Національний ТУ «Дніпровська політехніка» — відповідність Часу
Бондаренко Людмила Анатоліївна

Бондаренко Людмила Анатоліївна – асистент, кандидат економічних наук, заступник декана фінансово-економічного факультету з виховної роботи


Контакти:

телефон: (056-2) 46-90-15

e-mail: bondarenko.l.a@nmu.one
Закінчила: Відкритий міжнародний університет розвитку людини "Україна" 2007 р. Спеціальність: идавнича справа та редагування"; кваліфікація: спеціаліст-редактор.

ДВНЗ "Національний гірничий університет", 2010 р. Спеціальність: "Адміністративний менеджмент"; кваліфікація: менеджер (управитель) з адміністративної діяльності.Опубліковано за останні 4 роки 19 наукових праць, у т. ч.:

 • фахові статті - 6;
 • тези доповідей - 13.

 • Підвищення кваліфікації:

  1. Дніпропетровський центр професійно-технічної освіти з поліграфії та інформаційних технологій 2005 р.  Спеціальність:  діловодство; кваліфікація: помічник керівника (організацій, підприємств, установ).

  2. Сertificate of participation and success in business game "PROMAR"  участь у проекті "PROMAR" тематикою "Економіка" (31-01 березня 2010).

  3. Сертифікат "Економіко-правові основи розробки інноваційних проектів та проектів з трансферу технологій" участь у першій школі молодих вчених НГУ (17-21 січня 2011 р.)

  4. Сertificate of participation in the strategic game "Europe Fair" участь у стратегічній грі (18-19 квітня 2011).

  5. Міжнародна науково-освітня асоціація L´Association 1901 «SEPIKE», стажування за програмою, "Innovative Methods of Managing Enterprises", Сertificate від 19.12.2013.

  6. Сertificate of School of National Mining University участь у проекті International Business week за тематикою "Business Development" (15-19 квітня 2013).  Бібліографічний список наукових та навчально-методичних праць за 2010–2014 рр.:


  1.Бондаренко Л.А. Формирование организационно-экономических мероприятий  повышения эффективности управления машиностроительным комплексом // Економічний простір: Збірник наукових праць. – Д.: ПДАБА, 2011. - № 49. – С. 46-54;

  2.Бондаренко Л.А. Аналіз та оцінка конкурентоспроможності машинобудівного підприємства з виробництва автомобільної техніки // Вісник національного університету «Львівська політехніка»: Менеджмент та підприємство в Україні: етапи становлення і проблеми розвитку. 2011. - № 720. – С. 109-114;

  3. Прокопенко В.І., Бондаренко Л.А. Визначення показників оцінювання конкурентоспроможності кар’єрних автосамоскидів // «Науковий вісник НГУ», Науково-технічний журнал № 2 (134), 2013. – с. 122-129;

  4. Бондаренко Л.А. Некоторые аспекты инновационного обеспечения конкурентоспособности отечественных автомобилей // Интегрированные основы инновационного и устойчивого развития экономики: сборник научных статей. – Пенза: Приволжский дом знаний, 2013. – с. 16-18;

  5. Бондаренко Л.А. Вибір показників оцінювання конкурентоспроможності автомобілів для транспортування гірських порід в кар’єрах на основі АВС-аналізу // «Економічний вісник НГУ», Науково-теоретичний та інформаційно-практичний журнал № 4 (40), жовтень-грудень 2012 р. – с. 29-35;

  6. Прокопенко В.І., Бондаренко Л.А. Фактори підвищення конкурентоспроможності автосамоскидів у вітчизняному виробництві / В.І.Прокопенко., Л.А.Бондаренко // Економічний вісник НГУ. Науковий журнал №4 (44). – 2013. – С. 45-52.

