Dnipro University of Technology — Compliance with the Time

Yurchishina Ludmila I.

Yurchishina Ludmila I. – senior lecturer.

She graduated from the Dnipropetrovsk State University, 1980. Speciality: «Economics of labor», qualification: economist.Teaching subjects:

1. «Basics of scientific research»;

2. «Business Planning»;

3. «Enterprise competitiveness»;

4. «Labor Economics and Labor Relations».

Published for the last 4 years 30 scientific and training-methodical works, including:

 • professional articles - 7;
 • theses of reports - 21;
 • training-methodical manuals - 2.
 • Advanced training:

  International scientific conference «Science and technologies», Germany, Wiesbaden, January 2012.

  International scientific and educational association L´Association 1901 «SEPIKE», Internship Program "Innovative Methods of Managing Enterprises", Сertificate IME date 19.12.2013.  Bibliographic list of scientific, educational and methodological works since 2010 to 2014:


  1. Юрчишина Л.І. Аналіз основних підходів та оцінювання конкурентоспроможності підприємства за показниками використання людських ресурсів. / Л.І. Юрчишина // Держава та регіони. Серія: економіка та підприємництво. - 2010. - №6. - С.248-252.

  2. Юрчишина Л.И. Стратегия использования человеческого потенциала. Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Л.И. Юрчишина // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т. 1. - С. 73-74.

  3. Юрчишина Л.И. Основные подходы к определению уровня конкурентоспособности фирмы по показателям динамики хозяйственной деятельности. / Л.И. Юрчишина, Р.С. Бобырь // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України / Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т. 1. - С. 74-76.

  4. Юрчишина Л.И. Основные принципы инвестирования современного предприятия / Л.И. Юрчишина, А.В. Харченко// Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: Матеріали міжнародної науково-практичної конференції. - Д.: Національний гірничий університет, 2010. - Т. 1. - С.76-78.

  5. Планування діяльності підприємства. Методичні рекомендації до самостійного виконання курсової роботи студентами напряму підготовки 6.03.05 Економіка і підприємництво / Уклад.: П.І. Пономаренко, Л.І. Юрчишина., М.С. Пашкевич - Д.: Національний гірничий університет, 2011. – 19 с.

  6. Юрчишина Л.І. Управління трудовими ресурсами на підприємстві / Л.І. Юрчишина // Актуальні питання теорії та практики менеджменту / Матеріали II-ої Міжнар. наук.-практ. конф. студентів, аспірантів та молодих вчених. - Луганськ: ТОВ "Віртуальна реальність", 2011. - С. 305-306.

  7. Юрчишина Л.І. Нецінова конкуренція як найбільш досконалий вид конкурентної боротьби /Л.І. Юрчишина, Д.О. Дратвер // Економіко-правові особливості розвитку України та її регіонів в умовах євроінтеграції / Матеріали всеукр. наук.-практ. конф. - Сімферополь: КІЕГП, 2011. - С. 87-89.

  8. Регіональна економіка. Методичні рекомендації до проведення практичних занять та виконання розрахункових індивідуальних завдань за напрямом підготовки 6.030504 Економіка підприємства для студентів всіх форм навчання / Д.В. Кабаченко, Л.І. Юрчишина. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – 40 с.

  9. Юрчишина Л.І. Конкурентна політика та конкурентне законодавство України / Л.І. Юрчишина // Бізнес-навігатор. - 2012. - №1(27). - С.45-52.

  10. Юрчишина Л.И. Конкурентные преимущества малых предприятий / Л.И. Юрчишина, Ю.В. Колесник // Економіко-правові особливості розвитку України та її регіонів в умовах євроінтеграції / Матеріали всеукр. наук.-практ. конф.- Сімферополь: КІЕГП, 2011. - С. 102-104.

  11. Юрчишина Л.И. Конкурентная среда распространения инноваций / Л.И. Юрчишина, Е.В. Вовк // Економіко-правові особливості розвитку України та її регіонів в умовах євроінтеграції / Матеріали всеукр. наук.-практ. конф.- Сімферополь: КІЕГП, 2011. - С.145-147.

  12. Юрчишина Л.І. Основные подходы к определению и классификации инноваций /Л.І. Юрчишина, Ю.В. Колеснік // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України [текст] / Матеріали міжнар. наук.-практ. конф., 2-4червня 2011 р., м.Дніпропетровськ/редкол. О.І. Амоша та ін.: у 2 т. - Д.:: Національний гірничий університет, 2011. - Т.2. - С. 52-53.

  13. Юрчишина Л.І. Аналіз концептуальних підходів до розуміння природи конкуренції та конкурентоспроможності / Л.І. Юрчишина // Інвестиції: практика та досвід. - 2011. - №18. - С. 41-47.

