НТУ «Днепровская политехника» — соответствие Времени

Волошенюк Вадим Владимирович

Волошенюк Вадим Владимирович – ассистент.

Закончил: Национальный горный университет, 2009 г. Специальность: «Менеджмент внешнеэкономической деятельности», квалификация: менеджер.


Преподает дисциплины:

1. «Основы управления персоналом» (лекции – 16 часов);

2. «Экономика и организация инновационной деятельности» (практические занятия).

Опубликовано за последние 3 года 10 научных работ, в т.ч.:

 • профессиональные статьи - 4;
 • тезисы докладов - 6.
 • Повышение квалификации:

  Международная научно-образовательная ассоциация L`Association 1901 «SEPIKE», стажировки по программе «Business Process Re-engineering in the activities of modern enterprises», Certificate, сентябрь 2012 г.  Библиографический список научных и учебно-методических работ за 2010–2012 гг.:


  1. Волошенюк В.В. Екологічні імперативи економічних стратегій гірничо-збагачувальних комбінатів / В.В. Волошенюк // Сучасний менеджмент: проблеми теорії та практики / Матеріали IV міжвузівської науково-практичної конференції студентів, молодих вчених та спеціалістів (Кривий Ріг, 29 квітня 2010 р.) / Редкол.: Л.М. Варава (гол. ред.) та ін. - Вип. 4. - Кривий Ріг: Видавництво "Діоніс", 2010. - С. 107-108.

  2. Волошенюк В.В. Обґрунтування економічних стратегій підприємств в контексті екологічно сталого розвитку регіону / В.В. Волошенюк // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2010. - № 6(116). - С.110-114.

  3. Волошенюк В.В. Екологічні результати виробничої діяльності гірничо-збагачувальних комбінатів / В.В. Волошенюк // Моніторинг та мінімізація негативного впливу господарської діяльності залізорудних підприємств України на навколишнє природне середовище / Матеріали міжнародної науково-технічної конференції (Кривий Ріг, 08-09 жовтня 2010 р.). - Кривий Ріг: ДП "НДГРІ", 2010. - С.42-43.

  4. Волошенюк В.В. Потреби в мінеральній сировині як підґрунтя економічної стратегії гірничо-збагачувальних комбінатів / В.В. Волошенюк // Структурні реформи і трансформації в промисловості: перспективи і пріоритети / Тези доп. І повідом. міжнар. наук.-практ. конф. (Донецьк, 17 груд. 2010 р.) / НАН України, Ін-т економіки пром-сті; Редкол.: О.І. Амоша (відп. ред.) та ін. - Донецьк, 2010. - С. 222-223.

  5. Волошенюк В.В. Проблеми формування системи цілей в сфері надрокористування, зорієнтованої на сталий розвиток / В.В. Волошенюк // Зелений бізнес: життя заради майбутнього / Тези доповідей І Міжнародної науково-практичної конференції молодих учених: За ред. В.Д. Базилевича та Д. Вальтера. - К.:Принт-сервіс, 2011. - С. 33-35.

  6. Волошенюк В.В. Система управління надрокористуванням гірничо-збагачувальних комбінатів / В.В. Волошенюк // Економічний простір: Збірник наукових праць. - Дніпропетровськ: ПДАБА, 2011. - № 50. - С..313-323.

  7. Волошенюк В.В. До питання ефективності природоохоронних заходів в сфері гірничо-збагачувальної діяльності / В.В. Волошенюк // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України [текст] / Матеріали між нар. наук практ. конф., 2-4 черв. 2011 р., м. Дніпропетровськ / редкол.: О.І. Амоша [та ін.]: у 2 т. - Д.: Національний гірничий університет, 2011. - Т. 1. - С.153-155.

  8. Волошенюк В.В. Урахування регуляторного впливу при складанні економічних стратегій гірничо-збагачувальних комбінатів / В.В. Волошенюк // Теоретичні та прикладні аспекти становлення та розвитку конкурентоспроможної економіки / Матеріали міжвузівської науково-практичної конференції (м. Кривий Ріг, 25 листопада 2011 р.). - Кривий Ріг: Видавничий центр КТУ, 2011. - С. 190-191.

  9. Волошенюк В.В. Суспільні потреби в залізорудній сировині як чинник регуляторної політики в сфері надрокористування / В.В. Волошенюк // Вісник Запорізького національного університету: Збірник наукових праць. Економічні науки. - Запоріжжя: Запорізький національний університет, 2012. - № 1(13). - С.144-154.

  10. Волошенюк В.В. Економічні стратегії гірничих підприємств як похідна раціональності природокористування в системі суспільних відносин / О.Г. Вагонова, В.В. Волошенюк // Науковий вісник Національного гірничого університету. - 2012. - № 2(128). - С.127-134.


  На главную

  © 2006-2019 Інформація про сайт