  7. Ludmila Bondarenko. Topical Problems of Innovations Introduction in Mechanical Engineering // П'ятий міжнародний форум студентів та молодих вчених "Розширюючи обрії": Збірник тез./За заг. ред. О.І. Шарова та С.І. Кострицької  – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – T.2. – С. 107;

  8. Бондаренко Л.А. Актуальные вопросы повышения конкурентоспособности продукции машиностроительного комплекса в условиях кризиса // Трансфер технологій: від ідеї до прибутку: Матеріали І міжнародної науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих вчених – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – Т.2. -  С. 218; Виступ на конференції

  9. Бондаренко Л.А., Мазіна М.М. Машиностроение: инновации и конкурентоспособность // Матеріали міжнародної науково-теоретичної конференції молодих учених і студентів "Актуальні проблеми економічного та соціального розвитку виробничої сфери" – Донецьк: ДВНЗ «Донецький національний технічний університет», 2010. – Т.2. – С. 48;

  10. Бондаренко Л.А. Дослідження механізму управління впровадженням інновацій у машинобудівній галузі України. – Матеріали міжнародної конференції “Форум гірників - 2010”. – Д.: Національний гірничий університет, 2010. – С. 107.

  11. Бондаренко Л.А. Аналіз методів оцінки конкурентоспроможності машинобудівного підприємства // Інновації та трансфер технологій: від ідеї до прибутку: Матеріали ІІ міжнародної науково-практичної конференції. – Д.: Національний гірничий університет, 2011. – С. 63. Виступ на конференції

  12. Бондаренко Л.А. Визначення інноваційних складових машинобудівної продукції, як чинників конкурентоспроможності підприємства // Теоретичні та прикладні аспекти становлення та розвитку конкурентоспроможної науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 25 листопада 2011 р.). – Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2011. – С. 196.

  13. Бондаренко Л.А. Оцінка конкурентоспроможності машинобудівного підприємства за допомогою методу експертних оцінок // Сучасні проблеми економіки та менеджменту. Тези доповідей міжнародної науково-практичної конференції. – Львів: Видавництво Львівської політехніки, 2011. – С. 349. Виступ на конференції

  14. Бондаренко Л.А. Анализ механизма инновационного развития машиностроительных предприятий Украины / Л.А.Бондаренко // Социально-экономические и финансовые механизмы обеспечения инновационного развития экономики: тезисы докладов III Международной научно-практической конференции (г. Минск, Республика Белорусь, 20-21 сентября 2012 г.). – Минск: ГИУСТ БГУ, 2012. – С. 137-138; Виступ на конференції

  15. Liudmila Bondarenko. Innovation mechanism in organizational support of operations at machine building enterprises in Ukraint // Єдина Європа: розширюючи кордони: Моногафия. United Europe: Widening bordes: monograph / ДВНЗ «НГУ», Дніпропетровськ; Вища банківська школа, Вроцлав. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – С. 234-239;

  16. Прокопекно В.І., Бондаренко Л.А. Аналіз та систематизація показників, що визначають конкурентоспроможність кар’єрних автосамоскидів // Форум гірників – 2012: Матеріали міжнародної конференції, 3-6 жовтня 2012 р. – Д.: НГУ, 2012. – Т 3. – С. 40-46.

  17. Bondarenko L. On the estimation of competitiveness of mine dump trucks with operation conditions taken into account // Majesty of Marketing: Materials of the conference for the students and junior research staff. – Dnipropetrovsk, SHEI «National Mining University», 2012. – c. 22-23.

  18. Бондаренко Л.А. Про актуальні питання щодо забезпечення конкурентоспроможності продукції автомобілебудівних підприємств // Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку: матеріали ІІ всеукраїнської  науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених, 25 грудня 2013 р., м. Дніпропетровськ / відп. ред. В.М. Шаповал; М-во освіти і науки України; Нац. гірн. ун-т. – Д.: НГУ. – С. 9-10.

  19. Прокопенко В.І., Бондаренко Л.А. Визначення наукового підходу до формування інноваційного проекту підвищення конкурентоспроможності вітчизняних автомобілів // Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики: матеріали всеукраїнської науково-практичної конференції (Кривий Ріг, 23 квітня 2014 р.) / Випуск №1. – Кривий Ріг. Видавництво «Доніс». – 2014. – С.28-29. 


  На головну

  © 2006-2018 Інформація про сайт