  14. Yurchishina L. Human resources management as factor of increase of competitiveness of enterprise / L.Yurchishina // Technical and Geoinformational systems in mining, Taylor&Francis Group, London. - 2011. - Р.283-290.

  15. Competitive ability of Ukraine economy: condition and rising prospects / L.Yurchishina // European Science and Technology [Text] / Materials of the international research and practice conference, Wiesbaden, January 31st, 2012 / publishing of-fice "Bildungszentrum Rodnik e. V.". - с.WiesbadenGermany, 2012. - Р.811-819.

  16. Юрчишина Л.И. Управление качеством как фактор повышения экономической безопасности предприятия / Л.И. Юрчишина // Економічна безпека держави і науково-технологічні аспекти її реалізації: Праці IV міжнарод. наук.-практ. сем., 23-26 жовт. 2012 р. / відповід. ред. Є.М. Письменний, В.М. Шаповал. - Д.: Національний гірничий університет, 2012. - С.199-201.

  17. Юрчишина Л.И. Конкурентоспособность экономики Украины: состояние и перспективы повышения // European Science and Technology: international scientific conference. Bildungszentrum Rdk e.V. Wiesbaden, 2012.

  18Юрчишина Л.І. Теоретичні підходи до стратегії розвитку конкурентоспроможності підприємства // Перспективи розвитку економіки України: теорія, методологія, практика: матеріали XVII Міжнародної наук.-практ. конференції (29-30 травня 2012 р.) м. Луцьк: Волинський національний університет, 2012. – 322 с.

  19. Юрчишина Л.И. Развитие инновационной модели управления предприятием // Проблеми і перспективи інноваційного розвитку економіки України: матеріали міжнародної наук.-практ. конф., 31 травня – 2 червня 2012 р. – Д.: Національний гірничий університет, 2012. – Т.2. – 136 с.

  20. Юрчишина Л.И. Инновационное развитие экономики Украины: проблемы и перспективы // Инновации в создании и управлении бізнесом (онлайн) // ІІІ Междунар. науч. конференция г. Москва (електронна версія).

  21. Л.І. Юрчишина. Вплив ефективного використання людського капіталу на конкурентоспроможність підприємства. Сучасні технології управління на підприємстві. колективна монографія/під заг.ред. К.Ф.Ковальчука. - Донецьк: ЛАНДОН-ХХІ, 2013.-288 с. (українською та російською мовами).

  22. К.Ф.Ковальчук, Л.И.Юрчишина, Д.Е.Козенков, Wiestaw Waszkielewicz,Honorata Howaniec.Формирование конкурентных стратегий предприятия в период глобализации мировой экономики. Determinants, methods and strategies of development of entereprises.monografia. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Biatej, 2013.-251c.

  23. Д.А. Биличук. Трансфер технологий и почему он важен для Украины. Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку: матеріали І всеукр. Наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчен., м. Дніпропетровськ, 2013. - 100с.

  24. Л.І. Юрчишина. Сучасне підприємство та його конкурентні стратегії. Економіка підприємства:проблеми та перспективи розвитку. Дніпропетровськ, 2013.

  25. Л.І. Юрчишина. Особливості формування і розвитку концепції людського капіталу. Економіка в умовах глобалізації: проблеми, тенденції, перспективи. Дніпропетровськ-Жешув, 2013.

  26. А.А.Скляр, Ю.О.Володько Конкурентоспроможність України та її вплив на імідж держави. Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку: матеріали І всеукр. Наук.-практ. конф. студ., асп. та молодих вчен., м. Дніпропетровськ, 2013. - 100с.

  27. К.Ф.Ковальчук, Л.И.Юрчишина, Д.Е.Козенков, Wiestaw Waszkielewicz, Honorata Howaniec. Формирование конкурентных стратегий предприятия в период глобализации мировой экономики. Determinants, methods and strategies of development of entereprises.monografia. Akademia Techniczno-Humanistyczna w Bielsku-Biatej, 2013.-251c.

  28. Л.І. Юрчишина. Підприємництво і зовнішнє середовище //  Міжнародна науково-практична конференція "Актуальні проблеми економіки України: тенденції, ризики, стимули", Дніпропетровськ, листопад 2013. – С.108-110.

  29. Методичні вказівки для виконання індивідуального завдання з дисципліни «Бізнес-планування» для студентів спеціальності 7.030504 «Економіка підприємства (за видами економічної діяльності)» / Л.І. Юрчишина. – Д.: ДержавнийВНЗ «Національний гірничий університет», 2014. – 50 с.

  30. Юрчишина Л.І. Конкурентоспроможність персоналу як засіб досягнення стратегічної мети підприємств / Л.І. Юрчишина //  Матеріали ІІ всеукраїнської  науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених "Економіка підприємства: проблеми та перспективи розвитку". - Д.: НГУ, 2014. - С. 83 - 86.


  Main page

  © 2006-2019 Інформація про сайт