248-254.

  23. Герасименко Т.В. Екологічні та економічні передумови перегляду скорочення соціальних виплат на територіях радіоактивного забруднення / Т.В. Герасименко // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 – 16 грудня 2014 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – С.27–31.

  24. Чоха О.М., Герасименко Т.В. Удосконалення планування робіт ремонтно-механічних майстерень в наслідок калькулювання витрат на ремонтні роботи / О.М. Чоха, Т.В. Герасименко // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів І міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 15 – 16 грудня 2014 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2014. – С.128–133.

  25. Herasymenko T.  Case management of product quality at the mining enterprises, 2015 / Herasymenko T., Melnikov A.  // Theoritical and practical solutions of mining resources mining / Balkema book. - 539-547 p.

  26. Герасименко Т.В. Ефективне управління раціональним природокористуванням в умовах міста / Т.В. Герасименко // Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи: зб. матеріалів ІІ міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 23– 27 бер. 2015 р., Дніпропетровськ – Жешув / відп. ред. В. Шаповал, Б. Шлюсарчик. – Д.: Національний гірничий університет, 2015. – С.40–43.

  27. Herasymenko T.V. Current state and prospects of development of exchange trade in the markets of oil and petroleum products in Ukraine / Herasymenko T.V. // Детермінанти сталого розвитку організацій в умовах глобалізації: зб. матеріалів ІI міжнар. наук.-практ. інтернет-конф., 2426 листопада 2015 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2015. – С.213–217.

  28. Шаповал В.М. Управління соціально-економічним розвитком гірничого підприємства / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко Т.В. // Науково-виробничий журнал “Інноваційна економіка”. – 2016. – № 5-6 (63). – С. 45 – 50. (фахове видання)

  29. Шаповал В.М. Про розширення джерел фінансування соціально-економічного розвитку підприємства / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко Т.В. // Економічний вісник національного гірничого університету. – 2016. – № 2 (54). – С. 76 – 82. (фахове видання)

  30. Шаповал В.М. Фактори та принципи підвищення ефективності діяльності підприємств туристичного комплексу / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Економічний вісник НГУ. – 2016. – №3(55). – С.79–86. (фахове видання)

  31. Шаповал В.М. Особливості реалізації інформаційних технологій відповідно до підприємств туристичного комплексу / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Сталий розвиток. – 2016. – №3(32). – С.79–85. (фахове видання)

  32. Герасименко Т.В. Основи стратегічного управління розвитком туристичної галузі України / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко // Інноваційна економіка. – 2016. – №9-10'[65]. – C.37–44. (фахове видання)

  33. Шаповал В.М. Теоретичні засади управління конкурентоспроможністю підприємства за рахунок підвищення продуктивності праці [Електронний ресурс] / В.М. Шаповал, О.М. Грибіненко, Т.В. Герасименко // Економіка та суспільство. – 2017. – №10. – Режим доступу до журналу: http://www.economyandsociety.in.ua/journal-10/17-stati-10/1093-shapoval-v-m-gribinenko-o-m-gerasimenko-t-v.

  34. Шаповал В.М. Розробка актуальних економічних стратегій підприємств туристичної галузі України [Електронний ресурс] / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Шпак // Приазовський економічний вісник. – 2017. – Випуск 2(02). – Режим доступу до ресурсу: http://pev.kpu.zp.ua/vypusk-2-02.

  35. Шаповал В.М. Формування та розвиток конкуренції у туристичній індустрії України / В.М. Шаповал, Т.В. Герасименко, М.В. Шпак // Економічний вісник НГУ. – 2017. – №2(57). – С.81–88.

   


  На головну

  © 2006-2019 Інформація про сайт